Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sytuacja szpitala powiatowego w Blachowni (w kontekście wyroku NSA ) Janusz Krakowian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sytuacja szpitala powiatowego w Blachowni (w kontekście wyroku NSA ) Janusz Krakowian."— Zapis prezentacji:

1 Sytuacja szpitala powiatowego w Blachowni (w kontekście wyroku NSA ) Janusz Krakowian

2 Wyniki finansowe szpitala w latach 1998-2006 1998r – strata 30 588.00 zł 1999r – strata 702 060.00 zł 2000r – strata 194 185.00 zł 2001r – strata 339 800.00 zł 2002r - zysk 30 928.00 zł 2003r – strata 509 052.00 zł 2004r – strata 97 486.00 zł 2005r – strata 177 527.00 zł 2006r – strata 1 022 141.00 zł 2007r – zysk 870 244,21 zł (po umorzeniu przez BGK 2 017 827,22)

3 Struktura zadłużenia / stan na 31 12 2006r./ Zobowiązania długoterminowe – 2 974 884.00 Zobowiązania krótkoterminowe - 3720961.82zł Razem -6 695 845,82 zł

4 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej art. 60 1. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy. 3. Jeżeli ujemny wynik finansowy nie może być pokryty w sposób określony w ust. 1, organ, który utworzył samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, wydaje rozporządzenie lub podejmuje uchwałę o zmianie formy gospodarki finansowej zakładu lub o jego likwidacji.

5 Rozważane możliwości: Utworzenie spółki powiatowej Utworzenie spółki z naszymi gminami Utworzenie spółki pracowniczej Dzierżawa Sprzedaż

6 Kalendarium zdarzeń 17 wrzesień 2008 - zgoda Rady Powiatu na wydzierżawienia szpitala. 22 października 2008 – ogłoszenie przetargu. 1 grudnia 2008 – rozstrzygnięcie przetargu. 17 grudnia 2008 - podpisanie umowy dzierżawy. 31 styczna 2009 - podjęcie uchwały likwidacyjnej SP ZOZ w Blachowni. 1 kwietnia 2009 - rozpoczęcie likwidacji SP ZOZ. 1 maja 2009 - przejęcie szpitala przez dzierżawcę. 22 grudnia 2009 - przyjęcie przez Radę Powiatu sprawozdania finansowego likwidatora SP ZOZ. 23 grudnia - Spłata wszystkich zobowiązań zlikwidowanego SP ZOZ- u (kredyt). 16 marca 2010 – Wyrok WSA oddalający skargę NSZZ Solidarność. 6 października – Wyrok NSA unieważniający uchwałę „likwidacyjną” Rady Powiatu (uchwała o wydzierżawieniu szpitala nie została przez nikogo unieważniona).

7 (średnia roczna dotacja dla szpitala 504 605,00x3 = 1 513 815,00 zł) koszty Zyski 5 922 242,93 zł /całość długu/ 76 600,00 zł /koszty likwidacji/ 5 998 842,93 zł (Dług zmniejszył się o 500 tys. z tyt. zaliczki za sprzęt oraz o ponad 2 mln zł z tytułu umorzenia pożyczki restrukturyzacyjnej z BGK)  749 715 zł / z tytułu sprzedaży sprzętu/  108 145zł / z tytułu sprzedaży oleju opałowego/  6680 zł / z tytułu sprzedaży wyposażenia laboratorium/  1 536 000 zł / z tytułu czynszu/  141 370 zł / z tytułu wypłaty za nadwykonania/  111.000 zł / umorzenie pożyczki z WFOŚ/.  2 541 910 zł

8 1.Co w tym złego? 2.Opracowanie dla U.M. 3.Ustawa o programach zdrowotnych. 4.Komornik w wyniku działań pogotowia. 5.Wolimy by było tak jak w Śremie?

