Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe zagadnienia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe zagadnienia"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe zagadnienia
OBRONA CYWILNA Podstawowe zagadnienia

2 Obrona cywilna jest systemem, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

3 Podstawowe akty prawne
Protokół dodatkowy I z 1977r. do Konwencji Genewskiej z 1949 r. dotyczące ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku ochrony RP Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

4 Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu– starosta lub prezydent miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta

5 Podstawowa dokumentacja
Plan Obrony Cywilnej Plan ewakuacji

6 Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju
planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury · wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności · przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia · gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji OC i ludności · wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń · systematyczne szkolenie w zakresie OC

7 Zadania obrony cywilnej w czasie wojny
· organizuje ewakuację ludności · organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym · organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności · zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej · prowadzi likwidację skażeń i zakażeń · pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami · pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody · pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania · udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych Zadania obrony cywilnej w czasie wojny

8 Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są formacje obrony cywilnej, które składać się mogą z oddziałów przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych, jak i jednostek specjalistycznych (np. ratownictwa). Są one tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodawców

9 ` tworzy się: - formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego - formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych W czasie pokoju formacje obrony cywilnej nie są w pełni rozwinięte. Gotowość do działania będą osiągały sukcesywnie, z chwilą ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnej (w czasie od kilku do kilkunastu godzin). Czynności, obowiązki, harmonogramy i sposoby przeprowadzania tych operacji określają zarządzenia i wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

10 Rodzaje formacji OC Formacje do zadań ogólnych
Formacje ratownictwa przeciwpowodziowego Formacje pierwszej pomocy medycznej Formacje likwidacji skażeń Formacje ratownictwa budowlanego Formacje ratownictwa komunalnego Formacje ratownictwa energetycznego Formacje schronowe Formacje przeciwpożarowe Formacje porządkowo-ochronne Formacje zabezpieczenia zaopatrzenia Formacje ochrony płodów rolnych Formacje produktów żywnościowych Formacje ochrony zwierząt gospodarskich i pasz Formacje ratownictwa chemicznego Formacje budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody

11 Do ochrony ludności OC wykorzystuje zbiorowe i indywidualne środki ochrony .
Zbiorowe to: a) budowle ochronne · schrony i · ukrycia b) oraz ewakuacja · planowa lub · doraźna

12 Do indywidualnych środków ochrony zaliczamy a) środki ochrony dróg oddechowych · maski przeciwgazowe filtracyjne,maska przeciwgazowa filtracyjna dla rannego w głowę · środki ochrony przed skażeniami dla małych dzieci i niemowląt,maski izolacyjne ,zastępcze środki ochrony dróg oddechowych b) środki ochrony skóry · płaszcze ochronne,odzież ochronna lekka,zastępcze środki ochrony skóry

13 System wykrywania i alarmowania
Jednym z wielu zadań obrony cywilnej jest ostrzeganie i alarmowanie. Działa w ramach powszechnego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania. Podstawę stanowią syreny umiejscowione w obiektach Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w zakładach pracy. Syreny włączane są elektronicznie ze stanowisk kierowania obroną cywilną oraz poprzez straż pożarną.

14 Struktura SWA Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania ( POADA ), jest zasadniczą jednostką organizacyjną Systemu Wykrywania i Alarmowania ( SWA ) szczebla powiatowego tworzoną jako formacja obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości do działania W skład POADA wchodzi min. Powiatowy Drużyna Analiz Labolatoryjnych (PDAL)

15 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenach, gdzie typowe rozwiązania w dziedzinie ostrzegania i alarmowania nie umożliwiają prawidłowego przeprowadzania tej funkcji ( np.: brak zasięgu syren alarmowych ) rozdysponowane zostaną samochody operacyjne ( KP PSP, KPP ) dysponujące urządzeniami nagłaśniającymi, które zostaną użyte do ostrzegania i alarmowania ludności, lub inne alternatywne źródła informowania ( np. nagłośnienie peronów PKP w gminie Wolbrom, dla części mieszkańców Śródmieścia miasta Olkusz i Bukowno).

