Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości

2 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości KONKURS Nr Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości (konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej) III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy (Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP)) KONKURS Nr Nr RPLB.01.02.00-IZ.00-08-K01/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 (RPO-L2020) Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości (konkurs dotyczy projektów nieobjętych zasadami pomocy publicznej) III typ projektu Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy (Przedmiotem konkursu jest wybór Beneficjenta/ów projektu grantowego, który będzie udzielał grantów, w formule bonów na innowacje, na realizację usługi służącej osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców (MŚP))

3 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Termin składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie: 31 marca 2016r. - 19 kwietnia 2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016 r. Termin składania wniosków: Nabór wniosków o dofinansowanie: 31 marca 2016r. - 19 kwietnia 2016 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: sierpień 2016 r.

4 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości wynosi: 8 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 800 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość środków Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 1.2 Rozwój przedsiębiorczości wynosi: 8 000 000,00 PLN (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu, co stanowi 800 000,00 PLN). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85%. Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15%. Wkład ten może być wnoszony przez grantobiorców (MŚP). Maksymalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych projektu środkami RPO – Lubuskie 2020 wynosi 85%. Beneficjent projektu grantowego jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 15%. Wkład ten może być wnoszony przez grantobiorców (MŚP).

5 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości  Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej: przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), wdrożenie nabytych prac B+R, opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw, doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony praw własności przemysłowej,  Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej: przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali), wdrożenie nabytych prac B+R, opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii, doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów, uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw, doradztwo w zakresie przejścia procedury ochrony praw własności przemysłowej,

6 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości  Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej c.d: doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przestawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 (II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP) Osi Priorytetowej 1, doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.  Regionalny bon na innowacje może być udzielany na pokrycie kosztów usługi obejmującej c.d: doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przestawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 (II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP) Osi Priorytetowej 1, doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

7 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości  W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent projektu grantowego). Beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest przeprowadzić test pomocy publicznej w formie odrębnego dokumentu załączonego do wniosku o dofinansowanie.  Dofinansowanie może zostać udzielone pod warunkiem, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia na konkurs wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż 24 miesiące.  W ramach konkursu kwalifikowane są wyłącznie projekty nieobjęte pomocą publiczną (brak pomocy publicznej na tzw. pierwszym poziomie: Instytucja Zarządzająca RPO – Beneficjent projektu grantowego). Beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest przeprowadzić test pomocy publicznej w formie odrębnego dokumentu załączonego do wniosku o dofinansowanie.  Dofinansowanie może zostać udzielone pod warunkiem, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia na konkurs wniosku o dofinansowanie. Okres realizacji projektu grantowego nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

8 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości

9 oraz b) zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe. oraz b) zgodnie ze statusem lub innym aktem równoważnym, nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza osiągnięty zysk na cele statutowe. Dodatkowo Instytucja Otoczenia Biznesu – Wnioskodawca (w przypadku partnerstwa – lider), w momencie wypłaty pomocy musi mieć zakład bądź oddział w województwie lubuskim.

10 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Warunki udzielania pomocy na rzecz MŚP: Grantobiorcami czyli ostatecznymi odbiorcami pomocy w postaci bonu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania w woj. lubuskim). Warunek ten musi być spełniony w momencie ubiegania się o grant. Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji Beneficjent projektu grantowego będzie odpowiedzialny również za wybór brokerów innowacji (w tym prowadzenie własnej listy brokerów innowacji), prawidłowe rozliczanie pracy brokerów innowacji i wypłatę wynagrodzenia dla nich. Warunki udzielania pomocy na rzecz MŚP: Grantobiorcami czyli ostatecznymi odbiorcami pomocy w postaci bonu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania w woj. lubuskim). Warunek ten musi być spełniony w momencie ubiegania się o grant. Beneficjent projektu grantowego jest odpowiedzialny za wybór projektów zgłoszonych przez MŚP do realizacji Beneficjent projektu grantowego będzie odpowiedzialny również za wybór brokerów innowacji (w tym prowadzenie własnej listy brokerów innowacji), prawidłowe rozliczanie pracy brokerów innowacji i wypłatę wynagrodzenia dla nich.

