Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2014

2 Działania WUP w Olsztynie, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, działając w oparciu o upoważnienia Marszałka Województwa Warmińsko- Mazurskiego prowadzi rejestr agencji zatrudnienia tj.  dokonuje wpisu do rejestru ;  wydaje certyfikaty o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia;  dokonuje zmian wpisu oraz wydaje certyfikaty uwzględniające te zmiany  wydaje decyzje w sprawie odmowy wydania certyfikatu ;  wydaje decyzje w sprawie wykreślenia z rejestru agencji zatrudnienia ;  przekazuje w formie elektronicznej ministrowi właściwemu d.s. pracy zbiorcze informacje o działalności agencji zatrudnienia;  sprawuje kontrolę przestrzegania obowiązku prowadzenia agencji zatrudnienia zgodnie z warunkami określonymi w ustawie

3 Działania WUP, związane z prowadzeniem rejestru agencji zatrudnienia w 2014 roku Liczba wniosków o wpis do KRAZ, które wpłynęły do WUP w 2014 roku 31 Liczba wydanych certyfikatów Liczba odmów wydania certyfikatu Postępowania zawieszone Liczba decyzji administracyjnych w sprawie wykreślenia z KRAZ, Decyzje wydane na wniosek podmiotów 20 3 Liczba kontroli agencji zatrudnienia, przeprowadzonych w 2014 roku 18 W tym liczba stwierdzonych przypadków nieprzestrzegania/uchybień warunków prowadzenia agencji zatrudnienia 1 (art. 19h)

4 LICZBA AGENCJI ZATRUDNIENIA Według stanu na koniec grudnia 2014r. w Polsce funkcjonowało agencji zatrudnienia. Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działało w tym czasie 108 agencje zatrudnienia, z czego: 57 świadczyło usługi w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 20 – pośrednictwa obywateli polskich do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, 38 – doradztwa personalnego, 44 – poradnictwa zawodowego, oraz 38 w zakresie pracy tymczasowej.

5 . Liczba agencji zatrudnienia w kraju, według stanu na dzień r

6 Liczba agencji zatrudnienia na Warmii i Mazurach w latach Rok Liczba podmiotów w KRAZ Rodzaj działalności Pośrednictwo pracy na terenie RP Pośrednictwo do pracy za granicą Doradztwo personalne Poradnictwo zawodowe Praca tymczasow a

7 Agencje Zatrudnienia działające w województwie warmińsko-mazurskim

8 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2014 roku 2013 rok2014 rok Zmiany w liczbach Zmiany w % Liczba osób, które podjęły zatrudnienia lub inną pracę zarobkową za pośrednictwem agencji zatrudnienia ,4 w tym osoby, które podjęły zatrudnienie na podstawie stosunku pracy ,7

9 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy na terenie RP w 2014 roku Najczęściej występujące grupy zawodów Symbol grupy Nazwa grupy zawodówOgółem 5223Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Pracownicy obsługi biurowej Pracownicy domowej opieki osobistej Kelnerzy Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Specjaliści do spraw szkoleń zawodowych i rozwoju kadr Magazynierzy i pokrewni22

10 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą 2013 rok2014 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba osób, które podjęły pracę za granicą u pracodawców zagranicznych ,3

11 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w 2014 roku KrajOgółem% Norwegia25760,3 Niderlandy12930,3 Niemcy409,4 Razem:426100,0

12 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w roku 2014 Najczęściej występujące grupy zawodów 1. Niderlandy  pakowacze w liczbie 35 osób, które stanowiły 27,2 % wszystkich wyjazdów do pracy w tym kraju.  operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych w liczbie 26, którzy stanowili 20,0% wszystkich wyjazdów do tego kraju.  spawacze i pokrewni w liczbie 24, którzy stanowili 18,6% wszystkich wyjazdów do tego kraju. 2. Niemcy  robotnicy budowlani wykończeniowi w liczbie 9, którzy stanowili 22,5% wszystkich wyjazdów do Niemiec.  kelnerzy w liczbie 4, którzy stanowili 10,0 % wszystkich wyjazdów do Niemiec.  Monterzy instalacji klimatyzacyjnych w liczbie 4, którzy stanowili 10,0% wszystkich wyjazdów do pracy w Niemczech.

13 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pośrednictwa pracy za granicą w roku 2014 Najczęściej występujące grupy zawodów 3. Norwegia  ogrodnicy w liczbie 202, którzy stanowili 78,6% wszystkich wyjazdów do Norwegii.  magazynierzy i pokrewni w liczbie 39, którzy stanowili 15,2 % wszystkich wyjazdów do Norwegii;  kierowcy samochodów osobowych i dostawczych w liczbie 16, który stanowili 6,2% wszystkich wyjazdów do Norwegii.

