Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania LGD związane z przyjęciem wniosku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania LGD związane z przyjęciem wniosku"— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 Zadania LGD związane z przyjęciem wniosku
Przyjęcie wniosku Potwierdzenie przyjęcia wniosku na jego kopii wraz z datą, pieczęcią LGD oraz podpisem osoby przyjmującej

3 Dokumenty, które LGD przekazuje do SW po zakończeniu procesu oceny
W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składnia wniosków, LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu: Wnioski o przyznanie pomocy, które nie wpłynęły w terminie wraz z ich wykazem Wnioski o przyznanie pomocy, w których nie wskazano adresu Wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu wraz z ich wykazem Wnioski o przyznanie pomocy, które zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru Listę wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania w ramach LSR ( wraz z uchwałą, w przypadku gdy lista została przyjęta w formie uchwały) Wnioski o przyznanie pomocy, które nie zostały wybrane do finansowania w ramach LSR wraz z uchwałami w sprawie wyboru Listę wniosków o przyznanie pomocy niewybranych do finansowania w ramach LSR (wraz z uchwałą, gdy lista została przyjęta w formie uchwały)

4 Nowości Wniosek i załączniki powinny być trwale spięte, a załącznikami ponumerowane lub opisane i posegregowane w kolejności wynikającej z wniosku Załączniki powinny mieć ponumerowane strony Instytucja wdrażająca rozpoczyna weryfikację wniosków po dostarczeniu przez LGD kompletu dokumentów związanych z oceną (6 punków) dla wszystkich operacji SW nie wysyła do LGD pisma pocztą- 7 dni jest liczonych od skutecznego powiadomienia (tel., fax, mail) kopie dokumentów składanych przez LGD powinny być potwierdzone za zgodność przez pracownika LGD (wnioskowaliśmy, żeby wprowadzić także osoby uprawnione do reprezentowania) kopie dokumentów składanych przez Wnioskodawców powinny być potwierdzane za zgodność przez notariusza (chyba że w danej miejscowości nie funkcjonuje kancelaria- przez wójta, upoważnionych pracowników UG albo przez podmiot, który wydał dokument albo przez pracownika UM).

5 Weryfikacja zakresu wsparcia
W związku z tym, że zapisy PROW mówią o tym, że „małe projekty” to operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągania celów tej osi SW będzie weryfikował czy daną operacje można by realizować w ramach osi 3. Wnioskodawca może być proszony o dodatkowe wyjaśnienia. W sytuacji, gdy byłaby możliwość realizacji tej operacji w ramach działań 311 („różnicowanie”) i 312 („mikroporzedsiębiorstwa”) - nastąpi odmowa przyznania pomocy.

6 II.5.2. Techniczny numer identyfikacyjny wnioskodawcy
Wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi na operacje w ramach „małych projektów” nie może przekroczyć zł - Beneficjent chciałby realizować operacje w ramach „małego projektu”, ale przekroczył limit na osobę - jako wnioskodawca „małego projektu” występuje jego małżonek lub domownik, który nie może dostać odrębnego numeru identyfikacyjnego - jako załącznik Wnioskodawca składa Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym, który otrzymało gospodarstwo oraz wypełnia zał. nr 12 do WOPP SW porównuje dane Wnioskodawcy z wniosku z danymi w Zaświadczeniu o numerze identyfikacyjnym, jeśli się różnią SW występuje do ARiMR o nadanie numeru technicznego

7 III. 13.2. Cele operacji Zbieżne z celami zawartymi w LSR
Wyodrębnione cele główne i szczegółowe Uzasadnienie w jaki sposób cele wiążą się z celami określonymi w PROW dla działania 4.1/413 (poprawa jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy) Wskazać cele, na które przewidywane są najwyższe nakłady

8 III.14. Miejsce realizacji operacji
Kratka „obszar LSR” dla inwestycji Kratka „poza obszarem LSR” dla operacji nieinwestycyjnych Kratka „obszar LSR” i „poza obszarem LSR” jednocześnie dla operacji zawierającej inwestycje i zadania nieinwestycyjne

9 VII. Zestawienie rzeczowo- finansowe operacji
Koszty kwalifikowalne: Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie: <10% sumy całkowitych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wartość kosztów ogólnych Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r. Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniosło 2943,88 zł. - Koszty ogólne: <10% sumy pozostałych kosztów kwalifikowalnych

10 VI. Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo- finansowym
Należy opisać zadania realizowane przez Wnioskodawcę ze wskazaniem miejsca lub liczby osób biorących udział w realizacji zadania w powiązaniu do kosztów lub cech charakterystycznych planowanych do zakupu maszyn/urządzeń/sprzętu/wyposażenia, aby możliwe było ich zidentyfikowanie.

