Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola pomocy społecznej w polityce społecznej miasta Gdańsk, 27 maja 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola pomocy społecznej w polityce społecznej miasta Gdańsk, 27 maja 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”"— Zapis prezentacji:

1 Rola pomocy społecznej w polityce społecznej miasta Gdańsk, 27 maja 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

2 Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność” Jedną z instytucji polityki społecznej państwa jest – /zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej/ – instytucja pomocy społecznej. Ma ona na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

3 „Od opieki do pomocy” Warto tu wspomnieć, że obecny kształt pomocy społecznej to 25 letni okres zmian, uwarunkowań historycznych, kształtowania się roli pomocy społecznej w polityce społecznej. W ciągu ostatnich 25 lat pomoc społeczna w Polsce przeszła zasadnicze zmiany, które zapoczątkowane zostały pierwszą ustawą o pomocy społecznej, jaka weszła w życie w roku 1990 u progu transformacji ustrojowej. Ideą, która przyświecała jej uchwaleniu, było odejście od dotychczasowej opieki na rzecz pomocy społecznej i uczynienie z pracy socjalnej ważnego instrumentu pomocy społecznej. Przeszliśmy w ten sposób od pomocy bezwarunkowej (czystego rozdawnictwa finansowego, uzależniającego od opieki) do pomocy wspierającej w trudnych sytuacjach przy aktywnym angażowaniu w procesie pomocy samych potrzebujących. To nowe podejście spowodowało, że kadry pomocy społecznej stanęły przed zmianą swoich postaw, struktur organizacyjnych, systemu kształcenia nowych kadr do nowego podejścia w pomocy osobom potrzebującym. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

4 Pomoc społeczna przejmuje zadania dot. pieczy zastępczej Rok 1999- wejście w życie nowej struktury samorządu terytorialnego w Polsce. Zmianom administracyjnym towarzyszyły zmiany w zakresie zadań administracji państwowej i samorządowej, a w ramach tej ostatniej doszło do podziału kompetencji: mianowicie między gminy, powiaty i województwa. Jednocześnie przyspieszeniu uległ proces wycofania się przez państwo z jego zadań jako podmiotu pomocy społecznej. Od tego roku weszły do pomocy społecznej zadania związane z pieczą zastępczą. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

5 Pomoc społeczna – nowy wymiar aktywizacja i integracja Następny etap rozwoju to 2004 r., Uchwalona została nowa ustawa o pomocy społecznej. Wprowadziła ona kolejne zmiany, także w zakresie podmiotowym, rozszerzając listę sytuacji, w których obywatele mają prawo ubiegać się o świadczenia i definiując walkę z wykluczeniem społecznym i integrację społeczną jako zadania pomocy społecznej. Zobowiązała gminy do opracowania i wdrożenia strategie rozwiązywania problemów społecznych; Nowym narzędziem wspierającym pracę z klientem jest wprowadzanie przez ustawodawcę kontraktu socjalnego. Oczekiwano, że kontrakt umożliwi pomocy społecznej pełniejsze wykorzystanie sił i zasobów na realizacje lokalnych programów rozwoju i rozwiązywania problemów społecznych. Regulacji z 2004 r. towarzyszył również wzrost zaangażowania samorządu terytorialnego w realizację zadań pomocy społecznej w wyniku dalszego ograniczenia zakresu zadań administracji państwowej i przeniesienia ich na barki samorządu (np. zasiłki okresowe); Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

6 W Gdańsku, na zasadzie partnerstwa, zadania z zakresu pomocy społecznej realizują: Organy administracji samorządowej Organy administracji samorządowej Organizacje społeczne i pozarządowe Kościoły i związki wyznaniowe Osoby fizyczne i prawne Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

7 Priorytety pomocy społecznej w realizacji polityki społecznej miasta dotyczą: Wyznaczając kierunki działań na przyszłe lata pomoc społeczna kieruje się perspektywą rozwoju miasta Gdańska oraz województwa pomorskiego. Kluczowe priorytety na rok 2015 znajdują swoje odzwierciedlenie w programie operacyjnym „integracja społeczna i aktywność obywatelska” będącego instrumentem wdrażania strategii rozwoju miasta Gdańsk 2030 plus w perspektywie 2015 Przyjmując za podstawę, przyjęte przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej założenia do zmiany ustawy o pomocy społecznej w obszarze „integracja społeczna i aktywność obywatelska” przewiduje się realizację następujących usług socjalnych:  profilaktycznych;  aktywizujących;  interwencyjnych;  opiekuńczych. „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

8 Ponadto na rok 2015 zamierzamy : 1)Przechodzenie z biernych do aktywnych form działalności. 2)Zakłada się w obszarze rodziny, poza aktywizacją dorosłych, nadać priorytet trwałego wsparcia dzieci w celu zapobiegania utrwalaniu ubóstwa i dziedziczenia biernych postaw w następnych pokoleniach; 3)Podnoszenie aktywności grup mieszkańców i współdziałanie społeczności lokalnej, rozwój dziennych form aktywności i wsparcia oraz promowanie rozwoju społecznego (partycypacja). 4)Zakłada się rozszerzać współpracę z organizacjami pozarządowymi, których efektywność i racjonalność działań jest udowodniona. Ważna jest też współpraca z innymi instytucjami np. ze służbami zatrudnienia, co powinno spowodować poprawę wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na pomoc. 5)Zakłada się również rozwój ekonomii społecznej oraz wspieranie spółdzielni socjalnych w postaci zapewniania zleceń przez jednostki miejskie. 6)Ujęcie w polityce mieszkaniowej miasta potrzeb, które pozwolą na otrzymywanie mieszkań socjalnych osobom po przebytych treningach usamodzielnienia oraz wychodzących z bezdomności, aby nie niweczyć osiągnięć projektów aktywizujących. „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

9 Pomoc społeczna w polityce społecznej to instytucja odgrywająca znaczącą rolę w zabezpieczaniu potrzeb mieszkańców Gdańska w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Pomimo zagrożeń, stresów, pracy często w trudnych i zaniedbanych środowiskach rodzinnych, to tylko dzięki wytrwałości i zaangażowaniu pracowników służb pomocy społecznej nasze problemy mają mniejszy i bezpieczniejszy wymiar wpływając tym samym na rozwój innych obszarów polityki społecznej miasta. Te 25 lat to kawał historii, w której każdy z państwa miał swój udział. Niech uzyskane doświadczenie będzie siłą napędową do dalszych zmian a one same wpłyną na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług. „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”

10 Dziękuję za uwagę Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”


Pobierz ppt "Rola pomocy społecznej w polityce społecznej miasta Gdańsk, 27 maja 2015 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Nasze wsparcie – Twoja samodzielność”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google