Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku Warszawa, 4 listopada 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku Warszawa, 4 listopada 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku Warszawa, 4 listopada 2015 r.

2 Cele UE Strategia „Europa 2020” Biała Księga Transportu Cele krajowe Krajowy Program Reform wraz z country-specific recommendations Strategia Rozwoju Kraju 2020 Umowa Partnerstwa Cele transportowe Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Priorytety transportowe Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku Dokumenty strategiczne dla rozwoju kolei

3 KPK jest programem wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku stanowi kontynuację programu wieloletniego pod nazwą Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020. Przyjęcie programu wynika z art. 38c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (zmiana artykułu weszła w życie 25 lutego 2015 r.). Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – ujęcie prawne

4 Dokument ustanawiający ramy finansowe oraz warunki realizacji zamierzeń państwa w zakresie inwestycji kolejowych przewidywanych do wykonania do 2023 roku. Wszystkie inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA realizowane z wykorzystaniem środków finansowych, których dysponentem jest minister właściwy do spraw transportu. Inwestycje w zakresie modernizacji, rehabilitacji, rewitalizacji i budowy infrastruktury kolejowej. Projekty liniowe i tzw. multilokalizacyjne (np. przebudowa przejazdów kolejowych, obiektów inżynieryjnych, zabudowa ERTMS, zasilanie trakcyjne). Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – zakres rzeczowy

5 Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015, z perspektywą do roku 2020 Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku WPIK a KPK Zadania ujęte w WPIK będą realizowane na podstawie tego dokumentu do końca 2015 roku. Po 2015 roku wszystkie zadania inwestycyjne PKP PLK SA w zakresie infrastruktury finansowane ze środków finansowych będących w dyspozycji ministra właściwego do spraw transportu zostały ujęte w KPK.

6 Konieczność realizacji polityki Rządu w odniesieniu do transportu kolejowego oraz zaleceń zawartych w krajowych i unijnych dokumentach strategicznych; wdrożenie inwestycji dotyczących rozwoju kolejowej części Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), linii o znaczeniu państwowym i innych odcinków istotnych dla całości sieci kolejowej; wykorzystanie dostępnych instrumentów perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 (Instrument „Łącząc Europę”, programy operacyjne o zasięgu krajowym, ponadregionalnym i regionalnym) ; wiążący charakter listy projektów ujętych w „Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. …”; lista projektów aglomeracyjnych POIiŚ 2014-2020 – uszczegółowienie nastąpi w oparciu o wyniki konkursu (minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego) ; Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – założenia

7 rezerwa przewidziana w ramach listy projektów – przeznaczona na zwiększenie wartości projektów ujętych na liście podstawowej (w przypadku zwiększenia wartości kosztorysowej na etapie prac przygotowawczych lub rozstrzygnięcia przetargów na kwotę wyższą niż pierwotnie zakładano) lub na projekty z listy rezerwowej; podstawę udzielenia zapewnienia finansowania stanowić będzie Szczegółowy plan realizacji KPK; wyodrębnienie poszczególnych źródeł finansowania w układzie limitów określonych na dany rok; uwzględnienie w planie finansowym kwoty w wysokości 1,665 mld zł, stanowiącej środki na finansowanie infrastrukturalnych inwestycji kolejowych ponad poziom 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych zgodnie z ustawą o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, która będzie dzielona na projekty krajowe w Szczegółowym planie realizacji KPK; środki te zostaną zabezpieczone w budżecie państwa w latach 2016-2019. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – założenia

8 Cel ogólny i cele szczegółowe KPK CEL OGÓLNY wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym kraju poprzez stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowej wzmocnienie efektywności transportu kolejowego zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania transportu kolejowego poprawa jakości w przewozach pasażerskich i towarowych

9 Efekty i rezultaty KPK – wskaźniki (stan na koniec 2023 r.) WSKAŹNIK CELU OGÓLNEGO Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru) w ramach programu 8500 km WSKAŹNIK CELU 1 Długość linii kolejowych pozwalających na ruch pociągów pasażerskich z prędkością techniczną powyżej 160 km/h 350 km WSKAŹNIK CELU 2 Długość linii kolejowych, na których zabudowano ERTMS/ETCS 2000 km WSKAŹNIKI CELU 3 Średnia prędkość kursowania pociągów towarowych na sieci linii PLK SA – 40 km/h Liczba ośrodków wojewódzkich połączonych liniami kolejowymi zmodernizowanymi co najmniej do średniej prędkości kursowania pociągów pasażerskich 100 km/h – 18 ośrodków

10 Wartość projektów ujętych w KPK 67,5 mld zł Źródła finansowania: Fundusz Spójności Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego budżet państwa Fundusz Kolejowy środki własne zarządy infrastruktury PKP Polskich Linii Kolejowych SA (m. in. obligacje, kredyty) Wartość projektów ujętych w KPK

11 Projekty podzielone na 4 kategorie biorąc pod uwagę podstawowe źródło finansowania: I.projekty Funduszu Spójności realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) i Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF) II.projekty Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) III.projekty EFRR realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) IV.projekty krajowe realizowane w ramach budżetu państwa i FK Kategorie projektów w KPK

12 Wartość projektów w KPK

13 10,2 mld euro Tyle zgodnie z Umową partnerstwa zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Komisją Europejską planuje się przeznaczyć na sektor kolejowy w perspektywie finansowej 2014-2020. 9,48 mld euro Szacuje się, że tyle PKP PLK SA otrzyma w ramach dofinansowania ze środków UE. Środki UE dostępne na kolej w PF 2014-2020

14 Lista projektów kolejowych ujęta w „Dokumencie implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)” projekty Funduszu Spójności projekty EFRR w ramach PO PW Uzgodnienia pomiędzy marszałkami województw a PKP PLK SA projekty EFRR w ramach RPO Najpilniejsze potrzeby inwestycyjne na sieci kolejowej w oparciu o analizę zarządcy infrastruktury projekty krajowe Jak powstała lista zadań wskazanych w KPK?

15 Inwestycje infrastrukturalne ujęte w KPK

16 Zgłoszono prawie 8 000 uwag w ramach konsultacji społecznych. Osoby prywatne, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, organizacje branżowe, Instytut Kolejnictwa, jednostki samorządu terytorialnego. Najwięcej postulatów dotyczyło następujących zadań: budowa nowej linii kolejowej Podłęże – Piekiełko, rewitalizacja linii Sucha Beskidzka – Żywiec, elektryfikacja linii nr 203 Kostrzyn – Krzyż, modernizacja estakady w Gorzowie Wielkopolskim. Uwagi dotyczyły (m.in.): przesunięcia projektu z listy rezerwowej na listę podstawową, zmiany kolejności zadań, ujęcia na liście podstawowej zadań na obszarze Dolnego Śląska, zwiększenia wartości projektu. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – zgłoszone uwagi

17 Procedura uzgodnienia 7 - 16 lipca br. – uzgodnienia międzyresortowe 20 lipca br. – posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego 22 lipca br. – posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję) uzyskanie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – GDOŚ (14 lipca br.) i GIS (9 kwietnia br.) 7 lipca – 11 sierpnia br. – konsultacje społeczne Zatwierdzenie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku przez Radę Ministrów – 15 września 2015 r. Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku – harmonogram

18 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ul. Chałubińskiego 4/6 00-926 Warszawa www.mir.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl


Pobierz ppt "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku Warszawa, 4 listopada 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google