Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG Warszawa, listopad 2007 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG Warszawa, listopad 2007 r."— Zapis prezentacji:

1 Działania , 4.2 oraz 5.4 POIG Warszawa, listopad 2007 r.

2 Wnioskodawcy: MSP oraz duzi przedsiębiorcy w przypadku działań i 4.2 oraz MSP w przypadku działania 5.4

3 Wykluczenia Działalność gospodarcza w zakresie:
produkcji pierwotnej produktów rolnych wytwarzania produktów mających imitować lub zastępować mleko i przetwory mleczne w sektorze węgla w sektorze rybołówstwa i akwakultury w sektorach hutnictwa żelaza i stali oraz włókien syntetycznych w sektorze budownictwa okrętowego pomoc na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich Unii Europejskiej (uprzywilejowana pozycja produktów krajowych) pomoc uwarunkowana pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy Ad. 1) zał. I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z ); Ad. 2) art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1898/87 z dnia 2 lipca 1987 r. w sprawie ochrony oznaczeń stosowanych w obrocie mlekiem i przetworami mlecznymi (Dz.Urz. WE L 182 z , str. 36, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.7, str. 247, z późn. zm.); Ad. 3) rozporządzenia nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205/1 z , Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 8, t.2, str. 170); Ad. 4) rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z , str. 22; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198); Ad. 5) w rozumieniu przepisów wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej;

4 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 4.1 „Wsparcie wdrożeń projektów B+R”
Działanie POIG 1.4 „Wsparcie projektów celowych” 4.1 „Wsparcie wdrożeń projektów B+R”

5 Schemat działania 1.4 4.1 Etap I: Prace badawcze Efekt: prototyp
Etap II: Przygotowanie do wdrożenia oraz wdrożenie wyników Etapu I 4.1

6 Działanie 1.4-4.1 POIG Etap I (Działanie 1.4):
Projekty badawcze i rozwojowe, wsparcie projektów obejmujących przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi), do momentu stworzenia prototypu Etap II (Działanie 4.1): Przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie wyników prac B+R finansowanych w ramach działania 1.4 lub z Inicjatywy Technologicznej, poprzez inwestycje (zakup środków trwałych lub/i wartości niematerialnych i prawnych) konieczne do wdrożenia wyników prac B+R realizowanych w ramach I etapu

7 Działanie POIG Badania przemysłowe - badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych, z wyjątkiem prototypów objętych zakresem prac rozwojowych

8 Działanie POIG Prace rozwojowe – nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług, w szczególności: tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji pod warunkiem, że nie są one przeznaczone do celów komercyjnych

9 Działanie POIG (cd.) opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych w przypadkach, gdy prototyp stanowi końcowy produkt komercyjny, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna; w przypadku gdy projekty pilotażowe lub demonstracyjne mają być następnie wykorzystywane do celów komercyjnych, wszelkie przychody z tego tytułu należy odjąć od kosztów kwalifikowanych pomocy publicznej działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług, pod warunkiem, że nie są one następnie wykorzystywane komercyjnie

10 Działanie POIG Wsparcie wdrożeń projektów z Inicjatywy Technologicznej I: Uprawnieni przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie w Inicjatywie Technologicznej I; możliwość otrzymania dofinansowania wdrożenia wyników projektu badawczego Umowa obejmuje tylko dofinansowanie dotyczące części 4.1 projektu na zasadach obowiązujących w 4.1

11 Działanie 1.4-4.1 POIG Działanie 1.4 Działanie 4.1 Budżet 390 mln euro
Wartość projektu min. 400 tys. zł* do 50 mln euro Wsparcie na badania 7,5 mln euro nd. Wparcie na inwestycje 20 mln zł * dotyczy województw łódzkiego i mazowieckiego

12 Intensywność wsparcia 1.4
Działanie 1.4 POIG Intensywność wsparcia 1.4 Badania przemysłowe Prace rozwojowe Mikro- i mali 70% 45% Średni 60% 35% Duzi 50% 25%

13 Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy
Działanie 4.1 POIG WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORSTWA Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Inni przedsiębiorcy Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70%

