Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012 Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 23 października 2012 r. Stan wdrażania działania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012 Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 23 października 2012 r. Stan wdrażania działania."— Zapis prezentacji:

1 2012 Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 23 października 2012 r. Stan wdrażania działania 5.1 POIG w kierunku budowy sektora nowych technologii

2 Plan prezentacji 1.Powiązania kooperacyjnych w Polsce - benchmarking, 2.Działania 5.1 PO IG - zasady, 3.Analiza złożonych wniosków, 4.Wyniki oceny projektów II naboru 2011 r.

3 1. Powiązania kooperacyjne w Polsce na podstawie benchmarkingu

4 Sytuacja powiazań kooperacyjnych - benchmarking Przedmiot badania – 47 powiązań kooperacyjnych Najwięcej klastrów objętych badaniem zlokalizowanych jest w województwie małopolskim Po jednym klastrze występuje w województwie: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim

5 Charakterystyka badanych powiązań kooperacyjnych Inicjator klastra Najczęściej spotykanym typem inicjatywy utworzenia klastra jest inicjatywa oddolna 53% badanych klastrów znajduje się w fazie embrionalnej / wylęgania

6 2. Działanie 5.1 PO IG - zasady

7 Działanie 5.1 Wsparcie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym PO IG Cel – wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiebiorstw poprzez wsparcie rozwoju powiązań pomiędzy przedsiebiorcami, IOB i organizacjami badawczymi Beneficjenci – osoba prawna – fundacja, stowarzyszenie, spółka z o.o., sa, organizacja badawcza, organizacje przedsiębiorców, instytuty PAN Faza rozwoju Wczesna faza rozwoju Działanie 5.1 Warunki ogólne: 1.posiada siedzibę na terytorium RP; 2.nie działa w celu osiągnięcia zysku 3.dysponuje personelem posiadającym kwalifikacje, 4.zapewnia warunki techniczno-organizacyjne niezbędne do realizacji projektu; 5.ubiega się o wsparcie jednego powiązania kooperacyjnego; 6.zapewnienia równego dostępu wszystkim uczestnikom powiązania kooperacyjnego do produktów projektu, 7.wykorzystania produktów projektu wyłącznie w celach związanych z realizacją projektu, 8.utrzymania trwałości projektu Środki przewidziane na konkurs – 150 mln zł Termin naboru 01.10.2012 - 15.11.2012

8 Pomoc publiczna / pomoc de minimis pomoc de minimis sumuje się – do 200 tyś Euro przez 3 lata Lp.Rodzaj wydatku Rodzaj pomocy faza wczesnego rozwojufaza rozwoju 1osobowo-administracyjne pomoc de minimis de minimis 2szkolenia pomoc publiczna (rozporządzenie KE nr 800/2008) 3doradztwo 4inwestycje regionalna pomoc inwestycyjna/bez pomocy, z 15 letnim okresem rozliczenia 5 badania przemysłowe/prace rozwojowe brak pomoc publiczna (rozporządzenie KE nr 800/2008) 6współpraca międzynarodowade minimis

9 Rozkład przestrzenny przedsiębiorstw klastrowych na podstawie złożonych wniosków Źródło: Kryjom P., Badanie aktywności przedsiębiorstw klastrowych w oparciu o fundusze UE,

10 3. Analiza złożonych wniosków – najczęściej popełniane błędy

11 Najczęściej niespełniane kryteria oceny formalnej

12 Najczęstszej popełniane błędy na etapie oceny merytorycznej

13 4. Wyniki oceny projektów do II naboru 2011

14 Dostępna alokacja na nabór- 150 mln zł, Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 102, Łączna wartość złożonych wniosków ok. 440,4 mln zł, Liczba wybranych wniosków o dofinansowanie -12, Łączna wartość wybranych projektów – 56,3 mln zł. Aktualny stan wdrażania: Obecnie jest realizowanych 16 projektów na łączną kwotę ok. 130 mln zł Łączna liczba rekomendowanych wniosków – 23 Łączna kwota rekomendowanych wniosków- 190 mln zł, 4. Rezultaty II konkursu 2011

15 Spodziewane efekty działania: 1.Wczesna faza rozwoju – przygotowanie grupy klastrów do wspólnych działań inwestycyjnych w oparciu o strategię rozwoju, 2.Faza rozwoju – przygotowanie grupy klastrów do wprowadzenia innowacyjnych produktów/usług na rynek, przygotowanie ich wejścia na rynki międzynarodowe, 3.Efekt globalny – stworzenie zalążków sektora nowych technologii zdolnego do konkurowania na rynkach międzynarodowych. Możliwe kierunki rozwoju: 1.Przekształcenie powiązań kooperacyjnych w fazie rozwoju w powiązania o znaczeniu kluczowym dla rozwoju gospodarki, 2.Przystąpienie do sieciowania najbardziej zaawansowanej grupy powiązań w celu poszukiwania niszowych specjalizacji o dużej stopie zwrotu z inwestycji, 3.Zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej powiązań w celu ich włączenia do międzynarodowych łańcuchów wartości oraz zwiększenia eksportu gotowych produktów o wysokim poziomie przetworzenia. 4.Na poziomie regionalnym będą rozwijane powiązania zgodnie z koncepcją,,smart specialization, które w wyniku postępowania konkurencyjnego będą mogły się starać o status powiązania kluczowego dla rozwoju gospodarki. Efekty działania - możliwe kierunki rozwoju

16 Produkty projektów realizowanych w ramach działania 5.1 PO IG

17 Dziękuję za uwagę Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©17


Pobierz ppt "2012 Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa, 23 października 2012 r. Stan wdrażania działania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google