Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ORGANY I INSTYTUCJE WŁAŚCIWE W SPRAWACH EPIDEMII, EPIZOOTI I EPIFITOZ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ORGANY I INSTYTUCJE WŁAŚCIWE W SPRAWACH EPIDEMII, EPIZOOTI I EPIFITOZ"— Zapis prezentacji:

1 ORGANY I INSTYTUCJE WŁAŚCIWE W SPRAWACH EPIDEMII, EPIZOOTI I EPIFITOZ
Zespoły reagowania kryzysowego organów administracji publicznej (wojewódzkie, powiatowe, gminne), organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organy Inspekcji Weterynaryjnej, Organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jednostki Państwowej Straży Pożarnej, jednostki Policji (pododdziały i odziały prewencji Policji, służby ratownictwa technicznego, wyspecjalizowane jednostki ratownictwa chemicznego, pododdziały antyterrorystyczne, komórki minersko-pirotechniczne), organy administracji wojskowej (Wojewódzki Sztab Wojskowy, Żandarmeria Wojskowa) Służba Zdrowia, Zarząd Dróg (wojewódzki, miejski, gminny), właściwy terytorialnie oddział Straży Granicznej, laboratoria, zakłady utylizacyjne i inne podmioty

2 GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY
POWIĄZANIA POMIĘDZY NAJWYŻSZYMI ORGANAMI RP ZAJMUJĄCYMI SIĘ W CZASIE EPIDEMII, EPIZOOTI I EPIFITOZ KRAJOWE CENTRUM KOORDYNACJI RATOWNICTWA I OCHRONY LUDNOŚCI RZĄDOWY ZESPÓŁ KOORDYNACJI KRYZYSOWEJ OŚRODEK ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO MINISTRA ZDROWIA MINISTER ZDROWIA INSTYTUCJE WSPÓŁDZIAŁAJĄCE Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidem. Centralny Dystrybutor Szczepionek Państwowy Zakład Higieny Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii Państwowa Straż Pożarna Państwowa Agencja Atomistyki Policja Straż Graniczna GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY OŚRODEK ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY GRANICZNA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY GRANICZNY INSPEKTOR SANITARNY Informacja decyzyjna i meldunki w systemie zarządzania kryzysowego Informacja decyzyjna i meldunki w systemie codziennej pracy POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

3 Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzone w przypadku wystąpienia zagrożenia
Zgodnie z opracowanymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym procedurami, w Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, do której zalicza się m.in. wybuch epidemii, organizowany jest System Kierowania Reagowaniem Kryzysowym (SKRK) PIS, w skład którego wchodzą: • Zespół Reagowania Kryzysowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego (ZRK GIS) na szczeblu centralnym • Zespoły i grupy reagowania kryzysowego odpowiednio w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Zespoły te posiadają szczegółowe plany działania w sytuacjach kryzysowych wraz z odpowiednimi procedurami. Wyżej wymienione zespoły wspierają Krajowy System Zarządzania Kryzysowego w zakresie kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, koordynują działania jednostek organizacyjnych PIS w przeciwdziałaniu zagrożeniom kryzysowym, ich rozpoznawaniu i usuwaniu skutków.

4 Do zadań Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym PIS należy:
Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzone w przypadku wystąpienia zagrożenia c.d. Do zadań Systemu Kierowania Reagowaniem Kryzysowym PIS należy: • monitorowanie i ocena sytuacji kryzysowej; • informowanie organów PIS o wynikach oceny sytuacji; • wypracowanie możliwości i potrzeb użycia sił i środków znajdujących się na wyposażeniu PIS; • koordynowanie działań jednostek organizacyjnych PIS w czasie reagowania na sytuacje kryzysowe; • współpraca z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zaangażowanymi w rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Zespół Reagowania Kryzysowego Głównego Inspektoratu Sanitarnego pracuje w uruchamianym na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego Ośrodku Zarządzania Kryzysowego (OZK GIS), który zapewnia sprawne, w pełni skuteczne i uporządkowane kierowanie jednostkami organizacyjnymi PIS.

5 Działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzone w przypadku wystąpienia zagrożenia c.d.
OZK GIS zapewniać będzie ciągłe zbieranie informacji o potencjalnych zagrożeniach oraz aktualnym stanie sanitarno-higienicznym i sytuacji epidemiologicznej kraju, które będą podstawą podejmowania określonych decyzji przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Podstawowe zadania OZK GIS: • monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w kraju poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji z województw i powiatów (stacje sanitarno - epidemiologiczne), krajowych i regionalnych centrów ratownictwa i ochrony ludności, jednostek nadrzędnych, mediów, a także z placówek naukowo – badawczych, • dokonywanie wstępnej analizy i oceny stanu sanitarno - higienicznego i sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju, • uruchamianie systemu alarmowania i powiadamiania, • wypracowywanie propozycji rozwiązań w sytuacjach kryzysowych, • przygotowywanie projektów decyzji, w zakresie postępowania administracyjnego, • inicjowanie i koordynowanie działania sił i wykorzystania środków PIS na terenie całego kraju, • dokumentowanie podejmowanych działań na szczeblu Głównego Inspektora Sanitarnego, • szybkie ostrzeganie państw członkowskich UE oraz Komisji Europejskiej, w ramach sytemu EWRS, o skali wystąpienia zachorowań na grypę (tylko potwierdzonych) oraz informowanie o podjętych w odpowiedzi działaniach przeciwepidemicznych.


Pobierz ppt "ORGANY I INSTYTUCJE WŁAŚCIWE W SPRAWACH EPIDEMII, EPIZOOTI I EPIFITOZ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google