Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Badań i Rozwoju Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Badań i Rozwoju Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Badań i Rozwoju Działanie oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” „Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego” Warszawa, listopad 2009 r.

2 Plan prezentacji Podstawowe zasady ubiegania się o wsparcie
Wydatki kwalifikowane Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków Podsumowanie konkursów

3 PARP jako Instytucja Wdrażająca
IZ (MRR) 1.4, 4.1, 4.2 IP (MNiSW 1.4 IP (MG) 4.1, 4.2 IP II (PARP) , 4.2 RIF

4 Podstawy udzielania wsparcia
Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z ).

5 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG
Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy, Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP), Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona: - mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, - podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, - udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

6 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Etap I: Prace badawcze Efekt: prototyp Etap II: Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I 4.1

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Etap I (Działanie 1.4): Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców do momentu stworzenia prototypu Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z inicjatyw technologicznych, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

8 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych

9 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych

10 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
(cd.) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie

11 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wsparcie wdrożeń projektów z inicjatyw technologicznych uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w inicjatywach technologicznych; możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w 4.1

12 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

13 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Działanie 1.4 Działanie 4.1 Budżet 390 mln euro Wartość projektu min. 400 tys. zł* do 50 mln euro Wsparcie na badania poniżej 7,5 mln euro nd. Wparcie na inwestycje do 20 mln zł * dotyczy województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko- mazurskiego, kujawsko-pomorskiego oraz podkarpackiego

14 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Działanie 1.4 POIG Intensywność wsparcia Badania przemysłowe Prace rozwojowe Mikro- i mali 70% 45% Średni 60% 35% Inni 50% 25% Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego)

15 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Intensywność wsparcia dla 4.1 PO IG Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata , przy czym: Intensywność wsparcia na doradztwo dla MSP – do 50% wydatków, Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego) Maksymalna wartość projektu celowego wynosi 50 mln euro.

16 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Całkowity Budżet mln euro Budżet na rok 2009 200 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej w 2009r. 280  zł – MSP 280  zł – inne niż MSP

17 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane - etap I (1): wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu badawczego objętego wsparciem oraz osób zarządzających tym projektem w zakresie, w jakim są one zatrudnione w ramach projektu badawczego, pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem, pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem,

18 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane - etap I (2): nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu, pokrycie kosztów operacyjnych, w tym kosztów materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszonych bezpośrednio przy realizacji projektu, pokrycie kosztów ogólnych - do 10% całkowitych wydatków wymienionych kwalifikujących się do objęcia wsparciem, z wykluczeniem ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokrycia kosztów zw. z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego konta bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,

19 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane – nowości - etap I (3): ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia, pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

20 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane – etap II (4): koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę, cena nabycia robót i materiałów budowlanych, cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

21 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane – etap II (5): raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, raty spłat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6, lub wartości niematerialnych i prawnych poniesione przez korzystającego albo spłatę wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 6 lub wartości niematerialnych i prawnych, należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,

22 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane – etap II (6): pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli, poniesionych do dnia zakończenia realizacji projektu, pod warunkiem, że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy - co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu cena zakupu przez MSP usług doradczych do 10% wydatków wymienionych powyżej (intensywność 50%),

23 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane –etap II (7): limity procentowe określonych wydatków - łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1, wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu, wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych dla Działania 4.1 bez usług doradczych (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP) oraz z wykluczeniem ustanowienia lub utrzymania zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia oraz pokrycia kosztów zw. z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego konta bankowego lub subkonta przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

24 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 1.4-4.1 POIG
Wydatki kwalifikowane – nowości - etap II (8): ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia, pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonym do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

25 Terminy naboru wniosków do działania 1. 4-4
Terminy naboru wniosków do działania w ramach II rundy w 2009 r. - MSP Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 2 listopada 2009 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 30 listopada 2009 r.

26 Terminy naboru wniosków do działania 1. 4-4
Terminy naboru wniosków do działania w ramach II rundy w 2009 r. – inne niż MSP Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 16 listopada 2009 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 14 grudnia 2009 r.

