Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

II Konferencja SEIPA 18.X.2011 Politechnika Warszawska KIERUNKI ROZWOJU SIECI EDUKACYJNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "II Konferencja SEIPA 18.X.2011 Politechnika Warszawska KIERUNKI ROZWOJU SIECI EDUKACYJNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ."— Zapis prezentacji:

1 II Konferencja SEIPA 18.X.2011 Politechnika Warszawska KIERUNKI ROZWOJU SIECI EDUKACYJNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

2 2 PROGRAM Powitanie 1.Podsumowanie dorobku SEIPA 2007-2011 2.Edukacja w zintegrowanym systemie wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 3.Rozwój Portalu SEIPA 4.Projekt badawczy Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF) 5.Organizacja dydaktyki i innych form wspierania przedsiębiorczości w strukturze wyższej uczelni 6.Promocja przedsiębiorczości wśród studentów 7.Wykorzystanie funduszy UE 8.Współpraca z parkami i inkubatorami technologicznymi 9.Perspektywy rozwoju Sieci SEIPA 10.Inne kwestie

3 1. Podsumowanie dorobku SEIPA 2007-2011

4 Szkolenie wykładowców i kształcenie studentów 4 21 1279 19 24 1076 5 10 123 1 15 1135 1 5 200

5 Inne działania  Doradztwo, bieżące wsparcie dla wykładowców  Współpraca międzynarodowa  Współpraca z organizacjami krajowymi  Współpraca z KE  Udział w konferencjach międzynarodowych  Działania promocyjne  Koncepcja włączenia edukacji jako integralnego elementu systemu wspierania innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej  Wizja „trzeciej drogi” rozwoju przedsiębiorczości i roli edukacji w tym procesie 5

6 „Trzecia droga” rozwoju przedsiębiorczości 6 Small business High- tech Innowacyjność Przyrost zatrudnienia Przeds. korporacyjna Przedsiębiorczość absolwentów oparta na wiedzy, dynamiczna PWD DFR PWD – przeds. wieku dojrzałego DFR – dynamiczna firma rodzinna

7 7

8 2. Edukacja w zintegrowanym modelu wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej

9 Funkcjonalne wymiary Przedsiębiorczego Uniwersytetu III Generacji 9

10 Aktywizacja przedsiębiorczości akademickiej wymaga kompleksowego podejścia w pięciu komplementarnych etapach od promocji idei i zachęcania do myślenia w kategoriach rynkowych, poprzez edukację i rozwijanie przedsiębiorczych kompetencji, dalej instrumenty wsparcia na etapie tworzenia firmy i weryfikacji pomysłów, do akceleracji akademickich firm odpryskowych na rynki europejskie i globalne.

11 Etapy rozwoju przedsiębiorczości akademickiej 11

12 POPULARYZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Cel: Upowszechnienie podstawowej wiedzy i informacji o tworzeniu i rozwoju firmy oraz procesach innowacyjnych. Działania mają na celu pobudzenie zainteresowania studentów przedsiębiorczą ścieżką kariery zawodowej i dostarczenie podstawowej wiedzy i umiejętności, lecz niekoniecznie musi to prowadzić do decyzji o uruchomieniu działalności gospodarczej. Elementy:  Wykład kursowy na pierwszych latach studiów „Wprowadzenie do przedsiębiorczości”  Szeroka działalność informacyjna i promocyjna 12

13 POPULARYZACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Odbiorcy: wszyscy studenci po zaliczeniu pierwszego roku studiów Wyzwania:  wprowadzenie oferty dydaktycznej z przedsiębiorczości na kierunki pozaekonomiczne (techniczne, rolne, artystyczne itp.),  rozwój aktywnych form w nauczaniu przedsiębiorczości,  włączenie absolwentów w proces dydaktyczny i inne formy wsparcia. Koordynacja a) Uczelniane Centrum Przedsiębiorczości, lub b) Pełnomocnik Rektora ds. edukacji dla przedsiębiorczości 13

14 SELEKCJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cel: Identyfikacja w środowisku akademickim osób o przedsiębiorczych predyspozycjach, dla których przygotowuje się zawansowaną ofertę dydaktyczną pogłębiającą wiedzę w zakresie przedsiębiorczości. Rozwój proaktywnych zachowań przedsiębiorczych, akceptujących ryzyko. Elementy:  zaawansowane wykłady (np. „Uruchomianie nowego biznesu”)  seminaria i specjalistyczne warsztaty (np. „Kreatywność i metody twórczego myślenia”, „Ochrona własności intelektualnej”, „Analiza rynków”)  spotkania z przedsiębiorcami, absolwentami uczelni  klub/koło naukowe młodych przedsiębiorców. Odbiorcy: Zdeklarowana grupa zainteresowanych studentów 14

