Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budowa organizacji uczącej się Wydział Zarządzania UW Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budowa organizacji uczącej się Wydział Zarządzania UW Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof."— Zapis prezentacji:

1 Budowa organizacji uczącej się Wydział Zarządzania UW Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz

2 Cele zajęć Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Praktyczne podsumowanie wiedzy zdobytej na studiach MSM.  Przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania problemów biznesowych dzięki zastosowaniu techniki studium przypadku.  Zapoznanie się m. in. z teoriami organizacyjnego uczenia się, zarządzania wiedzą, postawami wobec pracy, zarządzania innowacjami.

3 Warunki zaliczenia – Rozwiązanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Przygotowanie rozwiązania studium przypadku.  Praca przygotowana przez grupę maksymalnie 5- osobowową (fikcyjna „Firma Doradcza”).  Oddanie rozwiązania w NIEPRZEKRACZALNYM terminie (ok. 1 m-c na przygotowanie rozwiązań).  NIE MA MOŻLIWOŚCI PÓŹNIEJSZEGO ODDANIA PRAC – w takich przypadkach student otrzymuje ocenę niedostateczną w I terminie i pisze egzamin poprawkowy.

4 Kryteria zaliczenia (1) Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Warunkiem zaliczenia wykładu jest uzyskanie co najmniej 60% możliwych do zdobycia punktów przyznawanych za zespołowe rozwiązanie studium przypadku.  Obecność na zajęciach.  Za każde studium przypadku zespół może otrzymać maksymalnie 40 pkt.  Ocenie podlega: Zgodność zaprezentowanych rozwiązań z wymogami zapytania ofertowego. I. Spełnienie wymagań formalnych: liczba stron i format, termin i sposób doręczenia oferty firmy konsultingowej.

5 Kryteria zaliczenia (2) Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz II. Spełnienie kryteriów merytorycznych: 1. Adekwatność proponowanych rozwiązań do problemu – czy problem/y był właściwie rozpoznany? Czy wykorzystano program Vensim PLE do prezentacji graficznej zależności systemowych?(0-10) 2. Możliwość wdrożenia, realizm propozycji – czy proponowane środki są współmierne do celów, czy propozycja obejmuje plan ich wprowadzenia? (0-10) 3. Poprawność merytoryczna – zastosowanie modeli i koncepcji z obszaru zarządzania wiedzą i uczenia się organizacyjnego (0-10) 4. Wrażenie, jakie firma wywrze na komisji przetargowej - forma przekazanej dokumentacji, jakość i sposób prezentowania oferty (0-10)

6 Literatura obowiązkowa Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Materiały publikowane na stronie wydziałowej (materiały  dr Aleksandra Spik)  Materiały do zajęć, prezentacje, teksty oraz studium przypadku.  Wybrane rozdziały podręczników – niezbędne do poprawnego wykonania prac zaliczeniowych.  Koźmiński, Andrzej K. (2008) Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.  Kostera, Monika i Glinka Beata (red.) (2012) Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer Polska sp. z.o.o., Warszawa.

7 Literatura obowiązkowa Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Senge, Peter M. (2012) Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Wolters Kluwer Polska Sp. z.o.o. – wydanie VI. -cała książka. Dostępna w bibliotece WZ, BUW.  LUB WCZEŚNIEJSZE WYDANIA tego tytułu np.:  1998 - Dom Wydawniczy ABC, Warszawa. - 2003- Oficyna Ekonomiczna, Kraków. NIE: Senge, Peter M., „Piąta Dyscyplina. Materiały dla praktyka”!

8 Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz Inna ksiażka! Wydanie 1Wydanie 2

9 Literatura uzupełniająca: Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Edvinson, Lei i Malone, Michael S. (2001) Kapitał Intelektualny, PWN, Warszawa.  Hamel, Gary i Prahalad C K. (1999) Przewaga konkurencyjna jutra. Strategie przejmowania kontroli nad braną i tworzenie rynków przyszłości, Business Press, Warszawa.  Jasiński, Andrzej H. (2006) Transfer techniki. Innowacje w procesie transformacji, Difin, Warszawa.  Nonaka, Ikujiro i Takeuchi, Hirotaka (2000) Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.

10 Literatura uzupełniająca – c.d. Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Matusiak, Krzysztof B. (red.) (2011) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/media/_multimedia/B3828FECCCB1427E90E2 750F5EAB39D3/20120216_161517%20Innowacje_i_transfer_technologii__ Slownik_pojec.pdf  Probst, Gilbert; Raub, Steffen i Romhardt, Kai (2002) Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.  Tyszka, Tadeusz (2000) Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.  Zimniewicz, Kazimierz (1999) Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.

