Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym od 1 września 2012

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym od 1 września 2012"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym od 1 września 2012

2 Podstawa prawna USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 20 stycznia 2012 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011

3 System edukacji po zmianach
Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Matura Gimnazjum – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Kursy dające kwalifikacje zawodowe Gimnazjum dla dorosłych Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Liceum dla dorosłych 3 3 3

4 Szkoły ponadgimnazjalne
Trzyletnie liceum ogólnokształcące Czteroletnie technikum Trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa

5 Liceum ogólnokształcące
3 lata nauki umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego przygotowuje absolwentów do podjęcia dalszego kształcenia w szkołach wyższych lub w szkołach policealnych oraz na kursach zawodowych

6 Zasadnicza szkoła zawodowa
od września 2012 r 3lata nauki umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów umożliwia dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej w liceum dla dorosłych umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu i wejście na rynek pracy

7 Technikum 4 lata nauki umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, po zdaniu egzaminów umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, po zdaniu egzaminu maturalnego przygotowuje do dalszego kształcenia w szkołach wyższych i innych umożliwia zdobycie atrakcyjnego zawodu i wejście na rynek pracy

8 Nowa podstawa programowa
W klasie pierwszej we wszystkich typach szkół ponadgimnazjalnych kontynuacja podstawy programowej kształcenia ogólnego z gimnazjum tzw. liniowość kształcenia Nowe przedmioty: Edukacja dla bezpieczeństwa (zamiast PO) Ekonomia w praktyce – przedmiot uzupełniający Przyroda – przedmiot uzupełniający Historia i społeczeństwo –przedmiot uzupełniający

9 Liceum ogólnokształcące i technikum – zmiany w podstawie programowej
Zgodnie z nową podstawą programową w tych typach szkół przedmioty obowiązkowe mogą być nauczane w zakresie podstawowym lub w zakresie rozszerzonym: 1) tylko w zakresie podstawowym - przedmioty: wiedza o kulturze, podstawy przedsiębiorczości, wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa; 2) w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym: a)  język polski, język obcy nowożytny, matematyka; uczeń realizuje zakres podstawowy albo zakres rozszerzony(wymagania szczegółowe dla zakresu rozszerzonego obejmują także wszystkie wymagania szczegółowe dla zakresu podstawowego) b) historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka, informatyka; uczeń obowiązkowo realizuje zakres podstawowy (zakres rozszerzony stanowi kontynuację nauczania danego przedmiotu w zakresie podstawowym). 3) tylko w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.

10 Liceum ogólnokształcące i technikum – zmiany w podstawie programowej
W liceum ogólnokształcącym uczeń będzie miał obowiązek wyboru od 2 do 4 przedmiotów, a słuchacz liceum ogólnokształcącego - 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, przy czym co najmniej jednym z tych przedmiotów musi być: historia, biologia, geografia, fizyka lub chemia.

11 Liceum ogólnokształcące i technikum – zmiany w podstawie programowej
dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, został przewidziany dodatkowy przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo dla uczniów, którzy wybiorą kształcenie w zakresie rozszerzonym z przedmiotów humanistycznych został przewidziany dodatkowy przedmiot uzupełniający przyroda

12 Liceum ogólnokształcące i technikum – zmiany w podstawie programowej
W technikum uczeń będzie miał obowiązek wyboru 2 przedmiotów, spośród proponowanych przez szkołę przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym, związanych z  kształceniem w określonym zawodzie. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Uczeń technikum będzie obowiązany w zdecydowanej większości przypadków realizować  przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

13 Zasadnicza szkoła zawodowa
Kształcenie ogólne: w klasie pierwszej ta sama podstawa programowa kształcenia ogólnego co w liceum ogólnokształcącym i czteroletnim technikum. Kształcenie zawodowe: - kształcenie zawodowe teoretyczne - kształcenie zawodowe praktyczne Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej: - dalsze kształcenie zawodowe na kursach - dwa lata nauki w liceum (wykształcenie średnie) - ukończenie liceum + dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie (ukończenie kursu) = tytuł technika

14 Zmiany w szkolnictwie zawodowym
Kwalifikacja w zawodzie : - to zasób wiadomości i zakres umiejętności zawodowych oraz kompetencji personalnych i społecznych pozwalający na samodzielne wykonywanie konkretnego zadania lub zestawu zadań zawodowych , umożliwiający podjęcie pracy, opisanych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, - to wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia, których osiągnięcie potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego daną kwalifikację.

15 Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
To usystematyzowany układ tabelaryczny obejmujący nazwy zawodów nauczanych w systemie oświaty Określa kwalifikacje wyodrębnione i nazwane dla wskazanych zawodów na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i szkoły policealnej. Dzieli zawody na: jednokwalifikacyjne K1 dwukwalifikacyjne K2 trójkwalifikacyjne K3 Zasadnicza szkoła zawodowa kształci w większości w zawodach jednokwalifikacyjnych, a w technikum dominują zawody dwukwalifikacyjne i trójkwalifikacyjne. Przy czym w zawodach nauczanych w technikum pierwszą kwalifikacją jest na ogół kwalifikacja ustalona dla zawodu nauczanego w zasadniczej szkole zawodowej co stanowi podstawę do nabywania kolejnych w ramach tego samego obszaru kształcenia. Zawody, które nie są wyodrębnione w tej klasyfikacji to zawody szkolnictwa artystycznego.

16 Przykłady kwalifikacji w zawodach
Zawód: technik pojazdów samochodowych: K1 Diagnozowanie i naprawa podzespołów pojazdów i zespołów pojazdów samochodowych ( zsz – mechanik pojazdów samochodowych) K2 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych ( zsz- elektromechanik pojazdów samochodowych) K3 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

17 Przykłady kwalifikacji w zawodach
Zawód: technik usług fryzjerskich K1 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich (zsz –fryzjer) K2 Projektowanie fryzur Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych K1 Sporządzanie potraw i napojów (zsz - kucharz) K2 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Zawód: technik handlowiec: K1 Prowadzenie sprzedaży (zsz –sprzedawca) K2 Prowadzenie działalności handlowej

18 Przykłady kwalifikacji w zawodach
Zawód: technik ekonomista: K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji K2 Prowadzenie rachunkowości Zawód : technik organizacji reklamy: K1 Sprzedaż produktów i usług reklamowych K2 Organizacja i prowadzenie usług reklamowych Zawód: technik spedytor K1 organizacja i nadzorowanie transportu K2 obsługa klientów i kontrahentów

19 Egzaminy potwierdzajace kwalifikacje
1. Liczba egzaminów jest równa liczbie kwalifikacji. 2. Egzamin z będzie organizowany w trakcie roku szkolnego po zakończeniu kształcenia z danej kwalifikacji. 3. Egzamin przeprowadzany będzie w szkole, placówce lub u pracodawcy. 4. Świadectwo kwalifikacyjne wydaje OKE.

20 Prezentację przygotowała Beata Stal Szkolny doradca zawodowy
Wykorzystano materiały ze strony: Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zmiany w szkolnictwie ponadgimnazjalnym od 1 września 2012"

Podobne prezentacje


Reklamy Google