16         KOMUNIKAT Ostrzeżenie dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, Inwestorów i kierowników budów. W związku z przewidywanym wystąpieniem huraganowych wiatrów na terenie powiatu olkuskiego w dniu ... zwracam się do wszystkich właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, a także inwestorów, wykonawców i kierowników budów o zabezpieczenie obiektów budowlanych. Przede wszystkim należy:        W budynkach pozamykać i zabezpieczyć otwory okienne i drzwiowe, włazy dachowe, usunąć wszelkie nie przymocowane przedmioty z dachów, balkonów, tarasów, itp.;  Na terenie posesji usunąć wszelkie przedmioty mogące stworzyć zagrożenie, zabezpieczyć materiały budowlane;      Na terenie budów: ·   Zabezpieczyć sprzęt budowlany, a zwłaszcza dźwigi, podnośniki, rusztowania i szalunki; ·        Zabezpieczyć składowane materiały budowlane; ·        Odłączyć dopływ energii od maszyn i urządzeń. O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi prosi się informować komunalne służby dyspozytorskie, służby, PSP,.

17 UWAGA ! ZAGROŻENIE POWODZIOWE
W związku z przewidywanym zagrożeniem powodziowym przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek powodzi.  W tym celu: ·   Już dzisiaj przenieść rzeczy na górne kondygnacje budynku; · Jeśli możesz – odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do rodziny, znajomych ; · Ustal sposoby kontaktowania się z rodziną w razie stracenia z nią łączności np. krewni,znajomi.; · Naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu, wody; ·  Zgromadź w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności; · Zgromadź w pojemnikach znaczną ilość czystej wody, w czasie powodzi może nie funkcjonować kanalizacja, studnie; ·  Przenieść na górne kondygnacje miejsca sypialne lub, jeśli nie masz takiej możliwości, śpij u sąsiada, który taką możliwość posiada; ·  Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości regionalnego radia – program miejski i regionalny, w celu wysłuchania komunikatu o zagrożeniu i sposobach postępowania; · Zapewnij odpowiednią ilość źródeł światła – latarki, świece, zapasowe baterie do radia i latarek; ·   Zapewnij wszystkim domownikom odpowiednią odzież i obuwie; ·   Jeśli masz sprzęt pływający – utrzymaj go w sprawności ( pontony, łodzie itp. ); używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia – prąd wody może porwać sprzęt wraz z osobami; ·     Poznaj drogi ewakuacyjne i zapoznaj z nimi swoich najbliższych i sąsiadów; ·   Podczas powodzi dostosowuj się do poleceń osób prowadzących akcję, ratunkową; ·Wprowadzić lub wywieź inwentarz żywy w bezpieczne miejsce, wskazane przez służby.rat. · Zapewnij inwentarzowi żywemu paszę na co najmniej 2 – 3 doby; W razie ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe na 2 – 3 dni

18 Pozyskiwanie informacji o zagrożeniach
za pośrednictwem podmiotów realizujących ciągły monitoring środowiska ( np. IM i GW, Służba Dyżurno – Operacyjna Wojewody Małopolskiego ) pozyskiwane są informacje o zbliżającym się zagrożeniu z tytułu niekorzystnych warunków meteorologicznych rozpowszechnienie informacji i instrukcji opisujących procedury postępowania dla ludności zagrożonej Komunikaty alarmowe przekazywane są do wszystkich podmiotów ratowniczych i służb technicznych oraz GCZ w zależności do rodzaju zagrożenia, przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu

19 Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego
Osoby znajdujące się w domu powinny: · ubrać się; · wyłączyć urządzenia elektr. i gazowe oraz wygasić ogień w piecu; · zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie; · zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterie) itp; · zawiadomić o alarmie sąsiadów (mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego); · pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia. 2. Osoby będące w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny: · przerwać pracę (wyłączyć maszyny,urządzenia), naukę, udział w imprezie, ; · udać się do najbliższego schronu lub ukrycia; · pomagać słabszym, chorym, ułomnym; · podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych ( OC). 3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia, z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

