Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY OD 2012 ROKU OPRACOWANIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007R.(z późn. zm.) I KOMUNIKATÓW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY OD 2012 ROKU OPRACOWANIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007R.(z późn. zm.) I KOMUNIKATÓW."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY OD 2012 ROKU OPRACOWANIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007R.(z późn. zm.) I KOMUNIKATÓW CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

2 STANDARDY WYMAGAŃ Podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego są standardy wymagań egzaminacyjnych – zwięzłe opisy wymagań egzaminacyjnych na III etapie kształcenia, ogłaszane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mocą rozporządzenia.

3 EGZAMIN MATURALNY CZĘŚĆ OBOWIĄZKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA CZĘŚĆ DODATKOWA CZĘŚĆ USTNA CZĘŚĆ PISEMNA Struktura egzaminu

4 Części egzaminu Ustna, oceniana w szkole przez przedmiotowe zespoły egzaminacyjne Pisemna, oceniana przez egzaminatorów okręgowej komisji egzaminacyjnej wpisanych do ewidencji

5 Części egzaminu Przedmioty obowiązkowe Przedmioty dodatkowe

6 Poziomy egzaminu Podstawowy Rozszerzony

7 Części egzaminu oraz poziomy EGZAMIN USTNY język polski – nie określa się poziomu egzaminu język obcy nowożytny – zdawany bez określenia poziomu wybrany spośród następujących: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski PISEMNY przedmioty obowiązkowe zdawane na poziomie podstawowym: język polski język obcy nowożytny – ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej matematyka

8 Część ustna Przedmioty obowiązkowe Język polski – zdawany na jednym, określonym w standardach poziomie. Język obcy nowożytny – zdawany bez określenia poziomu Język regionalny- kaszubski dla absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka regionalnego) – nie określa się poziomu egzaminu

9 Część ustna Przedmioty dodatkowe: Język obcy nowożytny – inny niż wybrany obowiązkowy – zdawany bez określenia poziomu

10 Egzamin pisemny Część oceniana przez egzaminatorów OKE Przedmioty obowiązkowe: Zdawane na poziomie podstawowym Przedmioty dodatkowe: Zdawane na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

11 Przedmioty obowiązkowe Język polski Język obcy nowożytny (ten sam, który został wybrany jako obowiązkowy w części ustnej) Matematyka

12 Przedmioty dodatkowe – nie więcej niż 6 przedmiotów 1.biologii 2.chemii 3.filozofii 4.fizyki i astronomii 5.geografii 6.historii 7.historii muzyki 8.historii sztuki 9.informatyki 10.języka łacińskiego i kultury antycznej 11.języka mniejszości etnicznej 12.języka mniejszości narodowej 13.języka obcego nowożytnego 14.języka polskiego 15.języka regionalnego – języka kaszubskiego 16.matematyki 17.wiedzy o społeczeństwie 18.wiedzy o tańcu

13 Przedmiot dodatkowy W przypadku, gdy absolwent wybrał jako dodatkowy ten sam przedmiot, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy (język polski, matematyka, język obcy nowożytny, język mniejszości narodowej) zdaje go na poziomie rozszerzonym.

14 Egzamin jest zdany Jeżeli w części ustnej i pisemnej z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzyma minimum 30% punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu.

15 Egzamin poprawkowy Jeżeli maturzysta przystąpił do wszystkich przedmiotów obowiązkowych Jeżeli z jednego przedmiotu obowiązkowego nie uzyskał 30% Można wówczas przystąpić do poprawki z tego przedmiotu, na tym samym poziomie w sierpniu/wrześniu tego samego roku.

16 Unieważnienie egzaminu Niesamodzielna praca Zakłócenie przebiegu egzaminu Stwierdzenie naruszenia przepisów Zaginięcie, zniszczenie pracy lub karty odpowiedzi Brak możliwości ustalenia wyniku części pisemnej

17 Dodatkowe terminy Przysługują w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych Pierwszy tydzień czerwca

18 Świadectwo dojrzałości Dostaje absolwent, który zdał egzamin Wydawane jest przez OKE Absolwenci, którzy podwyższali wynik lub zdawali egzaminy z przedmiotów dodatkowych (w kolejnych sesjach), otrzymują aneks do świadectwa

19 Świadectwo dojrzałości Odnotowuje się wszystkie wyniki z części ustnej i pisemnej Wyniki z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu ale są odnotowywane

20 Harmonogram Deklaracja wstępna do 30 września Deklaracja ostateczna do 7 lutego

21 Dostosowanie warunków i formy Dla osób ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznych i poradni specjalistycznych Dla chorych lub niesprawnych czasowo Dla niepełnosprawnych

22 Wnioski o dostosowanie warunków Składane do dyrektora do 15 października Opinie powinny być wystawione nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin, i nie wcześniej niż 4 lata przed egzaminem

23 Dostosowanie warunków/wypadki losowe wystąpienie o dostosowanie warunków egzaminu nie wydłuża jego czasu w sytuacji wypadków losowych(nagła choroba, wypadek etc.) zaświadczenie od specjalisty można donieść w dniu egzaminu –wyznaczany jest dodatkowy termin w czerwcu

24 Zwolnienia Z egzaminu z danego przedmiotu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych

25 Prezentacja z języka polskiego Listę tematów z języka polskiego przygotowują nauczyciele danego przedmiotu w szkole. Listy mogą uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów. Egzamin ma formę prezentacji, po której następuje rozmowa z absolwentem.

