Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koordynator Programu Erasmus Wersja skrócona przez S.Salamon – BWZ UW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koordynator Programu Erasmus Wersja skrócona przez S.Salamon – BWZ UW"— Zapis prezentacji:

1 Koordynator Programu Erasmus Wersja skrócona przez S.Salamon – BWZ UW
Spotkanie informacyjne Beata Skibińska Koordynator Programu Erasmus Erasmus Warszawa, CODN 18 stycznia 2007 Wersja skrócona przez S.Salamon – BWZ UW

2 Program „Uczenie się przez całe życie” Lifelong Learning Programme - LLP
COMENIUS Edukacja od poziomu przedszkola do poziomu szkoły średniej włącznie ERASMUS Kształcenie i szkolenie na poziomie szkolnictwa wyższego LEONARDO DA VINCI i szkolenie zawodowe na poziomach innych niż szkolnictwo wyższe GRUNDTVIG Kształcenie dorosłych PROGRAM MIĘDZYSEKTOROWY  Współpraca i innowacje w dziedzinie uczenia się przez całe życie;  Promowanie nauki języków obcych;  Rozwijanie innowacyjnych, opartych na ICT, treści, usług, metodologii uczenia oraz rozwiązań praktycznych dla potrzeb uczenia się przez całe życie;  Upowszechnianie i wykorzystanie wyników działań wspieranych w ramach programu oraz poprzednich programów związanych z tą dziedziną, jak również wymiana sprawdzonych modelowych rozwiązań; PROGRAM JEAN MONNET Wsparcie działań w dziedzinie integracji europejskiej oraz europejskich instytucji i stowarzyszeń

3 Program „Uczenie się przez całe życie”
Czas trwania: styczeń grudzień 2013 Budżet: EUR Uczestniczące kraje: 27 krajów członkowskich UE Norwegia, Islandia, Lichtenstein Turcja Chorwacja (?), inne kraje bałkańskie? Szwajcaria (?)

4 Program LLP – istotne dokumenty
Decyzja Parlamentu Europejskiego ustanawiająca program Zaproszenie do składania wniosków Cz. I Priorytety Cz. II Informacje administracyjne i finansowe Przewodnik dla wnioskodawców ??Czy zainstalujemy na naszej stronie Call i Guide w polskiej wersji językowej??

5 Cele programu Erasmus w latach 2007-2013
Wspieranie tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego Wzmacnianie wkładu szkolnictwa wyższego oraz kształcenia zawodowego na poziomie szkolnictwa wyższego w proces innowacji

6 Cele programu LLP Erasmus 2007-2013
Poprawa jakości i zwiększenie (mechanizmy fin.) liczby studentów i nauczycieli akademickich, pracowników uczestniczących w mobilności w Europie zakresu współpracy wielostronnej pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie zakresu współpracy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami tak aby do roku 2012 w wymianie Erasmusa udział wzięło co najmniej 3 milionów studentów Zwiększenie poziomu przejrzystości i zgodności między kwalifikacjami uzyskiwanymi w szkołach wyższych a kwalifikacjami uzyskiwanymi w instytucjach zaawansowanego kształcenia zawodowego w Europie

7 Uzyskanie przez uczelnię prawa uczestnictwa w LLP 2007-2013
Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) Standardowa Fundusze na mobilność (bez wyjazdów studentów na praktyki) Udział w projektach wielostronnych Rozszerzona Fundusze na mobilność, w tym wyjazdy studentów na praktyki Udział w projektach wielostronnych

8 Karta Uczelni Erasmusa
Przepustka do Erasmusa (i nie tylko!) Podstawowe Zasady Erasmus Policy Statement Szkoła wyższa - wg definicji legislacji krajowej Aktualnie ok szkół wyższych w Europie posiada EUC

9 Co nowego w Erasmusie 2007-2013? Działania (akcje) scentralizowane:
nowe typy projektów Działania (akcje) zdecentralizowane: wyjazdy studentów na praktyki wyjazdy innych pracowników (nie tylko akademickich) brak wydzielonych funduszy na wprowadzanie systemu ECTS Projekty typu kurs intensywny (IP, Intensive Programme) – ocena wniosków i zarządzanie finansami przez Narodową Agencję kraju-koordynatora.