27 Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania 1. 4-4
Podsumowanie konkursu pilotażowego w ramach działania POIG dla MSP w 2008 r. Złożono 105 wniosków na kwotę ok. 320 mln zł, w tym: Wnioskowane wsparcie na I etap to ok. 100,4 mln zł, Wnioskowane wsparcie na II etap to ok. 219,6 mln zł, Ocenie formalnej podlegały 102 wnioski na łączną kwotę ok. 308,4 mln zł, Ocenie merytorycznej podlegały 74 wnioski na łączną kwotę ok. 219 mln zł, Ocenę merytoryczną przeszły pozytywnie 34 wnioski na kwotę ok. 73,9 mln zł.

28 Podsumowanie I rundy w ramach działania 1.4-4.1 POIG w 2009 r.
Złożono 424 wnioski na kwotę ok mln zł, w tym: Wnioskowane wsparcie na I etap to ok. 504,5 mln zł, Wnioskowane wsparcie na II etap to ok mln zł, Ocenie formalnej podlegało 416 wniosków na łączną kwotę ok. 1 514 mln zł, Ocenie merytorycznej podlegało 329 wniosków na łączną kwotę ok. 1 097 mln zł, Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 206 wniosków na łączną kwotę ok. 721 mln zł.

29 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego: z przeznaczeniem na rozwój działalności w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych, a w szczególności na działania mające na celu uzyskanie przez przedsiębiorcę statusu centrum badawczo – rozwojowego, aby móc uzyskać w/w wsparcie, należy wcześniej prowadzić działalność B+R lub ponosić wydatki w zakresie B+R, tzn. w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ponosić wydatki na badania naukowe lub prace rozwojowe, jeżeli przedsiębiorca planuje w okresie trwałości uzyskać status CBR otrzymuje dodatkowe punkty w trakcie oceny merytorycznej fakultatywnej.

30 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Status centrum badawczo-rozwojowego może uzyskać przedsiębiorca: którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość kwoty określonej w przepisach o rachunkowości jako minimalny przychód netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, do których stosuje się przepisy o rachunkowości, którego przychody netto (bez podatku od towarów i usług) ze sprzedaży własnych usług badawczo – rozwojowych w rozumieniu przepisów w sprawie polskiej klasyfikacji wyrobów i usług lub praw własności przemysłowej udzielonych przedsiębiorcy przez urząd właściwy do spraw własności przemysłowej, stanowią co najmniej 20% przychodów określonych powyżej, który nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

31 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego: na projekty polegające na opracowaniu i wdrożeniu do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego (dwie zasadnicze fazy projektu: faza opracowania nowego wzoru przemysłowego lub użytkowego oraz faza wdrożenia tego wzoru do produkcji), warunkiem koniecznym jest wykazanie odpowiedniej kadry w zakresie wzornictwa lub skorzystanie z usług doradczych w zakresie wzornictwa, warunkiem koniecznym jest także opłacalność projektu.

32 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Wsparcie na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego oraz wsparcie w zakresie wzornictwa może być udzielone przedsiębiorcy, jeżeli złożył wniosek o udzielenie wsparcia przed dniem rozpoczęcia inwestycji, a w przypadku przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, jeżeli dodatkowo wykaże spełnienie co najmniej jednego z kryteriów, o którym mowa w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji nr 800/2008 (tzw. efekt zachęty)

33 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Efekt zachęty Wnioskodawca inny niż MSP, musi przedstawić dokumentację potwierdzającą, iż nastąpi spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu/działania dzięki środkowi pomocy; b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu/działania dzięki środkowi pomocy; c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt/działanie dzięki środkowi pomocy; d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu lub działania; e) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej, fakt, że w przypadku braku pomocy projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą

34 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Całkowity Budżet 186 mln euro Budżet na rok 2009 50 mln euro Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach III rundy aplikacyjnej w 2009r. złotych

35 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt w zakresie wzornictwa: Wsparcie na inwestycje 21 mln zł Wsparcie na doradztwo 600 tys. zł Wsparcie na szkolenia 1 mln zł

36 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt na zwiększenie potencjału badawczo-rozwojowego wynosi: Wsparcie na inwestycje 1,4 mln zł Wsparcie na doradztwo 100 tys. zł Wsparcie na szkolenia

37 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Intensywność wsparcia Wynosi od 30% do 70% wartości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata , przy czym: - minimalna wartość wydatków kwalifikowanych dla części inwestycyjnej wynosi 400 tys. PLN, dla projektów z zakresu rozwoju działalności B+R maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w części inwestycyjnej wynosi 2 mln PLN, Intensywność wsparcia na zabezpieczenie należytego wykonania umowy i/lub pokrycie kosztów rachunku bankowego – do 100% wydatków (pomoc de minimis – maksymalnie 200 tys. euro, 100 tys. euro w sektorze transportu drogowego), - maksymalna wartość projektu wynosi 50 mln EUR.

