Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Koordynatorów Program LLP- Erasmus

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Koordynatorów Program LLP- Erasmus"— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Koordynatorów Program LLP- Erasmus
24 października 2012 mgr EWA WŁODARCZYK – BIURO WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ, KIELCE, UL. ŻEROMSKIEGO 5, TEL ,

2 Program spotkania Słowo wstępne - prof. zw. dr hab. Marek Przeniosło, Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą 2. Program LLP- Erasmus w UJK – mgr Ewa Włodarczyk a) Program Erasmus – informacje ogólne b) uczestnictwo UJK w Erasmusie 2004/ /13 - umowy bilateralne - budżet - wyjazdy studentów - przyjazdy studentów - wyjazdy wykładowców - przyjazdy wykładowców c) działania promujące Program w UJK d) Erasmus po 2013 roku e) sprawy różne 3. Relacje z pobytu: studentka Pani Pani Agnieszka Sak- stypendystka Programu Erasmus 4. Dyskusja i wnioski końcowe

3 Program Erasmus informacje ogólne
Działania typu "Mobilność-szkoły wyższe„ Kursy intensywne Kursy językowe EILC Wizyty przygotowawcze Projekty wielostronne ECTS Label DS Label

4 Działania typu „Mobilność -szkoły wyższe"
Obejmują: wyjazdy studentów na studia (SMS), wyjazdy studentów na praktykę (SMP), wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz przyjazdy pracowników zagranicznych przedsiębiorstw w celu prowadzenia zajęć ze studentami (STA), wyjazdy szkoleniowe pracowników (STT), organizację wymiany (OM).

5 Kursy intensywne Kurs intensywny (IP - Intensive Programme) programu Erasmus to krótki cykl zajęć dydaktycznych przygotowany przez nauczycieli akademickich z uczelni uczestniczących w programie dla grupy studentów tych szkół wyższych. 3 uczelnie/ instytucje z co najmniej 3 krajów uczestniczących w programie Erasmus, przy czym co najmniej jedna z uczelni musi być zlokalizowana w kraju członkowskim UE.   Koordynator projektu w imieniu całego konsorcjum składa do Narodowej Agencji w swoim kraju wniosek o dofinansowanie kursu intensywnego. Ostatni konkurs wniosków w programie "Uczenie się przez całe życie" odbędzie się w marcu 2013 roku ( termin składania wniosków)

6 Kursy językowe EILC Intensywne kursy językowe Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) to kursy mniej znanych języków UE i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus. Czas trwania kursu: od 2 do 6 tygodni. Kurs musi obejmować minimum 60 godzin nauki języka. Jednostki uczelniane specjalizujące się w nauczaniu języka polskiego jako obcego mogą ubiegać się o dofinansowanie organizacji kursów EILC dla zagranicznych studentów Erasmusa przyjeżdżających do Polski. Zainteresowane instytucje składają wnioski do Narodowej Agencji Programu "Uczenie sie przez całe życie" – Erasmus (termin składania wniosków – )

7 Wizyty przygotowawcze
Wizyta przygotowawcza może przybrać jedną z poniższych form: indywidualna wizyta przygotowawcza w organizacji partnerskiej w innym kraju uczestniczącym w Programie "Uczenie się przez całe życie"; udział w seminarium kontaktowym zorganizowanym przez Narodową Agencję, mającym na celu znalezienie partnera dla realizacji przyszłego projektu. Terminy składania wniosków: 8 tygodni przed wyjazdem  (nie ma ustalonego stałego terminu, wnioski składane są na bieżąco w zależności od terminu wizyty). Czas trwania wyjazdu: minimum 1 dzień, maksimum 5 dni Wyjazdy mogą odbywać się w terminie: od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2013  Wnioski o dofinansowanie należy składać do Narodowej Agencji w swoim kraju

8 Projekty wielostronne
Projekty wielostronne mogą skupiać się na m.in. następujących zagadnieniach: rozwój współpracy między szkołami wyższymi i środowiskiem pozaakademickim, ułatwianie dostępu do szkolnictwa wyższego strategia mobilności i usuwanie barier ograniczających mobilność na poziomie szkolnictwa modernizacji programów kształcenia i rozwiązań instytucjonalnych  w szkołach wyższych rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego uczelni, zacieśnianie związków między kształceniem i badaniami, zwiększanie innowacyjności i podnoszenie jakości kształcenia Projekty wielostronne Erasmusa są tzw. działaniami scentralizowanymi, co oznacza, że wniosek o dofinansowanie projektu składany jest przez instytucję koordynującą w imieniu całego konsorcjum do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Wniosek składany bezpośrednio do KE termin: )

9 ECTS Label ECTS Label to prestiżowa nagroda, która umożliwia promocję uczelni w kraju i za granicą. Jest to też znak jakości potwierdzający dbałość uczelni o internacjonalizację kształcenia i ukierunkowanie procesu dydaktycznego na studenta. Certyfikat ECTS Label jest przyznawany uczelniom, które: - posiadają Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu „Uczenie się przez całe życie”; -złożą w terminie wniosek do Agencji Narodowej, czyli przystąpią do konkursu na przyznanie certyfikatu ECTS Label poświadczającego prawidłowe stosowanie systemu ECTS jako systemu akumulacji i transferu punktów; -spełnią kryteria konkursu, o których mowa w formularzu wniosku -wyróżnienie jest przyznawane na czas ograniczony wskazany w decyzji Komisji Europejskiej. Uczelnie mogą ubiegać się o certyfikat ECTS Label, składając aplikację do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie.

