Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Podkarpackie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Podkarpackie"— Zapis prezentacji:

1 Województwo Podkarpackie
Programy stypendialne planowane do realizacji przez Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży Departament Edukacji i Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

2 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Projekt pt. Program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu województwa podkarpackiego w roku szkolnym 2009/2010

3 Informacje o projekcie w roku szkolnym 2009/2010
Województwo Podkarpackie Informacje o projekcie w roku szkolnym 2009/2010 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Beneficjent Systemowy: Departament Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Cel projektu: Pomoc materialna dla uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych kształcących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wartość projektu: ,00 zł Źródła finansowania:  Europejski Fundusz Społeczny – 85%  Budżet Państwa – 13,5%  Samorząd Województwa Podkarpackiego – 1,5% UM WP Rzeszów *

4 Województwo Podkarpackie
Kryteria przyznawania stypendiów - kryteria obowiązkowe stałe zamieszkiwanie na terenie województwa podkarpackiego i uczęszczanie do szkoły, której siedziba znajduje się na terenie województwa podkarpackiego średnia ocen z wszystkich przedmiotów na zakończenie roku szkolnego 2008/ co najmniej 4,00 średnia ocen z 3 dowolnie wybranych przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych na zakończenie roku szkolnego 2008/ co najmniej 5,00 dochód w rodzinie ucznia nieprzekraczający 1008 zł miesięcznie (1166 zł w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne) opracowanie przez Opiekuna dydaktycznego indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe UM WP Rzeszów *

5 Województwo Podkarpackie
Kryteria przyznawania stypendiów – kryteria dodatkowe szczególne osiągnięcia edukacyjne w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych inne osiągnięcia edukacyjne co najmniej 30 punktów ze sprawdzianu zewnętrznego na zakończenie szkoły podstawowej (dotyczy uczniów szkół gimnazjalnych) lub co najmniej 38 punktów z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu zewnętrznego na zakończenie szkoły gimnazjalnej (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych) Stypendium może otrzymać uczeń, który spełnia wszystkie kryteria obowiązkowe i co najmniej jedno z kryteriów dodatkowych UM WP Rzeszów *

6 Województwo Podkarpackie
Oddziaływanie – efekty projektu Liczba uczniów objętych projektem: 1400 560 uczniów gimnazjów 840 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Kwota stypendium: Łączna kwota stypendium dla jednego ucznia: zł (330 zł x 12 miesięcy) Wynagrodzenie dla nauczycieli: 700 zł za opiekę nad jednym uczniem w ciągu całego roku szkolnego Opiekun dydaktyczny stypendysty może objąć opieką dydaktyczną więcej niż jednego Stypendystę, ale nie więcej niż pięciu UM WP Rzeszów *

7 Województwo Podkarpackie
Szczegółowe informacje nt. projektu: Strona internetowa: Edukacja/Stypendia – Poddziałanie PO KL/2009_2010 Telefon: (17) (17) UM WP Rzeszów *

8 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
został ustalony przez Sejmik Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 30 marca 2009 r. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie stypendiów ustalana jest corocznie w budżecie Województwa Podkarpackiego Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia, którego zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami edukacyjnymi, naukowymi lub artystycznymi Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

9 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
uczniowi szkoły gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej oraz słuchaczowi szkoły policealnej Stypendium może być przyznane uczniowi posiadającemu szczególne osiągnięcia w jednej dziedzinie wiedzy (sztuki) uczniowi, który udokumentuje uzyskane osiągnięcia dyrektor szkoły Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić wychowawca (nauczyciel prowadzący) rodzicie (opiekunowie prawni) uczeń pełnoletni Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

10 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
Stypendium przyznaje Zarząd Województwa Podkarpackiego na okres 10 miesięcy od stycznia do grudnia Wysokość stypendium 300,- zł Wysokość stypendium Wnioski o stypendium należy składać do Zarządu Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego w terminie do dnia 30 września 2009 r. Miejsce i termin składania wniosków Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

11 Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży
Więcej informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Edukacji i Kultury Oddział edukacji Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży

12 Dziękuję za uwagę. Województwo Podkarpackie
Departament Edukacji i Kultury Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie


Pobierz ppt "Województwo Podkarpackie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google