15 PREINKUBACJA Cel: Wyselekcjonowane pomysły są oceniane i doskonalone pod kątem szans rynkowych i startu w formie nowego przedsiębiorstwa. Następuje dojrzewanie pomysłów biznesowych oraz ukształtowanie przyszłego przedsiębiorcy. Oferowane usługi mają umożliwiać właściwe kształtowanie kompetencji przyszłego przedsiębiorcy oraz dojrzewanie pomysłów biznesowych. 15

16 PREINKUBACJA Elementy:  Uczelniany konkurs na biznesplany  Tworzenie zespołów projektowych  Punkty kontaktowe, doradztwo i konsultacje  Programy mentorskie  Pomoc w zapewnieniu ochrony własności intelektualnej  Prowadzenie analiz technicznych i rynkowych w wymiarze branżowym  Tworzenie baz danych o nowych pomysłach. Odbiorcy: Potencjalni przedsiębiorcy spośród studentów, doktorantów, pracowników naukowych i absolwentów. 16

17 INKUBACJA PROJEKTÓW OPARTYCH NA WIEDZY Cel: Tworzenie firm przez studentów w oparciu na wiedzy zdobytej w trakcie studiów. Koncentracja usług i form wsparcia na etapie rozruchu biznesu Elementy:  podstawowa powierzchnia pod działalność gospodarczą  kontakty z instytucjami naukowymi  pomoc w tworzeniu firm opartych na wiedzy  usługi wspierające biznes – doradztwo prawne, marketingowe, organizacyjne itp.  pomoc w pozyskiwaniu finansowania, w tym granty i fundusze pożyczkowe  pomoc w wychodzeniu na rynki międzynarodowe  tworzenie właściwego klimatu dla działań innowacyjnych  firmy nowopowstałe a także rozwój rodzinnych firm przez absolwentów Odbiorcy: Przedsiębiorcy spośród studentów i absolwentów. 17

18 INKUBACJA TECHNOLOGICZNIE ZAAWANSOWANYCH PROJEKTÓW Cel: Tworzenie firm przez pracowników naukowych i doktorantów w oparciu wyspecjalizowaną wiedzę zdobytą w trakcie projektów badawczych. Koncentracja usług i wyspecjalizowanych form wsparcia na etapie rozruchu technologicznego biznesu. 18

19 INKUBACJA TECHNOLOGICZNIE ZAAWANSOWANYCH PROJEKTÓW Elementy:  odpowiednia powierzchnia pod działalność gospodarczą małej skali  kontakty z instytucjami naukowymi i pomoc transferze technologii  ochrona własności intelektualnej  usługi wspierające biznes – doradztwo prawne, marketingowe, organizacyjne, technologiczne itp.  pomoc w pozyskiwaniu finansowania, w tym aniołów biznesu, funduszy zalążkowych i venture capital  pomoc w wychodzeniu na rynki międzynarodowe  laboratoria, prototypownie pod potrzeby prac wdrożeniowych  tworzenie właściwego klimatu dla działań innowacyjnych. Odbiorcy: Przedsiębiorcy spośród doktorantów i pracowników naukowych. 19

20 AKCELERACJA Cel: Zwiększenie dynamiki rozwojowej nowych innowacyjnych przedsiębiorstw w oparciu o infrastrukturę i pakiet specjalistycznych usług. Stworzenie kreatywnego środowiska i interakcji biznesu ze światem nauki. Kreowanie warunków do budowy przewagi konkurencyjnej w wymiarze krajowym i globalnym. 20

21 AKCELERACJA Elementy:  budynki i tereny o wysokim standardzie  laboratoria i centra badawcze  elastyczne powiązania z instytucjami naukowymi  wyspecjalizowane usługi proinnowacyjne  powiązania z instytucjami finansowania ryzyka  stymulowanie powiązań sieciowych, kreatywne środowisko  ko-inkubacja we współpracy z zagranicznymi inkubatorami  pomoc w wychodzeniu na rynki międzynarodowe. Odbiorcy: Firmy o wysokim potencjale rozwoju Miejsce realizacji: Park technologiczny (naukowy, badawczy) 21

