Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU W 2012R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU W 2012R."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU W 2012R.

2 W 2012r. sytuacja na rynku pracy stopniowo pogarszała się w całym kraju, odzwierciedlając malejącą dynamikę wzrostu gospodarczego w Polsce. Stopa bezrobocia w końcu 2012 r. wyniosła w kraju 13,4% i była o 0,9 % wyższa niż w końcu 2011 r. Wzrost bezrobocia odnotowano we wszystkich województwach. 2 PODLASKIE 05% WARMIŃSKO - MAZURSKIE 1,0% LUBELSKIE 0,9 % MAZOWIECKIE 1,0% ŁÓDZKIE 1,1% ŚWIĘTOKRZYSKIE 0,6% PODKARPACKIE 0,8% MAŁOPOLSKIE 1,0% POMORSKIE 0,9% ZACHODNIO POMORSKIE 0,5% KUJAWSKO- POMORSKIE 0,9% WIELKOPOLSKIE 0,8% LUBUSKIE 0,4% DOLNOŚLĄSKIE 1,1% OPOLSKIE 0,9% ie ŚLĄSKIE 0,91% e Stopa bezrobocia w województwie podlaskim na koniec grudnia 2012r. wynosiła 14,6% i była 0,5% wyższa w stosunku do 2011r. ZMIANY LICZBY BEZROBOTNYCH W OKRESIE GRUDZIEŃ 2011R. – GRUDZIEŃ 2012R. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

3 3 Natomiast od 2009r. bezrobocie systematycznie wzrasta. Znaczny wzrost bezrobocia spowodowany był kryzysem gospodarczym i finansowym. Wiele zakładów pracy rezygnowało z działalności bądź ograniczało swoją aktywność. Spadek tempa wzrostu gospodarczego przejawiał się również w spadku liczby ofert pracy zgłaszanych do urzędu. Ponadto nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach zdrowotnych, przyczyniła się do wzrostu liczy osób rejestrujących się ze względu na możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku W latach 2002-2008 obserwowano stałą tendencję spadku bezrobocia, w wyniku: dynamicznego wzrostu gospodarczego, wzrostu liczby ofert pracy, rosnącymi migracjami zarobkowymi do krajów UE, dużymi środkami przyznanymi urzędom pracy na aktywizację i tworzenie nowych miejsca pracy. Najwyższą dynamikę spadku bezrobocia odnotowano w latach 2007-2008.

4 4 Liczba bezrobotnych Na koniec grudnia 2012r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku figurowało 8 658 osób bezrobotnych tj. o 605 osób (7,5%) więcej niż na koniec grudnia 2011r. Na dzień 31.03.2013r. liczba bezrobotnych wzrosła w stosunku do grudnia 2012r. o 607 osób (7,0%). Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

5 Na wzrost poziomu bezrobocia oprócz trudnej sytuacji gospodarczej w całym kraju wpływ miały:  zwolnienia grupowe. W 2012r. 22 firmy zgłosiły zamiar przeprowadzenia zwolnień grupowych i zwolniło 505 osób, w tym najwięcej:  w przemyśle spożywczym – 176 osób (np. PMB),  w budownictwie – 120 osób (np. Budbaum SA),  w handlu - 62 osoby.  zwolnienia w lokalnych szkołach podyktowane niżem demograficznym (najwięcej zwolnień dotyczyło nauczycieli zatrudnionych na czas określony),  zakończenie umów na czas określony, których pracodawcy nie przedłużali,  powroty do ewidencji bezrobotnych po zakończeniu aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu,  zakończenie prac sezonowych,  spadek odpływu osób bezrobotnych z tytułu podjęć pracy niesubsydiowanej (bez dofinansowania ze strony urzędu). 5 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

