Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 r. Tomasz Sacharczuk Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 r. Tomasz Sacharczuk Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań"— Zapis prezentacji:

1 2009 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 r. Tomasz Sacharczuk Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań B+R

2 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI działa od 1 stycznia 2001 r., powołana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIAŁA NA RZECZ: małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdziałania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich

3 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Pomoc unijna udzielana przez PARP w latach 2007-2013 PARP w perspektywie finansowej 2007-2013 jest zaangażowana we wdrażanie trzech programów operacyjnych, realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - budżet 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - budżet 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - budżet 2,67 mld EUR Całkowity budżet NSRO na lata 2007-2013 wynosi 85,6 mld euro, co odpowiada rocznym wydatkom w wysokości 5% polskiego PKB. Udział finansowy programów operacyjnych w NSRO wdrażanych przez PARP: 7 172 mld EUR (8,4% budżetu NSRO).

4 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorców dotacje na innowacyjne inwestycje, dotacje na B+R i wdrażanie wyników prac B+R, dotacje na rozwijanie działalności B+R przedsiębiorstw, ochrona własności przemysłowej, wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego, doradztwo i wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania, projekty związane z gospodarką elektroniczną, dotacje na doradztwo do wejścia przedsiębiorców na rynki zagraniczne. Rodzaje wsparcia oferowane w ramach PO IG przez PARP

5 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdrożenie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub usług prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata lub stopień ich rozprzestrzenienia w danej branży na świecie nie przekracza 15%. Wnioskodawcy Budżet działania PO IG Dzia ł anie 4.4 MSP 1 420 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia Cel dzia ł ania Wybrane wskaźniki rezultatu 42 mln PLN Wsparcie przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych dokonujących nowych inwestycji oraz niezbędnych projektów doradczych i szkoleniowych Liczba MSP, które wprowadziły innowacje organizacyjne lub marketingowe, liczba MSP, które otrzymały wsparcie na wprowadzenie technologii środowiskowych lub eko-produktów

6 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Kwoty wsparcia Maksymalna całkowita wielkość projektu: 50 mln EUR. Wielkość wydatków kwalifikujących się: 8 mln PLN – 160 mln zł. Minimalna kwota wsparcia: 2,4 mln zł. Maksymalna kwota wsparcia dla 1 przedsiębiorcy na 1 projekt: wydatki inwestycyjne - 40 mln zł., analizy i usługi doradcze - 1 mln zł., szkolenia specjalistyczne - 1 mln zł.

7 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Intensywność wsparcia (grunty, budynki, roboty i materiały budowlane, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, spłata rat leasingowych) Mikro- i mały przedsiębiorca Średni przedsiębi orca Województwa: lubelskie, podkarpackie, warmińsko- mazurskie, podlaskie, świętokrzyskie, opolskie, małopolskie, lubuskie, łódzkie, kujawsko-pomorskie 70%60% Województwa: śląskie, pomorskie, zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie, od 01.01.2007 do 31.12.2010 woj. Mazowieckie, bez miasta st. Warszawy 60%50% miasto st. Warszawa oraz od 01.01.2011 do 31.12.2013 woj. mazowieckie 50%40% Sektor transportu - 20% ww. wartości - 10% ww. wartości Usługi i analizy doradcze – do 50% wartości wydatków kwalifikowanych Szkolenia specjalistyczne – mikro i mały 45%, średni 25%, Pracownicy w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawni - +10%

8 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Wydatki kwalifikowane pokrycie kosztów przeniesienia własności gruntu lub użytkowania wieczystego gruntu do wysokości 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, pokrycie kosztów przeniesienia prawa własności budynku lub budowli pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1 i 2, cenę nabycia robót i materiałów budowlanych; pokrycie ceny nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, cenę zakupu przez MŚP analiz przygotowawczych i usług doradczych związanych z inwestycją, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy; zakup szkoleń specjalistycznych bezpośrednio związanych z realizacją projektu, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w punktach powyżej raty spłat wartości początkowej gruntów, budynków/budowli/środków trwałych przez korzystającego należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu

9 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 6.1 Paszport do eksportu Obowiązkowe doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalności przedsiębiorcy i jego potencjału eksportowego oraz działalności eksportowej. PO IG Dzia ł anie 6.1 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, których udział eksportu rozumiany zarówno jako sprzedaż na JRE jak również do państw spoza tego Rynku w całkowitej sprzedaży nie przekracza 30%. Budżet działania121,84 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia I etap 10 000 PLN; II etap 200 000 PLN Cel działania Wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsce nawiązywania wartościowych kontaktów biznesowych Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług doradczych świadczonych przez Instytucje Doradcze, liczba dofinansowanych przedsięwzięć targowo-wystawienniczych, liczba MSP zdobywających pierwsze zamówienia spoza Polski

10 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 6.1 Paszport do eksportu Zakres przedmiotowy – etap 1: Okres realizacji etapu 1 - przygotowanie planu rozwoju eksportu maksymalnie 6 miesięcy Intensywność wsparcia: do 80% całkowitych wydatków na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem PRE i nie więcej niż 10 000 zł. dla jednego przedsiębiorcy

11 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 6.1 Paszport do eksportu Celem wniosku o dofinansowanie etapu 1 działania 6.1 PO IG jest uzyskanie wsparcia na: zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem planu rozwoju eksportu (PRE) Plan rozwoju eksportu efekt 1 etapu działania 6.1 PO IG będzie podlegał weryfikacji w RIF wniosek o płatność po pozytywnej weryfikacji PRE

12 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 6.1 Paszport do eksportu Zakres przedmiotowy – etap 2: Celem wniosku o dofinansowanie etapu 2 działania 6.1 PO IG jest uzyskanie wsparcia na wdrożenie planu rozwoju eksportu przygotowanego w 1 etapie Okres realizacji 2 etapu: maksymalnie 24 miesiące Intensywność wsparcia: maksymalnie 50 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem i nie więcej niż 200 tys. zł. dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt

13 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 6.1 Paszport do eksportu Działania finansowane w ramach II etapu Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą, Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe, Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej, Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

14 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.1 Dotacje na projekty polegające na świadczeniu usług drogą elektroniczną (e-usługi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezbędnych do świadczenia tych usług (z wyłączeniem świadczenia usług hostingu oraz utrzymania domen internetowych). 8.2 Wsparcie przedsięwzięć o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzących do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej dwoma współpracującymi przedsiębiorstwami. PO IG Dzia ł anie 8.1 PO IG Dzia ł anie 8.2 Wnioskodawcy Mikro, mali przedsiębiorcy MSP Budżet działania385,6 mln EUR460,8 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia 200 tys. EUR20 tys. – 2 mln PLN Cel działania Stymulowanie rozwoju rynku usług świadczonych w formie elektronicznej Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w formie elektronicznej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba usług elektronicznych przygotowanych do świadczenia, liczba nowych miejsc pracy Liczba MSP, które wdrożyły lub zintegrowały systemy informatyczne typu B2B

15 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Rodzaje projektów, które mogą być przedmiotem dofinansowania W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu świadczenie e-usług lub wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Wymaganym rezultatem kwalifikowanego do wsparcia projektu jest stworzenie i świadczenie przynajmniej jednej e-usługi. O merytorycznym kwalifikowaniu się danego projektu do wsparcia decyduje to, czy usługa, która ma być w trakcie jego realizacji świadczona przez Wnioskodawcę, stanowi e-usługę. Dofinansowanie może także obejmować wydatki związane z wytworzeniem produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia zaplanowanej e- usługi. UWAGA: 3. W ramach Działania 8.1 POIG nie będą dofinansowywane projekty mające na celu świadczenie usług poczty elektronicznej, usług związanych z hostingiem, usług związanych z rejestracją i utrzymaniem domen internetowych, jak również projekty mające na celu obrót handlowy produktami.