9 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. art. 61. § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. § 2. W razie wniesienia skargi: 3)na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz na akty terenowych organów administracji rządowej - właściwy organ może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

10 art. 135. Sąd stosuje przewidziane ustawą środki w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach sprawy, której dotyczy skarga, jeżeli jest to niezbędne dla końcowego jej załatwienia.

11 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Art. 285a. § 3. Od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga nie przysługuje, z wyjątkiem gdy niezgodność z prawem wynika z rażącego naruszenia norm prawa Unii Europejskiej. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego traktuje się jak orzeczenia wydane w postępowaniu wywołanym wniesieniem skargi. Art. 285b. W przypadkach, o których mowa w art. 285a § 1, 2 i 3 skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia może wnieść także Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich. art. 285f. § 1. Skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Art. 134. § 1. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

12 KPA Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, kt ó ra: 1) wydana została z naruszeniem przepis ó w o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały, 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa. § 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3,4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne. Z uzasadnienia NSA: …Skarga kasacyjna wskazuje jeden zarzut - naruszenia, poprzez błędną wykładnię, prawa materialnego – art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.).

13 II OSK 1043/07wyrok NSA W-wa 2008-09-17 LEX nr 508497 W sposób rażący może zostać naruszony wyłącznie przepis, który może być stosowany w bezpośrednim rozumieniu, to znaczy taki, który nie wymaga stosowania wykładni prawa. Skutki, które wywołuje decyzja uznana za rażąco naruszającą prawo, to skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności - skutki gospodarcze lub społeczne skutki naruszenia, których wystąpienie powoduje, że nie jest możliwe zaakceptowanie decyzji jako aktu wydanego przez organy praworządnego państwa.

14 …Wykonywanie zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej jest powierzone ustawowo określonym organom administracji rządowej, zakładom publicznym i jednostkom samorządu terytorialnego. Świadczenie usług zdrowotnych – co do zasady - w obowiązującej ustawie jest realizowane przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej tworzone przez podmioty publiczne… …Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 43 ust. 1 ustawy o zoz, prowadząca do traktowania go jako podstawę prywatyzacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia (poprzez przekazanie uchwałą – w wyniku likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – wykonywania świadczeń zdrowotnych prywatnemu przedsiębiorcy) i uznawania takiej formy prywatyzacji za zapewniającą dalsze, nieprzerwane ich wykonywanie, musi być uznana za niedopuszczalną. Zadania wykonywane przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej miały charakter świadczeń publicznych, realizowanych na zasadach określonych ustawowo. Prowadzenie takiego zakładu było zadaniem publicznym powiatu. W wyniku uchwały doszło do powierzenia zadań publicznych przypisanych podmiotom publicznym - podmiotowi prywatnemu - bez podstawy prawnej i bez stosownych środków zabezpieczających interes publiczny, którego istotę – w razie likwidacji zakładu – określa art. 43 ustawy o ZOZ. Ani ten przepis ani wskazana uchwała nie zawiera żadnych postanowień zabezpieczających wpływ samorządu na wykonywanie przekazanych świadczeń…

15 Generalnie zarzut NSA odnosi się do braku zapewnienia przez Powiat ciągłości, dostępności, jakości świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu i bezpodstawnego przekazania zadania publicznego podmiotowi prywatnemu.

16 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Art. 43. 1. Rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinny określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze, nieprzerwane udzielanie takich świadczeń, bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz termin zakończenia działalności, nie wcześniej niż 3 miesiące od daty wydania rozporządzenia lub podjęcia

17 NSA: Brak jednak jakichkolwiek przesłanek do uznawania umowy dzierżawy nieruchomości za formę prawną, która – wraz z uchwałą o powierzeniu wykonywania świadczeń zdrowotnych likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej prywatnemu przedsiębiorcy – może zabezpieczać dalsze, nieprzerwane wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych, bez istotnego ograniczenia ich dostępności. Zadania NFZ USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 97. 1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 1)określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2)przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie;