22 Wnioski 1)Między nauczaniem a bardziej zaawansowanymi formami wspierania przedsiębiorczości akademickiej (preinkubacją, inkubacją i akceleracją) występuje ścisła zależność i synergia. 2)Fundamentalne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej ma właściwe przygotowanie kadr wykładowców, którzy byliby równocześnie animatorami przedsiębiorczości w środowisku studenckim. 3)Kluczowe czynniki sukcesu w procesie wspierania przedsiębiorczości akademickiej to:  kompleksowy charakter  ścisła współpraca instytucji udzielających wsparcia na poszczególnych etapach  zasada efektywności – szeroki program realizowany działaniami niskobudżetowymi, zaawansowane formy adresowane do wąskiej grupy wyselekcjonowanych podmiotów 22

23 Kompleksowy model wsparcia przedsiębiorczości akademickiej 23 Selekcja

24 Decyzja o uruchomieniu biznesu Przedsiębiorczość korporacyjna Centrum Transferu Technologii EdukacjaPreinkubacja Wszyscy studenci Kandydaci na Przedsię- biorców Parki i Inkubatory Technologiczne Preinkubatory punkty konsultacyjne Jednostki dydaktyczne – Katedry, Centra Przedsiębiorczości Edukacja dla przedsiębiorczości Kooperacja technologiczna Przedsiębiorczość oparta na wiedzy Edukacja w zintegrowanym modelu wsparcia innowacyjnej przedsi ę biorczo ś ci akademickiej Spin-off spin-out Inkubacja i akceleracja

25 Wnioski 4)Kontakty z absolwentami są niezbędne dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej oraz budowy konkurencyjnej oferty edukacyjnej. 5)Instrumenty i organizacja wsparcia głównie na poziomie inkubacji i akceleracji muszą uwzględniać specyfikę i potrzeby obydwu nurtów przedsiębiorczości akademickiej:  high-tech – ukierunkowana na modernizację gospodarki poprawę efektywności i globalną konkurencyjność,  knowledge-based - tworzenie warunków dla przedsiębiorczej ścieżki kariery zawodowej dla absolwentów szkół wyższych – przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu z rynku pracy. 25

26 3. Rozwój Portalu SEIPA

27 Kierunki zmian 27 Tekst podręcznika podzielony na 140 odcinków zamieszczony na Portalu (Zakładka Konspekt). 140 krótkich filmów dydaktycznych video (4-5 minut) filmy video z projektów Aktualne zmiany Opracowanie nowych wersji prezentacji dla wykładowców i studentów Wdrożenie modułu Autotestu dla studentów Wdrożenie modułu do przeprowadzenia końcowego egzaminu testowego Dalsze plany

28 28 Odchodzenie od klasycznego wykładu w kierunku formuły warsztatowej Większa swoboda wykładowców w prowadzeniu zajęć Prowadzenie dydaktyki w formule e-learningu. Realizacja programów szkoleniowo-doradczych w parkach i inkubatorach Od wykładowcy do edukatora przedsiębiorczości Ogólnopolska standaryzacja oceny efektywności kształcenia Nowe możliwości realizacji procesu dydaktycznego

29 Pytania, problemy do dyskusji Jakie aplikacje i moduły Portalu SEIPA są najbardziej potrzebne w realizacji procesu dydaktycznego? W jaki sposób zachęcić wykładowców i studentów do korzystania z Portalu? Inne sugestie? 29

30 4. Projekt badawczy Polskie Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF)

31 4. Projekt badawczy PMZTF  Młode Zaawansowane Technologicznie Firmy (PMZTF) – atrakcyjny obiekt badań naukowych  Proaktywny wykładowca przedsiębiorczości prowadzi badania naukowe i publikuje wyniki  Ogólnopolski projekt sieciowy, oparty na oddolnej inicjatywie  Wykorzystanie Portalu SEIPA – segment badawczy  Połączenie efektów indywidualnych działań z sieciową koordynacją 31

32 Schemat realizacyjny 32 Faza I Stworzenie wyjściowej bazy PMZTF Faza II Weryfikacja, stworzenie bazy aktywnych PMZTF Faza III Badania pogłębione Faza IV Upowszechnienie rezultatów Baza PMZTF (wyjściowa) Baza aktywnych PMZTF Cechy przedsiębiorców technologicznych Funkcjonowanie zespołów założycielskich Element wspólny Finansowanie PMZTF Internacjonalizacja PMZTF Rola inkubatorów i parków technologicznych Polityka wsparcia PMZTF Prace licencjackie i magisterskie Prace doktorskie i habilitacyjne Artykuły w renomowanych czasopismach, monografie Referaty na renomowanych konferencjach Raporty, rekomendacje dot. polityki wsparcia PMZTF