16 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Przykłady e-usług kwalifikujących się do wsparcia: Portale społecznościowe np.nasza-klasa.pl Modele wspólnoty wirtualnej np. wikipedia.org Serwisy aukcyjne np. allegro.pl, swistak.pl Portale uniwersalne np. onet.pl, wp.pl, interia.pl Portale lokalizacyjne np. zumi.pl, mapa.szukacz.pl Porównywarki cen np. ceneo.pl, skapiec.pl

17 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Wsparcie: Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych do objęcia wsparciem: 20 tys. zł Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych: 1 milion zł Okres, przez który udzielane jest dofinansowanie: Maksymalnie 24 miesiące Wsparcie w ramach działania może być udzielone danemu przedsiębiorcy tylko raz. Intensywność wsparcia: Wsparcie nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowanych Pomoc w ramach Działania 8.1 stanowi pomoc de minimis i może stanowić nie więcej niż 200 000, sektor transportu drogowego – 100 000

18 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Wydatki kwalifikowane – Działanie 8.1 PO IG 1) zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi; 2) wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; 3) zakup analiz przygotowawczych, usług księgowych, prawnych, translacyjnych i innych usług eksperckich; 4) pokrycie kosztów ogólnych, w tym: a) zakup usług pomocniczych, w szczególności transportowych, telekomunikacyjnych, komunalnych lub pocztowych, pod warunkiem że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, b) zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, c) najem i eksploatację pomieszczeń - do wysokości 20 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

19 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Wydatki kwalifikowane - Działanie 8.1 PO IG 5) promocję wdrożonych rozwiązań, dokonywaną drogą elektroniczną i tradycyjną, w tym działania informacyjne i promocyjne o udziale finansowym budżetu Unii Europejskiej w projekcie objętym wsparciem; 6) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej 7) raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt 8, oraz środków trwałych, o których mowa w pkt 9, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych wartości lub środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego; 8) obsługę instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia; 9) zakup szkoleń bezpośrednio związanych z uruchomieniem i obsługą e-usługi dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-9.

20 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Zakres przedmiotowy: Wsparciem (maksymalnie przez 24 miesiące) mogą być objęte przedsięwzięcia, prowadzące do wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B. Wsparciem mogą być objęte przedsięwzięcia: O charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, które Prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, oraz Obejmują 3 lub więcej przedsiębiorców. Polegają na przeprowadzeniu nowej inwestycji, tj.: inwestycji w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej z tworzeniem nowego przedsiębiorstwa, rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów, lub z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego oraz procesu organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie, Prowadzą do integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw lub do wdrożenia nowych systemów mających na celu automatyzację wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorstw.

21 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wsparcie: Wielkość dofinansowania, o które może starać się wnioskodawca: od 20 tys. zł. do 2 mln zł. Okres, przez który udzielane jest dofinansowanie: Maksymalnie 24 miesiące Wsparcie: Wielkość dofinansowania, o które może starać się wnioskodawca: od 20 tys. zł. do 2 mln zł. Okres, przez który udzielane jest dofinansowanie: Maksymalnie 24 miesiące

22 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Wydatki kwalifikowane – Działanie 8.2 PO IG Nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, w szczególności oprogramowania, Zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości, Zakup analiz przygotowawczych oraz usług doradczych o charakterze informatycznym, technicznym, wdrożeniowym, prawnym i innych usług eksperckich związanych z projektem, świadczonych przez podmioty zewnętrzne, przy czym usługi te nie mogą stanowić elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub być związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi; Działania informacyjne o udziale finansowym środków budżetu Unii Europejskiej w realizowanym projekcie objętym wsparciem;

23 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Wydatki kwalifikowane – Działanie 8.2 PO IG wynagrodzenia wraz z obowiązkowymi pozapłacowymi kosztami pracy osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem oraz na obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą; Raty spłat wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, o których mowa w pkt. 1 oraz środków trwałych, o których mowa w pkt. 2 i 3, przez korzystającego, należne finansującemu z tytułu umowy leasingu, prowadzącej do przeniesienia własności ww. środków i wartości na korzystającego tylko leasing finansowy w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zakup szkoleń specjalistycznych niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem, do wysokości nieprzekraczającej 10 % całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, o których mowa w pkt 1-7