11 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Broker świadczyć będzie usługi m.in. w zakresie:  ­doradztwa i wsparcia w procesie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw,  ­wsparcia w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, parkami naukowo – technologicznymi,  ­pomocy przy wyborze wykonawcy usługi dla przedsiębiorstwa korzystającego z bonu. Brokerami mogą być osoby fizyczne, działające w środowisku akademickim uczelni oraz instytucje otoczenia biznesu. Broker świadczyć będzie usługi m.in. w zakresie:  ­doradztwa i wsparcia w procesie transferu wiedzy i technologii do przedsiębiorstw,  ­wsparcia w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, parkami naukowo – technologicznymi,  ­pomocy przy wyborze wykonawcy usługi dla przedsiębiorstwa korzystającego z bonu. Brokerami mogą być osoby fizyczne, działające w środowisku akademickim uczelni oraz instytucje otoczenia biznesu.

12 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Przy wyborze brokerów innowacji, którymi będą osoby fizyczne Beneficjent projektu grantowego powinien zweryfikować kwalifikacje danego kandydata na brokera, w tym w szczególności jego wiedzę na temat potencjału naukowo – badawczego instytucji mogących świadczyć usługi w ramach regionalnego bonu na innowacje oraz doświadczenia w obszarze transferu wiedzy i technologii czy komercjalizacji badań. W przypadku, gdy brokerami innowacji będą Instytucje Otoczenia Biznesu Beneficjent projektu grantowego przy ich wyborze powinien kierować się zakresem ich doświadczenia w świadczeniu usług na rzecz MŚP. Beneficjentem projektu grantowego i brokerem innowacji nie może być jednocześnie ten sam podmiot. Broker może jednocześnie obsługiwać maksymalnie trzech grantobiorców. Przy wyborze brokerów innowacji, którymi będą osoby fizyczne Beneficjent projektu grantowego powinien zweryfikować kwalifikacje danego kandydata na brokera, w tym w szczególności jego wiedzę na temat potencjału naukowo – badawczego instytucji mogących świadczyć usługi w ramach regionalnego bonu na innowacje oraz doświadczenia w obszarze transferu wiedzy i technologii czy komercjalizacji badań. W przypadku, gdy brokerami innowacji będą Instytucje Otoczenia Biznesu Beneficjent projektu grantowego przy ich wyborze powinien kierować się zakresem ich doświadczenia w świadczeniu usług na rzecz MŚP. Beneficjentem projektu grantowego i brokerem innowacji nie może być jednocześnie ten sam podmiot. Broker może jednocześnie obsługiwać maksymalnie trzech grantobiorców.

13 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Podsumowaniem pracy brokera powinien być sporządzony przez niego raport końcowy (w formie określonej przez Beneficjenta projektu grantowego) opisujący działania zrealizowane na rzecz danego MŚP w ramach usługi brokerskiej. W ramach danego projektu grantowego jeden grantobiorca (MŚP) może uzyskać, w ciągu jednego roku kalendarzowego, wsparcie (grant) o wartości poniżej 100 tys. zł netto (bez podatku VAT), a w sytuacji, gdy MŚP nie ma możliwości odzyskania VAT – poniżej 100 tys. zł brutto (koszt netto usługi powyżej 100 tys. zł oraz podatek VAT nie są wydatkami kwalifikowalnymi – pokrywane będą samodzielnie przez MŚP), stanowiące nie więcej niż 85% całkowitej wartości usługi. Zatem (dla grantobiorcy): kwota dofinansowania usługi objętej bonem - do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania wynoszącym maksymalnie 85%. Podsumowaniem pracy brokera powinien być sporządzony przez niego raport końcowy (w formie określonej przez Beneficjenta projektu grantowego) opisujący działania zrealizowane na rzecz danego MŚP w ramach usługi brokerskiej. W ramach danego projektu grantowego jeden grantobiorca (MŚP) może uzyskać, w ciągu jednego roku kalendarzowego, wsparcie (grant) o wartości poniżej 100 tys. zł netto (bez podatku VAT), a w sytuacji, gdy MŚP nie ma możliwości odzyskania VAT – poniżej 100 tys. zł brutto (koszt netto usługi powyżej 100 tys. zł oraz podatek VAT nie są wydatkami kwalifikowalnymi – pokrywane będą samodzielnie przez MŚP), stanowiące nie więcej niż 85% całkowitej wartości usługi. Zatem (dla grantobiorcy): kwota dofinansowania usługi objętej bonem - do 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania wynoszącym maksymalnie 85%.