10 Działania zdecentralizowane Erasmusa
Uczelnia składa wniosek do Narodowej Agencji (Info. BWZ - stan na dzień ) Wyjazdy studentów (BWZ – do br.) - studia - praktyki - studia + praktyki Wyjazdy pracowników (BWZ – do br.) nauczycieli akademickich - innych pracowników Organizacja Wymiany – OM (BWZ – j.w.) Erasmus Intensive Languages Courses EILC (jednostka UW – do br.) Projekty Kursy Intensywne IP (jednostki UW- j.w.)

11 Działania scentralizowane Erasmusa
Uczelnia (= jednostka UW) składa wniosek do Komisji Europejskiej Projekty wielostronne (do br.) projekty związane z opracowaniem programów nauczania (dawne CD); Projekty* - współpraca uczelni z przedsiębiorstwami; Projekty* - programy modernizacji uczelni; Projekty* - Wirtualne kampusy * - nowości Sieci Tematyczne (do br.) Działania wspierające (do br.)

12 Projekty wielostronne typu Curriculum Development (CD)
Wspólne opracowanie europejskich modułów (<<< Erasmus Mundus) Wspólne opracowanie programu studiów (<<< Erasmus Mundus) Zagadnienia priorytetowe: integrated programmes – opracowanie, wdrożenie, wielojęzyczność, różnorodność językowa, programy kształcenia ustawicznego

13 Projekty wielostronne typu Współpraca uczelnia-przedsiębiorstwo
Zwiększanie zatrudnialności absolwentów, ich kompetencji Promowanie praktyk Uznawanie/ zaliczanie (recognition) przez uczelnię praktyk oraz mechanizmy zapewniania jakości praktyk Zagadnienia priorytetowe: doradztwo zawodowe, przedsiębiorczość jako element nauczania, współpraca z MŚP, transfer innowacji

14 Projekty wielostronne typu Modernizacja uczelni
Modernizacja programów nauczania Ośrodki (centra) kształcenia otwartego Strategie finansowania uczelni Wewnętrzne systemy zarządzania Jakość funkcjonowania i podniesienie atrakcyjności Zagadnienia priorytetowe: dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy, strategie LLL, pro-aktywne strategie finansowania, wewnętrzne systemy zarządzania

15 Wspólne kształcenie, pomoce dydaktyczne
Projekty wielostronne typu Wirtualne kampusy nowość w Erasmusie, poprzednio w e-Learning Zwiększenie wirtualnej mobilności jako uzupełnienie / zamiennik mobilności tradycyjnej Modernizacja programu studiów pod kątem włączenia do nich wirtualnej mobilności Wspólne kształcenie, pomoce dydaktyczne on-line, innowacyjne koncepcje kształcenia Udostępnienie pomocy edukacyjnych w systemie on-line i dostęp do nich na szczeblu europejskim Nowość w Erasmusie; wcześniej w E-Learning Wirtualna mobilność – dotyczy studentów i nauczycieli

16 Projekty wielostronne typu Sieci Tematyczne
Duże projekty, reprezentacja wszystkich krajów uczestniczących Uczelnie, stowarzyszenia zawodowe, przedsiębiorstwa, inne instytucje istotne dla danej dziedziny W ramach określonej dziedziny, opracowanie nowych koncepcji kształcenia i kompetencji Innowacyjność, przekrojowość, zastosowanie rozwiązań we wszystkich krajach

17 Uzyskanie przez uczelnię prawa uczestnictwa w programie 2007-2013
Karta Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter, EUC) Rozszerzona Fundusze na mobilność , w tym wyjazdy studentów na praktyki Udział w projektach wielostronnych Standardowa Fundusze na wymianę (bez wyjazdów studentów na praktyki) Udział w projektach wielostronnych

18 Wniosek o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa
Termin – do 28 lutego 2007 Wniosek on-line składa BWZ do Executive Agency, + przesyła wydruk wniosku (podpisanego i opatrzonego pieczęciami) + przesyła kopię wydruku do Narodowej Agencji WYNIKI – UWAGA >> maj 2007 ! Liczba egzemplarzy wniosku do NA i

19 Wniosek o uzyskanie Karty Uczelni Erasmusa (2) Erasmus Policy Statement
I część - opis polityki i strategii uczelni dot. udziału w różnych działaniach Erasmusa i innych podprogramach/akcjach LLP II część – opis działań dot. mobilności, zaliczenia okresu studiów, systemu punktowego, kursów językowych, oferty dydaktycznej III część – opis działań dot. organizacji oraz zaliczenia praktyk studenckich

20 Czego jeszcze nie wiadomo? DUŻO!
NP. Dopuszczalne warianty wyjazdów studentów (studia, praktyka, studia+praktyka) NP. Praktyki - instytucja „pośrednika” NP. Definicja „konferencji”

