Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jacek Potulski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jacek Potulski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jacek Potulski jpotulski@prawo.univ.gda.pl Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej

2 Korupcja w sektorze prywatnym art. 296a k.k.

3 Plan: Korupcja w sektorze prywatnym w ramach regulacji Unii Europejskiej Korupcja w sektorze prywatnym w ramach regulacji Unii Europejskiej Typy korupcji Typy korupcji Definicja korupcji w sektorze prywatnym Definicja korupcji w sektorze prywatnym Pojęcie sprawcy korupcji biernej Pojęcie sprawcy korupcji biernej Zakazane czynności podejmowane w ramach dyspozycji art. 296a k.k. Zakazane czynności podejmowane w ramach dyspozycji art. 296a k.k. Korupcja czynna Korupcja czynna Pojęcie znacznej szkody i wypadku mniejszej wagi Pojęcie znacznej szkody i wypadku mniejszej wagi Korzyści z denuncjacji Korzyści z denuncjacji

4 Decyzja ramowa nr 2003/568/WSiSW W sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym wydana w dniu 22 lipca 2003 r.

5 Pojęcie korupcji czynnej obiecywanie, oferowanie lub przekazywanie, bezpośrednio lub przez pośrednika, osobie, która sprawując jakąkolwiek funkcję kierowniczą w podmiocie działającym w sektorze prywatnym lub w nim pracując, nienależnej korzyści jakiegokolwiek rodzaju, z przeznaczeniem dla tej osoby lub dla strony trzeciej, w takim celu, aby ta osoba podjęła działania lub powstrzymała się od podjęcia działań, z naruszeniem obowiązków tej osoby;

6 Pojęcie korupcji biernej żądanie lub otrzymywanie - bezpośrednio lub przez pośrednika - nienależnej korzyści jakiegokolwiek rodzaju, lub też przyjmowanie obietnicy takiej korzyści, z przeznaczeniem dla siebie lub strony trzeciej, przy zarządzaniu podmiotem w sektorze prywatnym lub wykonywaniu w nim pracy na jakimkolwiek stanowisku, w celu podjęcia działań lub powstrzymania się od podjęcia działań, z naruszeniem obowiązków tej osoby.

7 Typy korupcji urzędnicza urzędnicza płatna protekcja płatna protekcja wyborcza wyborcza korupcja gospodarcza korupcja gospodarcza korupcja w sporcie profesjonalnym korupcja w sporcie profesjonalnym korupcja osoby niewypłacalnej korupcja osoby niewypłacalnej

8 Definicja korupcji w sektorze prywatnym – art. 296a k.k. § 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mając, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

9 § 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. § 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. § 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

10 Sprawca korupcji biernej Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mając, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki

11 Czynność wykonawcza przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia

12 Korupcja czynna udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej

13 Pojęcie znacznej szkody i wypadku mniejszej wagi Art. 115 k.k. § 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia. § 7. Przepisy § 5 (…) stosuje się do określenia "znaczna szkoda" oraz "szkoda w wielkich rozmiarach".

14 Denuncjacja Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

15 Koniec


Pobierz ppt "Dr Jacek Potulski Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google