Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie Koordynatorów ds. Programu Erasmus oraz ECTS 9 stycznia 2009r - godz. 10.00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie Koordynatorów ds. Programu Erasmus oraz ECTS 9 stycznia 2009r - godz. 10.00."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie Koordynatorów ds. Programu Erasmus oraz ECTS 9 stycznia 2009r - godz. 10.00

2 Program spotkania 1.Słowo wstępne – prof. zw. dr hab. Wiesław Caban, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, Uczelniany Koordynator ds. Programu LLP- Erasmus 2.Informacja dot. udziału UJK w Programie LLP- Erasmus – mgr Ewa Włodarczyk a) lata 2004/05-2008/09 b) rok akademicki 2008/09: - wysokość dofinansowania - wyjazdy studentów (studia, praktyki) - zasady - wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych- zasady 3. Dyskusja i wnioski końcowe

3 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus Ilość umów bilateralnych stanowiących podstawę dofinansowania: -w roku akademickim 2004/05- 1 -w roku akademickim 2005/06- 10 -w roku akademickim 2006/07- 21 -w roku akademickim 2007/08- 24 -w roku akademickim 2008/09- 26

4 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus UJK w ramach podpisanych umów bilateralnych współpracuje z uczelniami z następujących krajów: Włochy (Viterbo), Portugalia (Coimbra), Słowacja (Żilina, Bańska Bystrzyca, Rużomberok), Czechy (Praga, Usti, Pardubice), Niemcy (Kassel, Schmalkalden, Mittweida, Essen, Bielefeld, Kolonia, Frankfurt n/M), Finlandia (Turku), Norwegia (Bergen), Szwecja (Goteborg), Litwa (Wilno, Kowno), Łotwa (Daugavpils), Dania (Odense), Hiszpania (Vigo), Wlk. Brytania (Dundee)

5 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus Kierunki, które podpisały umowy i z którymi może następować wymiana nauczycieli i studentów: Wydz. Matem.- Przyr. - biologia, fizyka, matematyka, informatyka Wydz. ZiA - zarządzanie, ekonomia Wydz. Pedagog. i Artyst. – muzyka, plastyka, malarstwo, pedagogika, Wydz. Nauko Zdrowiu – położnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, zdrowie publiczne Wydz. Humanistyczny – historia, filologie (polska, rosyjska, angielska, germańska) Filia UJK- Wydz. Nauk Społ. - ekonomia

6 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus Wysokość dofinansowania w poszczególnych latach: 2004/05- 3 770 Euro – ogółem 2005/06- 36 725 Euro – ogółem 2006/07- 68 885 Euro – ogółem 2007/08- 44 680 Euro – ogółem 2008/09- 48 832 Euro - ogółem

7 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus Wyjazdy studentów: w roku akademickim 2004/05 – 1 os. w roku akademickim 2005/06 – 13 os. w roku akademickim 2006/07 – 21 os. w roku akademickim 2007/08 – 24 os. w roku akademickim 2008/09 – 22 os. ----------------------------- Razem: 81 os.

8 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus Wyjazdy wykładowców: w roku akademickim 2004/05 – 1 os. w roku akademickim 2005/06 – 7 os. w roku akademickim 2006/07 – 16 os. w roku akademickim 2007/08 – 16 os. w roku akademickim 2008/09 – zakwalifikowano do wyjazdu:16 os. ----------------------------- Razem: 56 os.

9 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus Wysokość dofinansowania (kwoty w euro) Rok akademickiStudenci (stawka na 1 m-c) Wykładowcy (stawka na wyjazd tj. tydzień) 2004/05245500 2005/06207,50- 340500 2006/07250- 300500 2007/08230- 250430- 752 2008/09250- 350450- 700

10 Uczestnictwo UJK w Programie LLP- Erasmus rok akademicki 2008/09 Dofinansowanie: 48 832 Euro – ogółem w tym: SMS (wyjazdy studentów na studia)- 33 457 Euro SMP (wyjazdy studentów na praktykę)- 2 715 Euro STA (wyjazdy wykładowców)- 8 000 Euro OM (organizacja wymiany)- 4 660 Euro