14 Działanie 1.4 POIG Wydatki kwalifikowane – etap I:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu oraz osób zarządzających projektem pokrycie kosztów zakupu lub używania sprzętu i aparatury w zakresie i przez okres ich używania na potrzeby projektu objętego wsparciem pokrycie kosztów amortyzacji budynków w zakresie i przez okres w jakim są wykorzystywane na potrzeby projektu objętego wsparciem nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych

15 Działanie 1.4-4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap I (cd.):
nabycie na warunkach rynkowych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej zakup badań, usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu pokrycie pozostałych kosztów ogólnych i operacyjnych, w tym kosztów zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych towarów bezpośrednio związanych z realizacją projektu

16 Działanie 4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II:
cena nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych cena nabycia prawa własności budynku lub budowli cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych z wdrożeniem wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych przez przedsiębiorcę cena nabycia robót i materiałów budowlanych

17 Działanie 4.1 POIG Wydatki kwalifikowane – etap II (cd.):
cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, z wyłączeniem leasingu zwrotnego raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt. 6, lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem leasingu zwrotnego cena zakupu usług doradczych (dla MSP) do 10% pozostałych wydatków w części 4.1 (intensywność 50%)

18 Różnice w wydatkach kwalifikowanych MSP i dużych przedsiębiorców
Działanie POIG Różnice w wydatkach kwalifikowanych MSP i dużych przedsiębiorców MSP Duzi przedsiębiorcy Zakup nowych lub używanych środków trwałych Zakup nowych środków trwałych Warunek nabycia WNiP – aktywa przedsiębiorcy w okresie 3 lat Warunek nabycia WNiP – aktywa przedsiębiorcy w okresie 5 lat

19 Działanie 1.4-4.1 POIG Warunki uzyskania wsparcia na II etap:
Zakończenie I-go etapu (części badawczej) potwierdzone złożonym sprawozdaniem z jego realizacji Zasadność ekonomiczna wdrożenia wyników prac B+R powstałych w wyniku realizacji części badawczej - wyniki badań rynku wskazują na opłacalność wdrożenia i komercjalizacji technologii będącej przedmiotem projektu (potencjał rynkowy projektu)

20 Działanie 1.4-4.1 POIG Brak konieczności zwrotu wsparcia:
W trakcie I etapu, gdy dalsze prowadzenie badań nie doprowadzi do osiągnięcia zakładanych wyników po zakończeniu realizacji I etapu, jeżeli okaże się, że część badawcza nie przyniosła spodziewanych efektów po zakończeniu I etapu, jeżeli okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie ma sensu z ekonomicznego punktu widzenia

21 Ocena będzie przebiegała dwustopniowo:
Ocena formalna Ocena merytoryczna w oparciu o kryteria: 2.1 Kryteria obligatoryjne - ocena 0-1. 2.2 Kryteria merytoryczne – ocena punktowa (3 z 8)

22 Działanie POIG Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Wymogi formalne - wniosek: złożenie wniosku we właściwej instytucji, złożenie wniosku w ramach właściwego działania/poddziałania, złożenie wniosku w terminie wskazanym przez instytucję odpowiedzialną za nabór projektów, kompletność dokumentacji wymaganej na etapie aplikowania, wniosek wraz z załącznikami został przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

23 Działanie 1.4-4.1 POIG Wymogi formalne - wnioskodawca:
kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania, wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

24 Działanie 1.4-4.1 POIG Wymogi formalne - projekt:
projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (jeśli dotyczy), realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania, wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, projekt ma co najmniej neutralny wpływ na realizację polityk horyzontalnych wymienionych w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, zgodnie z deklaracją wnioskodawcy

25 Działanie 1.4-4.1 POIG Wymogi formalne – projekt (cd.):
projekt ma zapewnione finansowanie w części nie objętej wsparciem, przy czym część wydatków kwalifikowanych stanowiąca różnicę pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych ogółem a możliwym, maksymalnym udziałem wsparcia zostanie pokryte ze środków własnych beneficjenta pochodzących z innych źródeł niż pomoc publiczna/wsparcie ze środków publicznych (jeśli dotyczy), przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy). wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

26 Działanie POIG Kryteria merytoryczne (dotyczą również projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Technologicznej I): Wszystkie kryteria obligatoryjne muszą być spełnione, aby projekt przeszedł do dalszej oceny punktowej.

