Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i."— Zapis prezentacji:

1 Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

2 Skarga kasacyjna – instytucja procesowa stwarzająca możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny Skarga kasacyjna jako środek odwoławczy od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

3  wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych (bez względu na ich rodzaj i treść)  postanowienia kończące postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej np. postanowienia o umorzeniu postępowania - od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej nie służy skarga kasacyjna tylko zażalenie Przedmiot zaskarżenia

4 Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:  naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie  naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy Podstawy skargi kasacyjnej

5 Legitymację do wniesienia skargi kasacyjnej ma:  strona – skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłość prowadzenia postępowania jest przedmiotem skargi – stroną w świetle art. 12 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jest także uczestnik postępowania  prokurator – jeżeli wymaga tego ochrona praworządności (niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu)  Rzecznik Praw Obywatelskich – jeżeli wymaga tego ochrona praw człowieka i obywatela (niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu)  Rzecznik Prawa Dziecka – jeżeli wymaga tego ochrona praw dziecka (niezależnie od tego, czy brał udział w postępowaniu) Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej

6 Art. 175 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi § 1. Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. § 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. § 3. Skarga kasacyjna może być sporządzona przez: 1) doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 2) rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej. Przymus zastępstwa w zakresie dopuszczalności złożenia skargi kasacyjnej – Przymus zastępstwa w zakresie dopuszczalności złożenia skargi kasacyjnej – obowiązek sporządzenia skargi przez podmioty powołane do pomocy prawnej reprezentacji stron

7 Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie (tryb pośredni), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej dla stron wiąże również prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Jeżeli jednak orzeczenia nie doręcza się stronie prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka mogą w terminie trzydziestu dni od dnia wydania orzeczenia wystąpić o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i wnieść skargę kasacyjną w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Od skargi kasacyjnej pobierany jest wpis. Termin i tryb wniesienia skargi kasacyjnej

8 Wymagania co do formy Wymagania co do treści:  wymagania formalne stawiane pismom procesowym  wymagania materialne Wymagania skargi kasacyjnej

9 Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać:  oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości, czy w części  przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie  wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany

10  Postępowanie wstępne  Postępowanie rozpoznawcze  Podjęcie orzeczenia Postępowanie ze skargą kasacyjną

11 Beata Madej Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Beata Madej Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego Skarga kasacyjna Materiały pomocnicze Postępowanie administracyjne i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google