33 Co już mamy?  Zgromadzona literatura naukowa poświęcona PMZTF  Rozpoznane źródła bazowych informacji o PMZTF w GUS  Przetestowane procedury weryfikacji listy firm w oparciu o źródła zewnętrzne (w tym witryny internetowe)  Zrealizowane dwa opracowania n.t. internacjonalizacji młodych, innowacyjnych firm  Nawiązane kontakty międzynarodowe w środowisku badaczy zajmujących się tą problematyką 33

34 Pytania, problemy do dyskusji Czy będą chętni do włączenia się w ten projekt? 34

35 5. Organizacja dydaktyki w zakresie przedsiębiorczości w strukturze wyższej uczelni

36 Podstawowe warianty organizacyjne Podstawowe warianty organizacyjne 36 W – wydział, U - uczelnia

37 37 Wykładowca przedsiębiorczości jako inicjator pozytywnych zmian Proaktywni wykładowcy- animatorzy PA Efektywne pozyskanie i wykorzystanie środków finansowych Wsparcie ze strony władz Akademickich Ponaduczelniana współpraca sieciowa – krajowa i i międzynarodowa SEIPA, PRESJA STUDENTÓW

38 Proaktywny wykładowca – animator PA Przedsiębiorczy entuzjazm i inicjatywa Dydaktyka + inicjatywy wspomagające Włączenie problematyki innowacyjnej przedsiębiorczości do szerszych programów realizowanych przez rodzime uczelnie Umiejętność pozyskania funduszy Kontakty z innowacyjnymi przedsiębiorcami Połączenie dydaktyki z badaniami w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości Publikacji w kraju i za granicą, uczestnictwo w konferencjach naukowych Wykładowca „sieciowy” Kontakty międzynarodowe 38

39 Pytania i problemy do dyskusji Jak wygląda obecnie sytuacja w poszczególnych uczelniach? Jaki docelowo model organizacyjny wydaje się najbardziej adekwatny w przyszłości? Inne warianty organizacyjne? Jak wdrażać niezbędne zmiany na uczelniach? 39

40 6. Promocja przedsiębiorczości wśród studentów

41 Na poziomie uczelni Na poziomie uczelni  Organizacja Dni/Tygodni Przedsiębiorczości Akademickiej.  promocyjne wykłady i warsztaty z przedsiębiorczości  wizyty w inkubatorach i parkach technologicznych  spotkania z innowacyjnymi przedsiębiorstwami  Konkursy na pomysły biznesowe, biznesplany  Prezentacja najlepszych projektów biznesowych studentów na witrynie uczelni, także poprzez nagrywanie krótkich filmów video. 41

42 W skali ogólnopolskiej  Prezentacja najlepszych projektów studentów (także w formie video) na Portalu SEIPA  Ogólnopolskie warsztaty przedsiębiorczości (videokonferencje)  Organizacja ogólnopolskiego Studenckiego Obozu Przedsiębiorczości dla autorów najlepszych projektów. Oprócz zaawansowanych warsztatów, mogłyby być organizowane spotkania z przedsiębiorcami, aniołami biznesu  Baza dobrych praktyk 42

43 Pytania, problemy do dyskusji Jakie są aktualne doświadczenia uczelni w tego typu działaniach? Jakie działania promocyjne należałoby podjąć w pierwszej kolejności? Sugestie dotyczące innych działań promocyjnych Źródła finansowania tego typu działań. 43

44 7. Wykorzystanie funduszy UE

45 Aktualne doświadczenia  Działanie 6.2. Rozwój przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Zrealizowane dwa projekty regionalne przez Akademię Leona Koźmińskiego  Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw – Projekty w ramach tego poddziałania zrealizowało szereg uczelni w tym Politechnika Białostocka i UAM w Poznaniu.  Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni – Kompleksowy projekt jest aktualnie realizowany w Politechnice Warszawskiej  Inne doświadczenia 45

46 46 Politechnika Warszawska (PW)  Najważniejsze wskaźniki:  liczba wydziałów: 19  liczba obszarów kształcenia: 28  liczba studentów (łącznie z podyplomowymi i doktorantami): ~ 38 600  liczba laboratoriów badawczych: 849