11 Przygotowanie studium przypadku – kryteria oceny c.d. Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Rzeczywisty problem biznesowy  Obszary zarządzania potencjałem społecznym, zarządzania wiedzą, motywowania i etyki biznesu  Polska firma usług informatycznych  Przydać może się też wiedza o zarządzaniu projektami i postawach pracowniczych  Problem złożony  Nie ma jednego dobrego rozwiązania  Najprostsze rozwiązania mogą nie być przydatne (np. wprowadzenie zakazu konkurencji)

12 Przygotowanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Informacje z ogólnodostępnych źródeł  W studium przypadku nie ma informacji poufnych  Firma Softbank (obecnie: Asseco) nie uczestniczyła w jego przygotowaniu.  Materiały zawierają opinie i relacje faktów – nie mogą być przyjmowane bezkrytycznie.  Przypadek nie jest formą krytyki ani pochwały firmy – ma być okazją do własnych przemyśleń studentów.

13 Przygotowanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Źródła  Strona internetowa Softbanku  Computerworld  Puls Biznesu  Gazeta Wyborcza  Forum internetowe Gazeta.pl-Gospodarka  Nie należy korzystać z materiałów innych, niż przekazane w tekście studium przypadku  Sprzeczne informacje w tekstach  Konieczna triangulacja i wykrycie ”prawdy”  Dziennikarze to czwarta władza, czasem na usługach biznesmenów...

14 Przygotowanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  5-osobowe zespoły – fikcyjne firmy doradcze  Własna nazwa, logo, historia i doświadczenia  Podział zadań i kompetencji w zespole  Odpowiedź na zapytanie ofertowe  Odniesienie się do wymagań klienta co do zawartości (ocena, propozycja, ryzyko itp.)  Spełnienie wymagań formalnych (format dokumentu, objętość, czas przekazania itp.)  Uwaga na kryteria oceny  Pokazują, od czego zależy ocena – najlepiej pisać pracę analizując te kryteria, a przed oddaniem dokonać samodzielnej oceny, czy wszystkie są spełnione

15 Przygotowanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Typowe problemy prac, opartych na harwardzkich studiach przypadku  Brak interpretacji informacji i analizy – jedynie powtórzenie faktów  Brak spójnej propozycji działania – oderwane od siebie działań (często zebrane wyniki odrębnych pracy członków zespołu)  Rozwiązanie nie wynika z analizy (analiza i propozycje zmian nie mogą być przygotowywane niezależnie)  Brak celów, spełniających kryteria SMART.  Propozycje działań, które nie przyczynią się do zmiany sytuacji problemowej.

16 Przygotowanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Typowe problemy prac, opartych na harwardzkich studiach przypadku  Nierealne lub nieopłacalne propozycje  Brak aspektów finansowych propozycji  Brak kontrargumentów, wskazywania ryzyk proponowanych działań – i sposobów redukcji ryzyka  Stosowanie teorii ”dla wykładowcy” - bez związku z analizami i propozycjami, tylko po to, żeby pojawił się model, koncepcja czy pojęcie  Niestarannie przygotowane dokumenty – błędy językowe, wygląd, różnice między częściami przygotowywanymi przez poszczególne osoby.

17 Przygotowanie studium przypadku Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Na stronie internetowej kursu dostępne będą:  Studium przypadku (opis sytuacji).  Zapytanie ofertowe (opis problemu).  Arkusz oceny (zestawienie kryteriów oceny)  Prezentacje z wykładów i inne materiały  Nie należy korzystać z innych materiałów opisujących firmę i jej problem  Możliwe, że przyda się polecana literatura uzupełniająca lub inne podręczniki. POWODZENIA!

18 Tematyka zajęć Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Wiedza i uczenie się w organizacji  rodzaje wiedzy i jej przejawy  Inteligencja praktyczna (Sternberg) i wiedza ukryta (Polanyi)  wiedza, kompetencje i zasoby niematerialne  pojedyncza i podwójna pętla uczenia się (Argyris, Schön).