20 ZASADY I PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UWOLNIENIA SIĘ TOKSYCZNYCH ŚRODKÓW PRZEMYSŁOWYCH
PRZED; -Zorientuj się czy mieszkasz w rejonie zagrożonym tzn. czy w pobliżu miejsca Twojego zamieszkania są zakłady produkujące lub magazynujące TSP np. Chlor, Amoniak lub czy niedaleko Twego domu przebiegają trasy przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych (PKP, transport samochodowy łącznie z miejscami postoju ) -Zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia, naucz tego jak należy postępować wszystkich domowników a szczególnie dzieci. -Zorganizuj i zabezpiecz swoją rodzinę w podręczne środki ochrony dróg oddechowych, przetrzymuj je w miejscu ogólnodostępnym dla wszystkich domowników,

21 W CZASIE; Jeżeli znalazłeś się w miejscu, w którym, nastąpiła awaria połączona z TSP(otwarta przestrzeń) należy; -zachować spokój, nie gromadzić się w miejscu zdarzenia. -opuścić natychmiast rejon zagrożony jak najkrótszą drogą, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii; ograniczyć oddychanie, zatkać nos, usta wilgotną chustką, tamponem oczy osłonić przy pomocy okularów; -będąc w samochodzie; zamknąć okna,włączyć wentylację wewnętrzną, jak najszybciej opuścić miejsce zdarzenia; -powiadomić o zaistniałej sytuacji służby ratownicze(straż pożarną policję) stosować się do wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze, słuchać uważnie nadawanych komunikatów; Jeżeli znajdujesz się w domu (szkole, zakładzie pracy;)należy; -włączyć radio, telewizor na program lokalny i stosować się ściśle do zaleceń wydawanych przez służby ratownicze; zabrać wszystkich domowników ,wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, gazowe zamknąć okna ,powiadomić sąsiadów ,i ewakuować się w kierunku wskazanym przez służby ratownicze; -osoby pozostające w pomieszczeniach powinny; uszczelnić, okna ,drzwi otwory wentylacyjne, skupić się w pomieszczeniach jak najbardziej wewnętrznych budynku, przy zamkniętych drzwiach, oddychać przez wilgotną chustkę ,tampon,(chlor amoniak) -nie jeść i nie pić niczego co mogło ulec skażeniu, jeżeli wcześniej nie zabezpieczono żywności;

22 PO AWARII; -NIGDY NIE NALEŻY OPUSZCZAĆ MIEJSC USZCZELNIONYCH BEZ WCZEŚNIEJSZEGO KOMUNIKATU SLUŻB RATOWNICZYCH; -po awarii należy, umyć się pod prysznicem,przemyć oczy , przewietrzyć pomieszczenia ewentualnie skontaktować się z lekarzem; -spożywanie żywności możliwe jest po sprawdzeniu jej przez SANEPID

23 BĄDŹ PRZYGOTOWANY CZEGO BĘDZIESZ POTRZEBOWAŁ - ZRÓB LISTĘ KONTROLNĄ
LISTA KONTROLNA o WODA o NIE PSUJĄCA SIĘ ŁATWO ŻYWNOŚĆ o ARTYKUŁY PIERWSZEJ POMOCY o LEKARSTWA o RADIOODBIORNIK NA BATERIE o LATARKA o TAŚMA KLEJĄCA o TELEFON KOMÓRKOWY o PIENIĄDZE o UBRANIA o POŚCIEL o NARZĘDZIA o PRZYBORY I ARTYKUŁY DO HIGIENY o DODATKOWE ŚRODKI o WAŻNE DOKUMENTY

