Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE"— Zapis prezentacji:

1 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
Wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego na stadionach piłkarskich wynikające z „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”. Warszawa, lipiec 2011 r.

2 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
Ogólne wymagania Obowiązek zabezpieczenia imprezy masowej spoczywa głównie na organizatorze Dodatkowo za zabezpieczenie imprezy odpowiadają m. in. Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, w zakresie zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi. Warszawa, lipiec 2011 r.

3 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
Organizator zapewnia odpowiedni stan techniczny obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi; wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji; sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych; instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej; warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej Warszawa, lipiec 2011 r.

4 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (Dz. U. Nr 135, poz.1113) opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, a w szczególności ich współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej; opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych lub sygnałów ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom imprezy masowej w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia; opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z określeniem miejsc zbiórki do ewakuacji; opis graficznego planu obiektu lub terenu; Warszawa, lipiec 2011 r.

5 Bezpieczeństwo na stadionie
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Bezpieczeństwo na stadionie Wojewoda w uzgodnieniu z komendantem wojewódzkim (Komendantem Stołecznym) Policji i z komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, oraz po zasięgnięciu opinii właściwego polskiego związku sportowego, sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa, jakie powinny spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej (Dz. U. Nr 121, poz. 820) § 4. 1. Drogi ewakuacyjne spełniają wymagania określone w przepisach, o których mowa w § 2 pkt 2 (prawo budowlane i akty wykonawcze), oraz umożliwiają sprawne przeprowadzenie ewakuacji. Warszawa, lipiec 2011 r.

6 Bezpieczeństwo na stadionie
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Bezpieczeństwo na stadionie § 4. 2.  Ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne zapewniają swobodny, niezakłócony przepływ osób uczestniczących w meczu piłki nożnej. § 4. 5. W przypadku meczu piłki nożnej odbywającego się przy sztucznym oświetleniu stadion wyposaża się w system awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, stosowany w miejscach dostępnych dla osób uczestniczących w meczu piłki nożnej, drogach ewakuacyjnych oraz pomieszczeniach dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu. § 4. 6.  Stadion wyposaża się w system umożliwiający przekazywanie komunikatów dźwiękowych wszystkim osobom uczestniczącym w meczu piłki nożnej. Nagłośnienie systemu zapewnia słyszalność podawanych komunikatów w każdych warunkach. System przekazywania komunikatów dźwiękowych wyposaża się w awaryjne zasilanie w energię elektryczną. Warszawa, lipiec 2011 r.

7 Bezpieczeństwo na stadionie
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Bezpieczeństwo na stadionie § 7. 1. Zintegrowane stanowisko dowodzenia organizuje się w wyodrębnionym pomieszczeniu dostępnym dla służb kierujących zabezpieczeniem meczu piłki nożnej, a w szczególności dla kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz służb ratowniczych i Policji § 10. 1. Zaplecze parkingowe stadionu obejmuje parkingi i drogi dojazdowe niekolidujące z przebiegiem dróg dojścia i wyjścia osób uczestniczących w meczu piłki nożnej oraz z przebiegiem dróg ewakuacyjnych. § 11. 1. Węzły komunikacyjne, drogi ewakuacyjne oraz drogi pożarowe wyposaża się w oznakowanie ułatwiające korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem. Warszawa, lipiec 2011 r.

8 Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – uprawnienia PSP
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – uprawnienia PSP 30 dni przed planowanym terminem imprezy organizator ma obowiązek wystąpić do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach. Właściwy miejscowo komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej wydaje opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie. Opinia zachowuje ważność przez 6 miesięcy od dnia jej wydania. Opinię wydaje się na podstawie lustracji obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, oraz na podstawie przedłożonych przez organizatora dokumentów i informacji W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków bezpieczeństwa imprezy masowej przez jej organizatora, PSP może wnioskować do organu (który wydał pozwolenie) o jej przerwanie. Warszawa, lipiec 2011 r.

9 Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – uprawnienia PSP
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – uprawnienia PSP W przypadku imprez cyklicznych jakimi są mecze piłkarskie zezwolenie wydawane jest na okres wskazany w terminarzu rozgrywek; Organizator imprez masowych przeprowadzanych w powyższym trybie przekazuje na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej następujące informacje: program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej; Warszawa, lipiec 2011 r.

10 Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – uprawnienia PSP
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej – uprawnienia PSP liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego, liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej; osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia; informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka Warszawa, lipiec 2011 r.

11 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
OPINIE WYDANE W okresie od do r. Komendy Powiatowe/Miejskie Państwowej Straży Pożarnej woj. Mazowieckiego wydały: Opinie w zakresie organizacji imprezy masowej na stadionach Mecz piłki nożnej Inna impreza 30 45 Warszawa, lipiec 2011 r.

12 KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Dziękuję za uwagę Warszawa, lipiec 2011 r.


Pobierz ppt "KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google