Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru"— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru KOŚCIERZYNA - SZARLOTA, MAJA 2012 r.

2 Cel organizacji służby stałego dyżuru:
W celu zapewnienia ciągłości przekazywania decyzji organów uprawnionych do uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Reagowania Obronnego RP, tworzy się w stanie stałej gotowości obronnej państwa system stałych dyżurów.

3 Cel organizacji służby stałego dyżuru, cd.:
Na szczeblu województwa system stałych dyżurów tworzą: Marszałek Województwa, starostowie, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast oraz kierownicy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy oraz inne jednostki organizacyjne wytypowane do wykonywania określonych zadań obronnych.

4 PODSTAWY PRAWNE PODSTAWY PRAWNE
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U z późn. zm.) PODSTAWY PRAWNE Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U ) Zarządzenie Nr 188/2008 z dnia 30 września 2008 r. Wojewody Pomorskiego W sprawie stałych dyżurów w województwie na czas zagrożenia i wojny Zarządzenie kierownika jednostki organizacyjnej w sprawie stałych dyżurów

5 Tryb uruchomienia służby stałego dyżuru:
Przekazanie informacji o uruchomieniu stałego dyżuru osobom odpowiedzialnym za jego uruchomienie może nastąpić: Bezpośrednio technicznymi środkami łączności; Pisemnie – drogą korespondencyjną.

6 Podstawy uruchomienia służby stałego dyżuru:
Decyzja Prezesa Rady Ministrów; Decyzja Wojewody Pomorskiego w celu realizacji zadań obronnych.

7 Zasady organizacji stałego dyżuru:
Stały dyżur pełniony jest w systemie trzech zmian, w skład zmiany wchodzą 3 osoby, łącznie 9 osób; Służba stałego dyżuru podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki; Miejscem pełnienia służby jest pomieszczenie wyznaczone przez kierownika jednostki;

8 ODPOWIEDZIALNYM ZA ORGANIZACJĘ I FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY STAŁEGO DYŻURU JEST KIEROWNIK DANEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

9 ODPOWIEDZIALNYM ZA URUCHOMIENIE STAŁEGO DYŻURU JEST OSOBA WYZNACZONA PRZEZ KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

10 Wprowadzenie stałego dyżuru:
WPROWADZA SIĘ W WARUNKACH ZAISTNIENIA ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA WYMAGAJĄCEGO URUCHOMIENIA WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU OBRONNEGO LUB REALIZACJI USTALONYCH DLA TEGO STANU ZADAŃ.

11 Skład zmiany służby stałego dyżuru:
Starszy dyżurny; Dyżurny; Łącznik – kierowca wraz z pojazdem służbowym.

12 Obowiązki starszego dyżurnego stałego dyżuru:
Po uruchomieniu służby starszy dyżurny podlega bezpośrednio kierownikowi jednostki organizacyjnej oraz utrzymuje z nim stały kontakt;

13 Obowiązki starszego dyżurnego stałego dyżuru, cd.:
Starszy dyżurny jest przełożonym zmiany stałego dyżuru i bezpośrednio odpowiada za: Ciągłość funkcjonowania służby stałego dyżuru; Ewidencjonowanie przyjętych i przekazanych decyzji i informacji; Bieżące przekazywanie przyjętych decyzji i informacji pomiędzy organami nadrzędnymi, podległymi i współdziałającymi; Stan sprzętu i wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach, w których pełniony jest stały dyżur.

14 Czynności starszego dyżurnego po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu stałego dyżuru:
W godzinach pracy: Pobiera dokumentację stałego dyżuru; Wzywa pozostałych członków pierwszej zmiany stałego dyżuru; Po osiągnięciu gotowości do działania powiadamia telefonicznie kierownika jednostki o uruchomieniu i funkcjonowaniu stałego dyżuru oraz przystępuje do przekazywania zarządzeń i poleceń;

15 Czynności starszego dyżurnego po otrzymaniu decyzji o uruchomieniu stałego dyżuru, cd.:
Realizując zadania przestrzega postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych; Przed zdaniem obowiązków następnej zmianie sporządza meldunek z przebiegu dotychczas pełnionej służby.