38 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Intensywność wsparcia (cd.) - intensywność wsparcia na doradztwo w części dotyczącej wydatków na doradztwo nie może przekraczać 50% tych wydatków - intensywność wsparcia na szkolenia specjalistyczne nie może przekraczać: 1) 45 % wydatków ponoszonych przez mikroprzedsiębiorcę lub małego przedsiębiorcę na szkolenia; 2) 35 % wydatków ponoszonych przez średniego przedsiębiorcę na szkolenia; 3) 25 % wydatków ponoszonych przez przedsiębiorcę innego niż określony w pkt 1 i 2 na szkolenia

39 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Wydatki kwalifikowane (1): koszt przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych, koszt przeniesienia prawa własności budynku lub budowli, cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, cena nabycia robót i materiałów budowlanych, cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

40 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Wydatki kwalifikowane (2): raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty związane z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków lub budowli, cena zakupu analiz przygotowawczych i usług doradczych, ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia umowy, pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego lub subkonta na rachunku. szkolenia specjalistyczne do 10% wydatków określonych powyżej.

41 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Limity procentowe: łączna wartość wydatków kwalifikowanych na pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli oraz ceny nabycia robót i materiałów budowlanych mogą wynosić do 50% całkowitych wydatków kwalifikowanych; wydatki na pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu; Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych nie mogą przekraczać 50% wydatków kwalifikowanych na część inwestycyjną (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP).

42 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.2 POIG
Promotor Projektów Innowacyjnych (PPI) Celem działania systemu Promotorów Projektów Innowacyjnych jest stworzenie przyjaznego przedsiębiorcom systemu wdrażania. Rolą PPI jest pomoc przedsiębiorcom na etapie przygotowywania wniosku wsparcie i podejmowania decyzji czy koncepcja projektu jest zgodna z zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG

43 Terminy naboru wniosków do działania 4.2 w ramach III rundy w 2009 r.
Termin rozpoczęcia naboru wniosków: 28 września 2009 r. Termin zakończenia naboru wniosków: 30 października 2009 r.

44 Podsumowanie naboru wniosków do działania 4.2 w 2008 r.
Wyniki oceny: 85 wniosków uzyskało pozytywną ocenę formalną, na kwotę ok. 231,2 mln zł (3 rezygnacje, 6 negatywnych ocen formalnych), 55 wniosków uzyskało pozytywną ocenę merytoryczną, na kwotę ok. 146,8 mln zł, Średni czas realizacji projektu 20 miesięcy (1,7 roku), Podpisano 50 umów o dofinansowanie na kwotę 143 566 722,67 zł.

45 Podsumowanie I naboru wniosków do działania 4.2 w 2009 r.
Złożono 47 wniosków na kwotę ok. 245 mln zł, w tym: Ocenie formalnej podlegało 47 wniosków na łączną kwotę ok. 245 mln zł, Ocenie merytorycznej podlegało 37 wniosków na łączną kwotę ok. 211 mln zł, Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 28 wniosków na łączną kwotę ok. 138,7 mln zł.

46 Podsumowanie II naboru wniosków do działania 4.2 w 2009 r.
Złożono 55 wniosków na kwotę ok. 182 mln zł, w tym: Ocenie formalnej podlegało 55 wniosków na łączną kwotę ok. 182 mln zł, Ocenie merytorycznej podlegało 48 wniosków na łączną kwotę ok. 153,5 mln zł, Ocenę merytoryczną przeszło pozytywnie 37 wniosków na łączną kwotę ok. 106 mln zł.

47 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony informatorium , , ,


Pobierz ppt "Zespół Badań i Rozwoju Działanie 1.4-4.1 oraz 4.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników."

Podobne prezentacje


Reklamy Google