Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego"— Zapis prezentacji:

1 Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego
d.s. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn

2 RIS Warmia – Mazury Plus
Prezentacja zrealizowanych działań RIS Warmia – Mazury Plus (kwiecień – listopad 2009 r) Dorota Kopeć Kierownik Projektu Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko -Mazurskiego w Olsztynie

3 OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Luty 2009 – kwiecień 2011 PODJĘTE DZIAŁANIA Organizacyjne Promocyjne Merytoryczne

4 OPEN DAYS BRUKSELA 2 osoby z Jednostki Zarządzającej Projektem w dniach października wzięły udział w warsztatach i seminariach poświęconych zagadnieniom innowacyjności organizowanych w ramach „Open Days 2009” w Brukseli

5 ULOTKA

6 SPOTKANIA PROMUJĄCE PROJEKT
IV Wystawa Innowacyjności, która odbyła się w dniu 25 września w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Wystawa organizowana była przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji. Spotkanie konsultantów Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji w dniu 04 września 2009 r. , - prezentacja głównych założeń projektu oraz procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności dla Warmii i Mazur.

7 PROMOCJA Wyłoniono wykonawcę produkcji oraz zapewnienia emisji spotów telewizyjnych i radiowych. Spoty będą emitowane w mediach o zasięgu regionalnym i kierowane przede wszystkim do przedsiębiorców, środowisk naukowo-badawczych w regionie, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, dzieci i młodzieży. Promować będą postawę innowacyjną oraz działania przewidziane do realizacji w ramach projektu „RIS Warmia Mazury Plus” zmierzające do aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji wraz z promocją Województwa Warmińsko Mazurskiego jako regionu nastawionego na rozwój polityki innowacyjnej.

8 II Posiedzenie RKS d.s. RIS
W dniu 23 października br. o godz. 10:30 w restauracji „Przystań Kortowska” w Olsztynie przy ul. Heweliusza 28 odbyło się II posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

9 II Posiedzenie RKS d.s. RIS
Głównym celem Posiedzenia RKS ds. RIS było m.in.: Prezentacja projektów raportów zawierających wyniki analiz stanowiących podstawę do prac nad aktualizacją Regionalnej Strategii Innowacyjności Dyskusja oraz podjęcie Uchwał w sprawie akceptacji i przyjęcia raportów zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Regionalnego Komitetu Sterującego ds. Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego Prezentacja inicjatyw i działań związanych z innowacyjnością województwa warmińsko-mazurskiego oraz Planów Działań na kolejne lata w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

10 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA DOKUMENTÓW EWALUUJĄCYCH RIS W POLSCE” zawiera: 1. Analizę dokumentów ewaluujących RIS w Polsce; 1.1. Analizę dokumentów z punktu widzenia doskonalenia dokumentu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Warmińsko-Mazurskiego w tym: Ocenę poszczególnych elementów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego w świetle wyników badań zawartych w dokumentach ewaluacyjnych; Analizę porównawcza dokumentu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce; Ekspercką ocenę Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko–Mazurskiego, uwzględniająca wyniki badań zawarte w dokumentach źródłowych; 1.2 Analizę dokumentów z punktu widzenia procesów wdrażania rozumianych jako realizacja funkcji good governance; 2. Dogłębną analiza wyników i opracowanie Raportu w tym wypracowanie rekomendacji dla województwa warmińsko-mazurskiego. Autorzy: dr Michał Klepka, dr Arkadiusz Gralak

11 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA DOKUMENTÓW EWALUUJĄCYCH RIS W POLSCE” ma na celu: identyfikację dobrych praktyk w zakresie kreowania polityki innowacyjnej w kraju, określenie najczęstszych błędów popełnianych na etapie planowania strategicznego pozyskanie wiedzy na temat ewentualnych obszarów, jakie wymagają poprawy w zakresie Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

12 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA DOKUMENTÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” zawiera: 1. Analizę dokumentów strategicznych (obecnie obowiązujących) opracowanych na szczeblu: a) województwa , b) kraju c) Unii Europejskiej), w celu określenia: ram programowych aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego, wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności 2. Analizę regulacji prawnych dotyczących prowadzenia, finansowania działalności innowacyjnej; 3. Analizę możliwości wsparcia finansowego innowacji w świetle obecnych, głównych instrumentów wsparcia; Analizę porównawcza zapisów dokumentu RIS Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego celem wykazania działań: wspólnych oraz specyficznych w każdym z dokumentów. Rekomendacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Autorzy: prof. dr hab. Roman Kisiel, dr Magdalena Wojarska , dr Karolina Babuchowska

13 BADANIA - raporty analityczne
Cele szczegółowe „ANALIZY DOKUMENTÓW O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO” koncentrują się na: wskazaniu kierunków wspierania innowacyjności na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym, ocenie spójności priorytetów określonych w RIS z priorytetami wyznaczonymi w dokumentach o znaczeniu strategicznym dla regionu opracowanych na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym. sformułowaniu rekomendacji do aktualizacji RIS, określeniu możliwych źródeł finansowania działań wyznaczonych w RIS w świetle głównych instrumentów wsparcia.