16 Obowiązki starszego dyżurnego, po godzinach pracy:
Wzywa w trybie określonym w Instrukcji SD pozostałych członków pierwszej zmiany stałego dyżuru do osobistego i natychmiastowego stawiennictwa w miejsce pełnienia stałego dyżuru; Opracowuje grafik pełnienia dyżurów i powiadamia zainteresowanych;

17 Obowiązki starszego dyżurnego, po godzinach pracy, cd.:
Po osiągnięciu gotowości do działania powiadamia telefonicznie kierownika jednostki o uruchomieniu i funkcjonowaniu stałego dyżuru oraz przystępuje do wykonywania przekazywanych zarządzeń i poleceń; W przypadku zarządzenia nakazującego uruchomienie stałego dyżuru w innych jednostkach organizacyjnych lub stawienia się wyznaczonych osób w miejscu pracy, starszy dyżurny powiadamia o tym telefonicznie lub za pośrednictwem łącznika;

18 Obowiązki starszego dyżurnego, po godzinach pracy, cd.:
W przypadku uruchomienia sieci stałych dyżurów – starszy dyżurny sprawdza telefonicznie ich uruchomienie; Po wykonaniu niezbędnych czynności związanych z powiadamianiem określonych osób, organów i jednostek organizacyjnych, starszy dyżurny przystępuje do wykonywania przekazanych zarządzeń, poleceń i decyzji

19 Obowiązki dyżurnego służby stałego dyżuru:
Dyżurny podlega bezpośrednio starszemu dyżurnemu i wykonuje wszystkie jego polecenia wynikające z toku pełnienia służby, a w szczególności: Przyjmowanie, przekazywanie i ewidencjonowanie otrzymanych zadań, decyzji, poleceń, zarządzeń i sygnałów pomiędzy szczeblami organów oraz jednostkami organizacyjnymi;

20 Obowiązki dyżurnego służby stałego dyżuru, cd.:
Prowadzenie monitoringu i przyjmowanie sygnałów ostrzegawczych o zagrożeniu oraz natychmiastowe meldowanie starszemu dyżurnemu; Czuwanie nad utrzymaniem środków łączności będących na wyposażeniu służby stałego dyżuru w należytym stanie technicznym, a w przypadku ujawnienia usterek podjęcie czynności w celu ich usunięcia;

21 Obowiązki dyżurnego służby stałego dyżuru, cd.:
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji służby stałego dyżuru; Przestrzeganie postanowień ustawy o ochronie informacji niejawnych.

22 Obowiązki łącznika – kierowcy stałego dyżuru:
Po uruchomieniu stałego dyżuru łącznik podlega bezpośrednio starszemu dyżurnemu i wykonuje wszystkie jego polecenia wynikające z toku pełnienia służby, a w szczególności: Zapoznaje się z wykazem adresów i telefonów osób funkcyjnych jednostki organizacyjnej; Doręcza osobiście zawiadomienia o obowiązku stawiennictwa; Gdy nie wykonuje czynności wymienionych w podpunktach a i b, pełni obowiązki dyżurnego.

23 Czynności zmiany przyjmującej dyżur:
Zapoznanie się z instrukcją działania służby SD; Przejęcie od zmiany zdającej służbę; Zapoznanie się z aktualną sytuacją na danym terenie, w tym miejscem pobytu kierownika jednostki organizacyjnej;

24 Czynności zmiany przyjmującej dyżur, cd.:
Sprawdzenie funkcjonowania technicznych środków łączności oraz w zależności od potrzeb nawiązanie łączności: ze służbą dyżurną wyższych szczebli administracji rządowej; ze służbą stałego dyżuru sąsiednich organów i jednostek organizacyjnych

25 Czynności zmiany przyjmującej dyżur, cd.:
Sprawdzenie stanu technicznego środka transportu; Potwierdzenie faktu przejęcia dyżuru podpisem złożonym na meldunku zdającej zmiany z ewentualnym wyszczególnieniem stwierdzonych niedociągnięć i braków; Złożenie meldunku o objęciu służby osobie funkcyjnej.

26 Czynności zmiany zdającej dyżur:
sporządzenie meldunku z przebiegu pełnionego dyżuru w książce meldunków służby stałego dyżuru; Zapoznanie zmiany przyjmującej służbę z sytuacją na danym terenie oraz otrzymanymi zadaniami; Przekazanie zmianie przyjmującej służbę wszystkich spraw nie załatwionych i wskazanie sposobu ich załatwienia;

27 Czynności zmiany zdającej dyżur, cd.:
Przekazanie zmianie przejmującej służbę wszystkich dokumentów, środków łączności i wyposażenia pomieszczeń, w których pełniony jest stały dyżur; Poinformowanie zmiany przejmującej służbę o aktualnym miejscu pobytu kierownika jednostki organizacyjnej, a także o wydanych przez niego dyspozycjach.

28 Oznakowanie zmiany pełniącej służbę:
Osoby pełniące służbę stałego dyżuru w zależności od pełnionej funkcji wyposażone są w identyfikatory: „Starszy dyżurny stałego dyżuru”; „Dyżurny stałego dyżuru”; „Łącznik stałego dyżuru”.

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Obowiązki i zadania poszczególnych osób funkcyjnych stałego dyżuru"

Podobne prezentacje


Reklamy Google