18 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Decyzja nr RWA-90/2009 z dnia 10 lipca 2009 …Kwestionowana praktyka NFZ dotyczy wszystkich finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej, oceniane w oparciu o kryteria, do których należy zaliczyć ciągłość. Sprawa, którą rozpatruje Prezes UOKiK, dotyczy zatem naruszenia samej instytucji konkurencji. Tym samym jest ona prowadzona w interesie publicznym… …Nie istnieją ani prawne, ani jakiekolwiek inne powody, dla których rynki usług świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) nie mógłby być rynkami konkurencyjnymi, a działający na nim przedsiębiorcy nie mieliby między sobą konkurować, zarówno ceną, jak i wszelkimi innymi warunkami świadczenia usług w ramach obowiązującego stanu prawnego…

19 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 1) 2) (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.) Rozdział 2 Zakaz nadużywania pozycji dominującej Art. 9. 1. Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. 2. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na: 1)bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów; 2)ograniczeniu produkcji, zbytu lub postępu technicznego ze szkodą dla kontrahentów lub konsumentów; 3)stosowaniu w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji; 4)uzależnianiu zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy; 5)przeciwdziałaniu ukształtowaniu się warunków niezbędnych do powstania bądź rozwoju konkurencji; 6)narzucaniu przez przedsiębiorcę uciążliwych warunków umów, przynoszących mu nieuzasadnione korzyści; 7)podziale rynku według kryteriów terytorialnych, asortymentowych lub podmiotowych. 3. Czynności prawne będące przejawem nadużywania pozycji dominującej są w całości lub w odpowiedniej części nieważne.

20 Zadania Powiatu Ustawa o samorządzie powiatowym /stan na dzień 31 stycznia 2008 r./ Art. 4. 1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: 1)edukacji publicznej, 2)promocji i ochrony zdrowia, 3)pomocy społecznej, 4)polityki prorodzinnej, 5)wspierania osób niepełnosprawnych, 6)transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) (2) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 8)kultury fizycznej i turystyki, 9)geodezji, kartografii i katastru, 10)gospodarki nieruchomościami, 11)administracji architektoniczno-budowlanej, 12)gospodarki wodnej, 13)ochrony środowiska i przyrody, 14)rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, 15)porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) (3) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 17)przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18)ochrony praw konsumenta, 19)utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20)obronności, 21)promocji powiatu, 22)współpracy z organizacjami pozarządowymi.

21 Zadania NFZ USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych art. 97. 1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 1)określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej; 2)przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 2a)finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3; 3)finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 3b)finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26;

22 Uzasadnienie Żaden z powołanych przepisów nie daje podstaw do likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przeniesienia jego ustawowo i statutowo określonych zadań na podmiot prywatny - prywatnego przedsiębiorcę prowadzącego działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Przepisy ustawy o zoz dotyczące likwidacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie zawierają wskazań co do podmiotów, które mogą przejmować wykonywanie ich zadań, nie dają jednak też podstawy do przekazywania zadań wykonywanych dotychczas przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na prywatnego przedsiębiorcę. Między innymi, w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy o zoz przepisami najpierw ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 169, poz. 1420) a następnie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r., Nr 19, poz. 100 ze zm.) przewidziano możliwość realizacji zadań publicznych w sferze ochrony zdrowia na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym (taka możliwość wynika także pośrednio z art. 8 ust. 1b ustawy o zoz). Przewidziane są tam procedury i zasady zawierania takich umów, także z prywatnymi przedsiębiorcami, które służą lepszemu wykonywaniu zadań publicznych a zarazem zabezpieczają interes publiczny.

23 Art.8.1b. Ustawy o ZOZ Wynagrodzenie partnera prywatnego, z tytułu realizacji zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego może w całości stanowić zapłata sumy pieniężnej ze środków podmiotu publicznego odpowiedzialnego za wykonywanie tych zadań.

