Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE
Materiały zebrała i opracowała Jolanta Duk

2 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe
jest egzaminem zewnętrznym co oznacza, że: jest przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną względem szkoły i pod jej nadzorem, wykorzystuje opracowane przez nią jednolite zadania egzaminacyjne, kryteria oceniania i zasady przeprowadzania egzaminu, sprawdzany jest przez niezależnych od szkoły egzaminatorów, jego istotę stanowi oddzielenie procesu sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów od procesu kształcenia, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdających.

3 Porównywalność i obiektywizm egzaminu zapewniają:
ustalone i zatwierdzone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu, jednolite w całym kraju zadania egzaminacyjne opracowane na bazie standardów wymagań egzaminacyjnych, jednakowe warunki egzaminowania, specjalnie przygotowani egzaminatorzy zewnętrzni wpisani do ewidencji prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

4 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Zdający rozwiązuje test zawierający 50 zadań zamkniętych Etap pisemny część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą Zdający rozwiązuje test zawierający 20 zadań zamkniętych Czas trwania egzaminu – 120 min. Etap praktyczny – obejmuje wykonanie zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie. Zdający wykonuje 1 zadanie egzaminacyjne Czas trwania egzaminu – 240 min lub 180 min

5 2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne
STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe obejmuje CZĘŚĆ I – ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWYCH DLA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE  Absolwent powinien umieć: 1.    Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisu, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznej i technologicznej   2.  Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne 3.  Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

6 STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH
CZĘŚĆ II –  ZAKRES WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM I DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ Absolwent powinien umieć: 1.   Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie: opisu, instrukcji, tabeli, wykresu, w szczególności: 1.1   rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z obszaru funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej, 1.2   rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 1.3   identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.  2.    Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, w szczególności: 2.1    analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz  podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, 2.2    sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej, rozróżniać skutki wynikające z nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

7 Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników
POLEGA NA WYKONANIU ZADANIA EGZAMINACYJNEGO ZAWARTEGO W ARKUSZU EGZAMINACYJNYM, W ZALEŻNOŚCI OD ZAWODU, KTÓREGO DOTYCZY OBEJMUJE: 1. opracowanie projektu realizacji określonych prac,                 albo 2. opracowanie projektu realizacji określonych prac i wykonanie określonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym, wyposażonym zgodnie ze standardami wymagań będącymi podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,  zwanych „pracą egzaminacyjną”. 

8 STANDARD WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH Etap praktyczny egzaminu zawodowego
WYKONANIE OKREŚLONEGO ZADANIA EGZAMINACYJNEGO WYNIKAJĄCEGO Z ZADANIA O TREŚCI OGÓLNEJ, SPRAWDZAJĄCEGO PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU KWALIFIKACJI W DANYM ZAWODZIE Zadanie egzaminacyjne opracowane na podstawie zadania o treści ogólnej umożliwi sprawdzenie większości umiejętności ujętych w standardzie wymagań dla zawodu, tj. sprawdzi czy zdający potrafi: 1. analizować dokumentację 2. dobierać metody, techniki i urządzenia do kontroli wielkości parametrów właściwych dla półproduktów, wyrobów lub obiektów na podstawie dokumentacji... 3. opracowywać projekty (np. w formie schematów blokowych) przebiegu procesu wykonania lub wytwarzania obiektu lub produktu 4. określać warunki eksploatacji dla wyrobów lub obiektów w zależności od ich właściwości na podstawie dokumentacji 5. opracowywać harmonogramy lub kosztorysy prac realizowanych w procesie wytwarzania oraz, w przypadku, gdy zakres egzaminu w danym zawodzie obejmuje również wykonanie określonych prac 6. wykonywać określone prace z zakresu technologii wytwarzania... 7. przeprowadzić ocenę jakości wykonanych prac.

9 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest przeprowadzany przez okręgowe komisje egzaminacyjne

10 Gdzie odbywa się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ?
Etap pisemny odbywa się w szkole, którą ukończył zdający. Etap praktyczny odbywa się w ośrodku egzaminacyjnym, którym jest upoważniona: - szkoła   - placówka kształcenia praktycznego - placówka kształcenia ustawicznego lub upoważniony pracodawca.

11 Deklaracja zdającego Egzamin jest nieobowiązkowy, dlatego każdy kto chce do niego przystąpić musi złożyć pisemną deklarację dotyczącą przystąpienia do egzaminu w danym zawodzie. Deklarację zdający składa dyrektorowi szkoły. Deklarację składa się w terminie: do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu.

