Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA OFERTA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA OFERTA"— Zapis prezentacji:

1 FORMULARZ OFERTY PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2 PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA OFERTA
w sposób czytelny wypełnione wszystkie punkty w druku oferty, gdy punkt nie dotyczy oferenta, należy wpisać „nie dotyczy” niewypełnienie któregokolwiek z punktów będzie równoznaczne z wpisaniem treści „nie dotyczy”

3 KILKA WSTĘPNYCH UWAG Warto zapoznać się z instrukcją wypełniania oferty zamieszczoną razem z ogłoszeniem konkursowym Należy czytać wyjaśnienia w druku oferty Nie należy wypełniać punktów, które wypełnia organ administracji publicznej Niepotrzebne skreślać

4 STRONA TYTUŁOWA Niepotrzebne należy skreślać (np. oferta/oferta wspólna; w formie powierzenia/wspierania) Nie należy wypełniać punktu „data i miejsce złożenia oferty” Zadanie do realizacji przekazuje „Województwo Wielkopolskie” nie „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej” czy „Wojewoda Wielkopolski”

5 STRONA TYTUŁOWA Rodzaj zadania publicznego – nazwa zdania zgodna z katalogiem zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; jest wskazana w ogłoszeniu konkursowym (pkt. II.1) Tytuł zadania – tytuł zadania wskazany w ogłoszeniu konkursowym (pkt. II.2) Nazwa projektu – nazwa wymyślona przez oferenta Okres realizacji – daty graniczne realizacji projektu zgodne z ogłoszeniem konkursowym

6 DANE OFERENTA W przypadku składania oferty wspólnej każdy z oferentów przedstawia swoje dane - wypełnia cały pkt. I oferty

7 OSOBA DO KONTAKTU osoba, z którą ROPS kontaktuje się w trakcie procedury konkursowej, trwania projektu i jego rozliczania osoba szczegółowo znająca projekt osoba dostępna w godzinach pracy urzędu tel. i ewentualnie adres mailowy

8 DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA POŻYTKU PUBLICZNEGO
Działalność odpłatna pożytku publicznego to działalność, o której mowa w art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także działalność nie przekraczająca limitów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy. Tylko podmioty prowadzące działalność odpłatną mogą pobierać wpłaty i opłaty od adresatów zadania. Działalność odpłatna pkt. I.12 b) oferty kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, zwłaszcza przewidywane źródła finansowania zadania publicznego oświadczenie o pobieraniu/niepobieraniu opłat od adresatów zadania

9 OPIS POTRZEB WSKAZUJĄCYCH NA KONIECZNOŚĆ WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, OPIS ICH PRZYCZYN ORAZ SKUTKÓW Należy odwołać się do priorytetów, celów i zadań wskazanych w Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku Strategia do pobrania ze strony internetowej:   (zakładka: Polityka społeczna - Strategia Polityki Społecznej).

10 Koszty wykazywane w kosztorysie
środki finansowe wkład osobowy - własne praca społeczna - z innych źródeł członków - wpłaty/opłaty adresatów świadczenia - środki finansowe wolontariuszy z innych źródeł publicznych - pozostałe środki finansowe

11 KOSZTY KWALIFIKOWANE niezbędne do realizacji projektu
merytorycznie uzasadnione w opisie projektu ujęte w budżecie projektu

12 ŚRODKI FINANSOWE Środki finansowe to środki będące w dyspozycji podmiotu realizującego zlecone zadanie publiczne i przez niego bezpośrednio wydatkowane. Dokumentowanie poniesionych przez podmiot wydatków następuje w formie dowodów księgowych na niego wystawionych.

13 Wartość wkładu jest traktowana na równi z wkładem finansowym.
WKŁAD OSOBOWY Wkład osobowy to wsparcie osobowe wniesione przez dotowany podmiot w realizowane zadanie niepowodujące faktycznego wydatku pieniężnego. Wartość wkładu jest traktowana na równi z wkładem finansowym. Oferent powinien przedstawić sposób wyceny według stawek rynkowych pracy wolontariuszy i członków.

14 przedstawione koszty muszą być zasadne i spójne z projektem
KALKULOWANIE KOSZTÓW należy realnie kalkulować koszty realizacji zadnia (zwłaszcza przy szacowaniu wartości wkładu osobowego) przedstawione koszty muszą być zasadne i spójne z projektem oferta może uzyskać niższą ocenę merytoryczną ze względu na zbyt duże koszty realizacji zadania (zawyżone koszty) należy jak najdokładniej wskazywać nazwy kosztów, by możliwa była ich identyfikacja, np. „zakup materiałów do zajęć” za 5.000,00 zł albo „zakup sprzętu do zajęć” za 4.000,00 zł mogą budzić niejasności i wątpliwości

15 Jego szacunkowej wartości nie należy wpisywać w kosztorys!!!
WKŁAD RZECZOWY Wkładu rzeczowego (np. nieodpłatne użyczanie pomieszczeń, sprzętu) nie wlicza się do źródeł finansowania zadania publicznego. Jego szacunkowej wartości nie należy wpisywać w kosztorys!!! Wkład rzeczowy wpisuje się w pkt.V.2 oferty – zasoby rzeczowe oferenta/oferentów przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania.

16 PODZLECENIE Art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, ze organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, niebędącymi stronami umowy.

17 PODZLECENIE Podwykonawca to podmiot zewnętrzny, niebędący stroną umowy, któremu zlecono realizację zadania publicznego polegającą na wykonywaniu czynności bądź działań stanowiących zasadniczą merytoryczną część oferty realizacji tego zadania. Podwykonawcą nie jest podmiot zewnętrzny, u którego dokonywany jest zakup usług polegających na wykonywaniu czynności o charakterze technicznym czy specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania publicznego, jednak niestanowiących jego meritum np. usługi noclegowe i gastronomiczne, usługi transportowe, usługi szkoleniowe, usługi wydawnicze i drukarskie, usługi księgowe i inne, bowiem usługi te nie są tożsame z realizacją tego zadania.

18 PODZLECENIE Podzlecenie wykonania części zleconego zadania publicznego jest możliwe tylko w odniesieniu do określonych części przedmiotu umowy – pod warunkiem, że dana czynność została wskazana w pkt. V. 4. oferty (a następnie przewidziana w treści umowy). Należy wskazać zakres, w jakim podwykonawca będzie uczestniczyć w projekcie, które pozycje harmonogramu i kosztorysu będą realizowane przez podwykonawców.

19 O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ SKŁADAJĄC OFERTĘ
ZŁOŻENIE OFERTY NIE JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPEWNIENIEM PRZYZNANIA DOTACJI PROJEKT NIE POWINIEN BYĆ PRZYGOTOWANY TYLKO POD KĄTEM OTRZYMANIA DOTACJI; NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE PROJEKT TRZEBA ZREALIZOWAĆ I ROZLICZYĆ

20 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONA OFERTA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google