Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Marcin Machoń Departament.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Marcin Machoń Departament."— Zapis prezentacji:

1 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Marcin Machoń Departament Monitorowania Pomocy Publicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2 Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nr SA.38208 -pomoc w formie ulg podatkowych, z których korzystają amatorskie kluby golfowe, udostępniające infrastrukturę i sprzęt do uprawiania sportu -kluby te funkcjonują na zasadzie stowarzyszeń członków, jednakże swoje usługi oferują również graczom niezrzeszonym oraz prowadzą dodatkową, poboczną działalność gospodarczą (sklep, wynajem pomieszczeń) -działają na zasadach niekomercyjnych, a adresatami ich usług są lokalni użytkownicy i w związku z tym istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że przyciągną klientów z innych państw członkowskich Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

3 Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nr SA.37953 -wsparcie w postaci dotacji, wniesienia aktywów i preferencyjnych cen wynajmu nieruchomości dla Centrum Sportów Outdoorowych w Glenmore -Centrum, które mieści się w parku narodowym, prowadzi kursy i szkolenia o charakterze sportowo-turystycznym oraz oferuje miejsca noclegowe oraz wynajem sprzętu -niewielka skalę działalności (ok. 2500 klientów rocznie), lokalny charakter (ponad 90% kursów zorganizowano w regionie) oraz brak oddziaływania poza granice kraju (w ciągu trzech poprzedzających lat wśród osób korzystających w kursów nie było żadnego obcokrajowca), w związku z czym przesłanka wpływu na wymianę handlową w UE nie została spełniona Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

4 Decyzja Komisji z dnia 2 października 2013 r. w sprawie nr SA.36105 -dofinansowanie ze środków publicznych na renowację i rozbudowę stadionu piłkarskiego w Chemnitz, -infrastruktura ma zostać przekazana lokalnemu klubowi piłkarskiemu, który będzie mógł wykorzystywać ją do własnych celów oraz udostępniać odpłatnie innym użytkownikom, -finansowanie budowy infrastruktury, która ma być wykorzystywana do działalności gospodarczej, stanowi pomoc publiczną, -zarządzanie dużym stadionem piłkarskim, jak i prowadzenie zawodowego klubu piłkarskiego może stanowić działalność gospodarczą, nawet w przypadku klubów trzecioligowych, -rynek organizacji imprez sportowych i innego rodzaju wydarzeń publicznych jest otwarty na konkurencję, -w odniesieniu do użytkowników końcowych stadionu dofinansowanie może stanowić dla nich pomoc publiczną, o ile są przedsiębiorcami a wysokość płaconego przez nich czynszu jest poniżej ceny rynkowej. Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

5 Decyzja Komisji z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie nr SA.33728 - dofinansowanie budowy nowej hali widowiskowo-sportowej w Kopenhadze -udostępnienie gruntów oraz dotacja na budowę stanowią dla właściciela areny korzyść gospodarczą, ponieważ są niezbędne do zbudowania hali, która nie powstałaby na warunkach rynkowych -pomimo że eksploatacją hali będzie zajmować się podmiot wybrany w drodze procedury przetargowej, który będzie uiszczać opłaty za prawo do korzystania z hali, nie można wykluczyć, że odniesie on pewną korzyść -hala będzie wykorzystywana w celu świadczenia usług na rynku, a zatem podlega przepisom o pomocy publicznej -użytkownicy końcowi - pomimo, że dostęp do hali ma być otwarty dla wszystkich na niedyskryminacyjnych warunkach, mogą oni uzyskiwać korzyść, gdyby czynsz był niższy niż płacony za użytkowanie porównywalnej infrastruktury. Pomoc na budowę hali będzie zgodna z rynkiem wewnętrznym, tym samym ustalanie kwestii istnienia pomocy na poziomie podmiotu zarządzającego oraz użytkowników końcowych nie jest konieczne Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014) Art. 55 Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną Pomoc może przybrać formę: a) pomocy inwestycyjnej, w tym pomocy na budowę lub modernizację infrastruktury sportowej i wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej b) pomocy operacyjnej na infrastrukturę sportową

