Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” Priorytet IX, Działanie 9.6, Konkurs.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” Priorytet IX, Działanie 9.6, Konkurs."— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” Priorytet IX, Działanie 9.6, Konkurs 1/POKL/9/D.1.1/2010

2 CEL PROJEKTU Stworzenie efektywnego systemu motywującego do innowacyjności w nauczaniu w zakresie tworzenia nowych, innowacyjnych programów, metod, technik i narzędzi nauczania uwzględniając aktualny kontekst i historię systemu oświaty.

3 GRUPA DOCELOWA Pracownicy szkół i placówek oświatowych z terenów wiejskich, miejsko - wiejskich i miast do 25000 Nauczyciele Dyrektorzy Doradcy metodyczni

4 POGŁĘBIONA DIAGNOZA PROBLEMU metodologia badań 1.Desk research - badania gabinetowe analiza materiału teoretycznego na temat innowacji pedagogicznej i pozafinansowej motywacji Nauczycieli 2.Analiza jakościowa 6 spotkań Konsultantów Merytorycznych i interesariuszy: 2 Doradców Metodycznych, 4 Dyrektorów i 6 Nauczycieli – Zespół Roboczy 2 badania fokusowe 3.Analiza ilościowa - badania ankietowe w badaniu wzięło udział 195 Nauczycieli

5 MAPA PROBLEMÓW Motywacja do stosowania innowacyjnych metod Postawa Nauczyciela Relacja Nauczyciel - Dyrektor Ograniczenia systemowe Postawa Dyrektora

6 STATYSTYKA

7 Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, istnieje w Poznaniu od 15 lat (rok założenia 1996) Uczelnia kształci obecnie ponad 4000 studentów, w tym ponad 900 osób w ramach studiów podyplomowych W ramach studiów podyplomowych prowadzone są 22 kierunki studiów podyplomowych adresowanych do nauczycieli Od 2006 roku WSNHiD realizuje kierunek pedagogika PARTNERSTWO

8 Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności Faza I: Opracowanie projektu analiza danych zastanych opracowanie założeń dwuczynnikowego modelu motywowania nauczycieli do innowacyjności PARTNERSTWO c.d.

9 Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności Faza II: Realizacja pogłębiona analiza danych i konceptualizacja produktu przygotowanie i udział w spotkaniach fokusowych opracowanie pogłębionej analizy problemu opracowanie wstępnej wersji produktu i strategii jej wdrażania analiza i podsumowanie rzeczywistych efektów testowanego produktu opracowanie produktu finalnego upowszechnianie i promocja produktu finalnego PARTNERSTWO c.d.

10 PRODUKT – podstawowe założenia Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności zakłada zmiany w zakresie: postawy (coaching – Dyrektor) kompetencji (mentoring, wykorzystanie metod aktywizujących w pracy z nauczycielami – Doradca Metodyczny)

11 MODEL POZYTYWNANEGATYWNA OCENY ROZBIEŻNE DYREKTOR Wprowadzenie do metody Ocena Nauczyciela Wzmacniająca informacja zwrotnaPropozycja działań coachingowych AKCEPTACJAODMOWA Coaching Rozmowa motywująca ETAP I Wprowadzenie ETAP II Ocena Wyznaczenie celów Zmiana warsztatu pracyZmiana postawy Wskazania dotyczące warsztatu i efektów pracyCoaching – praca z arkuszem celów DORADCA METODYCZNY Mentoring Monitoring efektów pracy Nauczyciela ETAP III Coaching i Mentoring ETAP IV Monitoring Zmiana efektów pracy Praca indywidualnaPraca grupowa

12 CO SKŁADA SIĘ NA PRODUKT? Priorytet: funkcjonalność podział na narzędzia obligatoryjne i wspierające: Narzędzia wspomagające: Expose Dyrektora Instrukcja radzenia sobie z zastrzeżeniami Błędy w procesie oceny – opis Plan rozmów Schemat prowadzenia rozmowy oceniającej Zasady udzielania informacji zwrotnych Instrukcja prowadzenia rozmowy coachingowej Arkusz celów coachingowych - przykład Instrukcja dla Nauczyciela: coaching i mentoring Arkusz wskazań do mentoringu Arkusz wskazań do mentoringu – przykład Formularz wykonania usługi doradczej Instrukcja prowadzenia mentoringu Narzędzia obligatoryjne: Dwuczynnikowy model motywowania Nauczycieli do innowacyjności – schemat Instrukcja do modelu Kwestionariusz motywacji Kwestionariusz motywacji – samoocena Arkusz celów coachingowych

