Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE"— Zapis prezentacji:

1 BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE
Co było i jest –> Dariusz Dymek Wydział Zarządzania Kryzysowego Wielkopolski Urząd Wojewódzki W Poznaniu Warszawa, 31 maja 2005r.

2 To był zwiastun nowego !!! USTAWA z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej. (Dz. U. Nr 141, poz. 943) Rozdział 2 Klasyfikacja działów administracji rządowej Art. 5. Ustala się następujące działy: 1) administracja publiczna, 2) budżet, 3) finanse publiczne, 4) gospodarka, 5) gospodarka morska, 6) gospodarka wodna, 7) instytucje finansowe, 8) integracja europejska, 9) kultura, 10) kultura fizyczna i turystyka, 11) łączność, 12) mieszkalnictwo i rozwój miast, 13) nauka, 14) obrona narodowa, 15) oświata i wychowanie, 16) praca, 17) rolnictwo, 18) rozwój wsi, 19) Skarb Państwa, 20) sprawiedliwość, 21) szkolnictwo wyższe, 22) transport, 23) środowisko, 24) sprawy wewnętrzne, 25) wyznania religijne, 26) zabezpieczenie społeczne, 27) sprawy zagraniczne, 28) zdrowie. Warszawa, 31 maja 2005r.

3 Art. 29. 1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:
1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 2) tajemnicy państwowej i służbowej, 3) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, 4) obywatelstwa, 5) obrony cywilnej, 6) ochrony przeciwpożarowej, 7) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, 8) zbiórek publicznych. 2. …. 3. …. 4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju. Warszawa, 31 maja 2005r.

4 o administracji rządowej w województwie.
Kolejny kamień milowy USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. (Dz. U. Nr 91, poz. 577) Warszawa, 31 maja 2005r.

5 Art. 15. Wojewoda jako przedstawiciel Rady Ministrów odpowiada za wykonywanie polityki rządu na obszarze województwa, a w szczególności: 4. zapewnia współdziałanie wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kieruje ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, 4a. dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, Warszawa, 31 maja 2005r.

6 Następny krok ku lepszemu
Projekt Ustawy o zarządzaniu kryzysowym druk sejmowy nr 3973 z 26 kwietnia 2005r. Warszawa, 31 maja 2005r.

7 Art organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie województwa jest wojewoda . 2. Do zadań wojewody należy w szczególności : 1) Wspieranie powiatów i ich współpracy w zakresie pozyskiwania infrastruktury, finansów i środków materialnych niezbędnych do zapewnienia skuteczności zarządzania kryzysowego; 2) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia; 3) wnioskowanie o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonywania zadań w sytuacjach zagrożeń; 4) wykonywanie zadań wynikających z Planu, o którym mowa w art.5 ust 2. (Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej) Warszawa, 31 maja 2005r.

8 Koniec 1998r. był początkiem nowego
Warszawa, 31 maja 2005r.

9 Proste, ale wcale nie łatwe
Szef OC powiatu (31) (CZK powiatu) Szef OC województwa (CZK wojewódzkie) Szef OC gminy (od 3 do 17) Ogółem 226 gmin Warszawa, 31 maja 2005r.

10 Zasoby gminy Warszawa, 31 maja 2005r.

11 Sprzęt budowlany nie ujęty w CEPIK-u
Warszawa, 31 maja 2005r.

12 Miejsca noclegowe w zimie
Warszawa, 31 maja 2005r.

13 Możliwości pojedynczego szpitala
Warszawa, 31 maja 2005r.

14 Zasoby Warszawa, 31 maja 2005r.

15 Obliczanie liczby ludności
Warszawa, 31 maja 2005r.

16 Przeglądanie zasobów Warszawa, 31 maja 2005r.

17 Zobrazowanie rozmieszczenia zasobów
Warszawa, 31 maja 2005r.

18 Rysowanie sytuacji na mapie
Warszawa, 31 maja 2005r.

19 Prognozowanie skażeń wg ATP-45
Warszawa, 31 maja 2005r.

20 Wykorzystanie zdjęć satelitarnych
Warszawa, 31 maja 2005r.

21 Dziękuję za uwagę !!! Warszawa, 31 maja 2005r.


Pobierz ppt "BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE W WIELKOPOLSCE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google