24 Ogólne zasady ewakuacji.
Ściśle stosować się do przekazywanych zaleceń. Wyłączyć i zabezpieczyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe. Zakończyć pracę sprzętu komputerowego oraz zabezpieczyć dane informatyczne przed dostępem osób niepowołanych. Przygotować do ewakuacji /zabezpieczyć/ ważne wytypowane mienie, dokumenty, pieczęcie, środki finansowe itp.. Pozamykać okna. Wytypowane osoby do działań zabezpieczających ewakuację winny przystąpić do wykonania przypisanych im zadań. Wszystkie osoby opuszczające szkołę powinny zabrać rzeczy osobiste i przystąpić do ewakuacji postępując zgodnie z wydawanymi zaleceniami i udać się na wyznaczone miejsce ewakuacji Nie zamykać pomieszczeń. Wychowawcy /nauczyciele/ informują woźnego o opuszczeniu klas przez uczniów. Wychowawcy /nauczyciele/ na miejscu ewakuacji sprawdzają obecność i przekazują informację do na nr tel Na miejscu ewakuacji nauczyciel i uczniowie przebywają do czasu otrzymania stosownej informacji, co do powrotu i kontynuacji nauki lub jej zakończenia.

25 Zasady prowadzenia ewakuacji z zagrożonego obiektu
W pierwszej kolejności prowadzi się ewakuację uczniów i pracowników. Czas ewakuacji pracowników z zagrożonego obiektu nie powinien przekraczać 10 minut. Uczniowie i nauczyciele, opuszczając klasę powinni zabrać ze sobą rzeczy osobiste. W drugiej kolejności prowadzi się ewakuację najważniejszych dokumentów i środków materiałowych, niezbędnych do funkcjonowania szkoły. Przemieszczone do rejonu ewakuacji środki materiałowe zabezpiecza się przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. W przypadku zagrożenia obiektu szkoły skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi prowadzi się wyłącznie ewakuację uczniów i pracowników. Wszyscy ewakuowani z obiektu (obszaru) zagrożonego skażeniem toksycznymi środkami przemysłowymi powinni jak najszybciej opuścić niebezpieczną strefę w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru. Po zakończonej ewakuacji obiekt podlega zabezpieczeniu i ochronie.

26 Obowiązki wychowawców klas /sekretariat szkoły
1 Opracować wewnętrzną procedurę stanowiącą załącznik uwzględniającą własne potrzeby i uwarunkowanie w szczególności w zakresie zabezpieczenia dokumentów . 2. Posiadać wykaz ważnych dokumentów, urządzeń, pieczęci itp., które mają być zabezpieczone /ewakuowane/. 3.  Posiadać przygotowane pojemniki na dokumenty, pieczęci, itp. 4. Przeszkolić nauczycieli i uczniów w zakresie organizacji, przebiegu ewakuacji. Przeprowadzić próbną ewakuację klas w ramach np. godzin wychowawczych Wyznaczyć nauczycieli do kierowania ruchem,zabezpieczających dokumenty,ważne mienie itp.

27 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - ETAPY
REAGOWANIE ODBUDOWA PODCYKL REALIZACJI PRZYGOTOWANIE ZAPOBIEGANIE PODCYKL PLANOWANIA SYTUACJA KRYZYSOWA WSZYSTKIE RODZAJE ZAGROŻEŃ WSZYSTKIE ETAPY WSZYSTKIE POZIOMY ZARZĄDZANIA WNIOSKI I KOREKTY

28 Lp. Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne za realizację zadania 1 Wprowadzenie stałych dyżurów w Referacie Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu następuje w momencie przyboru wód, co odnotowano na posterunkach wodowskazowych i prognozowana sytuacja może stanowić zagrożenie wylania rzek i cieków wodnych, a w konsekwencji spowodować zagrożenie życia i zdrowia zagrożonej ludności oraz zniszczenia w infrastrukturze technicznej Z – ca Szefa PZRK Kierownik Referatu PCZK 2 Zorganizowanie posiedzenia Zespołu. W sytuacji ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego o czasie i miejscu posiedzenia Powiatowego Zespołu reagowania Kryzysowego decyduje Szef Zespołu lub jego Zastępca. Natomiast, gdy na obszarze administracyjnym powiatu olkuskiego, decyzją Starosty został wprowadzony stan alarmu powodziowego posiedzenie PZRK odbywa się w trybie doraźnym, po uprzednim zaalarmowaniu członków Zespołu i podania miejsca i czasu narady. Szef PZRK Zastępca Szefa 3 Obserwacja wałów przeciwpowodziowych i innych zagrożeń rejonów i obiektów, prowadzona jest wspólnie z przedstawicielami Gminnych Zespołów Reagowania, a wyniki odczytów na łatach wodowskazowych są odnotowywane w dzienniku ewidencji informacji Służby Dyżurno – Informacyjnej Starosty olkuskiego, z zaznaczeniem czasu dokonania pomiaru. Grupa monitorowania, prognoz i analiz 4 Zapewnienie stałej przejezdności dojazdów do obwałowań i obiektów zagrożonych. Na bieżąco monitorowany jest stan rozlewisk i ewentualnych alternatywnych dróg dojazdowych do posterunków wodowskazowych. Grupa operacji i organizacji działań