10 DS Label Konkurs o certyfikat DS Label, organizowany przez Komisję Europejską, ma na celu nagradzać uczelnie, w których suplement do dyplomu jest wydawany zgodnie z wytycznymi Komisji, a zatem w sposób najbardziej korzystny dla studenta. Kryteria konkursu nakazują, aby wydawać suplement do dyplomu: Certyfikat DS Label jest przyznawany uczelniom, które: -posiadają Kartę Uczelni Erasmusa ważną do końca trwania programu „Uczenie się przez całe życie”; -złożą w terminie wniosek do Agencji Narodowej, czyli przystąpią do konkursu o przyznanie certyfikatu DS Label poświadczającego powszechne i nieodpłatne wydawanie suplementu do dyplomu wszystkim absolwentom studiów pierwszego i drugiego stopnia; -wyróżnienie jest przyznawane na czas ograniczony wskazany w decyzji Komisji Europejskiej. Uczelnie mogą ubiegać się o certyfikat DS Label, składając aplikację do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie.

11 Uczestnictwo UJK w Erasmusie
2004/ /13

12 Karta Erasmusa 2004/ /07

13 Uczelnie partnerskie w roku akademickim 2004/05- 1
- w roku akademickim 2012/ planowane >51

14 Współpraca w ramach Erasmusa
18 krajów

15 Kraje, z którymi UJK podpisał umowę w ramach
Erasmusa Włochy Hiszpania Portugalia Niemcy Czechy Słowacja Finlandia Cypr Austria Szwecja Dania Litwa Łotwa Grecja Wielka Brytania Turcja Bułgaria Chorwacja

16 Kierunki, które podpisały umowy i z którymi może następować wymiana studentów i wykładowców:
biologia, chemia, fizyka, matematyka, informatyka geografia, ochrona środowiska zarządzanie, ekonomia, administracja, politologia muzyka, plastyka, malarstwo, pedagogika, praca socjalna położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne historia, filologie (polska, rosyjska, angielska, germańska)

17 Budżet Programu Erasmus 2004/05 – 2012/13
euro

18 Budżet Programu Erasmus w poszczególnych latach
2004/ Euro – ogółem 2005/ Euro – ogółem 2006/ Euro – ogółem 2007/ Euro – ogółem 2008/ Euro – ogółem 2009/ Euro – ogółem 2010/ Euro – ogółem 2011/12 – Euro – ogółem 2012/13 – Euro - ogółem

19 Budżet LLP- Erasmus rok akademicki 2012/13
wyjazdy studentów – Euro (73% z ogólnej kwoty przyznanej na działania w roku 2012/13) wyjazdy pracowników – Euro

20 Wyjazdy studentów 2004/05 – 2012/13 258 osób studia – praktyka – (przedłużenie naboru)

21 Wyjazdy studentów w poszczególnych latach
w roku akademickim 2004/05 – 1 os. w roku akademickim 2005/06 – 13 os. w roku akademickim 2006/07 – 21 os. w roku akademickim 2007/08 – 24 os. w roku akademickim 2008/09 – 21 os. (w tym praktyka: 3os.) w roku akademickim 2009/10 – 31 os. (w tym praktyka: 3os.) w roku akademickim 2010/11 – 46 os. (w tym praktyka: 10os.) w roku akademickim 2011/12 – 53 os. (w tym praktyka: 6os.) w roku akademickim 2012/13 – 48 os. (w tym praktyka: 5 os., trwa przdłużony nabór na wyjazdy na praktykę) Razem: os.

22 Studenci- wysokość dofinansowania z budżetu Erasmusa 2004/05- 2012/13
euro

23 Studenci- wysokość dofinansowania
Rok akademicki (stawka na 1 m-c)/ kwoty w euro 2004/05 245 2005/06 207, 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13

24 Studenci – kryteria kwalifikacji
Studia: Praktyka: - średnia ocen - znajomość języka obcego - motywacja - znajomość języka obcego - średnia ocen - motywacja

25 Wyjazdy studentów na studia
ZASADY: wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów studenci zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich)/ magisterskich/ doktoranckich – studia stacjonarne i niestacjonarne studenci co najmniej II roku studiów minimalny okres studiowania - 3 miesiące maksymalny okres studiowania - 1 ten sam rok akademicki

26 Wyjazdy studentów na studia
cd. ZASADY uczelnia przyjmująca rezygnuje z pobierania czesnego student otrzymuje skromne stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) student wyjeżdżający nie powinien tracić praw studenta w Polsce (kontynuacja wypłat stypendiów krajowych) student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych

27 Wyjazdy studentów na praktykę
ZASADY: Gdzie można odbyć praktykę: Przedsiębiorstwa, placówki naukowo- badawcze, organizacje non-profit, inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp.) Gdzie nie można odbyć praktyk: Instytucje unijne odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi programami, polskie placówki dyplomatyczne za granicą

28 Wyjazdy studentów na praktykę
cd. ZASADY: Długość trwania praktyki: Min. 3 miesiące – max 1rok, (ten sam rok akademicki) Kryteria: Znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej, aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

29 Wyjazdy studentów na praktykę
Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę?: W odpowiedzi na ogłoszony Nabór student zainteresowany wyjazdem na praktykę składa do Koordynatora ds. ECTS formularz- deklarację wyjazdu (dostępny na stronie: zakładka LLP- Erasmus, a następnie Erasmus dla studentów Termin składania wniosku: podany zawsze w ogłoszonym Naborze

30 Wyjazdy studentów na praktykę
Dofinansowanie przez uczelnię: w każdym roku akad. inne w zależności od wys. funduszy i ilości osób zakwalifikowanych do wyjazdu Wynagrodzenie w okresie praktyki: Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

31 Studenci – zasady wyjazdu w ramach Programu Erasmus
Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować: Jednokrotny wyjazd na studia (SMS) Jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP) Jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus Łączna długość pobytów SMS, SMP oraz w Programie Erasmus Mundus nie może przekroczyć 24 miesięcy.

32 Przyjazdy studentów Koordynatorzy Organizacja przyjazdu (Letter of intent/ confirmation letter) Zajęcia w języku obcym (Learning Agreement)

33 Studenci 1) Koszty utrzymania – na ile grant Er Erasmusa pokrywa wydatki 2) Zaliczanie 3) Preferencja wyjazdu- sem zimowy 4) Przedłużanie pobytu

34 Wyjazdy wykładowców 2004/05 – 2012/13
155 osób

35 Wyjazdy wykładowców w poszczególnych latach
w roku akademickim 2004/05 – 1 os. w roku akademickim 2005/06 – 7 os. w roku akademickim 2006/07 – 16 os. w roku akademickim 2007/08 – 16 os. w roku akademickim 2008/09 – 15 os. w roku akademickim 2009/10 – 17 os. w roku akademickim 2010/11 – 18 os. w roku akademickim 2011/ os. w roku akademickim 2012/13 – 40 os. Razem: os.

36 Wykładowcy- wysokość dofinansowania z budżetu Erasmusa 2004/05- 2012/13
euro

37 Wykładowcy - wysokość dofinansowania
Rok akademicki Wykładowcy (stawka na wyjazd tj. 5 dni) 2004/05 500 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 Kwoty w euro

38 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
ZASADY: wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę wykładowców minimalna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - 5 godzin zajęć Długość pobytu- zaleca się, aby pobyt trwał 5 dni , maksymalny czas pobytu to 6 tygodni Nabór odbywa się na początku każdego roku akademickiego

39 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych
KRYTERIA: nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy ustalony Individual Teaching Programme znajomość języka obcego staż naukowy zaangażowanie w życie uczelni

40 Przyjazdy wykładowców
uzgodnienie terminu pobytu wykładowcy na wydziale (osoba odpowiedzialna: Koordynator Instytutowy/Wydziałowy) przekazanie informacji o planowanym pobycie- do Biura Współpracy z Zagranicą

41 Promocja Programu Erasmus
spotkania na Wydziałach/Instytutach spotkania/ doradztwo indywidualne strona internetowa uczelni zjazd stypendystów foldery (np. relacje stypendystów Erasmusa) plakaty, ulotki, inne materiały promocyjne

42 Rok 2012 25- lecie Erasmusa NA planuje „Polski Dzień Erasmusa”
Ambasadorzy Programu Erasmus

43 Erasmus po 2013 roku „Erasmus for all” – „spadkobierca” programów z okresu Informacja o nazwie i ogólnych założeniach nowego programu została ogłoszona 23 listopada 2011 przez Panią Androulla Vassiliou Komisarz ds. Edukacji, Kultury, Wielojęzyczności i Młodzieży:

44 Erasmus for all d o t y c h c z a s o w e LLP Młodzież w działaniu
Erasmus Mundus Tempus Alfa Edulink EU Jean Monet Inicjatywy sportowe

45 Erasmus for all Jean Monet Sport Key Action 1 Learning Mobility
Cooperation Key Action 3 Policy reform

46 Sprawy różne nowe umowy bilateralne – cały rok
zaliczanie okresu studiów- problemy?/ jakie? przygotowanie Learning Agreement stypendia – kontynuacja wypłat (stypendium naukowe, socjalne) oferta Studium Języków Obcych (MSJO)- możliwość zorganizowania kursu z jęz. obcych (angielski, niemiecki) – na poziomie B2 – nieobjęte planem studiów, płatne min. 12zł/godz.

47 Jakie działania podejmować, aby usprawnić Program w uczelni i jak przygotować uczelnię do „Erasmusa dla wszystkich”

48 Program LLP- Erasmus Więcej informacji:
- zakładka LLP Erasmus - zakładka Erasmus

49 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Koordynatorów Program LLP- Erasmus"

Podobne prezentacje


Reklamy Google