11 V. Opis operacji Należy opisać w sposób szczegółowy zadania planowane w ramach małego projektu. Opis powinien wskazywać, jakie cele przyjęte w LSR będą realizowane w ramach danej operacji oraz opis przewidywanych rezultatów projektu.

12 VIII. Informacja o załącznikach
A1. OSOBA FIZYCZNA Dokument tożsamości- kopia dowodu osobistego. W przypadku spółki cywilnej należy załączyć kopie dowodów wszystkich wspólników spółki. Zaświadczenie z Ewidencji Ludności o miejscu zamieszkania na obszarze objętym LSR- dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; załączany jedynie w przypadku gdy adres z dokumentu tożsamości różni się od adresu zamieszkania z punktu II.8 WOPP. Zaświadczenie nie może być starsze niż 1 miesiąc- oryginał.

13 VIII. Informacja o załącznikach
A2. OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR Zaświadczenie z EDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze objętym LSR- powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. W przypadku gdy Wnioskodawca zamierza rozwijać działalność gospodarczą w innym zakresie niż objęta wpisem do EDG, figurowanie właściwego kodu PKD w zaświadczeniu będzie podlegało weryfikacji na etapie wniosku o płatność. Dokument obowiązkowy również dla wspólników spółki cywilnej- oryginał albo kopia. Wspólnicy spółki cywilnej dodatkowo: 4a. Kopię umowy spółki cywilnej- kopia 4b. Uchwałę wspólników spółki cywilnej, upoważniającą wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników- oryginał albo kopia

14 VIII. Informacja o załącznikach
A3. OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ USTAWY PRZYZANAJĄ ZDOLNOŚĆ PRAWNĄ, UTWORZONYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAW, W TYM FUNDACJOM STOWARZYSZENIOM, KTÓRE POSIADAJĄ SIEDZIBĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR LUB PROWADZĄ DZIAŁANOŚĆ NA TYM OBSZARZE 5. Pełny odpis z KRS- oryginał albo kopia 6. Statut- oryginał albo kopia 7. Kopię dokumentów określających lub potwierdzających zdolność prawną Wnioskodawcy oraz posiadanie przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR (będą przykłady takich dokumentów w instrukcji) dla organizacji, które nie podlegają wpisowi do KSR

15 VIII. Informacja o załącznikach
A4. OSOBA PRAWNA ALBO JEDNOSTKA ORGANIZACJYNA NIEPOSIADAJĄCA OSOBOWOŚIC PRAWNEJ, DZIAŁAJĄCA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOLA KATOLICKIEGO W RP, O STOSUNKU PAŃSTWA DO INNYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIONYCH ORAZ O GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA, KTÓRA POSIADA SIEDZIBĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR LUB PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ NA TYM OBSZARZE 8. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i pełnieniu funkcji organu prawnego. Zaświadczenie o osobowości prawnej wystawione przez wojewodę lub MSWiA (odpis z rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych)- wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku- oryginał.

16 VIII. Informacja o załącznikach
A5. JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 9. Zaświadczenie terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza- kopia 10. Uchwała Rady Gminy o powołaniu skarbnika- kopia

17 VIII. Informacja o załącznikach
B. ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE DLA WNIOSKODAWCÓW 11. Zaświadczenie u numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z ustawa z dn. 18.XII.03 o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności- kopia- przyznaje biuro powiatowe ARIMR. Techniczny numer identyfikacyjny wnioskodawcy dla: małżonka producenta rolnego, współposiadacza gospodarstwa rolnego, domownika producenta rolnego, osoby prowadzącej działalność rolniczą w formie spółki cywilnej. 12. Informacje o posiadaczu numeru identyfikacyjnego- formularz dołączony do wniosku- wypełniany tylko w przypadku gdy wnioskodawca nie jest posiadaczem numeru identyfikacyjnego

18 VIII. Informacja o załącznikach
13. Zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające do lata podatkowe- oryginał albo kopia albo Oświadczenie o pomocy de minimis – formularz dołączony do wniosku- zał nr 13. Zaświadczenie należy załączyć gdy Wnioskodawca w okresie obejmującym rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe uzyskał pomoc publiczną przyznawaną zgodnie z zasadą de minimis. Max wartość pomocy de minimis wraz z kwotą wnioskowaną nie może przekroczyć Euro (dla sektora transportu drogowego Euro). Zaświadczenia o udzieleniu pomocy de minimis wydawane są w dniu podpisania umowy lub w dniu wydania decyzji. Oświadczenie na formularzu dołączonym do wniosku należy dołączyć, gdy Wnioskodawca nie otrzymał pomocy de minimis.