14 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości W przypadku usługi badawczej, usługi związanej z wdrożeniem prac B+R, opracowania lub wdrożenia nowego produktu/usługi/technologii oraz kosztów uzyskania ochrony praw własności przemysłowej – wartość bonu nie może przekroczyć 100 tys. zł netto (bez podatku VAT) a w sytuacji gdy MŚP nie ma możliwości odzyskania VAT – poniżej 100 tys. zł brutto (koszt netto usługi powyżej 100 tys. zł oraz podatek VAT nie są wydatkami kwalifikowanymi – pokrywane będą samodzielnie przez przedsiębiorcę) i stanowi nie więcej niż 85% całkowitej wartości usługi. Czyli (dla grantobiorcy): kwota dofinansowania usługi objętej bonem – poniżej 100 tys. zł przy poziomie dofinansowania wynoszącym maksymalnie 85%.

15 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości W przypadku usług doradczych – wartość bonu nie może przekroczyć 20 tys. zł netto (bez podatku VAT), a w sytuacji gdy MŚP nie ma możliwości odzyskania VAT – poniżej 20 tys. zł brutto (koszt netto usługi powyżej 20 tys. zł oraz podatek VAT nie są wydatkami kwalifikowanymi – pokrywane będą samodzielnie przez przedsiębiorcę) i stanowi nie więcej niż 85% całkowitej wartości usługi. Czyli (dla grantobiorcy): kwota dofinansowania usługi doradczej objętej bonem nie może przekroczyć 20 tys. zł przy poziomie dofinansowania wynoszącym maksymalnie 85%.

16 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Jeśli w ramach jednego bonu wykonywana jest zarówno usługa doradcza, jak i usługa niebędąca doradczą, maksymalna łączna wartość obu usług sfinansowana bonem wynosi poniżej 100 tys. zł netto/brutto, z zastrzeżeniem, że wartość usług doradczych nie może przekroczyć 20 tys. zł netto/brutto. Dodatkowo w ramach danego projektu grantowego realizowanego przez Beneficjenta, bony na usługi doradcze nie mogą przekroczyć 30% wartości całego wsparcia udzielonego w projekcie w formie bonów (np. Beneficjent planuje udzielić w ramach projektu bony o łącznej wartości 2,5 mln zł; zatem wartość wsparcia na usługi doradcze nie może przekroczyć 750 tys. zł). Nie ma możliwości sfinansowania bonem usług o charakterze promocyjnym. Jeśli w ramach jednego bonu wykonywana jest zarówno usługa doradcza, jak i usługa niebędąca doradczą, maksymalna łączna wartość obu usług sfinansowana bonem wynosi poniżej 100 tys. zł netto/brutto, z zastrzeżeniem, że wartość usług doradczych nie może przekroczyć 20 tys. zł netto/brutto. Dodatkowo w ramach danego projektu grantowego realizowanego przez Beneficjenta, bony na usługi doradcze nie mogą przekroczyć 30% wartości całego wsparcia udzielonego w projekcie w formie bonów (np. Beneficjent planuje udzielić w ramach projektu bony o łącznej wartości 2,5 mln zł; zatem wartość wsparcia na usługi doradcze nie może przekroczyć 750 tys. zł). Nie ma możliwości sfinansowania bonem usług o charakterze promocyjnym.