27 Działanie POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (ocena Tak/Nie) : Projekt ma charakter innowacyjny Projekt jest zgodny z celami działań POIG projekt dotyczy nowej inwestycji oznaczającej inwestycję w aktywa niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowego zakładu, rozbudową istniejącego zakładu, dywersyfikacją, produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu (kryterium dotyczy tylko części wdrożeniowej projektu wnioskodawca zapewni trwałość i utrzymanie własności rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia inwestycji

28 Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.):
istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą rezultatem projektu, wskazujące na opłacalność projektu, wnioskodawca posiada zdolność techniczną oraz dysponuje kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub wskazał wykonawcę tych prac, projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. zdolność wnioskodawcy do wdrożenia wyników części badawczej projektu,

29 Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.):
wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu, wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu. harmonogram projektu umożliwia prawidłową i terminową realizację przedsięwzięcia

30 Działanie POIG Kryteria dodatkowe – Inicjatywa Technologiczna I: Wnioskodawca jest stroną ważnej umowy zawartej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach przedsięwzięcia Inicjatywa Technologiczna I Część inwestycyjna projektu dotyczy wdrożenia wyników projektu badawczego/celowego realizowanego w ramach Inicjatywy Technologicznej I Część inwestycyjna projektu nie została rozpoczęta

31 Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (ocena 0-1):
Aby wniosek mógł zostać rekomendowany do wsparcia musi uzyskać w ocenie merytorycznej fakultatywnej co najmniej 3 punkty na 8 możliwych. realizacja projektu prowadzi do utworzenia trwałej komórki badawczo-rozwojowej w strukturze wnioskodawcy wnioskodawca jest MSP projekt należy do kluczowej grupy tematycznej (info, techno lub bio)

32 Działanie 1.4-4.1 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.):
projekt ma pozytywny wpływ na politykę równości szans, projekt ma pozytywny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Sytemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N-18001, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS.

33 Podsumowanie

34 Działanie 4.2 POIG Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

35 Działanie 4.2 POIG Możliwe typy projektów:
W zakresie opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenie go do produkcji W zakresie rozwoju działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności w celu przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo–rozwojowe

36 Działanie 4.2 POIG Budżet 186 mln euro Minimalna wartość projektu
400 tys. zł Maksymalna wartość projektu 50 mln euro Wsparcie na inwestycje 21 mln zł Wparcie na doradztwo 600 tys. zł Wsparcie na szkolenia 1 mln zł

37 Działanie 4.2 POIG Intensywność wsparcia na doradztwo i szkolenia
MSP 50% 45% Duzi 35% * do 10% wartości projektu

38 Działanie 4.2 POIG Intensywność wsparcia na inwestycje
WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORSTWA Mikro-, mali przedsiębiorcy Średni przedsiębiorcy Inni przedsiębiorcy Miasto stołeczne Warszawa 50% 40% 30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko –Mazurskie 70%

39 Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane:
cena nabycia prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu, w zakresie i przez okres, w jakim jest on wykorzystywany na potrzeby projektu do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych cena nabycia prawa własności budynku lub budowli cena nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych związanych prowadzeniem badań i prac rozwojowych lub opracowaniem i wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego przez przedsiębiorcę cena nabycia robót i materiałów budowlanych

40 Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane (cd.):
cena nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków i budowli, z wyłączeniem leasingu zwrotnego raty spłat wartości początkowej środków trwałych, innych niż określone w pkt. 6, lub wartości niematerialnych i prawnych, z wyłączeniem leasingu zwrotnego

41 Działanie 4.2 POIG Wydatki kwalifikowane (cd.):
cena zakupu usług doradczych związanych z inwestycją wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z nabyciem, wytworzeniem, leasingiem środków trwałych lub wartości niematerialnych (do 10% całkowitych wydatków kwalifikowanych – nie więcej niż 1 mln PLN)

42 Kryteria merytoryczne obligatoryjne
Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne oraz fakultatywne

43 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących rozwoju działalności B+R (punktacja Tak/Nie): wnioskodawca lub podmiot powiązany z nim kapitałowo prowadził prace w zakresie B+R w ciągu ostatnich 12 miesięcy