7 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna Wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna: -zaplecze rekreacyjne o wielofunkcyjnym charakterze oferujące w szczególności usługi kulturalne i rekreacyjne, z wyjątkiem parków rozrywki i obiektów hotelowych, -pkt 74 preambuły do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - pomoc na infrastrukturę, która służy więcej niż jednemu celowi rekreacji. Sport zawodowy: -uprawianie sportu w sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje umowa o pracę, -wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca, -koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie.

8 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna Infrastruktura sportowa: -nie może być użytkowana wyłącznie przez jednego użytkownika uprawiającego sport zawodowo, -wykorzystanie przez innych użytkowników uprawiających sport zawodowo lub amatorsko stanowi co najmniej 20 % jej potencjału czasowego rocznie, -jeżeli z infrastruktury korzysta kilku użytkowników jednocześnie, oblicza się odpowiednie odsetki wykorzystania potencjału czasowego, -jeżeli z infrastruktury korzystają zawodowe kluby sportowe, warunki cenowe za korzystanie z infrastruktury są publicznie dostępne.

9 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna jest udostępniania na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Przedsiębiorstwom, które finansują co najmniej 30 % kosztów inwestycji w infrastrukturę, można przyznać preferencyjny dostęp na bardziej korzystnych warunkach. Wszelkie koncesje na budowę, modernizację lub prowadzenie infrastruktury bądź inne formy powierzenia osobie trzeciej takich zadań udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamówień.

10 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna Koszty kwalifikowane: Pomoc inwestycyjna - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Pomoc operacyjna - koszty operacyjne świadczenia usług w ramach takiej infrastruktury (koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji itp.)

11 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna Pomoc inwestycyjna: -kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo poprzez mechanizm wycofania. Pomocy operacyjna -kwota pomocy nie przekracza strat operacyjnych w odnośnym okresie. Powyższe należy zapewnić na zasadzie ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, lub przy zastosowaniu mechanizmu wycofania. W przypadku pomocy (inwestycyjnej oraz operacyjnej) nieprzekraczającej 1 mln EUR, maksymalną kwotę pomocy można ustalić, alternatywnie na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych.

12 Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna Zysk operacyjny: -różnica między zdyskontowanymi dochodami a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią -koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji -nie uwzględnia się kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

13 Notyfikacja: pomoc inwestycyjna na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: - 15 mln EUR lub jeżeli łączne koszty przekraczają 50 mln EUR na projekt pomoc operacyjna na infrastrukturę sportową: - 2 mln EUR na infrastrukturę rocznie Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

14 Decyzja Komisji z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie nr SA.33045 -skarga dotycząca dofinansowania przez władze lokalne rozbudowy oraz modernizacji kompleksu basenów Trimini w miejscowości Kochel am See -biorąc pod uwagę rodzaj modernizowanej infrastruktury oraz bliskość granicy z Austrią przedmiotowe dofinansowanie stanowi pomoc publiczną Pomoc zgodna z art. 55 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, gdyż: -koncesja na budowę oraz zarządzanie infrastrukturą przyznana na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach -infrastruktura dostępna dla wszystkich zainteresowanych na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach -kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji Infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna

15 Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nr SA.36346 Projekty dotyczące: -prac ziemnych -budowy ulic, oświetlenia, barier dźwiękochłonnych, itp. -budowy infrastruktury wodociągowej, energetycznej, gazowej, itp. -oczyszczania terenu, likwidacji istniejących zabudowań Uzbrajanie oraz rewitalizacja gruntów należących do władz lokalnych -nie stanowi działalności gospodarczej, ale część zadań publicznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym -wewnętrzny transfer środków finansowych pomiędzy podmiotami publicznym nie stanowi pomocy publicznej -mechanizm rekompensaty gwarantuje, iż w przypadku sprzedaży gruntu wszelkie uzyskane korzyści zostaną przekazane podmiotowi udzielającemu wsparcia Infrastruktura lokalna