21 Ogólne zasady Wyjazdy studentów na studia
Posiadanie Karty Uczelni Erasmusa Bilateral Agreement Zasady rekrutacji w uczelni (dokument) Umowa uczelnia-student Learning Agreement Transcript of Records Kontynuacja wypłat stypendiów krajowych, do których student nabył prawo przed wyjazdem Wysokość stypendium (wg zasad w umowie uczelnia-NA) Przygotowanie językowe (EILC i inne) wysokość stypendium – należy zachować średni grant na poziomie 200 euro/ miesiąc. ?Trzeba powiedzieć o tabeli KE (max. stawki per host country)? Zasady rekrutacji – ?student co najmniej 2 roku, dobre wyniki w nauce, znajomość języka w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni macierzystej?

22 Ogólne zasady Wyjazdy studentów na praktykę
Posiadanie Rozszerzonej Karty Uczelni Erasmusa Organizacja praktyk: samodzielnie przez uczelnię LUB poprzez instytucję pośredniczącą Zakres odpowiedzialności uczelni Zakres odpowiedzialności instytucji pośredniczącej Program praktyk i umowa Dodatkowe kryteria ustalone przez uczelnię (forma pisemna) Wysokość stypendium Uznanie przez uczelnię praktyki zrealizowanej przez studenta Minimalny czas trwania praktyki to 3 miesiące Łączenie wyjazdu na studia z praktyką instytucja pośrednicząca - `certyfikacja` ważna przez 3 lata ( ), następna przez 4. zakres odp. uczelni: LA, work programme, practical arrangements, monitoring, recognition zakres odp. instytucji pośredniczącej: guarantee that the administrative arrangements are properly set up & that the financial rules and procedures are obeyed. Podpisują one także umowę dwustronną z każdą z uczelni, która korzysta z ich pośrednictwa student zachowuje prawo do wpłaty stypendiów krajowych „dodatkowe kryteria” – np. wyniki w nauce, znajomość języka kraju, w którym ma odbyć się praktyka. „łączenie wyjazdu na studia z praktyką” – czas trwania 3-12 miesięcy, przy czym może to być 1 miesiąc praktyki i 2 miesiące studiów; Dokumenty: „Placement contract” – trójstronna lub czterostronna umowa „Training agreement (a la LA) – j.w Standard Quality Committment (a la „karta studenta erasmusa”)– j.w list intencyjny: podpisuje uczelnia z pośrednikiem (a nie z przedsiębiorstwem); list jest dołączany do wniosku do NA

23 Kwalifikacja nauczycieli przez uczelnię
Ogólne zasady Wyjazdy nauczycieli w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Umowa dwustronna Kwalifikacja nauczycieli przez uczelnię Zajęcia zintegrowane z programem kształcenia uczelni przyjmującej Uzgodnienie programu zajęć przed wyjazdem Wymóg przeprowadzenia co najmniej 5 godzin zajęć (od roku 2007/08) Maksymalny czas trwania wyjazdu – 6 tygodni Dzienne i tygodniowe stawki stypendium

24 Jak zapewnić studentom wyjazdy na praktyki?
Działania Zdecentralizowane (2) Jak zapewnić studentom wyjazdy na praktyki? Decyzja: samodzielnie czy przez „pośrednika” 1) Jeżeli samodzielnie: Zdobycie miejsc w zagranicznych przedsiębiorstwach Podpisanie (nieobowiązkowe) zobowiązania (liczba osób, czas pobytu, forma opieki, ubezpieczenie w miejscu pracy) 1) Jeżeli przez „pośrednika”: Wybór „pośrednika” Scedowanie na „pośrednika” spraw organizacyjno-finansowych Odpowiedzialność za aspekty „akademickie” praktyki

