Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG Działania 8.1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG Działania 8.1"— Zapis prezentacji:

1 Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG Działania 8.1
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG Działania 8.1 Joanna Majchrzak Główny Specjalista RIF Mazowsze Warszawa, 10 listopada 2009 r.

2 Ogólne zasady Działania PO IG 8.1:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Ogólne zasady Działania PO IG 8.1: Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz celów Działania 8.1: stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo Ewidencji Działalności Gospodarczej. Możliwość aplikowania dotyczy również spółek w organizacji.

3 Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 POIG wynosi ok.385 mln Euro. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem: minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 20 tys. PLN maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 mln PLN Intensywność wsparcia nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych (pomoc de minimis - wsparcie jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. Euro). Okres realizacji projektu – maksymalnie 24 miesiące. Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki poniesione po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o dofinansowanie.

4 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
Cel działania POIG 8.1 W ramach działania POIG 8.1 kwalifikowany do wsparcia może być tylko taki projekt, w efekcie którego zostanie stworzona, udostępniona i świadczona minimum jedna nowa usługa spełniająca wszystkie warunki przyjęte w definicji e-usługi, projekt może również prowadzić do wytworzenia produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Poprzez e-usługę należy rozumieć usługę świadczoną: w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informatycznych; za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych; na indywidualne życzenie usługobiorcy; bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji. Produkt cyfrowy jest plikiem zawierającym informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej.

5 Kategorie wydatków kwalifikowanych:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Kategorie wydatków kwalifikowanych: zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi; wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; zakup analiz przygotowawczych i usług eksperckich o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem; pokrycie kosztów ogólnych, w tym zakup usług pomocniczych (w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych), pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, najem i eksploatację pomieszczeń; (wydatki na pokrycie kosztów ogólnych nie mogą przekroczyć 20% sumy pozostałych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem z wyłączeniem wydatków związanych ze szkoleniami); promocja wdrożonych rozwiązań, dokonywana drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem;

6 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej przy założeniu że wartości te będą wykorzystane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem, będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami, będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych; zakup nowych środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; raty spłaty wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz nowych środków trwałych przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu skutkującej przeniesieniem własności w/w wartości lub środków na korzystającego z wyłączeniem leasingu zwrotnego; zakup szkoleń związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi, wyłącznie dla osób zaangażowanych w realizację objętego wsparciem projektu (do wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych wydatków kwalifikowanych); zabezpieczenie realizacji umowy – obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia; Inne, niekwalifikowane – wydatki niezbędne z punktu widzenia realizacji projektu, ponoszone ze środków własnych Wnioskodawcy.

7 Zasady ubiegania się o wsparcie:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Zasady ubiegania się o wsparcie: Dokumentacja aplikacyjna to wniosek o dofinansowanie wypełniony w Generatorze Wniosków oraz załączniki do wniosku, wymienione we wniosku o dofinansowanie; Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami (w wersji papierowej i elektronicznej) należy złożyć do właściwej z punktu widzenia adresu siedziby Wnioskodawcy Regionalnej Instytucji Finansującej; Ocena formalna i ocena merytoryczna złożonych wniosków przeprowadzana jest w RIF; Obydwie oceny wniosków przeprowadzana są w oparciu o metodę zero-jedynkową; Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursu zamkniętego. Terminy oraz miejsce składania wniosków o dofinansowanie, a także wysokość budżetu przeznaczonego na rundę aplikacyjną, określone są w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej PARP; Wsparcie może być udzielone danemu przedsiębiorcy wyłącznie JEDNOKROTNIE

8 Kryteria oceny formalnej:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Kryteria oceny formalnej: Wniosek: złożony we właściwej instytucji; w ramach właściwego działania; złożony w odpowiednim terminie; kompletny (w tym załączniki); wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca: jest mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia rejestracji; prowadzi działalność i ma siedzibę na terytorium RP;

9 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm.). Projekt: projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG; wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania; projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy); przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości ubiegania się o wsparcie w ramach danego działania PO IG.

