Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stan wdrażania Działania 8

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stan wdrażania Działania 8"— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania Działania 8
Stan wdrażania Działania 8.2 oraz Priorytetu IX PO KL w województwie warmińsko-mazurskim (stan na 30 marca 2009 r.) Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Plan prezentacji Stan wdrażania Priorytetu IX i Działania 8.2 – wnioski, umowy, wnioski o płatność Projekty systemowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Kontrole przeprowadzone przez IP Działalność informacyjno-promocyjna w roku 2009

3 Liczba i wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (po ocenie formalnej)

4 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych Działań / Poddziałań

5 Liczba i wartość podpisanych umów o dofinansowanie

6 Liczba i całkowita kwota poniesionych wydatków objętych wnioskami o płatność

7 Postęp we wdrażaniu PO KL w województwie warmińsko-mazurskim

8 Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur
Poddziałanie: Pomoc dla uczniów szczególnie uzdolnionych (projekty systemowe) Wartość projektu: ponad Okres realizacji: czerwiec 2008 roku - listopad 2009 Projekt zakłada: objęcie wsparciem stypendialnym uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kończących się maturą Wysokość stypendium: 340 PLN miesięcznie (płatne w II transzach) Istotnym elementem projektu stypendialnego jest realizacja przez stypendystów tzw. Indywidualnych Programów Edukacyjnych Stworzenie IPE oraz monitorowanie osiągnięcia przez stypendystów celów określonych w IPE, to zadania opiekunów stypendystów wyznaczonych przez dyrekcję szkoły W sumie programem stypendialnym objętych jest 242 uczniów ze szkół regionu Warmińsko-Mazurskiego W chwili obecnej Urząd Marszałkowski jest w trakcie wypłacania wynagrodzenia dla opiekunów stypendystów, za pierwszy przepracowany z uczniami semestr oraz przygotowuje się do wypłaty II transzy stypendium.

9 Regionalny System Wspierania Innowacji
Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy Cel ogólny projektu: Zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców woj. warmińsko-mazurskiego oraz budowanie kultury proinnowacyjnej wśród kluczowych instytucji regionu Okres realizacji projektu: r. – r. Wartość projektu: 2 649 950,72 PLN Stan realizacji: - zrealizowano 116 spotkań w szkołach na temat innowacyjności (ilość uczestników: 2 449); - odbyła się III Regionalna Wystawa Innowacyjności oraz seminarium Innowacyjność na Warmii i Mazurach - potencjał i kierunki rozwoju (liczba uczestników seminarium: 63 osoby); - ogłoszono III edycję konkursu Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego (przedmiotem konkursu jest wyłonienie firm wyróżniających się w stosowaniu innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności); - odbyło się 9 spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców - w ramach działalności informacyjno-doradczej udzielono 1875 konsultacji telefonicznych, 1154 mailowych, 1446 wizyt w PPK, 372 wizyty w przedsiębiorstwach i 114 wizyt w instytucjach otoczenia biznesu Podstawą realizacji projektu są doświadczenia Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która z powodzeniem wdrożyła podobny System w latach Obecny projekt ma być kontynuacją działań zmierzających do zapewnienia przedsiębiorcom z regionu dostępu do wysokiej jakości usług informacyjnych. Odnośnie realizacji celu ogólnego projektu niezwykle istotna dla zniesienia podstawowej bariery ograniczającej wzrost innowacyjności gospodarki regionu jest zmiana w mentalności przedsiębiorców, zmiana ich nastawienia wobec możliwości korzystania z osiągnięć naukowych a także, z drugiej strony, zmiana nastawienia naukowców pracujących w regionie w zakresie komercjalizacji wyników ich badań poprzez m.in. udrożnienie kanałów współpracy z sektorem gospodarczym. Kluczową grupą objętą wsparciem projektu są pracownicy, kadra zarządzająca i właściciele przedsiębiorstw. Wsparciem będą objęci także: - przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o innowacyjność o raz przedsiębiorstwa zamierzające podjąć tego typu działalność, - uczniowie szkół średnich, - studenci i pracownicy szkół wyższych i instytucji badawczo-rozwojowych, - pracownicy jednostek administracji samorządowej, rządowej, instytucji otoczenia biznesu mający wpływ na wdrażanie działań proinnowacyjnych.