14 Działalność warmińsko - mazurskich agencji doradztwa personalnego w 2014 roku 2013rok 2014 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba pracodawców korzystających z usług agencji doradztwa personalnego ,3

15 Działalność warmińsko - mazurskich agencji poradnictwa zawodowego w 2014 roku 2013 rok 2014 rok Zmiana w liczbach Zmiana w % Liczba osób korzystających z usług poradnictwa zawodowego ,7% Liczba pracodawców korzystających z usług poradnictwa zawodowego ,0%

16 Działalność warmińsko - mazurskich agencji pracy tymczasowej w latach rok 2014 rok zmiana w liczbach zmiana w % Liczba osób skierowanych przez agencję zatrudnienia do wykonywania pracy tymczasowej ,2 z tego zatrudnionych w agencji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określonej i umowy o prace na czas wykonywania określonej pracy ,5 Liczba pracodawców użytkowników korzystających z usług agencji zatrudnienia ,5

17 Działalność agencji pracy tymczasowej na Warmii i Mazurach w 2014 roku Nazwa grupy elementarnej zawodówogółem% Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani ,9 Pracownicy pry pracach prostych ,0 Listonosze i pokrewni 2062,6 Pracownicy domowej opieki osobistej 1892,4 Kasjerzy i sprzedawcy biletów 981,2 Sprzedawcy sklepowi i ekspedienci 791,0 Operatorzy maszyn do wyrobów z tworzyw sztucznych 630,8 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 540,7

18 Kraje, do których warmińsko-mazurskie agencje pracy tymczasowej kierowały pracowników tymczasowych w roku 2014 KrajLiczba skierowań% Ogółu Polska ,3 Francja671,3 Niemcy3637,3 Ogółem we wszystkich państwach ,0

19 Działalność agencji zatrudnienia w regionie - podsumowanie Działalność agencji zatrudnienia w regionie - podsumowanie 2014 roku

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność kontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w roku 2014 Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Olsztyn 2015

21 AGENCJE ZATRUDNIENIA – PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. ROZDZIAŁ 6 (art k) ROZDZIAŁ 16 (art ) ROZDZIAŁ 20 (art c)

22 Działalność kontrolna Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zgodnie z art. 18 o ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149), marszałek województwa sprawuje kontrolę w zakresie prowadzenia agencji zatrudnienia, o których mowa w art.19, art.19e oraz art.19f. 1)posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz na FP i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2)karalność za wykroczenia z art b 3)ogłoszenie likwidacji lub upadłości  art.19

23 Zakres kontroli prowadzanych przez WUP w agencjach zatrudnienia 1)dotrzymanie obowiązku informowania marszałka województwa o zmianach: - danych adresowych i innych objętych wpisem do KRAZ w terminie 14 dni od dnia ich powstania - zaprzestaniu działalności - zawieszeniu lub wznowieniu działalności w terminie 14 dni od dnia zawieszenia albo wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.  art.19e  art.19 f 1)dotrzymanie obowiązku przedstawiania marszałkowi województwa sprawozdania z działalności agencji zatrudnienia do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

24 W 2014r. WUP w Olsztynie przeprowadził 18 kontroli warmińsko - mazurskich podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia. Kontrole agencji zatrudnienia zrealizowane przez WUP

25 Wyniki kontroli zrealizowanych w roku 2014 W trakcie 18 kontroli, stwierdzono naruszenia warunków prowadzenia agencji zatrudnienia przez 3 podmioty. Stwierdzone naruszenia 1.naruszenie art. 18 m pkt 8 oraz art. 19 e pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 2. naruszenie art. 19 h ww. ustawy - niezgodność danych w rejestrze ze stanem faktycznym; -niepoinformowanie marszałka wojewódz- twa o zawieszeniu działalności - Naruszenie obowiązku współpracy z organami zatrudnienia w zakresie realizacji polityki rynku pracy.

26 Konsekwencje naruszeń przepisów ustawy Stwierdzenie przez WUP lub PIP w trakcie wizyty kontrolnej przynajmniej jednego z niżej wymienionych naruszeń warunków prowadzenia agencji zatrudnienia, skutkować może wykreśleniem, w drodze decyzji agencji zatrudnienia z KRAZ, bez uprzedniego wezwania do usunięcia tych naruszeń.  posiadanie zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;  otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości;  karalność za przestępstwa lub wykroczenia, o których mowa w art b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;  dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, orientacje seksualną, przekonania polityczne i wyznanie, ani ze względu na przynależność związkową osób, dla których poszukuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

27 c.d.  pobieranie kwot innych niż kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą tj. poniesione na dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenie dokumentów;  brak pisemnej umowy z pracodawcą zagranicznym, do którego agencja zatrudnienia zamierza kierować osoby do pracy za granicą,  brak informacji na piśmie dla osoby kierowanej do pracy za granicą o przysługujących jej uprawnieniach, o których mowa w art. 86 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  nieprzestrzeganie międzynarodowych umów, porozumień i programów dotyczących zatrudnienia wiążących Rzeczpospolitą Polską oraz obowiązujących w państwie zatrudnienia przepisów o zatrudnieniu oraz przepisów regulujących działalność agencji zatrudnienia;  złożenie przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 18 e ust. 2 pkt 1 i ust. 3, lub przekazania informacji, o których mowa w art. 19 e pkt. 1 i art. 19 f niezgodnych ze stanem faktycznym. Wykreślenie z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia z powodu, któregoś z powyższych naruszeń wiąże się również z brakiem możliwości uzyskania kolejnego wpisu do rejestru agencji w okresie 3 lat od dnia wydania decyzji o zakazie działalności (art. 72 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz art. 18 l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

28 Dziękuję za uwagę! Kamila Skalska Pośrednik pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Telefon:89/ e- mail:


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Działalność Agencji Zatrudnienia na terenie Województwa Warmińsko – Mazurskiego Kamila."

Podobne prezentacje


Reklamy Google