44 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla projektów dotyczących wzornictwa (punktacja Tak/Nie): projekt zakończy się wdrożeniem do produkcji wzoru przemysłowego lub użytkowego, projekt zawiera komponent doradczy w zakresie wzornictwa lub wnioskodawca dysponuje wykwalifikowaną kadrą specjalistyczną w dziedzinie wzornictwa, projekt jest opłacalny

45 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne dla wszystkich projektów (punktacja Tak/Nie): projekt jest zgodny z celami i zakresem działania 4.2 POIG, projekt dotyczy inwestycji początkowej w rozumieniu art.2 ust.1 pkt c) ppkt i) rozporządzenia 1628/2006 wnioskodawca zapewnia trwałość i utrzymanie rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat (3 lat w przypadku MSP), wnioskodawca dysponuje zasobami umożliwiającymi realizację projektów, (np. know-how, doświadczenie pracowników, potencjał ekonomiczny),

46 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne obligatoryjne (cd.):
planowane wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu, projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi UE w zakresie (wpływ neutralny): ochrony środowiska, równości szans

47 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne:
istnieje zapotrzebowanie na wyrób / usługę będącą rezultatem projektu na rynku międzynarodowym (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa), wnioskodawca jest MSP, projekt zakłada uzyskanie przez wnioskodawcę statusu CBR (dotyczy projektów z zakresu rozwoju działalności B+R)

48 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.):
projekt przewiduje współpracę z jednostką naukowo – badawczą (dotyczy projektów z zakresu rozwoju działalności B+R), projekt dotyczy wdrożenia wzoru użytkowego (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa), wnioskodawca uczestniczył w szkoleniu dotyczącym stosowania metody przygotowania nowego produktu w oparciu o wzornictwo przemysłowe, realizowanym w ramach projektu Instytutu Wzornictwa Przemysłowego „Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzornictwo” (dotyczy projektów w zakresie wzornictwa),

49 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.):
projekt ma pozytywny wpływ na: ochronę środowiska* realizację polityki równości szans * Kryterium uważa się za spełnione, kiedy wprowadzane rozwiązanie dotyczy technologii sprzyjających ograniczaniu i proekologicznemu zagospodarowaniu odpadów u źródeł ich powstawania. W przypadku tzw. „technologii końca rury”, w której dopiero po procesie produkcyjnym następuje analiza ilości i składu odpadów oraz możliwości ich unieszkodliwiania kryterium nie uważa się za spełnione

50 Działanie 4.2 POIG Kryteria merytoryczne fakultatywne (cd.):
wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS lub PN-N-18001, wnioskodawca posiada akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO lub rozporządzeniem EMAS

51 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną

52 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
CEL Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie i realizację ochrony praw własności przemysłowej Dofinansowanie w ramach Działania 5.4 POIG udzielane będzie na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania PARP pomocy finansowej w ramach POIG - dokument jest w fazie projektu.

53 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
UPRAWNIONE PODMIOTY mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MSP) spełniający warunki, o których mowa w rozporządzeniu KE nr 70/2001, zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004 posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP O wsparcie w ramach Działania 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy: Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro. W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.

54 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
RODZAJE PROJEKTÓW 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej DOTYCZY: wynalazków wzorów użytkowych wzorów przemysłowych BUDŻET DZIAŁANIA 5.4 Ponad 39 mln EUR W ramach Działania 5.4 PO IG dofinansowaniu mogą podlegać dwa typy projektów.

55 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej na pokrycie kosztów: przygotowania zgłoszenia (zawodowy pełnomocnik) dokonania zgłoszenia (opłaty urzędowe) w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej UWAGA! Z wyłączeniem kosztów związanych z przygotowaniem i dokonaniem zgłoszenia: w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony na terenie RP jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych Pierwszy typ projektów, zwany „Wsparciem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów przygotowania przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do zgłoszenia oraz pokryciem kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne lub międzynarodowe organy ochrony praw własności przemysłowej (z wyłączeniem wydatków bezpośrednio związanych z dokonaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). BADANIA PODSTAWOWE – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk obserwowanych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowanie.

