Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach"— Zapis prezentacji:

1 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

2 Zarządzanie kryzysowe
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania

3 Zarządzanie kryzysowe
1. Poziom Krajowy 2. Poziom Wojewódzki 3. Poziom Powiatowy - Starosta - Powiatowy Zespołu Zarządzania Kryzysowego 4. Poziom Gminny - Wójt, Burmistrz lub Prezydent Miasta - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

4 Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r.
Klęska żywiołowa Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem.

5 Klęska żywiołowa W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: 1. wójt (burmistrz, prezydent miasta) - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na obszarze gminy, 2. starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu, 3. wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego powiatu wchodzącego w skład województwa, 4. minister - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono na obszarze więcej niż jednego województwa.

6 Powiat żarski W powiecie żarskim mieszka 100 769 osób. Średnie zaludnienie na 1 km2 wynosi 72 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 10 gmin. Lp Jednostka administracyjna Liczba ludności Powierzchnia w km2 Zaludnienie na 1 km2 1 gmina Żary 12 214 294 42 2 miasto Żary 39 559 33 1.199 3 miasto Łęknica 2 711 17 160 4 gmina Lipinki Łużyckie 3 376 89 38 5 gmina Przewóz 3 275 178 19 6 gmina Trzebiel 5 850 167 35 7 gmina Lubsko 19 711 183 108 8 gmina Jasień 7 255 127 57 9 gmina Brody 3 590 240 15 10 gmina Tuplice 3 228 66 49 OGÓŁEM POWIAT 1 394 72

7 Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z dnia 18 lutego 2011 r. Poziomy systemu: Powiatowy Wojewódzki Krajowy Zadania: Walka z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne, ekologiczne i medyczne Realizacja: Przyjęcie zgłoszenia Dysponowanie służb ratowniczych Kierowanie działaniami ratowniczymi

8 Komenda Powiatowa PSP w Żarach
Na terenie powiatu żarskiego powstającym zagrożeniom przeciwdziałają jednostki ochrony przeciwpożarowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach w skład której wchodzą Jednostki Ratowniczo Gaśnicze PSP w Żarach i Lubsku 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych właczonych do KSRG 10 jednostek OSP 1 jednostka Organizacyjna Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej Jednostki zwalczają: Pożary Miejscowe zagrożenia Zdarzają się też interwencje związane z alarmami fałszywymi

9 Komenda Powiatowa PSP w Żarach
Obsługa numeru alarmowego 998 i Powiatowe Stanowiska Kierowania PSP Koordynowanie likwidacji zagrożeń przez jednostki ochrony ppoż. na terenie powiatu żarskiego, w tym alarmowanie jednostek oraz obsługa administracyjna i operacyjna interwencji.

10 Komenda Powiatowa PSP w Żarach
Plan ratowniczy powiatu Opisuje zadania podmiotów ratowniczych i wspomagających Zawiera informacje na temat potencjału ratowniczego (sprzęt), Zawiera procedury ratownicze

11 Podmioty biorące udział w likwidacji zagrożeń
Jednostki Ochrony przeciwpożarowej Polskie Koleje Państwowe Policja Zarządy dróg Państwowe Ratownictwo Medyczne Zarządy gospodarki wodnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe SAR (Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa) Straże miejskie/gminne Inspekcje ochrony środowiska Zarządzanie kryzysowe Inspekcja weterynaryjna Żandarmeria wojskowa Państwowa Inspekcja Sanitarna Polski Czerwony Krzyż Straż Graniczna Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej Pogotowie dźwigowe Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Pogotowie energetyczne Pogotowie gazowe Nadzór budowlany Siły Zbrojne (Wojsko) Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Inne podmioty w drodze indywidualnych umów lub porozumień Państwowa Agencja Atomistyki Administracja Lasów Państwowych

12

13

14

15

16

17 Komenda Powiatowa PSP w Żarach
20 lat Państwowej Straży Pożarnej


Pobierz ppt "Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google