Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy."— Zapis prezentacji:

1 Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy

2 Agenda wystąpienia Wprowadzenie Dokumenty programowe Pomoc publiczna Kategorie kosztów Generator Wniosków Załączniki Jak i gdzie składać wnioski

3 Działanie 2.3 SPO WKP Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje (komplementarne działania to działania 2.2.1 SPO WKP oraz 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)

4 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje – projekty: działania modernizacyjne w MSP prowadzące do wprowadzenia znaczącej zmiany produktu lub procesu produkcyjnego wdrażanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa zakup wyników prac badawczo-rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych zastosowanie i wykorzystanie technologii gospodarki elektronicznej zastosowanie i wykorzystanie ICT w procesach zarządzania przedsiębiorstwem dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP

5 Wszystkie projekty zgłaszane przez Wnioskodawców powinny dotyczyć wprowadzanej przez nich innowacji produktowej lub procesowej. Przez innowację należy rozumieć prace związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek albo innego wykorzystania w praktyce lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji

6 Dokumenty programowe Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1744) Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 (Dz. U. Nr 197, Poz. 2023) Podręcznik beneficjenta Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 Wytyczne dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach SPO-WKP (www.parp.gov.pl) Instrukcja wypełniania wniosków – Generator Wniosków

7 Problemy pojawiają się w związku z: Pomocą publiczną Kategoriami kosztów w projekcie

8 Pomoc publiczna…

9 Pomoc publiczna Pomoc de minimis – pomoc regionalna (na nowe inwestycje) Pułapy pomocy 10 000 zł – 1 250 000 zł Maksymalna wysokość pomocy publicznej wynosi: 30% dla Warszawy i Poznania, 40% dla Wrocławia, Krakowa i Trójmiasta i 50% dla pozostałych terenów Polski (decyduje lokalizacja inwestycji)

10 Kategorie kosztów

11 Kategorie kosztów w projektach Koszty kwalifikowane Koszty niekwalifikowane

12 Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem są wydatki niezbędne do realizacji projektu i poniesione przez Beneficjenta w okresie realizacji Projektu, nie wcześniej niż po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie we właściwej Regionalnej Instytucji Finansującej. Wydatkami kwalifikującymi się w ramach Działania są wydatki w cenach netto, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 27 sierpnia 2004 r w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach SPO-WKP (Dz. U. Nr 195, poz. 2010)

13 Przykładowe koszty kwalifikowane Zakup nowych środków trwałych Zakup używanych środków trwałych Zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii Instalacja i uruchomienie środków trwałych (bez szkoleń z obsługi) Zakup prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem Zakup robót i materiałów budowlanych Usługi prawnicze, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeśli są związane bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia

14 Generator Wniosków

15 Lista załączników Biznesplan inwestycji Ocena oddziaływania na środowisko Ostatnie przyjęte i zatwierdzone sprawozdanie finansowe Aktualny odpis z KRS Aktualne zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z należnościami Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości Informacja o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie ostatnich trzech lat Informacja o zaliczeniu przedsiębiorcy do jednego z sektorów wrażliwych, zgodnie z przepisami o pomocy publicznej Tytuł prawny do własności przemysłowej (jeśli dotyczy) Wycena gruntu sporządzona przez uprawnionego rzeczoznawcę, stwierdzająca, ze przedstawiona we wniosku cena nie przekracza ceny rynkowej

16 Gotowy wniosek wraz z załącznikami składamy w Regionalnej Instytucji Finansującej (Agencja Rozwoju Regionalnego MARR) w oryginale, dwóch kopiach i na nośniku elektronicznym (CD-ROM)

17 NSRO 2007-2013

18 Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka Priorytet 2 Badania i rozwój technologii Priorytet 3 Kapitał dla innowacji Priorytet 4 Inwestycje Priorytet 5 Kooperacja Priorytet 6 Infrastruktura sfery B+R

19 Dziękuję bardzo za uwagę


Pobierz ppt "Aplikowanie o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przykładzie SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Wojciech Pander CASE-Doradcy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google