56 WYDATKI KWALIFIKOWANE (1 z 3)
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną WYDATKI KWALIFIKOWANE (1 z 3) 1/ pokrycie kosztów obsługi przez zawodowego pełnomocnika obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony praw własności przemysłowej 2/ tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłe dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia oraz dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Wydatkami kwalifikowanymi do wsparcia na ochronę własności przemysłowej są poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu (W projekcie pilotażowym wydatki ponoszone są przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie)

57 WYDATKI KWALIFIKOWANE (2 z 3)
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną WYDATKI KWALIFIKOWANE (2 z 3) 3/ opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego na podstawie Układu o Współpracy Patentowej sporządzonego w Waszyngtonie (tryb PCT) 4/ opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (patent europejskim) opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku lub wzoru użytkowego na podstawie Układu o Współpracy Patentowej sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawionego dnia 2 października 1979 r. i zmienionego dnia 3 lutego 1984 r. obejmujące opłatę międzynarodową podstawową za zgłoszenie, opłatę międzynarodową za poszukiwanie oraz opłaty krajowe w fazach narodowych za zgłoszenie wnoszone do urzędów tych państw, w których zgłaszający ubiega się o patent lub prawo ochronne; - opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej na podstawie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim), sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienionej aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część, obejmujące opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za poszukiwanie;

58 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
WYDATKI KWALIFIKOWANE (3 z 3) 5/ opłaty urzędowe za zgłoszenie i rejestrację wspólnotowego wzoru przemysłowego 6/ opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w urzędach krajowych opłaty urzędowe za zgłoszenie i rejestrację wzoru wspólnotowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wspólnotowych wzorów przemysłowych opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku w urzędach krajowych obejmujące opłaty za zgłoszenie oraz opłaty za poszukiwanie; opłaty urzędowe za zgłoszenie wzoru użytkowego w urzędach krajowych; opłaty urzędowe za zgłoszenie i rejestrację wzoru przemysłowego w urzędach krajowych

59 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
KWOTA WSPARCIA - od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA - 70 % wydatków kwalifikowanych, jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych - 45% wydatków kwalifikowanych, jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prac rozwojowych Badania stosowane (przemysłowe) - mają przysporzyć wiedzy pozwalającej na osiągnięcie założonych celów praktycznych bądź poszukują zastosowań dla uzyskanych wyników badań podstawowych, Prace rozwojowe - polegają na wykorzystaniu istniejącego zasobu wiedzy dla opracowania nowych lub znaczącego ulepszenia istniejących już wyrobów, procesów lub usług. W tym obszarze mieści się też przygotowanie prototypów oraz instalacji pilotowych.

60 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej na pokrycie kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: - unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji - stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji UWAGA! Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone, jeżeli przedmiot postępowania powstał w wyniku badań podstawowych Drugi typ projektów, zwany ”Wsparciem na realizację ochrony własności przemysłowej” związany jest z pokryciem kosztów związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji lub postępowania w zakresie stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

61 WYDATKI KWALIFIKOWANE
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną WYDATKI KWALIFIKOWANE 1/ koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika 2/ opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu w danej instancji 3/ koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji 4/ koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu Wydatkami kwalifikowanymi do wsparcia na realizację ochrony własności przemysłowej są poniesione przez przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, wydatki na pokrycie kosztów związanych z….

62 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
KWOTA WSPARCIA - od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA - 45 % wydatków kwalifikowanych

63 Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną
KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ dokonanie zgłoszeń i wniesienie opłat urzędowych (bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika) przygotowanie i złożenie wniosku o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami (Wytyczne dla wnioskodawców + Instrukcja wypełniania wniosku) dokonanie ew. poprawek lub uzupełnień (informacja po około 20 dniach od złożenia wniosku) podpisanie umowy o udzielenie wsparcia otrzymanie refundacji na wskazane konto bankowe Slajd dotyczący kolejności działań, kroków jakie należy podjąć aby uzyskać dofinansowanie.

64 Dziękuję za uwagę Izabela Banaś Zespół Badań i Rozwoju


Pobierz ppt "Działania 1.4-4.1, 4.2 oraz 5.4 POIG Warszawa, listopad 2007 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google