25 Instytucja przyjmująca
Ogólne zasady Wyjazdy pracowników uczelni oraz pracowników przedsiębiorstw w celach szkoleniowych Cel wyjazdu Instytucja przyjmująca Kwalifikacja na wyjazd (m.in. indywidualny „plan pracy”) Rozliczenie: raport z wyjazdu Czas trwania: 1 – 6 tygodni Pracownicy przedsiębiorstw/ instytucji – pobyt w uczelni (polskiej), która jest beneficjentem programu (transfer wiedzy) Cel wyjazdu: uczelnia<->enterprise: The purpose is to allow the beneficiaries to learn by transfer of knowledge or knowhow and to acquire practical skills. The activities can be very varied: seminars, workshops, courses and conferences, periods of practical training, short secondments, etc. inni pracownicy<->uczelnia zagr.: The purpose is to allow the beneficiaries to learn from the experiences and good practices of a partner institution and to improve the skills required for their current job. The main activity is a short stay in the partner institution that can be called with a variety of names: short secondment period, job-shadowing scheme, study visit, etc Kwalifikacja: pracownicy uczelni: jak w TS; pracownicy przedsiębiorstw: imienne zaproszenie z uczelni Plan pracy: uzgodniony między stronami i obejmujący takie punkty jak: ogólny cel wyjazdu, spodziewane rezultaty, planowany przebieg pobytu, w miarę możliwości-program.

26 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08?
Studenci – studia: Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik korygujący x współczynnik limitujący x średnia długość pobytu w roku 2005/06 x kwota miesięcznego stypendium dla danej grupy krajów Studenci – praktyki: Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik limitujący x średnia długość pobytu określona we wniosku x kwota miesięcznego stypendium dla danej grupy krajów

27 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? (2)
nauczyciele akademiccy – wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (teaching assigments): Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik korygujący x współczynnik imitujący x kwota stypendium na jeden wyjazd pozostali pracownicy: Liczba wyjazdów wpisana do wniosku x współczynnik limitujący x kwota stypendium na jeden wyjazd

28 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? (3)
Organizacja wymiany: liczba wyjazdów studentów i pracowników łącznie zrealizowana w roku 2005/06 x określona kwota (zryczałtowana) + liczba zaplanowanych praktyk x współczynnik limitujący x określona kwota (zryczałtowana) Kwoty zryczałtowane różne dla różnych skal wyjazdów oraz różne dla wyjazdów studentów na studia i wszystkich kategorii pracowników oraz wyjazdów studentów na praktyki Kwoty zryczałtowane OM przy wyjazdach na praktyki - wyższe niż przy wyjazdach na studia i wyjazdach pracowników

29 Jak będzie obliczana kwota środków finansowych dla uczelni na rok 2007/08? (4)
Skale wyjazdów: Niska – od 1 do 25 osób Średnia – od 26 do 100 osób Wysoka – od 101 do 400 osób Bardzo wysoka – powyżej 400 osób Przykład obliczenia kwoty funduszy na OM dla uczelni, która w roku 2005/06 zrealizowała 254 wyjazdy: 25 x kwota dla skali niskiej + 75 x kwota dla skali średniej x kwota dla skali wysokiej

30 Wyjazdy studentów na studia Wyjazdy studentów na praktyki
Jak będzie określony budżet dla uczelni? (UW – ok. 2,5 mln euro na 2007/2008??) W umowie na 2007/08 będzie zapisanych maksymalnie 5 różnych pozycji budżetowych: Wyjazdy studentów na studia Wyjazdy studentów na praktyki Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych Wyjazdy pracowników w celu udziału w szkoleniach Organizacja wymiany (studia+pracownicy/praktyki) Rozdział na OM „standardowe” i „na praktyki”

31 Jakie będą wysokości stypendiów na etapie obliczania kwoty środków finansowych dla uczelni?
Nie niższe niż w roku 2006/07: SM: grupa I- 305, II - 255, III euro TM: 500 Euro (BG i RO – 400 EUR) OM: 1 skala - 120, 2 skala – 110, 3 skala – 90, 4 skala – 80 euro

32 Nienaruszalność pozycji budżetowych
Co będzie określone w umowie (zasady, których nie będzie można naruszyć)?: Nienaruszalność pozycji budżetowych Miesięczne górne limity stypendiów dla poszczególnych grup krajów (oddzielne przy wyjazdach na studia i na praktyki) Dzienne i tygodniowe stawki stypendiów przy wyjazdach pracowników Liczba wyjazdów koniecznych do zrealizowania, aby „zatrzymać” pełną kwotę przyznanego OM

33 Pracownicy Programu Erasmus
Beata Skibińska – Koordynator Programu Erasmus, / frse.org.pl Anna Bielecka, Małgorzata Członkowska – Naumiuk, Renata Decewicz, Michał Mroczkowski, Dorota Rytwińska, Renata Smolarczyk,

34 Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Kontakt Education, Audiovisual and Culture Executive Agency Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Erasmus ul. Mokotowska 43 Warszawa


Pobierz ppt "Koordynator Programu Erasmus Wersja skrócona przez S.Salamon – BWZ UW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google