Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty planowane do realizacji w ramach nadkontraktacji ZPORR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty planowane do realizacji w ramach nadkontraktacji ZPORR"— Zapis prezentacji:

1 Projekty planowane do realizacji w ramach nadkontraktacji ZPORR
24 kwietnia 2009 r. Olsztyn Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Działanie 2.2 Tytuł projektu: Wyrównywanie szans edukacyjnych studentów z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko-mazurskiego Cel projektu - zniwelowanie barier ograniczających możliwości nauki na poziomie wyższym w grupie 755 studentów z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko-mazurskiego. Beneficjenci ostateczni: studenci z obszarów zmarginalizowanych województwa warmińsko- mazurskiego. Działania - objęcie wsparciem stypendialnym ok. 755 beneficjentów z rodzin o najniższych dochodach, zakwalifikowanych do projektu wg kryteriów ZPORR 2.2. Stypendyści otrzymają pomoc stypendialną za okres od października 2008 r. do czerwca 2009 r. (9 miesięcy), w wysokości 350 zł miesięcznie. Wartość ,79 PLN.

3 Działanie 2.6 Tytuł projektu: Rola kobiet w innowacyjnych przedsiębiorstwach w województwie warmińsko-mazurskim. Cel projektu - podniesienie potencjału województwa warmińsko – mazurskiego w sferze innowacji poprzez promowanie innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych kobiet oraz wypracowanie rekomendacji dla polityki wspierania przedsiębiorczości kobiet w regionie. Beneficjenci ostateczni - jednostki administracji samorządowej szczebla regionalnego (Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego), powiatowego, (starostwa) i gminnego (urzędy miast i gmin), jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe,przedsiębiorstwa,organizacje okołobiznesowe, do których skierowane będą działania polegające na wypracowaniu rekomendacji. Działania - 1. Opracowanie dokumentu " Rola kobiet w innowacyjnej przedsiębiorczości w województwie warmińsko-mazurskim" 2. Organizacja konferencji, 3. Organizacja spotkań subregionalnych, 4. Promocja projektu. Wartość ,70 zł.

4 Działanie 2.6 Tytuł projektu: Wzmocnienie potencjału województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie wspierania inicjatyw klastrowych Cel projektu - wzmocnienie potencjału woj. warmińsko–mazurskiego (starostw, urzędu marszałkowskiego, urzędów miast i gmin, szkół wyższych, IOB w tym WMARRu oraz istniejących struktur klastrowych) w zakresie wspierania rozwoju inicjatyw klastrowych. Beneficjenci ostateczni - władze samorządowe szczebla regionalnego w woj. warmińsko–mazurskim, istniejące struktury klastrowe, jednostki samorządowe szczebla powiatowego (starostwa powiatowe) i gminnego (urzędy miast i gmin,jednostki B+R oraz organizacje samorządu gospodarczego działające w województwie, a także inne jednostki zaangażowane w procesy innowacyjne w regionie). Działania - 1.Opracowanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej Warmińsko-Mazurskiego Centrum Clasteringu Budowlanego, 2.Opracowanie raportu pt. ”Uwarunkowania rozwoju struktur klastra ciepłowniczego na obszarze polski północno-wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem woj warmińsko-mazurskiego”, 3. Analiza potencjału województwa pod względem powstania nowych inicjatyw klastrowych w regionie, 4. Szkolenia, 5. Działania promocyjne projektu, 6. Zagraniczne wyjazdy studyjne. Wartość ,00 zł.

5 Dziękuję za uwagę. Organizacja Posiedzenia współfinansowana z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekty planowane do realizacji w ramach nadkontraktacji ZPORR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google