17 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Kwalifikowalność wydatków: W ramach Regionalnego bonu na innowacje – projekt grantowy wydatki kwalifikowalne stanowią: o koszty bezpośrednie, o koszty pośrednie – rozliczane stawką ryczałtową w wysokości do 3% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu. Do kosztów bezpośrednich zaliczane są: wartość udzielonych bonów na innowacje, koszty usług brokerskich, koszty działań informacyjno – promocyjnych – do 100 tys. zł, koszty przygotowania testu pomocy publicznej, wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu rachunku bankowego (wyłącznie gdy płatności będą przekazywane w formie zaliczki),. Kwalifikowalność wydatków: W ramach Regionalnego bonu na innowacje – projekt grantowy wydatki kwalifikowalne stanowią: o koszty bezpośrednie, o koszty pośrednie – rozliczane stawką ryczałtową w wysokości do 3% całkowitych bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych projektu. Do kosztów bezpośrednich zaliczane są: wartość udzielonych bonów na innowacje, koszty usług brokerskich, koszty działań informacyjno – promocyjnych – do 100 tys. zł, koszty przygotowania testu pomocy publicznej, wydatki związane z otwarciem i prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu rachunku bankowego (wyłącznie gdy płatności będą przekazywane w formie zaliczki),.

18 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Do kosztów bezpośrednich zaliczane są c.d: koszt podatku VAT (tylko w przypadku gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta i nie jest możliwy do odzyskania), wydatki poniesione na obowiązkowe instrumenty zabezpieczające realizację umowy, wynikające z umowy o dofinansowanie. Do kosztów pośrednich zaliczane są: koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu projektu (osób, które osobiście są zaangażowane w realizację zadań wynikających z projektu), koszty obsługi projektu (obsługa finansowa, prawna, księgowa), koszty utrzymania budynków (koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków, koszty mediów – opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), koszty administracyjne (koszty materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, kurierskich, internetowych, telefonicznych itp.).. Do kosztów bezpośrednich zaliczane są c.d: koszt podatku VAT (tylko w przypadku gdy został rzeczywiście i ostatecznie poniesiony przez Beneficjenta i nie jest możliwy do odzyskania), wydatki poniesione na obowiązkowe instrumenty zabezpieczające realizację umowy, wynikające z umowy o dofinansowanie. Do kosztów pośrednich zaliczane są: koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu projektu (osób, które osobiście są zaangażowane w realizację zadań wynikających z projektu), koszty obsługi projektu (obsługa finansowa, prawna, księgowa), koszty utrzymania budynków (koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków, koszty mediów – opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę, amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych), koszty administracyjne (koszty materiałów biurowych, koszty usług pocztowych, kurierskich, internetowych, telefonicznych itp.)..

19 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości  Co do zasady wydatki mogą być ponoszone nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia, w odpowiedzi na właściwy konkurs, wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem wydatków na przygotowanie testu pomocy publicznej, których kwalifikowalność rozpoczęła się 1 stycznia 2014 r.  Kwalifikowalność wydatków jest również oceniana w trackie realizacji projektu, kiedy Beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność oraz podczas kontroli projektu.  Ponadto należy pamiętać o tym, że przyznane dofinansowanie to środki publiczne. Wobec tego Beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych albo do dokonania wyboru dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Co do zasady wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek poniesiony przez Beneficjenta, z którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie wydatek może być poniesiony przez partnera (jeśli tak stanowi umowa partnerska)..  Co do zasady wydatki mogą być ponoszone nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu złożenia, w odpowiedzi na właściwy konkurs, wniosku o dofinansowanie, z wyłączeniem wydatków na przygotowanie testu pomocy publicznej, których kwalifikowalność rozpoczęła się 1 stycznia 2014 r.  Kwalifikowalność wydatków jest również oceniana w trackie realizacji projektu, kiedy Beneficjent przedkłada kolejne wnioski o płatność oraz podczas kontroli projektu.  Ponadto należy pamiętać o tym, że przyznane dofinansowanie to środki publiczne. Wobec tego Beneficjent projektu grantowego zobowiązany jest do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych albo do dokonania wyboru dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności.  Co do zasady wydatkiem kwalifikowanym jest wydatek poniesiony przez Beneficjenta, z którym podpisano umowę o dofinansowanie. W przypadku, gdy projekt realizowany jest w partnerstwie wydatek może być poniesiony przez partnera (jeśli tak stanowi umowa partnerska)..