19 VIII. Informacja o załącznikach
14. Pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone- oryginał lub kopia- dane powinny się zgadzać z danymi pełnomocnika w punkcie 11 WOPP. 15. Oświadczenie wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT- na formularzu dołączonym do WOPP – wszystkie osoby upoważnione na jednym egzemplarzu (będzie miejsce, żeby wpisać dane wszystkich osób wskazanych do reprezentowania). W przypadku kwalifikowania podatku VAT, aby poznać właściwą podstawę prawną, najlepiej już przygotowując wniosek o przyznanie pomocy wystąpić do izby skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie braku możliwości odzyskania w przypadku kwalifikowania podatku VAT.

20 VIII. Informacja o załącznikach
16. Oświadczenie właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyrażają oni zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności- na formularzu – zał. nr 16 załączonym do WOPP. W przypadku współwłasności oświadczenie powinno być złożone dla oddzielnie przez każdego ze współwłaścicieli. 17. Dokument potwierdzający przyznanie środków publicznych dla j.s.t.- oryginał- np. uchwała budżetowa lub uchwała intencyjna w przypadku gminy; w przypadku organizacji pożytku publicznego np. umowa pożyczki/dotacji.

21 VIII. Informacja o załącznikach
18. Dokument potwierdzający przyznanie dotacji ze środków budżetowych Funduszu Kościelnego- oryginał- należy załączyć w przypadku gdy Wnioskodawca takie wsparcie uzyskał- dokumentem potwierdzającym może być np. umowa. 19. Zaświadczenie wydane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków potwierdzające, że obiekt jest wpisany do rejestru lub ewidencji zabytków- oryginał, nie starszy niż 3 miesiące.

22 VIII. Informacja o załącznikach
20. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja- kopia. Dokument nie jest wymagany w przypadku gdy dla zrealizowania operacji Wnioskodawca posiada zgłoszenie zamiaru wykonania robót, potwierdzone przez właściwy organ wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub zaświadczenie wydane przez właściwy organ, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych.

23 Przykłady dokumentów potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości np
- odpis z ksiąg wieczystych, - odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do ksiąg wieczystych, - prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej, - ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej, - umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, zawarta na okres co najmniej 5 lat licząc od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą płatności ostatecznej - itp.

24 VIII. Informacja o załącznikach
21. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych- oryginał lub kopia Ewidencja obiektów prowadzona w gminach – usługi hotelarskie świadczone w obiektach o niższym standardzie- pokoje wynajmowane przez rolników, namioty ustawione w gospodarstwach rolnych itp.. Dokument jest wymagany w przypadku operacji, które nie są bezpośrednio związane z operacją inwestycyjną w zakresie rozwijania turystyki lub rekreacji połączonej z budową lub oznakowaniem małej infrastruktury turystycznej tworzeniem lub rozwijaniem bazy noclegowej, ale są realizowane w związku z operacją o charakterze inwestycyjnym, np. budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. Zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

25 VIII. Informacja o załącznikach
22. Opinia gminnej Komisji urbanistyczno- architektonicznej w sprawie zgodności planowanej inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego- oryginał albo kopia 23. Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesa) wydane na podstawie art. 39 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych- oryginał albo kopia Dokument jest wymagany również w przypadku operacji, które nie są bezpośrednio związane z tworzeniem lub rozwijaniem bazy noclegowej, ale są realizowane w związku z operacją o charakterze inwestycyjnym, związanym z budową, odbudową lub oznakowaniem małej infrastruktury turystycznej.

26 VIII. Informacja o załącznikach
24. Decyzje pozwolenia lub opinie organów administracji publicznej jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek ich uzyskania w związku z realizacją operacji, o ile ich uzyskanie jest możliwe przed rozpoczęciem realizacji operacji – oryginał albo kopia. (na podst. przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony środowiska, warunków utrzymania zwierząt gospodarskich) C.II. ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 25. Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym)- oryginał albo kopia Wymagany gdy w ramach operacji przewidziano roboty budowlane.

27 VIII. Informacja o załącznikach
Gdy Wnioskodawca jest zobligowany do stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz gdy wartość robót budowlanych przekracza równowartość kwoty euro- kosztorys opracowywany jest zgodnie z Rozporządzeniem. W przypadku gdy Wnioskodawca nie jest zobligowany do stosowania Prawa Zamówień Publicznych lub planowana wartość robót budowlanych nie przekracza w złotych równowartości Euro do wniosku załącza się kosztorys inwestorski opracowany na podstawie załączonej do IWOPP instrukcji.

