Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Województwo Podkarpackie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Województwo Podkarpackie"— Zapis prezentacji:

1 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Indywidualny Plan Rozwoju Realizacja założeń ujętych we wniosku Sprawozdawczość w ramach programu Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki Departament Edukacji i Kultury

2 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów IPR Indywidualny Plan Rozwoju zindywidualizowany i nowatorski program rozwoju edukacyjnego oraz system indywidualnej oceny realizacji postępów ucznia szczególnie uzdolnionego. IPR powinien zawierać co najmniej: Profil ucznia Dotychczasowe osiągnięcia edukacyjne Cele do osiągnięcia w związku z otrzymanym stypendium Wydatki, jakie stypendysta zawierza ponieść w ramach otrzymanego stypendium Zasady oceny postępów ucznia, dla którego sporządzany jest IPR Okres realizacji IPR: 1 września 2008 r. – 31 sierpnia 2009 r. *

3 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Opiekun dydaktyczny stypendysty Nauczyciel, pedagog szkolny, doradca zawodowy zatrudniony w szkole ucznia, sprawujący opiekę dydaktyczną nad stypendystą. Z opiekunem dydaktycznym zawierana jest umowa zlecenie. Wynagrodzenie dla opiekuna dydaktycznego stypendysty 700 zł brutto za cały rok szkolny, płatne w 2 transzach. *

4 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Sprawozdanie Wyróżnia się dwa rodzaje sprawozdań: Okresowe Końcowe Okres sprawozdawczy: - 1 września 2008 r. – 30 kwietnia 2009 r. – pierwsze sprawozdanie okresowe 1 maja 2009 r. – 30 czerwca 2009 r. – drugie sprawozdanie okresowe do 31 sierpnia 2009 r. – sprawozdanie końcowe, obejmujące okres od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. Terminy składania sprawozdań: pierwsze sprawozdanie okresowe – 7 dni od dnia poinformowania Wnioskodawcy o przyznaniu stypendium drugie sprawozdanie okresowe i sprawozdanie końcowe – 7 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego *

5 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Sprawozdanie Pieczęć Szkoły, miejscowość i data wypełnienia Rodzaj sprawozdania (okresowe, końcowe) Dane dotyczące stypendysty Imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa, imię ojca i matki, PESEL ucznia Dane dotyczące szkoły Nazwa szkoły, adres szkoły, imię i nazwisko dyrektora szkoły lub osoby upoważnionej przez dyrektora szkoły Realizacja IPR Ocena realizacji założonych celów i osiągniętych rezultatów oraz ogólne zestawienie wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za dany okres, lub w przypadku sprawozdania końcowego za cały okres wsparcia stypendialnego Wnioskowanie bądź niewnioskowanie o przyznanie transzy stypendium - podpisy Dyrektora szkoły (lub osoby przez niego upoważnionej) i opiekuna dydaktycznego stypendysty *

6 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Wydatki Stypendystów Najważniejsze zasady: W ramach przyznanego stypendium Stypendysta powinien ponosić wydatki zgodnie z założeniami ujętymi w Indywidualnym Planie Rozwoju. Ta część wniosku podlegała ocenie merytorycznej i na jej podstawie przyznane zostały punkty warunkujące przyznanie bądź nieprzyznanie stypendium. W celu sporządzenia sprawozdania stypendysta dostarcza swojemu opiekunowi dydaktycznemu informację o dokonanych wydatkach w ramach IPR. Stypendysta przez cały okres może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte we Wniosku o stypendium lub w sprawozdaniach. Beneficjent Systemowy zastrzega sobie prawo do kontroli stypendysty i jego opiekuna dydaktycznego w zakresie realizacji zapisów zawartych w IPR. *

7 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Płatności w ramach projektu Stypendia: II kwartał 2009 r. - wypłata pierwszej transzy stypendium w wysokości zł III kwartał 2009 r. - wypłata drugiej transzy stypendium w wysokości 900 zł III kwartał 2009 r. - wypłata trzeciej transzy stypendium w wysokości zł Wynagrodzenia dla nauczycieli: Pierwsza transza w wysokości 350 zł brutto – po złożeniu drugiego sprawozdania okresowego Druga transza w wysokości 350 zł brutto – po złożeniu sprawozdania końcowego *

8 Województwo Podkarpackie
UM WP Rzeszów Dziękuję za uwagę. Katarzyna Kuczmenda Kierownik Oddziału nauki Departament Edukacji i Kultury


Pobierz ppt "Województwo Podkarpackie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google