20 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Wybór projektów do dofinansowania odbywa się w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne (horyzontalne i specyficzne) przyjęte przez Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 w dniu 18 lutego 2016 r. 1)Kryteria formalne (tak/ nie – możliwość poprawy przy wskazanych) 2)Kryteria horyzontalne (tak/ nie – niespełnienie oznacza odrzucenie) 3)Kryteria horyzontalne punktowe (max. liczba punktów 10) 4)Kryteria specyficzne – dopuszczające – (max. Liczba punktów 10) 5)Kryteria specyficzne – punktowane – (max. liczba punktów 47) 1)Kryteria formalne (tak/ nie – możliwość poprawy przy wskazanych) 2)Kryteria horyzontalne (tak/ nie – niespełnienie oznacza odrzucenie) 3)Kryteria horyzontalne punktowe (max. liczba punktów 10) 4)Kryteria specyficzne – dopuszczające – (max. Liczba punktów 10) 5)Kryteria specyficzne – punktowane – (max. liczba punktów 47)

21 Kryteria specyficzne DOPUSZCZAJĄCE Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Zapotrzebowanie sektora MŚP Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. W ramach kryterium ocenie podlegają następujące aspekty: czy projekt jest realizowany w odpowiedzi na zdiagnozowane zapotrzebowanie MŚP (np. przez przeprowadzenie ankiet, zebranie zapytań MŚP, listy intencyjne)? czy zdiagnozowano jakiego rodzaju wsparciem w ramach bonu są zainteresowane MŚP? czy określono grupę docelową odbiorców bonów? czy założenia przyjęte w projekcie są zasadne? czy przedstawiono analizę celów, ryzyka? 0 / 2 / 4 / 6 pkt 0 pkt - w dokumentacji projektowej nie zdiagnozowano zapotrzebowania sektora MŚP na usługi w ramach bonu na innowacje 2 pkt - Wnioskodawca wskazał zapotrzebowanie na usługi, ale nie zawiera ono analizy ostatecznych odbiorców/branż, analizy celów, analizy ryzyka 4 pkt– Wnioskodawca wskazał że istnieje zapotrzebowanie na usługi. Wnioskodawca określił grupę docelową, wielkość popytu ale nie przedstawił źródeł tych informacji 6 pkt - Wnioskodawca wskazał że istnieje zapotrzebowanie na usługi. Wnioskodawca określił grupę docelową, wielkość i rodzaj popytu oraz przedstawił źródła tych informacji (badania rynku, listy intencyjne itp.) 0 pkt powoduje odrzucenie wniosku Kryterium uznaje się za spełnione po uzyskaniu minimum 2 pkt.

22 Kryteria specyficzne DOPUSZCZAJĄCE Kryteria specyficzne dopuszczające mają charakter bezwzględny – ich niespełnienie oznacza odrzucenie wniosku Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Procedura i kryteria wyboru MŚP Ocenie podlegają przygotowane przez Wnioskodawcę propozycje procedury i kryteriów wyboru MŚP aplikujących do otrzymania wsparcia finansowego w formule regionalnego bonu na innowacje. 0 - 4 pkt 0 pkt - Wnioskodawca nie przedstawił procedur i / lub kryteriów wyboru MŚP Punkty przyznawane są w zależności od stopnia spełniania kryterium 1 - 4 pkt - Wnioskodawca przedstawił procedury i kryteria wyboru MŚP 0 pkt powoduje odrzucenie wniosku Kryterium uznaje się za spełnione po uzyskaniu minimum 1 pkt..