16 Decyzja Komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie nr SA.36346 Uzbrajanie oraz rewitalizacja gruntów należących do innych podmiotów -mechanizm rekompensaty gwarantuje, iż wszelkie uzyskane korzyści, w tym związane ze wzrostem wartości nieruchomości zostaną przekazane podmiotowi udzielającemu wsparcia Powierzenie realizacji projektu deweloperom -wybierani na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamó­wień -działalność ograniczona jedynie do prac budowlanych, zarządzania oraz marketingu -deweloperzy nie mogą wykorzystywać uzbrojonego/zrewitalizowanego gruntu do prowadzenia własnej działalności Sprzedaż uzbrojonego/zrewitalizowanego gruntu -jeśli zostanie zagwarantowane, iż zostanie on sprzedany po wartości rynkowej – brak pomocy publicznej Infrastruktura lokalna

17 Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nr SA.33149 -skarga dotycząca utworzenia przez władze miasta Kilonia biura świadczącego bezpłatne usługi doradcze dla małych i średnich oraz nowoutworzonych przedsiębiorców -jego działalność ma charakter wyłącznie lokalny, ograniczony jedynie do najuboższej części miasta Kilonii (dzielnica Gaarden – 19 tys. mieszkańców) -usługi skierowane jedynie do drobnych przedsiębiorców, prowadzących działalność na rynku lokalnym -wątpliwe jest, aby świadczone usługi zainteresowały klientów z innych państw członkowskich -w związku z powyższym utworzenie ww. biura nie będzie miało wpływu na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE -tym samym utworzenie przez miasto podmiotu świadczącego usługi doradcze i dofinansowanie jego działalności nie stanowi pomocy publicznej Infrastruktura lokalna

18 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Art. 56 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Przeznaczenie: -budowa lub modernizacja lokalnej infrastruktury przyczyniającej się na poziomie lokalnym do poprawy otoczenia biznesu i środowiska konsumenckiego oraz do modernizacji i rozwoju bazy przemysłowej Wyłączenia: -pkt 76 preambuły oraz art. 56 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 - infrastruktura badawcza, klastery innowacyjne, efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy, infrastruktura energetyczna, recykling i ponowne wykorzystanie odpadów, infrastruktura szerokopasmowa, infrastruktura związana z kulturą i zachowaniem dziedzictwa kulturowego, infrastruktura sportowa i wielofunkcyjna infrastruktura rekreacyjna, porty lotnicze i infrastruktura portowa -art. 1 ust. 2-4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

19 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Infrastruktura jest udostępniana zainteresowanym użytkowników w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady. Cena pobierana za użytkowanie lub sprzedaż infrastruktury odpowiada cenie rynkowej. Wszelkie koncesje lub inne formy powierzenia osobie trzeciej eksploatacji infrastruktury udzielane są na otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach, z należytym poszanowaniem obowiązujących zasad udzielania zamó­wień. Możliwe zarządzanie infrastrukturą przez jej właściciela lub na zasadzie in-house.

20 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Koszty kwalifikowane: -koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Kwota pomocy nie przekracza różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Możliwy rozsądny zysk jak w przypadku pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego – art. 53 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Jeśli zarządzanie powierzone jest osobie trzeciej zgodnie z art. 56 ust. 4, jej zysku operacyjnego nie odlicza się od kosztów kwalifikowanych.

21 Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Notyfikacja: -pomoc 10 mln EUR lub łączne koszty przekraczają 20 mln EUR na tę samą infrastrukturę Specjalna infrastruktura nie podlega wyłączeniu na mocy art. 56: – infrastruktura zbudowana na potrzeby jednego podmiotu

22 www.uokik.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną Marcin Machoń Departament."

Podobne prezentacje


Reklamy Google