13 MODEL: ETAP I - WPROWADZENIE DYREKTOR Wprowadzenie do metody ETAP I Wprowadzenie Narzędzia obligatoryjne: Dwuczynnikowy model motywowania Nauczycieli do innowacyjności – schemat Instrukcja do modelu Narzędzia wspomagające: Expose Dyrektora Instrukcja radzenia sobie z zastrzeżeniami

14 MODEL: ETAP II - OCENA POZYTYWNANEGATYWNA OCENY ROZBIEŻNE Ocena Nauczyciela Wzmacniająca informacja zwrotna Propozycja działań coachingowych AKCEPTACJA ODMOWA Coaching Rozmowa motywująca ETAP II Ocena Narzędzia obligatoryjne: Kwestionariusz motywacji Kwestionariusz motywacji - samoocena Narzędzia wspomagające: Błędy w procesie oceny - opis Schemat prowadzenia rozmowy oceniającej Zasady udzielania informacji zwrotnych Plan rozmów

15 MODEL: ETAP III – COACHING I MENTORING Wyznaczenie celów Zmiana warsztatu pracyZmiana postawy Wskazania dotyczące warsztatu i efektów pracy Coaching – praca z arkuszem celów DORADCA METODYCZNY Mentoring ETAP III Coaching i Mentoring Zmiana efektów pracy Praca indywidualnaPraca grupowa Narzędzia obligatoryjne: Arkusz celów coachingowych Narzędzia wspomagające: Instrukcja prowadzenia rozmowy coachingowej Instrukcja prowadzenia mentoringu Instrukcja dla Nauczyciela: coaching i mentoring Arkusz wskazań do mentoringu Arkusz wskazań do mentoringu – przykład Arkusz celów coachingowych - przykład Formularz wykonania usługi doradczej

16 MODEL: ETAP IV –MONITORING Monitoring efektów pracy Nauczyciela ETAP IV Monitoring Narzędzia obligatoryjne: Arkusz celów coachingowych Narzędzia wspomagające: Zasady udzielania informacji zwrotnych Instrukcja radzenia sobie z zastrzeżeniami

17 INNOWACYJNOŚĆ FORMA wsparcia Wsparcie, w ramach modelu, dostarczone jest w dwóch niezależnych wymiarach: wymiar interpersonalny wymiar kompetencyjny Rozwiązanie ma charakter innowacji społecznej i zakłada modyfikację oraz adaptację rozwiązań stosowanych w sferze biznesu na obszar systemu oświaty.

18 zakres PROBLEMU Innowacja ma charakter popytowy. Dotyczy problemu już rozpoznanego, z niewystarczającymi, nieskutecznymi narzędziami interwencji. INNOWACYJNOŚĆ

19 GRUPA DOCELOWA Projekt dedykowany jest grupie dyskryminowanej, która jest defaworyzowana, ma utrudniony dostęp do wiedzy i narzędzi. Innowacją jest zaangażowanie w prace nad produktem trzech grup interesariuszy: Nauczycieli Dyrektorów Doradców Metodycznych INNOWACYJNOŚĆ

20 CEL WPROWADZENIA INNOWACJI Zwiększenie umiejętności Dyrektorów w zakresie pracy na postawach (metodą coachingową) Zmiana motywacji z zewnętrznej na wewnętrzną Zwiększenie umiejętności Doradców Metodycznych w zakresie metod aktywizujących i mentoringu (budowania relacji) Zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy w tworzenie wspólnego produktu Większe zaangażowanie nauczycieli, częstsze stosowanie innowacji

21 KOMU PRODUKT PRZYNIESIE KORZYŚCI? Nauczycielom Dyrektorom Doradcom Metodycznym Uczniom

22 TESTOWANIE - rekrutacja Kryteria: Wielkość miejscowości: osoby zatrudnione w wielkopolskich szkołach i placówkach oświatowych z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich i miast do 25tys. mieszkańców - 100% osób Płeć: 51 Kobiet i 13 Mężczyzn Przynależność terytorialna: nie więcej niż 6 osób z jednej gminy Projektodawca pozyska 24 użytkowników i 40 odbiorców. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem: strony www projektu/ Lidera/ Partnera, tablic ogłoszeń na WSNHiD, ogłoszenie w prasie, strony www Kuratorium Oświaty, ODN oraz mailing do uczestników.