24 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 1.4 Wsparcie projektów celowych 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Wsparcie na przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Działanie 1.4.) oraz wdrożeniowej części projektu (Działanie 4.1.). PO IG Dzia ł anie 1.4PO IG Dzia ł anie 4.1 WnioskodawcyMSP oraz duże firmy Budżet działania390,3 mln EUR390 mln EUR Maksymalna kwota wsparcia 20 mln PLN Cel dzia ł ania Podniesienie innowacyjności przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R Poprawa poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez wspieranie wyników wdrożeń B+R Wybrane wskaźniki rezultatu Utworzenie/rozbudowa trwałej komórki badawczo-rozwojowej, wzrost zatrudnienia w działalności B+R, wzrost nakładów na B+R Wynalazki zgłoszone do ochrony patentowej w wyniku projektu, liczba wprowadzonych na rynek nowych technologii 7,5 mln EUR

25 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie wzornictwa przemysłowego Wsparcie na projekty dotyczące: -rozwoju działalności B+R, w szczególności przekształcenia przedsiębiorcy w centrum badawczo- rozwojowe, -opracowania wzoru przemysłowego lub użytkowego i wdrożenia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego). PO IG Dzia ł anie 4.2 WnioskodawcyMSP i duże przedsiębiorstwa Budżet działania186 mln EUR Maksymalna kwota wsparciaWzornictwo - 22,6 mln PLN / B+R - 1,6 mln PLN Cel dzia ł ania Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw prowadzących B+R w obszarze wzornictwa przemysłowego i użytkowego Wybrane wskaźniki rezultatu Uruchomienie działalności B+R, liczba wynalazków zgłoszonych do ochrony patentowej, liczba zgłoszonych wzorów patentowych

26 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej własności przemysłowej (patentów, wzorów patentowych, wzorów użytkowych). PO IG Dzia ł anie 5.4 WnioskodawcyPrzedsiębiorcy MSP, Instytucje Otoczenia Biznesu Budżet działania35 100 000 EUR Maksymalna kwota wsparcia400 tys. PLN Cel dzia ł ania Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej Wybrane wskaźniki rezultatu Liczba zgłoszeń patentowych, liczba zgłoszeń wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych

27 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Projekty finansowane przez PARP ze środków krajowych: Bon na innowacje (2008-2010) - zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami, a instytucjami sfery B+R (zakup usług dotyczących wdrożenia lub rozwoju produktu lub technologii) Wnioskodawcy: mikro, mali przedsiębiorcy. Dostawcy usług: jednostki naukowe. Budżet: 30 mln PLN; Budżet programu w 2009 r. wynosi 7,65 mln PLN Wartość bonu: 15 tys. PLN. Termin naboru wniosków: nabór zamknięty Pożyczka na innowacje – wsparcie na realizację inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Limit kwoty pożyczki: nie może przekroczyć 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup usług doradczych nie mogą przekroczyć 15% sumy wydatków kwalifikujących się do objęcia pożyczką. Okres spłaty: do 10 lat. Karencja spłaty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie więcej niż stopa referencyjna. Termin naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bieżąco.

28 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 PO KL Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ©28 W ramach Poddziałania wsparciem objęte zostaną projekty wybrane w drodze konkursu: ponadregionalne zamknięte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców (lub grup przedsiębiorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkoleń (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw; studia podyplomowe dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw. Wnioskodawcy: przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców. Wartość projektu: min. 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN Wielkość wsparcia: Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne 80% (mikro-, małe przedsiębiorstwa), 70% (średnie przedsiębiorstwa), 60% (inne niż MSP) na szkolenia specjalistyczne 45% (mikro-, małe przedsiębiorstwa), 35% (średnie przedsiębiorstwa), 25% (inne niż MSP), na doradztwo 50%.

29 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 Dziękuję za uwagę. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony Informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02 www.parp.gov.pl Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego ul. Starobojarska 15 15-073 Białystok www.pfrr.pl e-mail: rif@pfrr.pl tel. 085 741 20 78, fax: 085 742 00 44


Pobierz ppt "2009 Bielsk Podlaski, 1 grudnia 2009 r. Tomasz Sacharczuk Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Dotacje na rozwój kadr, inwestycje oraz wsparcie działań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google