Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

2 Egzamin zawodowy jest egzaminem zewnętrznym
Jest przeprowadzany i nadzorowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu Jest przeprowadzany z zachowaniem jednakowych w całym kraju warunków i sposobu egzaminowania Egzamin w danym zawodzie przeprowadzany jest w całej Polsce w tym samym terminie W całym kraju, w tym samym zawodzie są jednakowe pytania opracowane przez specjalnie przygotowanych autorów oraz zatwierdzone przez CKE Zadania są sprawdzane przez niezależnych od szkoły egzaminatorów wg tych samych w całym kraju kryteriów

3 Struktura egzaminu Pierwszy dzień – TEST Drugi dzień – PROJEKT
Składa się z dwóch części : 50 pytań z wiedzy ogólnozawodowej 20 pytań z wiedzy związanej z zatrudnieniem Drugi dzień – PROJEKT Jest to pisemne opracowanie jakiegoś większego problemu zawodowego

4 Próg zaliczenia TEST - minimum 50% punktów z pierwszej części i minimum 30% z drugiej części PROJEKT - minimum 75 % punktów EGZAMIN JEST ZDANY GDY: UCZEŃ ZALICZY OBIE CZĘŚCI TESTU ORAZ PROJEKT

5 Opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Wydana nie później niż do końca IX 2010r i nie wcześniej niż 4 lata przed egzaminem zawodowym uprawnia do wydłużenia czasu egzaminu o 30 minut Opinia musi być przedłożona Dyrektorowi Szkoły do 15. X wraz z podaniem o dostosowanie warunków egzaminu

6 Termin egzaminu etap pisemny - 13 czerwca 2011 r (poniedziałek) godz etap praktyczny –od 14 do 17 czerwca 2011 r. (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego będzie zamieszczony na stronach OKE do 2 kwietnia 2011 r.) wydanie dyplomów – po 26 sierpnia 2011 roku

7 Poprawki Wyniku egzaminu nie można podwyższać
Niezaliczony test lub projekt można poprawiać przez 3 lata od daty pierwszego egzaminu, w późniejszym terminie zdaje się cały egzamin. Każdorazowo składa się deklarację przystąpienia do egzaminu lub części egzaminu Terminy poprawek – tylko w czerwcu każdego roku.

8 Jaki dokument otrzymuje się po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie?
Otrzymuje się Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe Dyplom wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu Absolwent odbiera Dyplom w szkole macierzystej, w terminie około 2 miesięcy od zakończenia sesji egzaminacyjnej Na Dyplomie nie ma ocen. Wynik podany jest w %

9 Czy egzamin zawodowy jest obowiązkowy?
Nie jest obowiązkowy ale posiadanie Dyplomu zwiększa szanse na rynku pracy. Jeśli uczeń zdecyduje się przystąpić do egzaminu musi złożyć pisemną deklarację przystąpienia do egzaminu w zawodzie, w którym się uczy. Deklarację przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje uczeń składa do 10 XII 2010 r.

10 Czy można być zwolnionym z egzaminu?
Tylko z etapu pisemnego Zwolnienie przysługuje tylko laureatom i finalistom centralnych eliminacji: Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych ( OWiUR) – w zawodach: technik hodowca koni, technik rolnik, technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik agrobiznesu Olimpiady Ekonomicznej – w zawodzie technik ekonomista Olimpiady Informatycznej – w zawodzie technik informatyk Otrzymują oni na Dyplomie wynik: 100% z części testowej Laureaci i finaliści olimpiad zwolnieni z egzaminu pisemnego muszą przystąpić do etapu praktycznego .


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google