Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Plan prezentacji Przedmiotem wykładu są zagadnienia związane z rozwojem działalności gospodarczej i możliwościami pozyskania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Plan prezentacji Przedmiotem wykładu są zagadnienia związane z rozwojem działalności gospodarczej i możliwościami pozyskania."— Zapis prezentacji:

1 Dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz

2 Plan prezentacji Przedmiotem wykładu są zagadnienia związane z rozwojem działalności gospodarczej i możliwościami pozyskania wsparcia finansowego oraz pozafinansowego. W szczególności omówione zostaną te typy źródeł, które najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku nowo powstających podmiotów gospodarczych.

3 Wprowadzenie Unia Europejska zapewnia wsparcie dla europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Pomoc dostępna jest w różnych formach, takich jak granty, pożyczki oraz, w niektórych przypadkach, zabezpieczenia. Dostępne jest zarówno wsparcie bezpośrednie, jak również za pośrednictwem programów zarządzanych na szczeblu krajowym i regionalnym, takich jak programy finansowane z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. MŚP mogą korzystać także z wielu środków pomocy niefinansowej w formie programów i usług wsparcia biznesowego.

4 Wsparcie MŚP Finansowe Kredyty preferencyjneKredyt podatkowyGwarancje kredytowePrzyspieszona amortyzacjaFundusze unijne Niefinansowe SzkolenieDoradztwoInkubatory przedsiębiorczościParki przedsiębiorczości

5 Skąd pieniądze na rozwój? Jak je pozyskać?

6 Obszary pozyskiwania funduszy I. Projekty B+R II. Innowacje III. Internacjonalizacja IV. Odnawialne źródła energii z czego ok. 76,9 mld euro dostępnych w programach operacyjnych

7 I.Projekty B+R  Tworzenie technologii poprzez: Przeprowadzenie prac B+R w zakresie własnym Przeprowadzenie prac B+R we współpracy z jednostką naukową Zakup wyników prac B+R od jednostki naukowej lub innego podmiotu Pozyskanie licencji na technologię

8 II. Innowacje  Wdrożenie technologii B+R zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  Wdrożenie innowacyjnego produktu, technologii produkcji lub usługi zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

9 III. Internacjonalizacja  Przygotowanie i rozwój strategii eksportowej  Organizacja i uczestnictwo w imprezach wystawienniczych  Udział w misjach gospodarczych  Wyszukiwanie potencjalnych partnerów biznesowych

10 IV. Odnawialne źródła energii Wsparcie dla projektów polegających na rozwoju infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji oraz dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.

11 Czym są Inteligentne Specjalizacje? Inteligentne Specjalizacje stanowią priorytety w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej do roku 2020. Bazując na wykorzystaniu unikalnych zasobów mają ma celu doprowadzenie do wzrostu aktywności gospodarczej oraz podniesienie konkurencyjności zarówno poszczególnych regionów, jak i całego kraju. WAŻNE! W zakresie dofinansowywania konkretnych działalności, finansowane będą te branże, które są zgodne z potencjałem danego regionu. Stąd istotne jest określenie przez każde województwo konkretnych priorytetów, utrzymujących specjalizację danego regionu.

12 Inteligentne Specjalizacje Krajowe Inteligentne Specjalizacje Regionalne Inteligentne Specjalizacje 5 grup specjalizacji województwo łódzkie Zdrowe społeczeństwo Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa Zrównoważona energetyka Surowce naturalne i gospodarka odpadami Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody Zaawansowane materiały budowlane Medycyna, farmacja, kosmetyki Energetyka, w tym OZE Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno – spożywcze Informatyka i telekomunikacja

13 Źródła pozyskiwania funduszy w perspektywie 2014-2020 Poziom regionalny HORIZON 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Poziom europejski Poziom krajowy

14 Dofinansowanie dla przedsiębiorstw w perspektywie 2014-2020 Podział funduszy Programy OperacyjneRegionalne Programy Operacyjne Inteligentny Rozwój16 Województw

15 Krajowe programy operacyjne 2014-2020

16 Narzędzia pozyskiwania funduszy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Celem programu jest wspieranie innowacji, poprzez dostosowanie podaży B+R do potrzeb rynku oraz pobudzenie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe Alokacja środków 8,6 mld euro Alokacja środków 8,6 mld euro

17 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PRZYKŁADY 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Od 4 kwietnia do 29 lipca 2016 Dofinansowanie do 20 mln euro 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Od 7 marca do 29 kwietnia 2016 Dofinansowanie do 50 mln euro 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Od 6 czerwca do 30 stycznia 2017 Dofinansowanie do 320 tys. zł

18 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 1.2 INNOTEXTILE Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 Dofinansowanie do 12 mln euro 3.3.3 Go To Brand.PL Od października do listopada 2016 Dofinansowanie do 850 tyś. zł 4.1.4 Projekty aplikacyjne Od października do grudnia 2016 Dofinansowanie do 10 mln zł

19 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – PRZYKŁADY 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Od 18 lipca 2016 Do 20 stycznia 2017 Dofinansowanie do 500 tys zł 3.2.1 Badania na rynek Od 1 czerwca 2016 Do 31 sierpnia 2016 Dofinansowanie do 20 mln zł 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 1 lipca 2016 Do września 2017 Dofinansowanie do 6 mln zł

20 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 31,28 mld euro 40 % funduszy polityki spójności

21 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020

22 Narzędzia pozyskiwania funduszy Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego Cele strategiczne RPO WŁ: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

23 1.2.1 Infrastruktura B+R Przedsiębiorstw Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 Dofinansowanie do 1,5 mln zł 2.2.1 Nowe Modele Biznesowe Od 31 marca do 29 kwietnia 2016 Dofinansowanie do 100 tyś. zł 4.1 Odnawialne źródła energii II kwartał 2016 - III kwartał 2016 Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowalnych

24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw IV kwartał 2016 Dofinansowanie do 700 tyś. zł 2.3.1 Innowacje w MŚP III kwartał 2016 Dofinansowanie do 3 mln zł

25 Jakie wsparcie dodatkowe? Gdzie znaleźć?

26 INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

27 Cel nadrzędny Inkubator przedsiębiorczości jest to instytucja, której celem, bez względu na formę prawną, jest wspieranie przedsiębiorczości.