23 1.Szkolenia dla 20 Dyrektorów 2 grupy po 4 dni szkoleniowe (7h dziennie) Zakres: umiejętności interpersonalne w pracy z Nauczycielem: coaching w pracy Dyrektora motywowanie pozafinansowe przekazywanie informacji zwrotnych nowoczesne metody nauczania wprowadzenie do modelu TESTOWANIE - przebieg

24 2.Szkolenie dla 4 Doradców 1 grupa, 4 dni szkoleniowe (7h dziennie) Zakres: train the trainers: praca edukacyjna z dorosłymi najnowocześniejsze metody nauczania sposoby aktywizowania grup mentoring wprowadzenie do modelu TESTOWANIE – przebieg c.d.

25 3.Testowanie właściwe - praca z wykorzystaniem wstępnej wersji produktu: Każdy Dyrektor wskazuje 2 Nauczycieli ze swojej szkoły, z którymi będzie pracował przez okres 6 miesięcy wdrażając dopracowany na etapie diagnozy model Dyrektor rozpoczyna pracę z modelem. Na potrzeby testowania przyjęto, że Dyrektor spotyka się z Nauczycielem min. raz w miesiącu. Podczas trwania etapu testowania, działania Dyrektorów będą monitorowane przez Konsultantów Merytorycznych w trakcie doradztwa. W ciągu 6m-cy planowanych jest minimum 6 godzin doradczych dla 1 Dyrektora. TESTOWANIE – przebieg c.d.

26 3.Testowanie właściwe - praca z wykorzystaniem wstępnej wersji produktu: Praca coachingowa Dyrektora będzie wsparta szkoleniami Nauczycieli przygotowanymi przez Doradców Metodycznych. Tematy szkoleń zostaną dobrane przez Doradców w odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez Dyrektorów. Każdy z 4 Doradców przygotuje jedno szkolenie (4 grupy po 10 osób). Każdy z Doradców ma do dyspozycji minimum 4h indywidualnego doradztwa z Konsultantem Merytorycznym Nauczyciele biorący udział w testowaniu wezmą udział w jednym szkoleniu. Po 6 miesiącach testowania Dyrektor dokona ponownej oceny pracy Nauczycieli TESTOWANIE – przebieg c.d.

27 4.Po okresie 6 miesięcy każdy z Dyrektorów i Doradców będzie miał za zadanie opracować raport według wzoru. 5.Wyniki badań i raporty pozwolą na analizę i podsumowanie rzeczywistych efektów testowanego produktu, ocenę trafności modelu i opracowanie produktu finalnego podczas spotkań roboczych Konsultantów Merytorycznych z Zespołem Roboczym: 2 spotkania robocze (dodatkowo uczestnikami będą przedstawiciele grupy docelowej, nie biorący dotychczas udziału w projekcie - rekrutacja przez mailing do placówek oświatowych. 4 spotkania robocze dotyczące opracowanie produktu praca analityczna Konsultantów Merytorycznych 6.Ewaluacja zewnętrzna i wewnętrzna TESTOWANIE – podsumowanie wyników

28 Cele działań upowszechniających: przekazanie informacji na temat produktu jak największej liczbie odbiorców i użytkowników z woj. wielkopolskiego z terenów wiejskich, miejsko – wiejskich i miejskich do 25tys. mieszkańców. zainteresowanie potencjalnych użytkowników i odbiorców modelu oraz innych możliwych interesariuszy cząstkowymi produktami, które stanowią integralną część modelu i wspierają działania w nim przewidziane. UPOWSZECHNIANIE - CEL