6 6 Sezonowość od lat stanowi podstawową cechę polskiego rynku pracy i oznacza wzrost bezrobocia w miesiącach rozpoczynających i kończących rok. Miesiące wiosenne są okresami spadku liczby zarejestrowanych, co wynika m.in. z rozpoczynania prac sezonowych w budownictwie, ogrodnictwie, rolnictwie. Z kolei na przełomie roku z powodu napływu do bezrobocia osób, którym wygasają wówczas umowy o pracę oraz powrót do bezrobocia osób wykonujących subsydiowane zatrudnienie liczba bezrobotnych wzrasta. Równocześnie w miesiącach kończących rok liczba bezrobotnych wyłączanych z ewidencji zmniejsza się. STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE BIAŁOSTOCKIM

7 Na 14 powiatów ziemskich województwa podlaskiego wyższa stopa bezrobocia od powiatu białostockiego występowała w powiatach: grajewskim - 22,5%, sejneńskim - 20,3%, kolneńskim - 19,7%, augustowski - 19,1%. 7 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

8 8 Zgodnie z danymi Związku Powiatów Polskich powiat białostocki pod względem powierzchni jest największym powiatem w Polsce. Kolejne miejsca zajmują powiaty; olsztyński (woj. warmińsko – mazurskie), bialski (woj. lubelskie), słupski (woj. pomorskie), kielecki, (woj. świętokrzyskie), bytowski (woj. pomorskie), ostrołęcki (woj. mazowieckie). STOPA BEZROBOCIA NA KONIEC 2012R. W NAJWIĘKSZYCH POWIATACH W POLSCE Na 7 dużych powiatów 5 powiatów ma wyższą stopę bezrobocia od powiatu białostockiego Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

9 Na koniec 2012r. w ewidencji figurowało: 1 040 osób z prawem do zasiłku (12,0% ogółu bezrobotnych pow. białostockiego), 7 618 osób bez prawa do zasiłku (88,0%), 1 729 osób do 25 roku życia (20,0%), 4 754 osoby długotrwale bezrobotne (55,0%), 2 130 osób powyżej 50 roku życia (24,6%), 468 osób niepełnosprawnych (5,4%), 4 877 osób zamieszkałych na wsi (56,3%), 276 osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu prac (3,2%). 9 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych w 2012 r. wynosiła 9 015 osób natomiast z ewidencji bezrobotnych wyłączono 8 410 osób, w tym 3 407 osób z tytułu podjęcia pracy.

10 10 Czarna Białostocka 3,2% Dobrzyniewo 1,6% Tykocin 1,2 % Zawady 0,3% Poświętne 0,7% Łapy 6,8% Suraż 0,4% Turośń Kość. 1,1% Juchnowiec Kość. 3,3% Zabłudów 2,2% Michałowo 2,0% Gródek 1,8% Supraśl 3,3% Wasilków 3,6% Choroszcz 2,9% Stan na dzień 31.12.2012r. Procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym danej gminy Choroszcz – 8,1% Czarna Białost.– 10,6% Dobrzyn. Duże – 7,4% Gródek – 13,5% Juchnow. Kośc.– 8,8% Łapy – 11,7% Michałowo – 11,6% Poświętne – 8,4% Supraśl – 9,3% Suraż – 8,6% Turośń Kośc. – 7,9% Tykocin – 7,4% Wasilków – 9,9% Zabłudów – 10,3% Zawady – 4,5 % Największą liczbę bezrobotnych na koniec marca 2012 r. odnotowano w: m. Łapy - 1 265 osób, g. Juchnowiec Kościelny- 759 osób, m. Czarna Białostocka - 706 osób, m. Wasilków- 651 osób. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

11 11 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Najwięcej ofert pracy zgłoszono w: handlu (przedstawiciel handlowy), budownictwie (robotnik budowlany, robotnik drogowy, zbrojarz, murarz, cieśla), branży mechanicznej (kierowca samochodu ciężarowego, mechanik pojazdów samochodowych, operator sprzętu ciężkiego, spawacz, operator obrabiarek sterowanych numerycznie). W 2012r. do PUP w Białymstoku wpłynęło 4 849 propozycji zatrudnienia tj. o 24,1% więcej niż w 2011r. : 3 817 (78,7%) propozycji zgłosili pracodawcy z terenu Białegostoku, 1 032 (21,3%) z terenu powiatu ziemskiego.