14 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA WDRAŻANIA RSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM NA PODSTAWIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH W REGIONIE, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ” zawiera: Analizę dokumentów źródłowych Ocenę poszczególnych elementów Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego w świetle wyników badań zawartych w dokumentach ewaluacyjnych Analizę porównawczą dokumentu Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz Regionalnych Strategii Innowacji w Polsce Wyniki przeprowadzonej analizy Ekspercką ocenę Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko – Mazurskiego, uwzględniającą wyniki badań zawarte w dokumentach źródłowych Rekomendacje dla województwa Autor: dr hab. Wojciech Dziemianowicz – Geoprofit.

15 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA WDRAŻANIA RSI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM NA PODSTAWIE PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH REALIZOWANYCH W REGIONIE, FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ” ma na celu ocenę zakresu oraz skuteczności inicjatyw innowacyjnych zgodnych z założeniami i wytycznymi zawartymi w Regionalnej Strategii Innowacyjności przyjętej przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w 2004 r.

16 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA PODSTAWIE DANYCH ZASTANYCH: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ STANU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Z LAT ” zawiera: Bazę danych statystycznych opisujących szeroko rozumianą innowacyjność regionu, w oparciu o dostępne źródła informacji (głównie GUS) oraz wykonanie analizy porównawczej z innymi województwami; Zebranie informacji, raportów i innych opracowań dotyczących innowacyjności, które były realizowane na terenie województwa w latach (ew. dostępne wyniki badań projektów niezakończonych); Wykonanie analizy problemowej Regionalnej Strategii Innowacyjności; Przeprowadzenie pogłębionej analizy wyników i opracowanie Raportu, uwzględniającego zapisy RIS województwa warmińsko-mazurskiego oraz rysujące się tendencje krajowe i zagraniczne (w oparciu o dostępną literaturę i dokumenty administracji). Rekomendacje dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Autor: dr hab. Wojciech Dziemianowicz – Geoprofit.

17 BADANIA - raporty analityczne
„ANALIZA SYTUACJI W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM NA PODSTAWIE DANYCH ZASTANYCH: ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ STANU INNOWACYJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Z LAT ” ma na celu ocenę stanu innowacyjności województwa warmińsko-mazurskiego w oparciu o dostępne dokumenty, w tym także wyniki badań przeprowadzonych w latach w ramach projektów finansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej oraz dostarczenie wiedzy nt. aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej z uwzględnieniem polityki innowacyjności.

18 ETAPY PRAC Opracowanie planu działań Analizy wstępne
Opracowanie systemu przewidywania trendów innowacyjności w regionie Rekomendacje Opracowanie metodologii monitoringu Aktualizacja Strategii Konsultacje społeczne Badanie Pilotażowe

19 Dokonano wyboru wykonawcy na organizację
WIZYTA STUDYJNA Dokonano wyboru wykonawcy na organizację zagranicznej wizyty studyjnej (Leeds, region Yorkshire) planowanej na grudzień 2009 r. i kierowaną do Członków Komitetu Sterującego oraz Jednostki Zarządzającej Projektem. Celem głównym wizyty będzie przybliżenie wiedzy i doświadczenia bardziej zaawansowanych regionów w zakresie wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności w tym z zakresu: Procesu powstawania Regionalnej Strategii Innowacyjności. Funkcjonowania regionalnych instytucji wspierających innowacyjność. Systemu monitorowania Regionalnej Strategii Innowacyjności. Stosowanych instrumentów wspierania innowacji (funkcjonowania Parków Technologicznych, Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych). Sposobu budowania postaw innowacyjnych wśród dzieci i młodzieży. Metod współpracy przedsiębiorstw, jednostek samorządowych oraz B+R.

20 DALSZE DZIAŁANIA: OPRACOWANIE SYSTEMU PRZEWIDYWANIA TREDNÓW INNOWACYJNOŚCI W REGIONIE ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK ORAZ OPRACOWANIE PLANU DZIAŁAŃ DO RIS ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE MONITORINGU I EWALUACJI PRZYGOTOWANIE METODY MONITOROWANIA I EWALUACJI RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZEPROWADZENIE PILOTAŻU MONITORINGU RIS I PLANU DZIAŁAŃ PRZYGOTOWANIE STRATEGII FUNKCJONOWANIA POWIATOWYCH PUNKTÓW KONTAKTOWYCH RSWI W PROCESIE ZARZĄDZANIA RIS WARMIA MAZURY PLUS

21 DALSZE PRACE RKS I GRUP ROBOCZYCH
Udział w wizycie studyjnej planowanej na grudzień 2009 r.; Akceptacja rekomendacji do aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko - Mazurskiego opracowanych przez Grupy Robocze; Udział w szkoleniu z zakresu systemu przewidywania trendów innowacyjności oraz monitoringu i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacyjności. GRUPY ROBOCZE warsztaty : opracowanie rekomendacji do aktualizowanej Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

22 Departamentu Polityki Regionalnej
Dziękuję za uwagę Dorota Kopeć Z – ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej tel


Pobierz ppt "Warsztaty Grup Roboczych Regionalnego Komitetu Sterującego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google