10 RIS Warmia Mazury Plus Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy
Cel ogólny projektu: Poprawa efektywności podejmowanych działań proinnowacyjnych i zarządzania procesami innowacyjnymi na poziomie regionalnym, a przez to zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez opracowanie systemu monitorowania, ewaluacji i aktualizacji polityki regionalnej w zakresie innowacji Okres realizacji projektu: r. – r. Wartość projektu: 1 822 025,97 PLN Stan realizacji: Projekt w fazie początkowej. Na etapie przygotowywania Strategii wyznaczone działania przyporządkowane zostały przede wszystkim zapisom ZPORR. Akcesja do UE i nowa perspektywa finansowania na lata spowodowała konieczność dokonania aktualizacji dokumentu RIS Warmia Mazury tak, by wyznaczyć nowe kierunki działań zmierzające do poprawy innowacyjności w regionie. Za realizację projektu odpowiedzialne jest Biuro Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej. W ramach projektu „RIS Warmia Mazury Plus” powołany został Komitet Sterujący. Rolą Komitetu Sterującego jest podejmowanie wszystkich strategicznych decyzji w projekcie. Składa się z przedstawicieli kluczowych środowisk gospodarczych i społecznych regionu oraz reprezentacji partnerów projektu. Do udziału w komitecie, poza przedstawicielami władz województwa, zaproszono reprezentantów szkół wyższych, kuratorium, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców; instytucji finansowych oraz innych regionalnych organizacji, działających na polu innowacji i technologii. Jednym z zaplanowanych zadań w ramach projektu jest aktualizacja RIS. Aktualizacja Strategii zostanie przeprowadzona do końca marca 2010 r. i dotyczyć będzie: diagnozy sytuacji, analizy SWOT, celów Strategii, działań, źródeł finansowania, systemu monitoringu. Aktualizacja Strategii poprzedzona będzie analizą. Planowane analizy dotyczyć będą: - sytuacji w województwie, - dokumentów ewaluujących RIS, - wdrażania RIS w województwie, - dokumentów strategicznych. Innymi istotnymi zadaniami w projekcie są: opracowanie Planu Działań do RIS (do końca czerwca 2010 r.) oraz opracowanie metodologii monitoringu (do końca września 2010 r.)

11 Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy
DrINNO – zwiększenie podaży technologicznej w województwie warmińsko-mazurskim poprzez stypendia dla doktorantów Działanie: 8.2 Transfer Wiedzy Cel ogólny projektu: Zwiększenie i zróżnicowanie podaży technologicznej dla kluczowych sektorów gospodarki Warmii i Mazur Okres realizacji projektu: r. – r. Wartość projektu: 4 260 184,00 PLN Stan realizacji: W ramach projektu Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego przyznał 66 stypendiów doktorantom, z którymi podpisano umowy o dofinansowanie. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 3 000 PLN. Nabór wniosków o przyznanie stypendiów rozpoczął się r. i trwał do r. W wyniku naboru wpłynęło 126 wniosków o przyznanie stypendiów ( w tym 67 złożyły kobiety, a 59 mężczyźni ). Po ocenie formalnej 123 wnioski zostały przekazane do oceny merytorycznej. Na podstawie wniosku Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 14 listopada 2008 r. powołał 19 osobową Komisję Stypendialną oraz zatwierdził Regulamin pracy Komisji. W skład Komisji wchodzili zarówno przedstawiciele sektora naukowo-badawczego (wskazani przez jednostki naukowe prowadzące studia doktoranckie), jak również przedstawiciele sektora biznesu (wskazani przez organizacje biznesowe i organizacje otoczenia biznesu). Każdy wniosek był oceniany z dwóch perspektyw: od strony naukowości prowadzonych prac oraz od strony realnych możliwości wdrożenia wyników prac do gospodarki. Stypendium było przeznaczone dla 60 osób. Zgodnie z projektem wszyscy doktoranci w dniach r. podpisali umowy o przekazanie stypendiów i od tego momentu posiadają status uczestnika projektu. W wyniku zaakceptowanych zmian i przesunięć w budżecie projektu powstały oszczędności, które można przeznaczyć na kolejne stypendia dla doktorantów. Drugim źródłem dzięki któremu przyznano jedno z dodatkowych stypendiów była rezygnacja z udziału w projekcie jednej ze stypendystek i w związku z tym zwrot środków wypłaconych w ramach 1 transzy. W dniu r. Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego zaakceptował listę dodatkowych 6 osób którym przyznano stypendium.

12 Liczba kontroli przeprowadzonych przez IP
w 2008 r. w 2009 r. (stan na 15 kwietnia 2009 r.) Priorytet IX Poddziałanie 9.1.2 6 Działanie 9.2 4 Działanie 9.3 1 Działanie 9.4 Działanie 9.5 7 8 Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 9 14 Poddziałanie 7.1.2 2 3 Kontrola systemowa w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Olsztynie Wizyta monitoringowa w ROEFS Elbląg

13 Działalność informacyjno-promocyjna w roku 2009
publikacje: biuletyn, raport, ulotki PO KL Regionalne Ośrodki EFS w Olsztynie, Elblągu, Ełku punkty informacyjne strony konferencja, spotkania informacyjne, szkolenia współpraca z mediami

14 Promocja PO KL w I kwartale 2009 r.
odwiedzin strony internetowej 500 osób osobiście w punkcie informacyjnym 1900 osób uzyskało informacje telefonicznie 130 osób uzyskało informację za pomocą poczty elektronicznej 348 osób zostało przeszkolonych w ramach 12 szkoleń dla beneficjentów WUP współpraca z mediami monitorowanie aktywności powiatów województwa warmińsko-mazurskiego czyli mapa projektów

15 Biuletyn PO KL w województwie warmińsko- mazurskim
Dobre Praktyki EFS – promujące aktywność instytucji w ubieganiu się o środki EFS Vademecum Beneficjenta – informacje o wytycznych i obowiązujących dokumentach nakład egzemplarzy dystrybuowany w województwie warmińsko-mazurskim

16 Oferta Regionalnych Ośrodków EFS Olsztyn, Elbląg, Ełk w 2009 r.
ponad 100 dni szkoleniowych dla Beneficjentów naszego regionu 3000 h bezpłatnego doradztwa pomoc w tworzeniu ok. 30 partnerstw na rzecz rozwoju działalność 3 punktów informacyjnych w województwie

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Stan wdrażania Działania 8"

Podobne prezentacje


Reklamy Google