29 UPOWSZECHNIANIE – GRUPY DOCELOWE Grupa do której będzie skierowane upowszechnianie Opis grupy i uzasadnienie wyboruLiczebność grupy Użytkownicy: Dyrektorzy placówek oświatowych, Osoby, dla których dwuczynnikowy model motywowania Nauczycieli do innowacyjności ma stanowić wsparcie w codziennej pracy. Ważne jest by grupy te postrzegały model jako pomoc i efektywną podporę a nie przeszkodę lub zagrożenie. Powyżej 800 osób Doradcy MetodyczniPowyżej 30 Odbiorcy: Nauczyciele Zainteresowanie tej grupy modelem jest bardzo ważnym elementem na etapie upowszechniania. Tu będą mierzone efekty pracy i wzrost motywacji do stosowania innowacyjnych metod. Nauczyciele mogą stanowić dla Dyrektorów źródło informacji na temat modelu i jego podstawowych założeń, mogą przyczynić się do wdrożenia modelu w placówkach, w których pracują. Powyżej 1000 osób Kuratoria Oświaty Jednostki, z którymi placówki oświatowe mają stały kontakt, stanowiące źródło informacji nt. szkoleń, projektów, możliwości rozwoju dla pracowników oświaty. Informacja na stronie KO oraz ODN pozwoli na upowszechnianie modelu w całej Polsce. Koszty będą ponoszone przez Beneficjenta, poza budżetem określonym we wniosku. 16 Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli 5 w woj. wlkp i min. 20 w Polsce Strony i fora internetowe Strona projektu, Beneficjenta, Partnera, placówek, których pracownicy biorą udział w projekcie, KO, ODN, forum na stronie projektu pozwolą na rozpowszechnianie informacji o modelu na dużą skalę, zarówno między odbiorcami, użytkownikami oraz pozostałymi interesariuszami. Min. 15 stron

30 1.opracowanie materiałów informacyjnych, 2.uzupełnienie strony www projektu o informacje dotyczące modelu, uruchomienie forum dla osób zainteresowanych produktem 3.mailing do grup opisanych w tabeli z informacjami na temat projektu oraz modelu 4.publikacja artykułu w prasie branżowej, 5.uruchomienie punktu informacyjnego, pełnienie stałych dyżurów przez Konsultantów Merytorycznych UPOWSZECHNIANIE - DZIAŁANIA

31 Cele działań włączających: włączenie produktu finalnego do głównego nurtu polityki, zapewnienie, że produkt będzie w przyszłości szerzej stosowany. Przedstawiony cel zostanie osiągnięty poprzez wzrost wiedzy i świadomości szerokiego kręgu przedstawicieli grup docelowych, w zakresie zasad i sposobów zastosowania dwuczynnikowego modelu motywowania Nauczycieli do innowacyjności. WŁĄCZANIE - CEL

32 WŁĄCZANIE – GRUPY DOCELOWE Grupa do której będzie skierowane upowszechnianie Opis grupy i uzasadnienie wyboruLiczebność grupy Dyrektorzy i Doradcy metodyczni Model stanowi rozwiązanie, które może być wykorzystywane w codziennej pracy dydaktycznej tych grup Powyżej 900 Nauczyciele Model przyczyni się do zwiększenia motywacji tej grupy do zmiany sposobów nauczania, wykorzystania różnych narzędzi pracy, co jednocześnie pozwoli na urozmaicenie warsztatu pracy. Powyżej 1000 Kuratoria Oświaty i Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jednostki, z którymi placówki oświatowe mają stały kontakt, stanowią źródło informacji nt. szkoleń, projektów, możliwości rozwoju dla pracowników oświaty. Przekazanie szczegółów dotyczących modelu do placówek w całej Polsce oraz zaproszenie przedstawicieli KO, ODN i MNiSW na seminaria, pozwoli na zainteresowanie szerokiej grupy użytkowników i odbiorców (często pracownicy tych jednostek są również pracownikami placówek oświatowych). Uczestnictwo w seminariach osób spoza woj.wlkp nie będzie pokrywane ze środków projektu (zgodnie z dokumentacją koszt niekwalifikowalny) Powyżej 80 placówek Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Są to osoby, które bezpośrednio posiadają wpływ na proponowanie nowych rozwiązań, metod, modeli w szkołach i placówkach oświatowych, zapewniają wymianę informacji i doświadczeń, zarówno na poziomie regionalnym jak i lokalnym. Powyżej 100 placówek Inne instytucje, placówki, osoby prywatne (rodzice uczniów) Osoby, które są zainteresowane poziomem polskiego szkolnictwa, metodami stosowanymi przez Nauczycieli. Informacja poprzez stronę internetową projektu, informacje na stronach placówek, biorących udział w projekcie. Minimum 15 stron www

