Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Monitoring i sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolnośląskiego na lata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Monitoring i sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolnośląskiego na lata."— Zapis prezentacji:

1 Monitoring i sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

2 Monitoring programu operacyjnego służy zapewnieniu realizacji celów określonych w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz zapewnieniu pełnej absorpcji środków z funduszy UE dostępnych w ramach Programu. Monitoring prowadzony jest przez Instytucję Zarządzającą oraz Komitet Monitorujący.

3 Instytucja Zarządzająca i Komitet Monitorujący zapewniają jakość realizacji Programu prowadząc monitorowanie poprzez odniesienie do wskaźników finansowych i rzeczowych.

4 Zadania Instytucji Zarządzającej w zakresie monitoringu sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu mierzenie postępu realizacji Programu w zakresie finansowym i rzeczowym bieżące monitorowanie realizacji Programu Zadania Instytucji Zarządzającej

5 Zadania Komitetu Monitorującego w zakresie monitoringu Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 Okresowy przegląd postępu w zakresie osiągania szczegółowych celów, określonych w Programie, na podstawie dokumentów przedkładanych przez IZ (art. 65 lit. b) Analizowanie rezultatów realizacji Programu, w szczególności osiągania celów wyznaczonych dla każdego Priorytetu oraz wyników ocen (ewaluacji) związanych z monitoringiem realizacji Programu, w szczególności w przypadku, gdy monitoring wykazuje znaczące odstępstwa od początkowo określonych celów (art. 65 lit. c) Zadania Komitetu Monitorującego

6 Analizowanie i zatwierdzanie rocznych i końcowego sprawozdania z realizacji Programu (art. 65 lit. d) Analizowanie i zatwierdzanie okresowego sprawozdania z realizacji Programu (dla MRR) Zadania Komitetu Monitorującego

7 Każdego roku, po przedłożeniu rocznego sprawozdania z realizacji Programu, Komisja Europejska i Instytucja Zarządzająca dokonują analizy postępu osiągniętego w realizacji Programu, najważniejszych wyników osiągniętych w roku poprzednim, wykonania finansowego oraz innych czynników pod kątem usprawnienia realizacji Programu. Komisja może IZ przekazać uwagi, o których informowany jest Komitet Monitorujący (art. 68).

8 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cel główny Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju Cele Regionalnego Programu Operacyjnego

9 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cele szczegółowe I. Wzrost aktywności gospodarczej opartej o wiedzę i innowacyjność Cele Regionalnego Programu Operacyjnego

10 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cele szczegółowe II. Rozwój infrastruktury służącej poprawie środowiska, warunków inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej Cele Regionalnego Programu Operacyjnego

11 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 Cele szczegółowe III. Poprawa bytu mieszkańców i wzrost konkurencyjności regionu poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury społecznej Cele Regionalnego Programu Operacyjnego

12 Sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego odbywa się poprzez: Sprawozdania okresowe Sprawozdania roczne Sprawozdanie końcowe Sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego

13 Terminy przygotowania sprawozdań Sprawozdanie okresowe (półroczne) –do 60 dni kalendarzowych po upływie okresu sprawozdawczego, tj. do 28 lutego oraz 31 sierpnia –sprawozdanie składane do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Sprawozdanie roczne –począwszy od 2008 r. do 30 czerwca każdego roku –sprawozdanie składane do Komisji Europejskiej Sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego

14 Terminy przygotowania sprawozdań Sprawozdanie końcowe –do dnia 31 marca 2017 r. –sprawozdanie składane do Komisji Europejskiej Sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego

15 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu I. Informacje wstępne II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów 1.1. Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego 1.2. Informacje finansowe 1.3. Informacja nt. stanu realizacji prognozy finansowej 1.4. Informacja nt. planowanego postępu finansowego 1.5. Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację Programu Sprawozdanie okresowe

16 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu 1.6. Informacja nt. zaliczek przekazywanych na rzecz beneficjentów 1.7. Informacja nt. kumulatywnego podziału wkładu wspólnotowego wg kategorii 1.8. Analiza jakościowa 2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji Programu 3.1. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji Programu Sprawozdanie okresowe

17 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu 3.2. Informacja o działaniach podjętych w ramach kontroli realizacji projektów 3.3. Informacja o działaniach kontrolnych podjętych przez inne instytucje oraz o przeprowadzonych audytach 3.4. Raporty o nieprawidłowościach 3.5. Informacja nt. kwot odzyskanych oraz kwot pozostałych do odzyskania 3.6. Informacja o problemach zidentyfikowanych w ramach procedury z art. 62 (1) (d) (i) rozporządzenia nr 1083/2006 Sprawozdanie okresowe

18 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu 4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa wspólnotowego podczas realizacji Programu 4.1. Zgodność realizowanego Programu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych 4.2. Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 5. Informacja o realizacji dużych projektów 6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji 8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej Sprawozdanie okresowe

19 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Załącznik - Wzory tabel finansowych Tabela 1a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy Tabela 1b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów oraz wydatki wykazane we wnioskach złożonych do certyfikacji Tabela 2a. Złożone wnioski o dofinansowanie oraz zawarte umowy wg województw Tabela 2b. Wydatki wykazane przez beneficjentów w złożonych przez nich wnioskach o płatność, płatności dokonane na rzecz beneficjentów oraz wydatki wykazane we wnioskach złożonych do certyfikacji wg województw Sprawozdanie okresowe

20 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Tabela 3a. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od uruchomienia Programu Tabela 3b. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł od uruchomienia Programu wg województw Tabela 4. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, wykazane we wnioskach od IZ do IC Tabela 5. Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł, wykazane we wnioskach IC do KE Sprawozdanie okresowe

21 Sprawozdanie okresowe z realizacji Programu Tabela 6. Zestawienie prognozowanych wartości płatności, jakie będą zrealizowane na rzecz beneficjentów i odpowiadające im współfinansowanie wg źródeł w czerech kolejnych kwartałach Tabela 7. Wartość zawartych umów o dofinansowanie wg kategorii interwencji Sprawozdanie okresowe

22 Sprawozdanie roczne z realizacji Programu 1. Informacje wstępne 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 2.1. Realizacja i analiza postępów Informacja na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana Sprawozdanie roczne / końcowe

23 Sprawozdanie roczne z realizacji Programu Analiza jakościowa 2.2. Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi 2.3. Opis napotkanych problemów wraz z podjętymi działaniami zaradczymi 2.4. Zmiany w kontekście realizacji Programu 2.5. Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia nr 1083/2006 2.6. Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Sprawozdanie roczne / końcowe

24 Sprawozdanie roczne z realizacji Programu 2.7. Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania 2.8. Krajowa rezerwa wykonania 3. Postęp wdrażania Programu wg Priorytetów 3.1. Priorytet…. (opis każdego z Priorytetów) 3.1.1. Postęp w realizacji celów Priorytetu wraz z analizą postępu Informacja nt. rzeczowych i finansowych postępów realizacji Priorytetu Analiza jakościowa Sprawozdanie roczne / końcowe

25 Sprawozdanie roczne z realizacji Programu 3.1.2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia 5. EFRR/FS – Duże projekty 6. Pomoc techniczna 7. Promocja i informacja Sprawozdania roczne / końcowe

26 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Monitoring i sprawozdawczość Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013 dla Województwa Dolnośląskiego na lata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google