Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej"— Zapis prezentacji:

1 Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej

2 Podstawy prawne Rozporządzenia z dn. 17 listopada 2010r.:
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach szkołach i placówkach; w sprawie warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

3 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole polega na:
rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających w szczególności ze: szczególnych uzdolnień; niepełnosprawności; choroby przewlekłej; niedostosowania społecznego; zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4 cd specyficznych trudności w uczeniu się; zaburzeń komunikacji językowej; sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; niepowodzeń edukacyjnych; zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny,sposobem spędzania czasu wolnego,kontaktami środowiskowymi; trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

5 Kto udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem,nauczyciele,wychowawcy oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z: rodzicami uczniów poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi placówkami doskonalenia nauczycieli innymi szkołami i placówkami organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

6 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
ucznia rodziców ucznia nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

7 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana
uczniom w formie: klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych); zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej; porad i konsultacji; rodzicom uczniów i nauczycielom w formie: • porad i konsultacji • warsztatów i szkoleń

8 Kto planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej?
Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w szkole jest zadaniem: grupy nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących, powoływany przez dyrektora szkoły zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej; pracę zespołu koordynuje wyznaczona przez dyrektora osoba nazywana koordynatorem zespołu; spotkania zespołu zwołuje, w miarę potrzeb, koordynator zespołu, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

9 Organizacja pracy Zespołu
Zespół tworzy dyrektor szkoły dla ucznia posiadającego: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; (niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii). lub wobec którego nauczyciel, wychowawca lub specjalista stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych działań pedagogicznych; (niezwłocznie po otrzymaniu informacji).

10 Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?
W pracach Zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia, w części dotyczącej ich dziecka - o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia; Przedstawiciel poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora; Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści (spoza szkoły) – na wniosek rodzica ucznia. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu obowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych podczas spotkania

11 Zadania Zespołu: ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne; w tym szczególne uzdolnienia określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia; planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji - w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. określa działania wspierające wobec rodziców ucznia, stosownie do zalecanych form i sposobów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresów jej udzielania

12 Zadania Zespołu cd. określa zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU); opracowuje Plan Działań Wspierających (PDW); opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny (IPET); dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności prowadzonych zajęć.

13 Plan Działań Wspierających (PDW) opracowuje się dla:
ucznia lub grupy uczniów o jednorodnym rozpoznaniu, wobec których, ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, określono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną; posiadającego opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

14 Plan Działań Wspierających (PDW) zawiera:
cele do osiągnięcia w pracy z uczniem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej; działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych zalecanych form i sposobów udzielenia uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej; metody pracy z uczniem; zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych; działania wspierające wobec rodziców ucznia; zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

15 Dla kogo opracowuje się IPET ?
IPET opracowuje się dla dzieci i młodzieży, wobec których PPP wydają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, tj. dzieci, u których stwierdzono: Zaburzenia rozwoju umysłowego; Zaburzenia rozwoju zmysłów; Zaburzenia rozwoju ruchowego w tym afazja ruchowa; Zagrożenie niedostosowaniem i niedostosowanie społeczne; Całościowe zaburzenia rozwojowe w tym: Autyzm i Zespół Aspergera); Sprzężone zaburzenia rozwojowe.

16 IPET zawiera: zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia; rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku: a) ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, b) ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym, c) ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań o charakterze socjoterapeutycznym;

17 cd. IPET zawiera: formy i metody pracy z uczniem;
formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół; zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

18 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia
Kartę Potrzeb Indywidualnych zakłada się dla ucznia posiadającego: opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dla ucznia, u którego ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne, nauczyciel,wychowawca lub specjalista, prowadzący zajęcia z uczniem, stwierdził potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Karty nie zakłada się dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

19 Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia zawiera:
Imię (imiona) i nazwisko ucznia Nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza Informację dotyczącą orzeczenia lub opinii albo stwierdzonej potrzeby objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, wynikającą z przeprowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów działań pedagogicznych Zakres w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zalecane formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

20 Cd Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia zawiera:
Ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane Ocenę efektywności pomocy psychologiczno pedagogicznej udzielanej uczniowi Terminy spotkań zespołu Podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach zespołu.

21 Wprowadzanie nowych zasad pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej
Marzec przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczniów w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej - wykaz uczniów; oraz diagnozę możliwości szkoły - zasobów kadrowych (kwalifikacje nauczycieli) i lokalowo - materialnych szkoły; Do 31 marca 2012 dyrektor powołuje zespoły ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej - dla każdego ucznia oddzielny zespół; do 30 kwietnia 2012 zespół określa zakres w jakim uczniowie wymagają pomocy; wskazuje zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniom pomocy p-p; ustala kto i jaki typ zajęć będzie prowadził z uczniami;

22 Wprowadzanie nowych zasad pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole ponadgimnazjalnej- cd
Do 1 maja 2012 Zespoły ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywają posiedzenie, uprzednio powiadamiając rodziców o możliwości uczestniczenia w nim w części dotyczących ich dziecka; opracowują KIPU, PDW oraz IPET; opracowują informację dla rodziców na temat udzielanej dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej.


Pobierz ppt "Pomoc psychologiczno –pedagogiczna w szkole ponadgimnazjalnej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google