47 Edukacja Przedsiębiorczości w PW  Przed 2009 r:  Przypadkowe inicjatywy pojedynczych wykładowców  Brak koordynacji i spójnego programu nauczania  Oferta nie docierała do wszystkich zainteresowanych studentów  Po 2009 r. (uruchomieniu projektu):  Spójny i koordynowany program nauczania  Zajęcia prowadzone przez przeszkolony zespół wykładowców  Budowanie połączeń z systemem wspierania przedsiębiorczości także poza PW 47

48 48 Wdrożenie Edukacji Przedsiębiorczości w PW Najważniejsze fakty:  Głównym celem projektu jest wdrożenie programów edukacyjnych w zakresie Przedsiębiorczości do programu dydaktycznego Uczelni  Termin realizacji: 5 semestrów: Lipiec 2009 – Luty 2012  Co oferujemy?  Program Edukacji Przedsiębiorczości SEIPA  Permanentne podnoszenie kwalifikacji dla wykładowców Przedsiębiorczości  Obieralne zajęcia dla studentów  Formuła blended-learning : wykład-warsztat-prezentacja  Podręcznik & platforma internetowa  Specjalne szkolenia dla studentów realizowane przez firmę zewnętrzną  Warsztaty wyjazdowe dla studentów  Spotkania studentów z przedsiębiorcami i funduszami VC

49 Wdrożenie Edukacji Przedsiębiorczości w PW Rezultaty: 49

50 Wdrożenie Edukacji Przedsiębiorczości w PW Rezultaty: 50

51 Wdrożenie Edukacji Przedsiębiorczości w PW Rezultaty:: 51

52 52 Finansowanie Ekosystem wsparcia inicjatyw przedsiębiorczych Wdrożenie Edukacji Przedsiębiorczości w PW Determinanty sukcesu:

53 Pytania, problemy do dyskusji  Możliwości i sposoby ubiegania się o środki UE jeszcze w ramach budżetu 2007-2013+2  Działania i inicjatywy na rzecz włączenia sfery edukacji dla przedsiębiorczości jako ważnego obszaru finansowania w ramach nowej perspektywy UE 2014- 2020 53

54 Pytania, problemy do dyskusji  Możliwości i sposoby ubiegania się o środki UE jeszcze w ramach budżetu 2007-2013+2  Działania i inicjatywy na rzecz włączenia sfery edukacji dla przedsiębiorczości jako ważnego obszaru finansowania w ramach nowej perspektywy UE 2014- 2020 54

55 8. Współpraca z parkami i inkubatorami technologicznymi

56 Współpraca instytucji wspierających przedsiębiorczość 56 Szkoła wyższa Centrum Przedsiębiorczości Sekcja Absolwentów Przedsiębiorców Warsztaty, doradztwo dla kadry i start-upów Punkty konsultacyjne pre-inkubacja Rzecznik patentowy Rzecznik patentowy CTT Tech Park I nkubator

57 Inkubator akademicki Obiekt/pomieszczenia w ramach szkoły wyższej w których rozwijany jest program inkubacji innowacyjnej przedsiębiorczości. Główne funkcje obejmują wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm zakładanych przez studentów i absolwentów w oparciu o uzyskaną na uczelni wiedzę. Inkubator akademicki może często funkcjonować w formacie wirtualnym (bez udostępniania powierzchni inkubowanym firmom). 57

58 Inkubator technologiczny Obiekt, w którym w powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi rozwijany jest program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej. Główne funkcje obejmują wspomaganie rozwoju nowo powstałych firm oraz optymalizację warunków dla transferu i komercjalizacji technologii. Okres pobytu firmy w inkubatorze wynosi od 3 do 5 lat. Pod koniec tego okresu warunki ekonomiczne (czynsz i opłaty) nie odbiegają od stawek na lokalnym rynku. 58

59 Inkubator technologiczny Głównym celem inkubatora jest pomoc nowo powstałej, innowacyjnej firmie w osiągnięciu dojrzałości i zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Wsparcie biznesu obejmuje:  preferencyjne stawki czynszu rosnące wraz z pobytem w inkubatorze,  szkolenia oraz usługi doradcze i informacyjne,  programy mentorskie,  kontakty i współpracę z instytucjami naukowymi,  pomoc w transferze technologii;  dostęp do wspólnej infrastruktury technicznej i serwisowej;  dostęp do różnorodnych lokalnych i globalnych sieci biznesowych. 59