24 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. Art. 6. 1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Z uzasadnienia NSA: …Zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie powiatowym w celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać umowy z innymi podmiotami. Nie wynika z tego przepisu możliwość podejmowania uchwał powierzających podmiotom niepublicznym wykonywanie zadań powiatu… …Samorząd terytorialny jest samorządową władzą publiczną. Jako taka musi działać, zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, na podstawie i w granicach prawa. Nie ma zatem do niego zastosowania zasada, że "co nie jest zabronione, jest dopuszczone". NSA twierdzi, że skoro nie ma wyraźnego zapisu zezwalającego na zawieranie umów na wykonywanie zadań publicznych z podmiotami niepublicznymi, to takich umów zawierać nie wolno. Pytania do NSA: 1. A gdzie są zapisy, że wolno zawierać umowy z podmiotami publicznymi ? 2. Czy zatem np. zadania publiczne budowy i remontów dróg realizowane przecież przez podmioty niepubliczne też są niezgodne z prawem ? 3. Czy w ogóle prowadzenie szpitali przez powiaty jest zgodne z prawem ? 4. Czy w związku z tym zawieranie umów na świadczenie usług medycznych z podmiotami publicznymi jest dozwolone ?

25 USTAWA z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej art. 4. (2) Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane przez zakłady opieki zdrowotnej oraz przez osoby fizyczne wykonujące zawód medyczny lub przez grupową praktykę lekarską, grupową praktykę pielęgniarek, położnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Art. 8. 1. Zakład opieki zdrowotnej może być utworzony przez: 1) ministra lub centralny organ administracji rządowej; 3) jednostkę samorządu terytorialnego; 3a) publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych; 3b) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego; 4) kościół lub związek wyznaniowy; 5) pracodawcę; 6) fundację, związek zawodowy, samorząd zawodowy lub stowarzyszenie; 7) inną krajową albo zagraniczną osobę prawną lub osobę fizyczną z zastrzeżeniem ust. 1a; 8) spółkę niemającą osobowości prawnej. 1a. (5) Zakładu opieki zdrowotnej nie może utworzyć samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 2. Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3b. 3. Niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez instytucje i osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8.

26 Dylemat: publiczne czy prywatne ?

27 Czy prywatnego?

28 Pediatria

29

30

31

32

33

34

35

36 Łazienka

37 Łazienka dla niepełnosprawnych

38 Są oczywiście i SP ZOZ- y, które są świetnie wyposażone i doskonale wyremontowane. Jednak należy odpowiedzieć na pytanie ile to kosztowało samorząd czyli tak naprawdę ile to kosztowało podatnika. Blachownia 500 tys. coroczna średnia dotacja 600 tys. średni przyrost zobowiązań (6mln w ciągu 10 lat nie licząc oddłużeń) RAZEM średnio 1100 tys. rocznie kosztował szpital mieszkańca powiatu. Dziś z tytułu czynszu otrzymujemy ok. 750 tys. rocznie Dlaczego prywatne firmy mogą nas ubierać i żywić a nie mogą leczyć? Dochody państwa Budżet NFZ z 34,5 mld w r. 2006 do 60mld dziś. Wydatki prywatne szacuje się na ok. 40- 42mld zł

39 Porównanie tzw. nadwykonań i rentowności szpitali w naszym regionie I kw. 2010 Szpital Oddział MSZ /SP ZOZ/ Parkitka /SP ZOZ/ Tysiąclecie /SP ZOZ/ Blachownia /N ZOZ/ Lubliniec /SP ZOZ/ Myszków /SP ZOZ/ Wewnętrzny rentowność 3,67% -46,81% -23,52%23,67%16,84% -18,78% nadwykonania 0,3% 31,73% 10,19% 6,62% 11,4% 3,24% OAiIT rentowność 4,85%-17,43%-202,85%-27,67%-69,4%- nadwykonania 29,52% 1,27% -1,17% 7,44% 3,41% - Pediatria rentowność 23,11%-52,2%21,4%35,84%-65,97%-10,5% nadwykonania 67,89% 88,38% 38,62% 51,76% 1,22% 30,33% Ginekologia rentowność -28,46%-38%-12,67%-7,8%-11,83%-7,46% nadwykonania 2,08% 4,98% 19,41% 2,08% 5,83% 30,33% Chirurgia ogólna rentowność 7,03%-43,83%1,36%27,43%1,63%12,91% nadwykonania 14,44% 35,39% 11,66% 16,96% 8,22% 43,4% Chirurgia urazowa rentowność -25,28%-43,83%--2,9%--24,1% nadwykonania 16,43% 28,04% - 20,21% - 36,48% NADWYKONANIA OGÓŁEM 8,01% 21,89% 8,93% 13,67% 11,26% 13,58%

