Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Katarzyna Koletyńska Halina Sitko Elżbieta Goźlińska Elżbieta Goźlińska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Katarzyna Koletyńska Halina Sitko Elżbieta Goźlińska Elżbieta Goźlińska."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Katarzyna Koletyńska Halina Sitko Elżbieta Goźlińska Elżbieta Goźlińska EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA

2 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.

3 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 3 Porównywalność i obiektywizm egzaminu zapewniają: ustalone i zatwierdzone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu, jednolite w całym kraju zadania egzaminacyjne opracowane na bazie standardów wymagań egzaminacyjnych, jednakowe warunki egzaminowania, specjalnie przygotowani egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

4 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 4 Standardy wymagań egzaminacyjnych Struktura standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe odpowiada strukturze egzaminu.

5 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 5 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych ETAP PISEMNY Czas trwania 120 minut (+ 30 min) Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania 180 – 240 min (+ 30 min) Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych ETAP PRAKTYCZNY

6 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 6 CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

7 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 7 CZĘŚĆ II – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Absolwent powinien umieć: 1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1 rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2 rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 1.3 identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta. 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1 analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2 sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.3 rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje:

8 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 8 dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych ( i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) różni się od etapu praktycznego egzaminu dla absolwentów techników ( oraz techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne). Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

9 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 9 Typy szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 2004 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA: - od 2004 (zawody dwuletnie), 2005 - od 2005 (zawody trzyletnie), TECHNIKUM 2006 TECHNIKUM – od 2006, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE 2007 TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE - od 2007, SZKOŁA POLICEALNA 2006-2008 SZKOŁA POLICEALNA – od 2006-2008.

10 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 10 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne w okresie od czerwca do sierpnia w okresie od czerwca do sierpnia w okresie od stycznia do marca w okresie od stycznia do marca (dla absolwentów szkół, w których zajęcia kończą się w styczniu) Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

11 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 11 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ? Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Tylko w sytuacjach szczególnych egzamin może być przeprowadzany w innym miejscu, wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła - placówka kształcenia praktycznego - placówka kształcenia ustawicznego - lub upoważniony pracodawca. - placówka kształcenia ustawicznego - lub upoważniony pracodawca.

12 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 12 Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej upoważnia do zorganizowania etapu praktycznego egzaminu zawodowego szkołę, placówkę, albo pracodawcę na ich wniosek, złożony nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu, jeżeli posiadają warunki zapewniające prawidłowy przebieg etapu praktycznego egzaminu zawodowego, a w szczególności jeżeli szkoła, placówka lub pracodawca: 1) umożliwia przeprowadzenie etapu praktycznego obejmującego sprawdzenie praktycznych umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie; 2) zapewnia warunki techniczne, w tym wyposażenie stanowisk egzaminacyjnych, zgodnie ze standardami wymagań egzaminacyjnych, 3) zapewnia warunki do samodzielnego wykonywania zadań egzaminacyjnych przez zdających, z uwzględnieniem bhp, oraz warunki socjalne; 4) zapewnia absolwentom przystąpienie do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych; 5) zapewnia zdającym pierwszą pomoc medyczną. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż. Upoważnienia udziela się na okres nie dłuższy niż trzy lata. Upoważnienie

13 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 13 Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie. Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły (a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył.) Deklarację składa się w terminie: do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu, do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu, do 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu absolwent szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu do 20 września roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu absolwent szkoły, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w styczniu

14 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 14

15 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 15 INFORMATOR ZAWIERA opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, opis zakresu egzaminu dla danego zawodu – szczegółowy wykaz wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie, kryteria oceniania, kryteria oceniania, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, formy i warunki przeprowadzania egzaminu, przykładowe zadania egzaminacyjne. przykładowe zadania egzaminacyjne.

16 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 16 ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PISEMNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO w danej szkole lub placówce odpowiada PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO, którym jest dyrektor szkoły lub placówki ZAWODOWEGO w danej szkole lub placówce odpowiada PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO, którym jest dyrektor szkoły lub placówki ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU ZA ORGANIZACJĘ I PRZEBIEG ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU ZAWODOWEGO w danym ośrodku egzaminacyjnym odpowiada ZAWODOWEGO w danym ośrodku egzaminacyjnym odpowiada DYREKTOR UPOWAŻNIONEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI ALBO UPOWAŻNIONY DYREKTOR UPOWAŻNIONEJ SZKOŁY LUB PLACÓWKI ALBO UPOWAŻNIONY PRACODAWCA PRACODAWCA zwany KIEROWNIKIEM OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO

17 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 17 Zadania PRZEWODNICZĄCEGO SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO Przewodniczący SZN: * powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych i wyznacza przewodniczących tych zespołów; * powołuje zespoły nadzorujące przebieg etapu pisemnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych i wyznacza przewodniczących tych zespołów; * odbiera pakiety zawierające arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi do etapu pisemnego i sprawdza czy nie zostały naruszone; * pakuje wypełnione karty odpowiedzi do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego i przedstawicieli zdających, a następnie niezwłocznie przekazuje je dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej; * przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz koperty z wypełnionymi kartami odpowiedzi.