28 Co to jest? Inkubator przedsiębiorczości działa głównie w celu wspierania nowo powstających firm poprzez zapewnienie im dostępu do powierzchni biurowych, obsługi administracyjnej, oferty doradczo-szkoleniowej.

29 Dla kogo? Najczęściej każdy inkubator indywidualnie określa warunki jakie musi spełnić firma, która chce wejść do inkubatora. Podstawowym wymogiem jednak wspólnym dla wszystkich inkubatorów jest, aby były to: Firmy nowo powstające, które rozpoczynają dopiero swoją działalność,lub Firmy działające na rynku nie dłużej jak 2 lata.

30 Dla kogo? W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do: początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości), podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

31 AKADEMICKIE INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

32 Co to jest? Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości tworzone są przy współpracy szkół wyższych, w celu wspierania rozwoju i promocji przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Najczęściej AIP swoją działalność kierują do osób poniżej 30 roku życia, a w szczególności do studentów, którzy mają pomysł na uruchomienie własnego biznesu.

33 Dla kogo? W ramach AIP osoby prowadzą działalność na zasadzie pionu, tzn., że nie zakładają własnej firmy, działają na rachunek i ryzyko inkubatora, w ramach którego funkcjonują. Nie posiadają w związku z tym własnej formy organizacyjno-prawnej. Po osiągnięciu stałych, comiesięcznych, przychodów wychodzą z inkubatora i zakładają własną działalność gospodarczą.

34 Korzyści Udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia działalności gospodarczej; dostęp do telefonu, faksu i innych podstawowych urządzeń biurowych; Działanie na zasadzie pionu, co ogranicza koszty związane z uruchomieniem własnej działalności gospodarczej; Prowadzenie księgowości przez biuro rachunkowe (wspólne dla wszystkich podmiotów); Darmowe porady prawno-podatkowe; Możliwość posługiwania się znakiem AIP; Wsparcie w zakresie promocji i reklamy; Doradztwo w zakresie tworzenia własnej firmy; Dostęp do specjalistycznych opracowań.

35 Więcej informacji Bliższe informacje na temat AIP, w tym wykaz działających AIP, znajduje się na stronie www.inkubatory.pl

36 INKUBATORY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

37 Co to jest? Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej są tworzone przez samorządy lub organizacje pozarządowe. Oferują doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne wsparcie: podmiotom ekonomii społecznej, instytucjom rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, osobom zainteresowanym założeniem lub działalnością na rzecz podmiotów ekonomii społecznej.

38 PARKI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

39 Co to jest? Parki przedsiębiorczości to specjalne tereny, na których budowane są standardowe, niewielkie budynki dysponujące podstawowymi elementami infrastruktury – siecią wodociągową i kanalizacyjną, siecią energetyczną oraz siecią dróg dojazdowych, przeznaczone do zajęcia przez potencjalnych przedsiębiorców chcących uruchomić działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku inkubatorów, w parkach mogą być organizowane systemy świadczenia usług dla przedsiębiorców dysponujących jedynie ograniczonym doświadczeniem w nietechnicznych aspektach prowadzenia firmy.

40 PARKI TECHNOLOGICZNE

41 Park technologiczny Definicja Międzynarodowego Stowarzyszenia Parków Naukowych (IASP) podaje, że park technologiczny to instytucja zarządzana przez specjalistów, których głównym celem jest promowanie kultury innowacyjnej oraz konkurencyjności instytutów naukowo-badawczych i firm zrzeszonych w parku. Park zarządza procesem przepływu wiedzy i technologii między uczelniami, instytucjami naukowo-badawczymi i przedsiębiorstwami. Sprzyja również powstawaniu i rozwojowi firm innowacyjnych, oferując możliwość inkubacji i wsparcie procesów tworzenia firm typu spin-off. Park naukowy pełni funkcje zbliżone do parku technologicznego, jednak produkcja w nim prowadzona ogranicza się do produkcji prototypowej.

42 Pozostałe formy Obok instytucji parku technologicznego funkcjonują także: park przemysłowy i park przemysłowo-technologiczny. Pojęcia te stosuje się w zależności od przyjętego profilu działalności lub specjalizacji. Park przemysłowy – zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, umożliwiający prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Park przemysłowy – wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim.

43 Pozostałe formy Park przemysłowo-technologiczny – jest instytucją pośrednią pomiędzy parkiem przemysłowym a technologicznym. Jako organizacja może on przybrać formę kompleksu budynków łączącego zarówno funkcję infrastrukturalną dla przedsiębiorstw, jak i prowadzić działalność umożliwiającą przepływ informacji naukowych pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Tego rodzaju parki funkcjonujące w Polsce oferują powierzchnię komercyjną na swoim terenie, przy jednoczesnym wydzieleniu procentowego obszaru tylko pod funkcje odpowiadające PT. Wśród przykładowych PP-T można wymienić: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA, Kwidzyński Park Przemysłowo-Technologiczny oraz Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny.

44 Gdzie szukać? Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo- Technologiczny Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny (Technopark Łódź) Kutnowski Park Agro-Przemysłowy

45 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz. Plan prezentacji Przedmiotem wykładu są zagadnienia związane z rozwojem działalności gospodarczej i możliwościami pozyskania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google