12  Nawiązywaniem kontaktów z pracodawcami, promocją usług Urzędu i pozyskiwaniem ofert pracy zajmują się aktywni pośrednicy pracy. Działania marketingowe realizują przede wszystkim poprzez wizyty w zakładach pracy.  W 2012 r. pośrednicy złożyli 1 416 wizyt, z tego: 1 178 w zakładach funkcjonujących na terenie Białegostoku 238 na terenie powiatu ziemskiego. Pozyskali 1 727 propozycji zatrudnienia oraz 386 nowych pracodawców do współpracy.  Aktywni pośrednicy prowadzą i systematycznie uzupełniają bazę danych pracodawców. W kartach rejestracyjnych i rejestrach współpracy zamieszczane są informacje o rodzaju prowadzonej przez firmy działalności, perspektywach rozwoju, planach zatrudnienia, oczekiwaniach wobec kandydatów do pracy itp. Na dzień 31 grudnia 2012r. Urząd posiadał skatalogowanych (według PKD) 4 808 pracodawców. W 2012r. Powiatowy Urząd Pracy współpracował z ok. 1 400 pracodawcami. 12 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

13 13 19 321 900,00 7 359 900,00 38,1% 347 170,00 1,8% 11 614 830.00 60,1% ŚRODKI OGÓŁEM LIMIT FUNDUSZU PRACYEUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY PROGRAM SPECJALNY W 2012 r. wydatki na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji bezrobotnych łącznie z wydatkami na projekt systemowy współfinansowany ze środków europejskich wyniosły ogółem 19 321 900,00. W ramach powyższych środków zaktywizowano 1 103 osoby bezrobotne z powiatu białostockiego, o 177 osób więcej (tj. o 19%) niż w 2011r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

14 Działania Urzędu kierowane były przede wszystkim do osób, które doświadczają największych trudności zarówno w zaistnieniu jak i utrzymaniu się na rynku pracy: długotrwale bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnej młodzieży, bezrobotnych kobiet, osób niepełnosprawnych. 14 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

15 Obowiązek opracowania i realizacji przez urząd pracy powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy wynika z art. 9.1. Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. (Dz. U. 2008 Nr 69, poz.415 z późn. zm.). Program określa zadania z zakresu aktywizacji osób bezrobotnych, które w imieniu Starosty Białostockiego realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku tj.:  Priorytet I. Zwiększenie aktywności zawodowej osób bezrobotnych.  Priorytet II. Wspieranie integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.  Priorytet III. Promocja przedsiębiorczości i wspieranie samozatrudnienia.  Priorytet IV. Wspieranie rozwoju terenów wiejskich.  Priorytet V. Rozwój partnerstwa i dialogu społecznego na rzecz rynku pracy.  Priorytet VI. Monitorowanie zwolnień grupowych.  Priorytet VII. Doskonalenie usług Urzędu. 15 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

16 16 Staż Zatrudnienie w ramach refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Najwięcej osób bezrobotnych odbywało staż na stanowiskach: referent, pracownik biurowy, doradca handlowy, pomoc księgowej, magazynier, laborant. 263 osoby Środki finansowe przeznaczono na: działalność usługową w 80,2% na działalność handlową w 14,4% na działalność produkcyjną w 5,4% 160 osób48 osób Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

17 17 Prace interwencyjne Roboty publiczne Prace społecznie użyteczne 151 osób W ramach robót publicznych najczęściej refundowane było stanowisko pracy robotnika gospodarczego. 130 osób Miejsca prac interwencyjnych utworzono osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje na stanowisko: pracownika biurowego, magazyniera, sprzedawcy, robotnika gospodarczego, kucharza. 55 osób Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