19 Tematyka zajęć Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Wiedza jako zasób  zarządzanie zasobami wiedzy - strategie kodyfikacji i personalizacji  wycena kapitału intelektualnego (Edvinson, Malone)  znacznie postaw i zachowań pracowniczych w zarządzaniu wiedzą – zaangażowanie organizacyjne oraz zachowania obywatelskie w organizacji (organizational citizenship behavior)  wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu wiedzą

20 Tematyka zajęć – c.d. Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Wiedza jako ograniczenie:  błędy decyzyjne i wpływ procesów poznawczych na strategię firmy  problem uczenia się od firm doradczych i podążania za modami w zarządzaniu  gry polityczne i niemerytoryczne ograniczenia podejmowania decyzji.

21 Tematyka zajęć Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Dynamika systemów i „Piąta Dyscyplina”:  współzależności systemowe w organizacjach  archetypy systemowe  techniki diagnozy problemów organizacyjnych.  Zastosowanie programu Vensim do modelowania zależności systemowych.

22 Tematyka zajęć – c.d. Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Wiedza jako produkt:  tworzenie wiedzy i działalność badawczo-rozwojowa firmy  kreatywność w organizacjach, rozwój kompetencji i zarządzanie innowacjami  benchmarking, wywiad gospodarczy i inne źródła wiedzy  przedsiębiorstwa i gospodarki oparte na wiedzy.

23 Tematyka zajęć Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz Zarządzanie wiedzą – a rozwiązywanie problemów organizacyjnych.  Wykorzystanie wiedzy ukrytej a Solution Focus Approach (de Shazer)- rozwiązywanie problemów organizacyjnych.  Podsumowanie:  zarządzanie jako proces uczenia się  wiedza a współczesne teorie organizacji i zarządzania. 

24 1. Wiedza i uczenie się w organizacjach Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Zarządzanie wiedzą (knowledge management) -Nonaka i Takeuchi.  Kluczowe kompetencje (core competences) -Hamel i Prahalad oraz podejście zasobowe do strategii.  Uczenie się organizacyjne (organizational learning) –  Pojedyncza i podwójna pętla uczenia się (Argyris i Schón),  Uczenie się organizacji, jako „piąta dyscyplina” (Senge).  Zarządzanie innowacjami (innovation management).

25 Zarządzanie wiedzą – wiedza jako zasób Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Model wiedzy w organizacjach (Ilka Tuomi, 1999) PRODUKT ZASÓB OGRANICZENIE WIEDZA

26 Zarządzanie wiedzą – co to znaczy? Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  PwC: “Zarządzanie wiedzą jest sztuką przetwarzania informacji i aktywów intelektualnych w wartość dla klienta i pracowników”.  A konkretnie?

27 WIEDZA UKRYTA - WYZWANIE Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  – Tacit dimension (Polanyi,1967).  Wiedza jawna (explicit knowledge), a wiedza ukryta (tacit knowledge)  Mie wiem, że wiem, trudna do przekazania, specyficzna dla organizacji, nie wykrywalna w testach.  Wiedza proceduralna i deklaratywna.  Inteligencja praktyczna (Successful Intelligence: How Practical and Creative Intelligence Determine Success in Life, R. Sternberg) – decyduje o sukcesie?  - uliczni sprzedawcy w Brazylii  - piłkarze

28 Zarządzanie wiedzą – co to znaczy? Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Model SECI – zarządzanie wiedzą ukrytą (Nonaka, Takeuchi, 2000).  Wiedza ukryta – kontrowersje  Dzielić się, czy nie? Socjalizacja Internalizacja Kombinacja Eksternalizacja

29 Zarządzanie wiedzą – źródła wiedzy Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Problemy testów – adaptacja, normalizacja……  Inteligencja płynna – int. skrystalizowana. Test Matryc Progresywnych Ravena Test Wechslera (WAIS – Wechsler Adult Intelligence Scale)

30 Wiedza jako zasób Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof Klincewicz  Efekt końcowy procesu zarządzania wiedzą – gromadzenie, ochrona i wykorzystywanie wiedzy.  W jaki sposób organizacja może zarządzać wiedzą traktowaną jako zasób (I. Tuomi)?  Hansen, Nohira, 1999 – dwa podejścia do systematycznego zarządzania wiedzą.  KODYFIKACJA VS. PERSONALIZACJA  Kodyfikacja  budowa pamięci organizacyjnej- kiedy kodyfikacja jest skuteczna?  przykład handlowca- perspektywa indywidualna a perspektywa firmy.


Pobierz ppt "Budowa organizacji uczącej się Wydział Zarządzania UW Dr Aleksandra Spik Prof. UW dr hab. Krzysztof Klincewicz Dr Aleksandra Spik, dr hab., prof. UW Krysztof."

Podobne prezentacje


Reklamy Google