23 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Regionalne inteligentne specjalizacje Ocenie podlega czy Wnioskodawca zapewnił, że bony na innowacje zostaną udzielone na projekty realizowane w obszarach wskazanych jako regionalne inteligentne specjalizacje (RIS)? (ocena na podstawie „Programu Rozwoju Innowacji Województwa Lubuskiego” dołączonego do dokumentacji konkursowej). 0 / 2 / 4 pkt 0 pkt – do 50% bonów na projekty w obszarach RIS 2 pkt – powyżej 50 % do 75% bonów na projekty w obszarach RIS 4 pkt – powyżej 75% bonów na projekty w obszarach RIS

24 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Efektywność kosztowa projektu Ocenie podlega sposób osiągnięcia optymalnej i efektywnej realizacji projektu. W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty: - czy korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów? - czy przedstawione wydatki są niezbędne a ich wartości są uzasadnione i adekwatne do zakresu projektu (czy koszty nie zostały przeszacowane/ niedoszacowane)? - czy założenia przedstawione w projekcie są realne? - czy poprawnie sporządzono analizy, które są podstawą do oceny efektywności i wykonalności w projekcie w aspekcie jego zakresu, celów, zapotrzebowania na dofinansowanie oraz zachowania płynności finansowej w fazie inwestycyjnej i operacyjnej projektu? 0 – 6 pkt Każde podkryterium należy punktować osobno. Korzyści zaplanowane do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu są współmierne do planowanych nakładów Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt. Wszystkie wydatki są niezbędne a ich wartości są uzasadnione i adekwatne do zakresu projektu Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt. Założenia przedstawione w projekcie są realne Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. Poprawność analiz Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt.

25 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Doświadczenie Wnioskodawcy lub Partnera Ocenie podlega doświadczenie Wnioskodawcy lub partnera (jeśli projekt realizowany jest w partnerstwie). W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty: - czy Wnioskodawca lub partner zrealizował projekt dotyczący wsparcia doradczego i/lub finansowego i/lub wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorców w ciągu ostatnich 3 lat? -czy Wnioskodawca lub partner wspierał doradczo i/lub finansowo skuteczny (zakończony wdrożeniem) transfer technologii z nauki do gospodarki w okresie ostatnich 3 lat ? - czy Wnioskodawca lub partner wspierał przedsiębiorców we wdrażaniu wyników prac B+R, w tym opracowanych i zgłoszonych do właściwego urzędu wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych w okresie ostatnich 3 lat ? - czy Wnioskodawca lub partner w zakresie własnej działalności w okresie ostatnich 3 lat prowadził badania na potrzeby własne i/lub zlecone ? 0 - 5 pkt Każde podkryterium należy punktować osobno. Wnioskodawca lub partner zrealizował projekt dotyczący wsparcia doradczego i/lub finansowego i/lub wzmacniania konkurencyjności przedsiębiorców w ciągu ostatnich 3 lat Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt. Wnioskodawca lub partner wspierał doradczo i/lub finansowo skuteczny (zakończony wdrożeniem) transfer technologii z nauki do gospodarki w okresie ostatnich 3 lat Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt. Wnioskodawca lub partner wspierał przedsiębiorców we wdrażaniu wyników prac B+R, w tym opracowanych i zgłoszonych do właściwego urzędu wynalazków, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych w okresie ostatnich 3 lat Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt. Wnioskodawca lub partner w zakresie własnej działalności w okresie ostatnich 3 lat prowadził badania na potrzeby własne i/lub zlecone Tak – 1 pkt, Nie – 0 pkt

26 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Liczba udzielonych bonów na innowacje W ramach kryterium ocenie podlega liczba bonów na innowacje zadeklarowana do udzielenia przez Wnioskodawcę w ramach projektu? 0 - 5 pkt W ramach projektu Wnioskodawca deklaruje udzielić: poniżej 20 bonów – 0 pkt 20 – 29 bonów – 2 pkt, 30 - 39 bonów – 3 pkt, 40 – 49 bonów – 4 pkt, 50 lub więcej bonów – 5 pkt