29 CZYNNOŚCI WYKONYWANE W CZASIE WYSTĄPIENIA POWODZI
PZRK. KOMENDA POWIATOWA PSP KOMENDA POWIATOWA POLICJI SŁUŻBA ZDROWIA SŁUŻBY SPECJALISTYCZNE SŁUŻBY KOMUNALNE przekazanie informacji do WZRK i GZR wprowadzenie określonego stopnia zagrożenia powodziowego; przekazanie w razie potrzeby informacji do mediów; organizacja i koordynacja działań ratowniczych; podejmowanie decyzji obniżenia piętrzenia lub spuszczenia wody na określony czas; organizacja działań w celu zapewnienia pomocy ludności; organizacja likwidacji skutków powodzi; współpraca z WZRK. uszczelnianie, przepompowywanie i neutralizacja materiałów niebezpiecznych; przyjmowanie niezbędnego sprzętu od osób fizycznych i prawnych; zabezpieczenie logistyczne terenu akcji; udział w likwidacji skutków powodzi. pilotowanie jednostek ratowniczych; zapewnienie objazdów i kierowanie ruchem; udzielanie pierwszej pomocy medycznej; nadawanie komunikatów i organizowanie ewakuacji; udział w pracach sztabu akcji; uruchomienie pomocy medycznej; transport rannych do szpitala; zabezpieczenie medyczne służb ratowniczych; zabezpieczenie epidemiologiczne terenów powodzi; organizacja i prowadzenie szczepień ochronnych; współudział w ratowaniu ludzi i mienia; udostępnienie sprzętu specjalistycznego jednostkom ratowniczym; udział w usuwaniu skutków powodzi. zapewnienie środków transportu; zapewnienie noclegów, wyżywienia, odzieży dla poszkodowanej ludności;

30 Podstawowa dokumentacja
Plan reagowania kryzysowego Procedury postępowania

31 Procedura postępowania na wypadek zdarzenia bioterrorystycznego
      1.      Po otrzymaniu zgłoszenia o znalezieniu podejrzanej substancji, lub podejrzanych działaniach, osoba dyżurującą powiadamia wszystkie inne służby tzn: -         Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego; -         Komendę Powiatową Policji ( Posterunek Policji ); -         Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej; -         Powiatowego Inspektora Sanitarnego. We wszystkich tych instytucjach pełnione są całodobowe dyżury, według ustalonych i zatwierdzonych planów / telefony kontaktowe /. 2.      W przypadku zgłoszenia faktu o zdarzeniu noszącym znamiona ataku bioterrorystycznego przez instytucję, urząd, zakład pracy należy sprawdzić wiarygodność zgłoszenia i po potwierdzeniu uruchomić wszystkie procedury zgodnie z ustaleniami. W przypadku zgłoszenia przez osobę prywatną należy pouczyć ją jak postępować w danej sytuacji. W celu wykluczenia fałszywych zgłoszeń wykonać telefon zwrotny do zgłaszającego, lub skierować na wskazane miejsce patrol Policji. Po potwierdzeniu tych faktów dopiero uruchomić wyżej wymienione służby.   Procedura postępowania na wypadek zdarzenia bioterrorystycznego miejsce patrol Policji. Po potwierdzeniu