18 Szkolenia 18 296 osób W ramach szkoleń grupowych zrealizowano 25 kierunków szkoleń,. W ramach szkoleń indywidualnych najpopularniejsze szkolenia to: Operator koparko - ładowarki kl. III, Kwalifikacja wstępna przyśpieszona dla prawa jazdy kat. C, Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym, Spawanie metodą MAG 135. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku Poradnictwo zawodowe 2 693 osoby

19 Celem programu było zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób do 25 roku życia zarejestrowanych w PUP w Białymstoku na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numeryczne (CNC). Programem objęto 9 osób z powiatu białostockiego. Realizacja projektu przyczyniła się do uzupełnienia lub podniesienia kwalifikacji, a przede wszystkim zdobycia praktycznych umiejętności przez uczestników przedsięwzięcia, co ma docelowo doprowadzić do uzyskania zatrudnienia przez co najmniej 70% osób należących do grupy docelowej na okres co najmniej 3 miesięcy. 19 BUDŻET PROGRAMU 263 670,00zł Działania standardowe 211 170,00zł Działania pozaustawowe 52 500,00zł Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

20 Celem programu było zaktywizowanie 10 osób z terenu miasta i gminy Łapy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku Filia w Łapach jako osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Program pozwolił grupie objętej wsparciem na odzyskanie szacunku dla siebie, poczucia własnej godności i wartości. W celu kompleksowego wsparcia każda osoba uczestnicząca w programie została objęta następującymi działaniami: indywidualną poradą zawodową, usługą pośrednictwa pracy, zatrudnieniem w ramach robót publicznych przez okres 4 miesięcy. Wsparcie w ramach robót publicznych zostało skierowane do mieszkańców miasta i gminy Łapy szczególnie dotkniętych grupowymi zwolnieniami z powodu upadłości dwóch największych zakładów w tym regionie. 20 BUDŻET PROGRAMU 83 500,00zł Działania standardowe 70 400,00zł Działania pozaustawowe 13 100,00zł Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

21  V Forum Rynku Pracy W marcu 2012r. pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Białostockiego i Prezydenta Miasta Białegostoku zorganizowano V Forum Rynku Pracy. Przedsięwzięcie było okazją do spotkania poszukujących zatrudnienia z przedstawicielami podlaskich pracodawców, instytucji i firm szkoleniowych. Aktualne oferty jak i przyszłe potrzeby zatrudnieniowe przedstawiło 87 wystawców. V Forum Rynku Pracy odwiedziło około 4 000 osób.  II Łapskie Forum Rynku Pracy We wrześniu 2012 r. Filia PUP w Łapach zorganizowała II Łapskie Forum Rynku Pracy, w którym uczestniczyło ponad 30 wystawców. 21 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

22 W ramach współpracy z gminami Powiatu Białostockiego w: czerwcu, wrześniu, październiku listopadzie zorganizowano i przeprowadzono zajęcia warsztatowe dotyczące samopoznania dla mieszkańców następujących gmin: Czarna Białostocka, Wasilków, Supraśl, Zabłudów Zawady, Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Dobrzyniewo Duże i Gródek. 22 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

23 Podejmując działania ukierunkowane na pomoc pracodawcom, jak i osobom poszukującym zatrudnienia, pracownicy Urzędu brali udział w festynach organizowanych dla mieszkańców przez lokalne władze samorządowe z terenu powiatu białostockiego. w czerwcu w „Tykocińskich Nocach i Dniach” oraz w IX edycji "Dniach Konia na Podlasiu" w Pomigaczach, w lipcu w „Dniach Ziemi Juchnowieckiej” oraz w „Dniach Miasta Supraśl”, w sierpniu w „XXIII Jarmarku Dominikańskim”, we wrześniu w Dożynkach Wojewódzkich w Łapach. 23 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