12

13 Wynik egzaminu zawodowego
Wynik etapu pisemnego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna, po elektronicznym odczytaniu karty odpowiedzi, na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego z każdej części tego etapu. Wynik etapu praktycznego egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna po elektronicznym odczytaniu wypełnionej odpowiednio karty obserwacji albo karty oceny na podstawie liczby punktów uzyskanych przez zdającego. Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza okręgowa komisja egzaminacyjna. Wynik ustalony przez OKE jest ostateczny. Zdający, który uzyskał wynik pozytywny, zdał egzamin otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

14 Warunki zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Etap pisemny część I –  zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie zalicza min. 50% punktów Etap pisemny część II – zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą zalicza min. 30% punktów Etap jest zdany, jeśli zaliczone są obie części Etap praktyczny - praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie zalicza min. 75% punktów Egzamin zdany, jeśli zaliczone są oba etapy

15 Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje
Na wniosek absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu, określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu, jest ściśle powiązany z zawodem (w danym kraju posiadacze określonego dyplomu otrzymają taki sam suplement), posiada taką samą strukturę we wszystkich krajach UE. Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe nie zastępuje oryginału dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, ani też nie uprawnia do formalnego uznania dyplomu przez instytucje w innych krajach, ale ułatwia posiadaczom poruszanie się po europejskim rynku pracy. Dyplomy i suplementy do dyplomów wydają okręgowe komisje egzaminacyjne.

16 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU
Osoby, które złożyły deklarację i nie przystąpiły do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu, przerwały egzamin zawodowy albo nie uzyskały wymaganej do zdania liczby punktów z danego etapu, mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniego etapu tego egzaminu w kolejnych terminach jego przeprowadzania, określonych zgodnie z §113 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami), tj. najwcześniej za rok od daty ukończenia szkoły lub przystąpienia do egzaminu lub jego etapu. Osoby te składają deklarację dyrektorowi szkoły do 20 grudnia. Po upływie 3 lat od daty pierwszego egzaminu zawodowego osoby te, zdają egzamin zawodowy w pełnym zakresie.

17 LAUREACI I FINALISCI TURNIEJÓW LUB OLIMPIAD TEMATYCZNYCH
Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyższego wyniku. Na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z części pierwszej i z części drugiej etapu pisemnego, wpisuje się „100”, oraz zamieszcza się adnotację o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej.

18 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
Olimpiady i turnieje zwalniające z etapu pisemnego egzaminu zawodowego w czerwcu 2012 Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Wiedzy  o Wynalazczości Turniej Wiedzy  i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich Olimpiada Wiedzy  o Finansach - Banki w Akcji

19 TERMIN EGZAMINU Termin przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu.

20 TERMINY EGZAMINU 1. Etap pisemny 2. Etap praktyczny:
– 18 czerwca 2012 r. (poniedziałek) godz – dla absolwentów wszystkich typów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych 2. Etap praktyczny: – od 19 do 22 czerwca 2012 r. – dla absolwentów techników i szkół policealnych – od 2 lipca 2012 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych

21 NA EGZAMIN UCZEŃ PRZYNOSI ZE SOBĄ
dokument potwierdzający tożsamość czarny długopis dodatkowo na egzamin praktyczny kalkulator, ołówek, linijkę i gumkę

22 Egzamin w 2012 roku W bieżącym roku szkolnym egzamin zawodowy w zawodzie technik ekonomista odbędzie się z wykorzystaniem komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie.

23 Kiedy będą wyniki egzaminu?
Wyniki egzaminu ogłoszone będą przez CKE 31 sierpnia 2012 r. Dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe uczniowie odbiorą w szkole.

24 Opinia PPP Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w  uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art.71b ust. 3b ustawy o systemie oświaty.

25 OPINIA PPP Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu zawodowego. Opinię, o której mowa w punkcie 1.12., uczeń/słuchacz przekazuje dyrektorowi szkoły/placówki wraz z deklaracją, o której mowa w punkcie 1.2.

26 Dostosowania 1. Absolwenci posiadający orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz absolwenci niepełnosprawni i niedostosowani społecznie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, mają prawo przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu zawodowego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia, a w czasie trwania egzaminu zawodowego mogą korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 3. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu zawodowego do potrzeb absolwentów, o których mowa w pkt. 1.12, 1.16 i 1.17 i podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy.

27 GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI?
Strona internetowa szkoły Strona internetowa Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Strona internetowa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

28 Jak rodzic może pomóc ? Współpracować ze szkołą, przychodzić na wywiadówki i na indywidualne spotkania. Na bieżąco śledzić postępy dziecka w nauce, w razie trudności reagować. Zachęcać dzieci do uczestniczenia w dodatkowych zajęciach organizowanych w szkole, których celem jest przygotowanie do egzaminu zawodowego.

29 Życzę łatwych pytań i dużo szczęścia
POWODZENIA


Pobierz ppt "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google