28 Kosztorys inwestorski
Najważniejsze założenia dotyczące kosztorysu inwestorskiego: - Przy planowaniu robót budowlanych na zlecenie należy wykonać kosztorys metodą kalkulacji uproszczonej, zwany kosztorysem uproszczonym. Podstawa rozliczenia takiego kosztorysu będą faktury za wykonanie robót oraz protokoły odbioru robót. - Przy planowaniu robót budowlanych we własnym zakresie należy wykonać kosztorys metodą kalkulacji szczegółowej, zwany kosztorysem szczegółowym. Do takiego kosztorysu należy załączyć zestawienie materiałów budowlanych wykonane ze wskaźników zużycia materiałów w poszczególnych robotach budowlanych z podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne.

29 Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
Ilekroć w Ustawie Prawo Budowlane jest mowa o: 7) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 1) obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, c) obiekt małej architektury 2) budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

30 Roboty budowlane w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
3) budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące, maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową; 4) obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki

31 Kosztorys inwestorski
- Roboty budowlane we własnym zakresie (zwane czasem pracą własną) nie są kosztem kwalifikowalnym w ramach PROW Wykonywane systemem wykonywane systemem „gospodarczym” „mieszanym” samodzielne wykonanie robót część robót zlecanych przez wnioskodawcę część wykonywana samodzielnie

32 Kosztorys inwestorski
- Wnioskodawca musi wydzielić w kosztorysie koszty robót wykonywane we własnym zakresie, żeby było jasne, że są to koszty nieobjęte pomocą. - Kosztorys szczegółowy na potrzeby PROW należy wykonać w oparciu o ogólnie obowiązujące standardy wykonywania kosztorysów w Polsce. Kosztorys powinien być tak skonstruowany, aby koszty narzutów do każdej roboty budowlanej były kalkulowane oddzielnie w każdej pozycji, co umożliwi porównanie cen jednostkowych z cenami rynkowymi. Cena jednostkowa powinna zawierać koszt wszystkich czynności i składników nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania danej roboty oraz wymagane narzuty. Powinna być wskazana bez VAT.

33 Kosztorys inwestorski
- Informacje z kosztorysu powinny być przeniesione do zestawienia rzeczowo- finansowego w sposób możliwie scalony tzn. np. poprzez wydzielenie grup kosztów. Jedna pozycja w zestawieniu rzeczowo- finansowym może opisywać jeden obiekt, zespół lub rodzaj robót, zakup materiałów i usług lub nawet całą wartość kosztorysową (np. budowa świetlicy). - Jeśli kosztorys zawiera tabelę elementów scalonych najlepiej przenieść pozycje z tabeli do zestawienia rzeczowo- finansowego

34 VIII. Informacja o załącznikach
26. Ostateczne pozwolenie na budowę lub decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne, w przypadku gdy na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego lub przepisów prawa wodnego istnieje obowiązek uzyskani tych zezwoleń- oryginał albo kopia. Należy dołączyć, jeśli realizowana operacja dotyczy inwestycji obostrzonych np. ustawami: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska. Jeśli data wydania pozwolenia jest wcześniejsza niż 3 lata od daty złożenia wniosku należy dostarczyć dokument potwierdzający, że budowa jest realizowana np. dziennik budowy. W przypadku gdy operacja polega na dokończeniu rozpoczętych inwestycji budowlanych należy dodatkowo załączyć oryginał protokołu odbioru dla zakresu robót już wykonanych podpisany przez kierownika budowy lub osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane i inwestora.

35 VIII. Informacja o załącznikach
27. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, którego przyjęcie potwierdził ten organ - oświadczenie Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych właściwy organ nie wniósł sprzeciwu (gdy okres między złożeniem dokumentu do właściwego a złożeniem wniosku organu jest dłuższy niż 30 dni) - potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych (gdy okres między złożeniem dokumentu do właściwego a złożeniem wniosku organu jest krótszy niż 30 dni) Dokument zgłoszenia należy rozumieć jako komplet z wymaganymi w tej kwestii załącznikami. Dotyczy inwestycji na realizację których nie jest wymagane pozwolenie na budowę.

36 VIII. Informacja o załącznikach
28. Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Rysunki powinny zawierać charakterystyczne wymiary, na podstawie których oceniający będzie mógł określić lokalizację robót i weryfikację przedmiaru. Dopuszczalne jest dołączenie dokumentacji fotograficznej- oryginał albo kopia.

37 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: (058) fax: (058)


Pobierz ppt "Zadania LGD związane z przyjęciem wniosku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google