40 Szpital Kontrakt 2008 Kontrakt 2011 W zrost/spadek Blachownia 18 963 369,4015 430 618,00 3 532 751,00 Strata 18,63% MSZ 51 979 407,0050 784 558,00 1 194 849,00 Strata 2,30 % WSS im. NMP 162 038 441,31157 962 872,10 4 075 569,21 Strata 2,52% Lubliniec 16 204 805,5213 775 591,00 2 429 214,52 Strata 14,99 % Myszków 14 286 475,6014 309 053,00 22 577,40 zysk 0,16% Wysokości kontraktów szpitali regionu północnego woj. śląskiego w latach 2008 i 2011 (Leczenie szpitalne) Budżet ŚOW NFZ w Katowicach w roku 2008 wynosił 6 458 560,00 zł. Budżet ŚOW NFZ w Katowicach w roku 2011 zaplanowano na kwotę 6 820 767,00 zł.

41 Co dalej? Nic. Dlaczego my mamy walczyć z sądem. Dla nas sprawa się zakończyła. Szpital został wydzierżawiony, jest niepubliczny i taki pozostanie i wyrok NSA nie ma tu nic do rzeczy. Wyrok bowiem dotyczy uchwały likwidacyjnej nie zaś uchwały o dzierżawie ani umowy dzierżawy. Unieważniona uchwała jednak była i miała moc obowiązującą od 30 stycznia 2009r. do 6 października 2010r. W tym czasie wszystkie czynności w niej zapisane zostały wykonane a wszystkie terminy upłynęły. Żaden sąd nie ma mocy cofnięcia czasu. To jest niemożliwe nawet zdaniem prof. Stephena Hawkinga, który uważa, że podróże w czasie są możliwe ale jedynie do przyszłości.

42 Z ustaleń prokuratury: …Tymczasem jednak jak wynika z przeprowadzonych dowodów – zeznań świadków i zabezpieczonych dokumentów – na ternie szpitala dokonano rzeczywiście szeregu inwestycji. Stworzono w szczególności oddział hematologii, poradnię Onkologii, Chirurgii onkologicznej i chorób piersi z pomieszczeniami do rozpuszczania cytostatyków, przystosowano wolnostojący budynek dla działu administracji, wykonano urządzenia sterylizatorni plazmowej… …Najistotniejsze jest zwłaszcza to, że Szpital w Blachowni nadal działa, a zatem dzierżawca nie zmienił przeznaczenia przedmiotu dzierżawy. Zawarł on wymagane przez Powiat porozumienie dotyczące realizacji świadczeń medycznych, … …C.Z. (dzierżawca) wywiązał się również z jednego z najistotniejszych nałożonych na niego zobowiązań – tj. przejęcia wszystkich pracowników ZOZ w Blachowni i utrzymania stanu zatrudnienia. …

43

44 11 maja tego roku została w tym szpitalu otwarta pracownia tomografii komputerowej. Ile to kosztowało Powiat czyli podatnika? NIC. To podmiot prywatny kosztem ok. 1,5 mln złotych ją uruchomił. Dziękuję za uwagę Janusz Krakowian wicestarosta częstochowski


Pobierz ppt "Sytuacja szpitala powiatowego w Blachowni (w kontekście wyroku NSA ) Janusz Krakowian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google