33 1.produkcja oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i finalnej wersji produktu do w/w grup docelowych 2.organizacja seminariów celem włączenia koncepcji modelu do nurtu polityki 3.rozpowszechnianie informacji o modelu poprzez stronę internetową projektu (po zakończeniu realizacji projektu będzie nadal funkcjonowała strona internetowa projektu oraz mieszczące się na niej forum) oraz strony KO, ODN i placówek, których pracownicy brali udział w projekcie 4.rozpowszechnianie informacji o modelu w ramach punktu informacyjnego, 5.rozpowszechnianie szczegółowych informacji na temat zastosowania modelu poprzez szkolenia dla grup odbiorców i użytkowników WŁĄCZANIE - DZIAŁANIA

34 OCENA RYZYKA - TESTOWANIE Zidentyfikowane zagrożeniePWISposób ograniczania zagrożenia Aktywność "wrogów projektu" osób głoszących w otoczeniu odbiorców docelowych stereotypowych poglądów na temat szkoły i Nauczycieli dążących do utrzymania w tym względzie status quo. 2241.Wsparcie przedstawicieli grup użytkowników i odbiorców biorących udział w projekcie, poprzez indywidualny kontakt z Konsultantami Merytorycznymi 2.Wyposażenie Dyrektorów i Doradców w wiedzę na temat danych o problemie i barier w stosowanych dotychczas rozwiązań Obawa Dyrektorów i Doradców przed przyznaniem się do trudności w stosowaniu modelu 2241.Bezpośredni kontakt z Konsultantami Merytorycznymi, 2.Monitoring procesu (Specjalista ds. monitoringu) natychmiastowa reakcja na bieżące problemy Trudność w zrekrutowaniu grupy1331.Współpraca z Kuratorium Oświaty i ODN 2.promocja projektu 3.wsparcie rekrutacji przez Partnera (WSNHiD prowadzi studia podyplomowe dla Nauczycieli na wielu kierunkach) Wycofanie się Dyrektora, Doradcy lub Nauczyciela na etapie testowania produktu 2121.Zapewnienie list rezerwowych dla przedstawicieli każdej z grup 2.Indywidualna rozmowa Kierownika Projektu z każdym Uczestnikiem testowania na etapie rekrutacji (weryfikacja motywacji do uczestnictwa w projekcie) 3.Rozmowy naprawcze Niedostosowanie produktu do możliwości użytkowników – niezbędne przygotowanie i czas 1111.Ryzyko zidentyfikowane zostało na etapie pogłębionej diagnozy problemu. Użytkownicy postulowali maksymalną prostotę modelu. Do modelu wprowadzono rozwiązania obligatoryjne i wspomagające (których użycie nie jest konieczne). 2.Elastyczność modelu pozwoli dostosować narzędzia do indywidualnych potrzeb. Ocena funkcjonalności rozwiązania będzie monitorowana i w razie potrzeby rozwiązania będą dostosowywane w fazie opracowywania produktu finalnego.

35 OCENA RYZYKA - UPOWSZECHNIANIE Zidentyfikowane zagrożeniePWISposób ograniczania zagrożenia Aktywność wrogów projektu osób głoszących w otoczeniu odbiorców docelowych stereotypowych poglądów na temat szkoły i Nauczycieli dążących do utrzymania w tym względzie status quo. 2241.Bezpośredni kontakt z Konsultantami Merytorycznymi, 2.Monitoring procesu (Specjalista ds. Monitoringu) natychmiastowa reakcja na bieżące problemy Obawa przed stosowaniem nowego modelu z uwagi na jego innowacyjność 1221.Punkt konsultacyjny, którego celem będzie promowanie nowego produktu. 2.Bezpośredni kontakt z Konsultantami Merytorycznymi umożliwi indywidualne wyjaśnianie wątpliwości. 3.Zaangażowanie wszystkich grup interesariuszy (odbiorców i użytkowników). Na każdym etapie dokonują oni analizy krytycznej wypracowanych rozwiązań. Niska motywacja potencjalnych użytkowników do zapoznania się z przesłanym dokumentem 1111.Kontakt telefoniczny Specjalisty ds. monitoringu, celem zmobilizowania potencjalnych odbiorców i użytkowników do zapoznania się z przesłanym materiałem

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI Więcej informacji na temat projektu: www.efs.instytut-hr.pl


Pobierz ppt "STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO „Dwuczynnikowy model motywowania nauczycieli do innowacyjności” Priorytet IX, Działanie 9.6, Konkurs."

Podobne prezentacje


Reklamy Google