26 Bibliografia Uczniowie są zobowiązani do dostarczenia pełnej bibliografii do przygotowanego tematu z języka polskiego najpóźniej na miesiąc przed pierwszą sesją egzaminacyjną. Niedopełnienie tej formalności oznacz rezygnację z egzaminue

27 Język polski – egzamin pisemny – poziom podstawowy Test na czytanie ze zrozumieniem Tworzenie tekstu własnego w oparciu o analizę i interpretację tekstu literackiego (tekst, fragment, analiza porównawcza)

28 Język polski – egzamin pisemny – poziom rozszerzony Tworzenie tekstu własnego w oparciu o analizę i interpretację tekstu literackiego (tekst, fragment, analiza porównawcza)

29 Język obcy nowożytny Język obcy nowożytny francuski hiszpański niemiecki rosyjski włoski angielski

30 Język nowożytny-inny niż nauczany w szkole w przypadku gdy uczeń wybiera inny język nowożytny niż nauczany w macierzystej szkole, część pisemna jest przeprowadzana na terenie tejże szkoły na część ustną uczeń kierowany jest do szkoły, w której dany język jest nauczany i powołano komisję egzaminacyjną

31 JĘZYK OBCY POZIOM PODSTAWOWY – egzamin pisemny Egzamin pisemny sprawdza umiejętności: Rozumienia ze słuchu (2-3 teksty adoptowane o łącznym czasie trwania ok.6 minut, zdający słuchają je dwa razy) Rozumienia pisanego tekstu (2-3 teksty adoptowane o łącznej długości 1,5 strony A4) Wypowiedzi pisemnej – zadanie polega na napisaniu krótkiego i dłuższego tekstu użytkowego zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi treści.

32 JĘZYK OBCY POZIOM ROZSZERZONY – egzamin pisemny Egzamin sprawdza umiejętności: A1-rozpoznawania struktur leksykalno- gramatycznych- zdający wykonuje zadania wymagające zastosowania odpowiednich struktur leksykalno – gramatycznych (1 – 2 zadania) A1-Wypowiedzi pisemnej – zdający pisze dłuższy tekst na określony temat we wskazanej formie o długości od 200 do 250 słów. A2-Rozumienia ze słuchu (2-3 teksty o łącznym czasie trwania ok.6 minut, zdający słuchają ich dwa razy) A2-Rozumienia tekstu czytanego (2-3 teksty o łącznej długości około 2 stron A4 )

33 Egzamin ustny z języka obcego Zestawy zadań z języka obcego nowożytnego wraz z kryteriami oceniania i punktacją przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne. Dla absolwentów z lat ubiegłych egzaminy przebiegają wg poprzednich zasad

34 JĘZYK OBCY BEZ OKREŚLANIA POZIOMU Egzamin ustny składa się z rozmowy wstępnej i trzech zadań i trwa około15 min. Rozmowa wstępna trwa ok. 2 minut Egzaminujący zadaje zdającemu kilka pytań związanych z jego życiem i zainteresowaniami. Lista pytań do wyboru zamieszczona jest wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. Celem rozmowy jest umożliwienie zdającemu oswojenia się z sytuacją egzaminacyjną (nie jest oceniana).

35 Zadanie pierwsze to ROZMOWA Z ODGRYWANIEM ROLI trwa ok. 3 minut (w tym 0,5 minuty na przygotowanie) Zadanie polega na przeprowadzeniu rozmowy, w której zdający i egzaminujący odgrywają wskazane w poleceniu role. Role przyjmowane przez zdającego odpowiadają doświadczeniom życiowym osoby nastoletniej lub stawiają go w sytuacjach, w jakich mógłby się znaleźć w przyszłości. W trakcie rozmowy zdający musi odnieść się do czterech elementów wskazanych w poleceniu i rozwinąć swoją wypowiedź w zadowalającym stopniu. Istotne jest również, aby zdający w sposób właściwy reagował na wypowiedzi egzaminującego.

36 Zadanie drugie to OPIS ILUSTRACJI I ODPOWIEDŹ NA TRZY PYTANIA trwa około 4 minut polega na opisaniu przez zdającego ilustracji zamieszczonej w wylosowanym zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytania postawione przez egzaminującego.

37 Zadanie trzecie WYPOWIEDŹ NA PODSTAWIE MATERIAŁU STYMULUJĄCEGO I ODPOWIEDŹ NA DWA PYTANIA trwa około 5 minut (w tym ok. 1 minuty na przygotowanie) Zdający wybiera element z materiału stymulującego, który jego zdaniem najlepiej spełnia warunki wskazane w poleceniu i uzasadnia swoją decyzję; wyjaśnia, dlaczego odrzuca pozostałe elementy oraz odpowiada na dwa pytania postawione przez egzaminującego. Pytania są związane z tematyką materiału stymulującego i zamieszczone są wyłącznie w zestawie dla egzaminującego. W swoich odpowiedziach zdający nie powinien ograniczać się do zdawkowych, jednozdaniowych wypowiedzi

38 MATEMATYKA Nowa podstawa programowa z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym Nowe standardy wymagań będące podstawą wprowadzenia egzaminu maturalnego z matematyki Nowe typy zadań dostosowane do standardów

39 WYJAŚNIENIA I SZCZEGÓŁY www.cke.edu.pl www.oke.lodz.pl www.trzecieliceum.pl

40 Harmonogram przeprowadzania egzaminu ustala dyrektor CKE i ogłasza go na stronie internetowej CKE, http://www.cke.edu.pl nie później niż 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin maturalny.


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY OD 2012 ROKU OPRACOWANIE NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 30 KWIETNIA 2007R.(z późn. zm.) I KOMUNIKATÓW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google