Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

I. Wybór przedmiotów egzaminacyjnych 1. Egzaminy obowiązkowe: w części ustnej – poziom podstawowy: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) język mniejszości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "I. Wybór przedmiotów egzaminacyjnych 1. Egzaminy obowiązkowe: w części ustnej – poziom podstawowy: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) język mniejszości."— Zapis prezentacji:

1 I. Wybór przedmiotów egzaminacyjnych 1. Egzaminy obowiązkowe: w części ustnej – poziom podstawowy: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej;

2 w części pisemnej – poziom podstawowy: a)język polski, b)język obcy nowożytny, c)matematyka, d)język mniejszości narodowej - dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej. Uwaga! Uzyskanie z tych egzaminów wyniku równego co najmniej 30% gwarantuje otrzymanie świadectwa dojrzałości.

3 2. Przedmioty wybierane (nieobowiązkowe) Absolwent ma prawo przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych: w części ustnej z: a)języka obcego nowożytnego (na poziomie rozszerzonym, jeśli język obcy zdawany był w części obowiązkowej, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym w pozostałych przypadkach) b)języka mniejszości etnicznej, c)języka regionalnego - języka kaszubskiego;

4 w części pisemnej z: a)matematyki, języka polskiego lub języka obcego (wybranego jako obowiązkowy) – na poziomie rozszerzonym b)biologii, chemii, filozofii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki, języka łacińskiego i kultury antycznej, języka mniejszości etnicznej, języka mniejszości narodowej, języka obcego nowożytnego (drugiego), języka regionalnego - języka kaszubskiego, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o tańcu – na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

5 II. Wybrane przepisy, zakres wymagań oraz organizacja egzaminu maturalnego z matematyki. Matura obowiązkowa z matematyki zdawana na poziomie podstawowym ( polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym) treści sprawdzane na maturze według podstawy programowej zawartej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 sierpnia 2007 czas trwania egzaminu – 170 minut

6 Opis arkusza dla poziomu podstawowego Trzy grupy zadań: I grupa: 20-30 zadań zamkniętych (ZZ), w których wśród czterech odpowiedzi dokładnie jedna jest poprawna (każde zadanie punktowane w skali 0-1) II grupa: 5-10 zadań krótkiej odpowiedzi (KO) (każde zadanie punktowane w skali 0-2) III grupa: 3-5 zadań rozszerzonej odpowiedzi (RO) (po 0-4, 0-5 lub 0-6 punktów za każde zadanie). Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający może uzyskać maksymalnie 50 punktów.

7 Przykłady 1.Zadania z grupy I Zadanie (1 punkt) Okrąg o środku w punkcie ( -3,5) styczny do osi OX ma promień równy: A. r = 4B. r=3 C. r = 2 D. r= 5 Zadanie (1 punkt) Liczby 1, 3, x – 11, w podanej kolejności, są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem ciągu geometrycznego. Wówczas liczba x jest równa A. 5 B. 9C. 16 D. 20

8 Zadania z grupy II Zadanie (2 punkty) Dany jest prostokąt o bokach a i b oraz prostokąt o bokach c i d. Bok c jest o 10% krótszy od boku a. Bok d jest dłuższy o 20% od boku b. Oblicz, ile procent pola prostokąta o bokach a i b stanowi pole prostokąta o bokach c i d.

9 Zadanie z gr. III Zadanie (5 punktów) Wysokość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 8. Krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 40°. Oblicz objętość tego ostrosłupa. Zadanie (4 punkty) Rzucamy dwa razy symetryczną, sześcienną kostką, której jedna ściana ma jedno oczko, dwie ściany mają po dwa oczka i trzy ściany mają po trzy oczka. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia: liczby oczek otrzymane w obu rzutach różnią się o 1.

10 Gdzie można znaleźć inf. na temat matury od roku 2010 ? 1.Rozporządzenie MEN z dnia 28.09.2008 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i przeprowadzania egzaminów (z dn.30.04.2007) – www.men.gov.pl 2.Rozporządzenie MEN z dn. 23.08.2007 w sprawie podstawy programowej z matematyki – www.men.gov.pl 3.Nowy Informator o egzaminie maturalnym od 2010 roku z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy) - www.cke.edu.pl


Pobierz ppt "I. Wybór przedmiotów egzaminacyjnych 1. Egzaminy obowiązkowe: w części ustnej – poziom podstawowy: a) język polski, b) język obcy nowożytny, c) język mniejszości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google