11 Wyjazdy studentów na studia ZASADY: u wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę studentów u studenci zarejestrowani na studiach licencjackich (inżynierskich)/ magisterskich/ doktoranckich u studenci co najmniej II roku studiów u minimalny okres studiowania - 3 miesiące u maksymalny okres studiowania - 1 ten sam rok akademicki

12 Wyjazdy studentów na studia cd. ZASADY uczelnia przyjmująca rezygnuje z pobierania czesnego student otrzymuje skromne stypendium wyrównujące zwiększone koszty utrzymania za granicą uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) student wyjeżdżający nie powinien tracić praw studenta w Polsce (kontynuacja wypłat stypendiów krajowych) student powinien być traktowany przez uczelnię przyjmującą na zasadach obowiązujących studentów lokalnych

13 Wyjazdy studentów na praktykę ZASADY: Gdzie można odbyć praktykę: Przedsiębiorstwa, placówki naukowo- badawcze, organizacje non-profit, inne instytucje (muzea, biblioteki, szpitale itp.) Gdzie nie można odbyć praktyk: Instytucje unijne odpowiedzialne za zarządzanie unijnymi programami, polskie placówki dyplomatyczne za granicą

14 Wyjazdy studentów na praktykę cd. ZASADY: Długość trwania praktyki: Min. 3 miesiące – max 1rok, (ten sam rok akademicki) Kryteria: Znajomość języka kraju, w którym odbędzie się praktyka albo języka, który wymagany jest w instytucji przyjmującej, aktywność na uczelni (uczestnictwo np. w kołach naukowych), motywacja itp.

15 Wyjazdy studentów na praktykę Jak ubiegać się o wyjazd na praktykę?: Student zainteresowany wyjazdem na praktykę składa do Koordynatora ds. ECTS formularz- deklarację wyjazdu (dostępny na stronie: http://www.ujk.kielce.pl/site/1157)http://www.ujk.kielce.pl/site/1157 Termin składania wniosku: 15 marca 2009 roku

16 Wyjazdy studentów na praktykę Dofinansowanie przez uczelnię: W roku akad. 2008/09 uczelnia otrzymała łączną kwotę 2715 euro dla 2 osób na okres 3 m-cy (średni koszt stypendium dla 1ej osoby 452 euro/m-c) Wynagrodzenie w okresie praktyki: Instytucja przyjmująca może ale nie musi wypłacać wynagrodzenia. Sprawę tę reguluje odrębna umowa między studentem a instytucją przyjmującą.

17 Studenci – zasady wyjazdu w ramach Programu Student może podczas swoich studiów, niezależnie od liczby studiowanych kierunków oraz liczby uczelni macierzystych, zrealizować: Jednokrotny wyjazd na studia (SMS) Jednokrotny wyjazd na praktykę (SMP) Jednokrotny wyjazd do uczelni partnerskiej w ramach realizowanych studiów w programie Erasmus Mundus Łączna długość pobytów SMS, SMP oraz w Programie Erasmus Mundus nie może przekroczyć 24 miesięcy.

18 Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych ZASADY: wyjazdy tylko do uczelni posiadających Kartę Erasmusa, z którymi podpisano umowy na wymianę wykładowców minimalna liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych - 5 godzin zajęć Długość pobytu- zaleca się, aby pobyt trwał 5 dni, maksymalny czas pobytu to 6 tygodni Nabór odbywa się na początku każdego roku akademickiego

19 Osoby do kontaktu na szczeblu ogólnouczelnianym Uczelniany Koordynator ds. Programu LLP- Erasmus Prof. zw. dr hab. Wiesław Caban – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Tel. 041- 349 72 04, fax 041- 349 72 01 E-mail: reknauk@ujk.kielce.pl

20 Osoby do kontaktu na szczeblu ogólnouczelnianym Obsługa Programu LLP- Erasmus Mgr Ewa Włodarczyk Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą ul. Żeromskiego 5 Tel./fax (41) 349 72 32 www.ujk.kielce.pl E-mail: erasmus@ujk.kielce.pl

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Spotkanie Koordynatorów ds. Programu Erasmus oraz ECTS 9 stycznia 2009r - godz. 10.00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google