10 Kryteria specyficzne:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Kryteria specyficzne: Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.); okres realizacji projektu nie jest dłuższy niż 24 miesiące; wnioskowany udział wsparcia nie przekracza maksymalnej intensywności określonej dla działania 8.1.; projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

11 Kryteria oceny merytorycznej:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Kryteria oceny merytorycznej: przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz działania 8.1 PO IG; projekt jest zgodny ze zdefiniowanymi potrzebami zidentyfikowanej grupy odbiorców; projekt polega na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu e-usług; przedstawiono koncepcję promocji e-usługi wśród potencjalnych odbiorców; Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 3 lat od zakończenia projektu; Planowane wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu;

12 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
Środki będą wykorzystywane w sposób efektywny (relacja nakład/rezultat); projekt jest wykonalny technicznie i finansowo, a jego przebieg rzeczowo-finansowy jest czytelny, szczegółowy i realny do wykonania; Wskaźniki produktu i rezultatu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, są adekwatne dla danego rodzaju projektu i realne do osiągnięcia; projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006.

13 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
Wnioski o dofinansowanie, których ocena merytoryczna zakończyła się pozytywnym wynikiem umieszczane są na „Liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania”. Lista rankingowa wymaga zatwierdzenia przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu projektów do dofinansowania zarówno Instytucja Wdrażająca, jak i Regionalne Instytucje Finansujące ogłaszają na swych stronach internetowych listę projektów zatwierdzonych do dofinansowania. Właściwa RIF informuje Wnioskodawców o zatwierdzeniu wniosku do dofinansowania albo o odrzuceniu wniosku na etapie oceny merytorycznej ze wskazaniem powodów odrzucenia wniosku.

14 Najczęściej popełniane błędy
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Najczęściej popełniane błędy 1. Etap oceny formalnej: Brak wypełnienia wymaganych punktów wniosku o dofinansowanie (np. brak wskazania numeru faksu); Brak pieczęci firmowej w wymaganym miejscu pod Deklaracją Wnioskodawcy (dotyczy przedsiębiorstw, które dysponują pieczęcią); Niewłaściwy sposób potwierdzenia kopii właściwych dokumentów za zgodność z oryginałem (brak czytelnego podpisu, bądź imiennej pieczęci osoby potwierdzającej zgodność z oryginałem);

15 Niepoprawne wyliczenie % wydatków związanych z cross-financingiem;
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wskazanie niepełnej nazwy Wnioskodawcy (głównie w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółek w organizacji); Wskaźniki realizacji projektu, tj. wskaźniki produktu oraz rezultatu wykraczają poza okres wdrażania projektu; Niepoprawne wyliczenie % wydatków związanych z cross-financingiem; Jednoczesne ujęcie podatku VAT jako wydatek kwalifikowalny i niekwalifikowalny; Niespójne dane w pkt 20-23

16 2. Etap oceny merytorycznej:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 2. Etap oceny merytorycznej: Brak uzasadnienia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych; Brak uszczegółowienia wydatków w pkt 20 tak aby były jednoznaczne, umożliwiały ich rozliczanie; Planowana w ramach projektu e-usługa nie jest kwalifikowalna w ramach działania 8.1 PO IG; Wnioskodawca do momentu otrzymania refundacji deklaruje finansowanie projektu ze środków własnych, co nie wynika z oświadczenia finansowego Wnioskodawcy (pkt 13 wniosku); Niespójność informacji zawartych w różnych punktach wniosku, zwłaszcza w zakresie wskaźników projektu; wskaźniki rezultatu nie są prezentowane zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie; Brak charakterystyki, bądź zbyt ogólny opis potencjalnych odbiorców e-usługi, koncepcji promocji projektu czy też trwałości projektu;

17 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1
Dokumenty związane z działaniem 8.1 PO IG są dostępne na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: Dokładny adres:

18 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Dziękuję za uwagę. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ul. Smocza 27 Warszawa Pierwszy Wydział ds. Kontraktowania Telefon: wew. 124


Pobierz ppt "Ocena wniosków o dofinansowanie w ramach PO IG Działania 8.1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google