24 W celu przybliżenia uczniom klas maturalnych informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy, możliwościach zatrudnienia w krajach EOG, zawodach przyszłości, zawodach deficytowych i nadwyżkowych oraz udzielenia informacji na temat ustawowych zadań Urzędu i aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu realizowanych przez PUP pracownicy Urzędu uczestniczyli w spotkaniach z uczniami szkół ponadgimnazjalnych w gminach: Czarna Białostocka, Michałowo, Supraśl. 24

25  Uczestnictwo w targach organizowanych przez inne instytucje: Targach Edukacyjno – Zawodowych pod hasłem ”Edukacja i praca drogą do sukcesu” organizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP. VI Targach Edukacyjno – Zawodowych w Zespole Szkół Mechanicznych w Łapach przedstawiając prelekcję pt. „Urząd pracy popiera aktywność własną – szkolenia indywidualne”, Europejskich Targach Pracy, zorganizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Targach Pracy „Oko w oko z pracodawcą”, zorganizowanych przez Biuro Karier UwB. Targach Edukacyjno – Zawodowych zorganizowanych przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP i Ośrodek Kariery XI LO w Białymstoku.  Udział w spotkaniach i konferencjach. W 2012r. pracownicy uczestniczyli w 13 różnych spotkaniach lub konferencjach np.: Spotkaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy z asystentem EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Spotkaniu z podopiecznymi Ośrodka dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Łaźniach, Spotkaniu z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej, I Podlaskich Targach Ekonomii Społecznej, Spotkaniu w Białostockim Parku Naukowo Technologicznym. 25

26 W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku zawarł porozumienia w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych z :  Urzędem Miejskim w Wasilkowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wasilkowie,  Urzędem Gminy w Gródku oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gródku,  Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej,  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zabłudowie,  Urzędem Miejskim w Choroszczy oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie,  Z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tykocinie, Ponadto zawarto porozumienie z Fundacją Vita Familiae tworzącą CIS „Przystań” z siedzibą w Łapach w sprawie współpracy w zakresie refundacji na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym świadczeń integracyjnych dla uczestników zajęć w Centrum Integracji Społecznej. 26 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

27 W 2012 r. Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku na mocy wcześniejszych porozumień kontynuował współpracę w zakresie Samorządowej Elektronicznej Platformy Informacyjnej z 11 jednostkami, w tym 9 z terenu powiatu białostockiego. SEPI to kompleksowe rozwiązanie informatyczne umożliwiające podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do niezbędnych informacji. Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna przyczyniła się do usprawnienia pracy urzędów i placówek, które przystąpiły do projektu oraz wpłynęła na poprawę jakości świadczonych przez nich usług. Ponadto w celu dalszej rozbudowy programu w 2012 r. PUP w Białymstoku zawarł porozumienia w sprawie wdrożenia i funkcjonowania SEPI dodatkowo z 3 jednostkami: Sądem Rejonowym w Białymstoku oraz Komornikami Sądowymi. 27 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

28 Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku kontynuował współpracę z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w zakresie uczestnictwa w projekcie systemowym „Zielona Linia, Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”. Celem projektu jest wsparcie Publicznych Służb Zatrudnienia w udzielaniu osobom zarejestrowanym i pracodawcom pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym umożliwienie łatwiejszego dostępu do kompleksowej informacji na temat rynku pracy. W ramach projektu uruchomiono dwa główne przedsięwzięcia. Pierwsze to Centrum Informacyjno – Konsultacyjne, zajmujące się przede wszystkim udzielaniem informacji telefonicznych w zakresie pomocy oferowanej przez urzędy pracy. Drugie to ogólnodostępny portal internetowy, posiadający wydzieloną część dla urzędów pracy, która stwarza możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi urzędami pracy oraz korzystania i modyfikacji zasobów wewnętrznych. 28

29 29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku


Pobierz ppt "INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU W 2012R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google