27 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Warunki i tryb udzielania bonów W ramach kryterium ocenie podlega procedura, warunki i zasady udzielania bonów na innowacje zaproponowane przez Wnioskodawcę. W ramach kryterium oceniane będą następujące aspekty: - czy i w jaki sposób Wnioskodawca będzie dokonywał oceny rezultatów projektu dla przedsiębiorcy, zasadność i racjonalność realizacji projektu przez MŚP oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy przedsiębiorcy? - czy Wnioskodawca przedstawił sposób monitorowania wyników projektu oraz jego zarządzania i promocji? - czy i w jaki sposób Wnioskodawca będzie wspierał MŚP w wyborze właściwego podmiotu realizującego usługę finansowaną bonem? - Czy Wnioskodawca przedstawił zakres zadań brokera innowacji oraz sposób jego wyłonienia? 0 - 6 pkt Każde podkryterium należy punktować osobno. Punkty przyznawane są w zależności od stopnia spełniania kryterium Sposób oceny wpływu projektu na potencjał MŚP 0 - 2 pkt Sposób monitorowania, promocji i zarządzania 0 - 2 pkt Sposób wyłonienia, wyboru i zakres zadań brokera innowacji 0 - 2 pkt

28 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Efekty projektu W ramach kryterium ocenie będą poddane mierzalne efekty realizacji projektu zgodnie z poniższymi warunkami: w jaki sposób realizacja projektu wpływa na pobudzanie działań innowacyjnych w MŚP? - czy wynikiem udzielania bonów będzie np: wprowadzenie innowacji procesowych, innowacji produktowych (innowacja procesowa/produktowa - zgodnie z definicją z Podręcznika OECD „Oslo Manual” zawartą w SzOOP), wprowadzenie ulepszeń produktów/usług, wprowadzenie nowych produktów/usług, zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, rozwój działań eksportowych? (należy odzwierciedlić we wskaźnikach projektu), czy wynikiem realizacji projektu będzie podjęcie konkretnych działań inwestycyjnych przez MŚP? 0 - 7 pkt Punkty przyznawane są w zależności od stopnia spełniania kryterium 0 pkt – brak opisu efektów realizacji projektu, 1 - 3 pkt – opisano efekty realizacji projektu, ale brakuje konkretnych informacji na temat wyników udzielania bonów, 4 - 7 pkt – opisano w jaki sposób projekt wpływa na pobudzanie innowacji /podejmowanie działań inwestycyjnych oraz opisano konkretne wyniki udzielania bonów odzwierciedlone w wartościach wskaźników rezultatu

29 Kryteria specyficzne PUNKTOWE Nazwa kryterium oceny Definicja kryteriumOpis znaczenia kryterium Kontynuacja efektów bonów Terytorialny wymiar inwestycji Ocenie podlega czy projekty wybrane do współfinansowania w ramach bonów na innowacje będą kontynuowane w ramach innych /większych przedsięwzięć dofinansowanych z innych funduszy/programów (np. POIR, H2020, środki budżetu państwa) lub środków prywatnych? Ocenie podlega terytorialny wymiar inwestycji. W ramach kryterium premiowane będą projekty realizowane na obszarach ośrodków subregionalnych i lokalnych (zgodnie z zapisami RPO - Lubuskie 2020 w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia i wskazaniem kluczowych obszarów strategicznej interwencji) - dotyczy miejsca realizacji projektu przez MŚP. 0 – 2 pkt 0 pkt – brak kontynuacji bonów 1 pkt – minimum 10 % przedsięwzięć będzie kontynuowanych 2 pkt - minimum 20 % przedsięwzięć będzie kontynuowanych 0 / 2 pkt 0 pkt – poniżej 10 % projektów realizowanych będzie w ośrodkach subregionalnych lub lokalnych 2 pkt - co najmniej 10 % projektów realizowanych w ośrodkach subregionalnych lub lokalnych Suma punktów: 47

30 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości Pytania i odpowiedzi udziela: Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail: info@rpo.lubuskie.pl. Pytania i odpowiedzi udziela: Departament Programów Regionalnych, Wydział Kontraktacji Inwestycji Gospodarczych, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokoje nr 51, 52, 53), tel. 68 45 65 132, 138, 139, 149, 153, Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Wydział Informacji i Promocji, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (pokój nr B.14), tel. 68 45 65 111, e-mail: info@rpo.lubuskie.pl.

31 Strona Regionalnego Programu Operacyjnego www.rpo.lubuskie.pl

32 Dziękuję za uwagę Małgorzata Niedziela specjalista ds. Funduszy Europejskich Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim


Pobierz ppt "Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 Działanie 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google