32 3.      Na miejsce zdarzenia udają się:
-    Policja w celu izolacji i ochrony miejsca ( obiektów ) i terenu; - Straż Pożarna w celu zabezpieczenia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i zabezpieczenia terenu przed rozprzestrzenianiem się zagrożenia wg ustaleń Inspektora Sanitarnego. Po przybyciu na miejsce zdarzenia przedstawiciela Powiatowego Inspektora Sanitarnego i dyżurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Pożarna dokonuje podjęcia materiału niebezpiecznego, pakuje go do pojemnika hermetycznego i protokolarnie przekazuje pracownikowi PSSE. - Dyżurny CZK udaje się do Starostwa Powiatowego, tam pobiera samochód służbowy, którym udaje się po dyżurnego pracownika PSSE i wraz z pojemnikiem hermetycznym przewozi go na miejsce zdarzenia. -Pracownik PSSE przeprowadza rozpoznanie sytuacji epidemiologicznej i sporządza szczegółowy protokół. Osoby które miały kontakt z niezidentyfikowaną substancją przewożone są sanitarką pogotowia ratunkowego na oddział zakaźny Szpitala Powiatowego celem konsultacji medycznej. 4.  Odzież tych osób jest pakowana do worków foliowych, szczelnie zabezpieczonych taśmą klejącą i przekazana na przechowanie do wydzielonego pomieszczenia w budynku rezerw leków dla potrzeb wojska. Odzież ta jest przechowywana do czasu sprawdzenia podejrzanej substancji w WSSE. Jeśli wynik badań jest negatywny, odzież oddaje się właścicielowi, a jeśli wynik jest pozytywny odzież poddajemy dezynfekcji w komorze parowo – formalinowej w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu. Przy pobieraniu przesyłki od osoby prywatnej, przedstawiciel PSSE wypełnia oświadczenie, w którym osoba przekazująca wyraża zgodę na przekazanie przesyłki do badań lub jej zniszczenie bez sprawdzenia zawartości

33 5.      Na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego o potrzebie przeprowadzenia dezynfekcji obiektu i ludzi, dyrektor PCZK powiadamia Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji o konieczności wykonania zabiegów sanitarnych. 6.      W przypadku transportu sanitarnego osób podejrzanych o kontakt z substancją niebezpieczną na oddział Zakaźny Szpitala Powiatowego, kierowca i sanitariusz zobowiązani są do stosowania określonych środków ochrony osobistej. Karetka sanitarna po zakończeniu akcji poddana musi być dezynfekcji. 7.      Dyżurny Centrum Zarządzania Kryzysowego wraz z pracownikiem PSSE pobraną substancję zabezpieczoną w pojemniku hermetycznym, pod eskortą Policji przewozi do WSSE w Krakowie. Jeśli zapadnie decyzja o utylizacji podejrzanej substancji bez badań, postępowanie jest zgodne z powyższymi ustaleniami i pojemnik z podejrzaną substancją przewożony jest do zakładu specjalistycznego ( wg wykazu znajdującego się w PSSE ). 8.      Za zabezpieczenie obiektów i terenu na którym miało miejsce zdarzenie o znamionach ataku bioterrorystycznego do czasu przeprowadzenia jego dezynfekcji i protokolarnego przekazania miejsca właścicielowi, administratorowi lub zarządcy odpowiedzialna jest Policja. 9.      Za koordynację działań wyżej wymienionych służb odpowiedzialny jest dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego.

34 ŹRÓDŁA INFORMACJI O ZAGROŻENAICH
WOJEWODA MEDIA PREZYDENT BURMISTRZ WÓJT CZK WOJEWODY GMINY SĄSIEDNIE STAROSTA SOŁTYSI GMINNE (MIEJSKIE) CENTRUM ZARZĄDZANIA POWIATOWE CZK JW (JED SG) inne Lecznice weterynarii Służby komunalne Policja Inspektoraty (np.Nadzoru budowlanego, Ochrony środowiska itp.) Zakłady pracy Służba Zdrowia Służby PKP Straże (np. rybacka, leśna itp.) PSP, OSP


Pobierz ppt "Podstawowe zagadnienia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google