60 Park technologiczny (naukowy, badawczy itp.) To organizacja w otoczeniu szkoły wyższej, zarządzana przez wykwalifikowanych specjalistów, której celem jest stymulacja innowacyjnej przedsiębiorczości, promowanie kultury innowacji, transfer i komercjalizacja technologii. Aby osiągnąć te cele park  stymuluje i zarządza przepływem wiedzy, technologii pomiędzy szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami i rynkami,  ułatwia tworzenie i rozwój przedsiębiorstw opartych na wiedzy poprzez inkubowanie i proces pączkowania (spin-off i spin-out),  dodaje przedsiębiorstwom wartości poprzez dostarczanie wysokiej jakości usług oraz obiektu i terytorium o wysokim standardzie. 60

61 Park technologiczny Warunkiem skuteczności akceleracji innowacyjnej przedsiębiorczości jest kreatywne środowisko oraz bliska współpraca i interakcje ze światem nauki. Istotą każdego parku jest pobudzanie ekspansji innowacyjnych przedsiębiorstw przez udostępnienie infrastruktury wraz z pakietem specjalistycznych usług, powierzchni biurowo-usługowych i produkcyjnej oraz uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Nowoczesne parki same mocno usieciowione regionalnie i globalne, mają być brokerem sieciowym, który ułatwia swoim „podopiecznym” identyfikację i efektywny rozwój współpracy z partnerami w sferze finansowej (inwestorem), naukowo-badawczym czy szkoleniowym oraz pomaga wejść i poruszać się na rynkach globalnych. 61

62 Możliwe kierunki współpracy  Udział wykładowców w rozwijaniu funkcji szkoleniowo- doradczej firm parkowych i inkubatorowych  Prowadzenie (części zajęć) ze studentami w parku  Włączenie przedsiębiorców ulokowanych w parkach w proces dydaktyczny  Wspólne inicjatywy promocyjne  Inne? 62

63 Możliwe kierunki współpracy  Udział wykładowców w rozwijaniu funkcji szkoleniowo- doradczej firm parkowych  Prowadzenie (części zajęć) ze studentami w parku  Włączenie przedsiębiorców ulokowanych w parkach w proces dydaktyczny  Wspólne inicjatywy promocyjne  Inne? 63

64 9. Perspektywy rozwoju SEIPA

65 Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja kadr przyszłości  Uruchamianie innowacyjnych start-upów Ale nie tylko Orientacja przedsiębiorcza (proaktywność, innowacyjność, akceptacja ryzyka) - szerszy kontekst  Przedsiębiorczość wieku dojrzałego  Przedsiębiorczość rodzinna (sukcesja absolwentów)  Przedsiębiorczość korporacyjna (organizacyjna)  Przedsiębiorczość w branżach kreatywnych  Przedsiębiorczość społeczna  Przedsiębiorczość w administracji 65

66 „Trzecia droga” rozwoju przedsiębiorczości 66 Small business High- tech Innowacyjność Przyrost zatrudnienia Przeds. korporacyjna Przedsiębiorczość absolwentów oparta na wiedzy, dynamiczna PWD DFR PWD – przeds. wieku dojrzałego DFR – dynamiczna firma rodzinna

67 Kompleksowa oferta programowa 67 Tworzenie spin-off - dla kadry naukowej Przedsiębiorczość korporacyjna - studia podyplomowe Uruchomienie nowego biznesu Start do własnego biznesu Wprowadzenie do przedsiębiorczości Przedmioty specjalistyczne Rozwój rodzinnej firmy Przedsiębiorczość wieku dojrzałego Projekty transferu technologii dla kadry naukowej 123456789101112 Doktoranci, kadra naukowa Studia podyplomowe Studia magisterskie Licencjat Lata

68 SEIPA – luźna sieć czy bardziej sformalizowana struktura?  Zalety luźnej struktury sieciowej  Elastyczność działania  Wady  Brak formalnego statusu do występowania w imieniu środowiska wykładowców  Trudność w ubieganie się o środki finansowe na rozwój działalności  Problemy przy wdrażaniu standardów, certyfikacji  Trudność w realizacji zaawansowanych form współpracy międzynarodowej 68

69 Możliwe rozwiązania instytucjonalne  Stowarzyszenie  Fundacja  Stowarzyszenie + Fundacja  Inne warianty? 69

70 10. Inne kwestie Podsumowanie

71 Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA) Zapraszamy do współpracy www.seipa.edu.pl Projekt jest dofinansowany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.seipa.edu.pl 71


Pobierz ppt "II Konferencja SEIPA 18.X.2011 Politechnika Warszawska KIERUNKI ROZWOJU SIECI EDUKACYJNEJ INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google