18 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 18 Zadania KIEROWNIKA OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO Kierownik ośrodka egzaminacyjnego w szczególności: nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych, w tym przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań egzaminacyjnych; nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych, w tym przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do wykonywania zadań egzaminacyjnych; zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk egzaminacyjnych, w tym niezbędnych maszyn i urządzeń; zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk egzaminacyjnych, w tym niezbędnych maszyn i urządzeń; sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia etapu praktycznego egzaminu zawodowego; sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia etapu praktycznego egzaminu zawodowego; zapewnia obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób nadzorujących prawidłową pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie etapu praktycznego egzaminu zawodowego. zapewnia obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób nadzorujących prawidłową pracę maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie etapu praktycznego egzaminu zawodowego.

19 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 19 ETAP PISEMNY SZKOLNY ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Przewodniczący: dyrektor szkoły lub placówki Zastępca przewodniczącego (ewentualnie): powołany przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego, nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu Członkowie: powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego, nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu

20 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 20 ETAP PISEMNY ZESPOŁY NADZORUJĄCE przebieg etapu pisemnego poszczególnych salach egzaminacyjnych Przewodniczący: * wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * wyznaczony przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu * nie później niż 1 miesiąc przed terminem egzaminu Członkowie: * powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * powołani przez przewodniczącego szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * spośród członków szkolnego zespołu nadzorującego * min. 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym * min. 3 nauczycieli zajęć edukacyjnych nieobjętych egzaminem zawodowym * co najmniej jeden nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce * co najmniej jeden nauczyciel musi być zatrudniony w innej szkole lub placówce Uwaga: W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić wychowawcy zdających

21 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 21 ETAP PRAKTYCZNY dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych (i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe) ZESPOŁY EGZAMINACYJNE Przewodniczący: * wyznaczony przez dyrektora OKE spośród członków zespołu egzaminacyjnego * wyznaczony przez dyrektora OKE spośród członków zespołu egzaminacyjnego Członkowie: * powołani przez dyrektora OKE * powołani przez dyrektora OKE * egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisani do ewidencji egzaminatorów * egzaminatorzy okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisani do ewidencji egzaminatorów Uwaga: w skład zespołu wchodzi co najmniej trzech egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów OKE - przy czym nie mogą to być egzaminatorzy będący nauczycielami lub instruktorami praktycznej nauki zawodu, którzy uczyli zdających.

22 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 22 ETAP PRAKTYCZNY dla absolwentów techników (techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w zawodach innych niż zawody, w których kształcą zarówno zasadnicze szkoły zawodowe, jak i szkoły policealne) ZESPOŁY NADZORUJĄCE ETAP PRAKTYCZNY Przewodniczący: * powołany przez przez dyrektora OKE * powołany przez przez dyrektora OKE * egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji * egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisany do ewidencji Członkowie: * powołani przez przez dyrektora OKE * powołani przez przez dyrektora OKE * co najmniej dwóch nauczycieli (lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu), * co najmniej dwóch nauczycieli (lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu posiadający przygotowanie z zakresu danego zawodu lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu), nie mogą to być nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy uczyli zdających nie mogą to być nauczyciele zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, którzy uczyli zdających Uwaga: W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, w skład zespołu nadzorującego etap praktyczny powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela, na każdych kolejnych 10 zdających

23 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 23 ZDAJ Ą CY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych zdającego 1.Na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej (publicznej lub niepublicznej) w tym poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej): opinia powinna być wydana nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy i nie wcześniej niż na 2 lata przed tym terminem. 2.Na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania: orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się na czas określony, wskazany w zaświadczeniu o stanie zdrowia ucznia. 3.Na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego, okresu kształcenia w danej szkole albo na czas nieokreślony.

24 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 24 ZDAJĄCY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwentów odpowiadają: PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO (w przypadku etapu pisemnego egzaminu) PRZEWODNICZĄCY SZKOLNEGO ZESPOŁU NADZORUJĄCEGO (w przypadku etapu pisemnego egzaminu) KIEROWNIK OŚRODKA EZGAMINACYJNEGO KIEROWNIK OŚRODKA EZGAMINACYJNEGO (w przypadku etapu praktycznego egzaminu) (w przypadku etapu praktycznego egzaminu)

25 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 25 Wynik egzaminu zawodowego INFORMACJA O STOPNIU SPEŁNIENIA PRZEZ ZDAJĄCEGO WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

26 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 26 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów ETAP PISEMNY Etap zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Część I – zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów ETAP PRAKTYCZNY Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

27 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 27 Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne. Europass -Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje

28 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 28 Wzór dokumentu

29 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 29 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwała egzamin zawodowy albo nie uzyskała wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danego etapu tego egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania. Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Osoby te, jeśli zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, składają deklarację przystąpienia do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu dyrektorowi szkoły, którą ukończyli, a w przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły - dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

30 EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 30 LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu nadzorującego. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się 100, oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się 100, oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż w czerwcu roku poprzedzającego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.


Pobierz ppt "EGZAMINACYJNA CENTRALNA KOMISJA 1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Katarzyna Koletyńska Halina Sitko Elżbieta Goźlińska Elżbieta Goźlińska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google