Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Podstawowe pojęcia i źródła informacji o funduszach strukturalnych Ewa Kocińska - RPK Poznań

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Podstawowe pojęcia i źródła informacji o funduszach strukturalnych Ewa Kocińska - RPK Poznań"— Zapis prezentacji:

1 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Podstawowe pojęcia i źródła informacji o funduszach strukturalnych Ewa Kocińska - RPK Poznań ewa.kocinska@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Podstawowe pojęcia

3 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Dokumenty programowe 2000-2006 Narodowy Plan Rozwoju + Sektorowe Programy Operacyjne Programy/plany rozwoju określające cele i kierunki wydatkowania środków na podstawie analizy aktualnej sytuacji danego sektora; kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów; osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie danych zadań; szacowaną wielkość środków z uwzględnieniem wspołfinansowania ze wszystkich osiągalnych źródeł budżetowych

4 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Narodowy Plan Rozwoju Dokument programowy stanowiący podstawę planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera propozycje celów, działań oraz wielkości interwencji Funduszy Strukturalnych ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy Polską a Unią Europejską. Na podstawie tego dokumentu Polska prowadzi uzgodnienia z Komisją Europejską w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty

5 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) Dokument przyjęty przez Komisję, w uzgodnieniu z danym państwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłożonego planu przez państwo członkowskie i zawierający strategię i priorytety działań Funduszy i państwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielkość wkładu Funduszy i innych środków finansowych. Dokument ten winien być podzielony na priorytety i wdrażany za pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych.

6 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Program Operacyjny Dokument przyjęty przez Komisję, służący wdrażaniu PWW i składający się ze spójnego zestawienia priorytetów, zawierającego działania wieloletnie, które mogą być wdrażane przez jeden lub kilka Funduszy, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

7 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Sektorowe Programy Operacyjne Programy operacyjne przygotowywane i zarządzane przez właściwe resorty centralne, realizujące zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych

8 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Uzupełnienie Programu Dokument wdrażający strategię i priorytety pomocy, zawierający także szczegółowe elementy na poziomie Działania przygotowany przez państwo członkowskie lub instytucję zarządzającą, i w razie potrzeby korygowany. W dokumencie tym przedstawione są szczegółowe kryteria wyboru projektów, system wdrażania, budżet działań.

9 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Priorytety Priorytety strategii, przyjętych w PWW (programach operacyjnych); Priorytetowi jest podporządkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich środków finansowych państwa członkowskiego, jak również zestaw sprecyzowanych celów. Np. Priorytet 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

10 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Działanie Grupa projektów realizujących ten sam cel. Działanie stanowi etap pośredni między priorytetem a projektem. Np. w ramach Priorytetu 2 SPO RZL wyróżniamy 4 działania – m.in. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

11 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Obszar interwencji Grupa kategorii interwencji, odpowiadająca odpowiedniej sferze działalności człowieka, tj. otoczeniu produkcyjnemu, zasobom ludzkim, infrastrukturze podstawowej oraz działaniom przygotowawczym i promocyjnym. Do głównych obszarów interwencji zaliczono: rolnictwo, leśnictwo, promowanie dostosowania i rozwoju obszarów rolniczych, rybołówstwo, pomoc dla dużych przedsiębiorstw, pomoc dla średnich i małych przedsiębiorstw, turystyka, infrastruktura transportowa, infrastruktura telekomunikacyjna i społeczeństwo informacyjne, infrastruktury energetyczne, infrastruktura środowiskowa, planowanie przestrzenne i odbudowa, infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia publicznego.

12 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Kategoria interwencji Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działań. Kategorie interwencji są wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozdań dotyczących Funduszy Strukturalnych i ich obciążenia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczących różnych polityk.

13 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Instytucja Zarządzająca Instytucja lub organ publiczny lub prywatny, wyznaczony przez państwo członkowskie na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym, lub też państwo członkowskie, o ile sam sprawuje funkcje zarządzania pomocą, odpowiedzialna za sterowanie i nadzorowanie procesu realizacji określonego dokumentu. W przypadku SPO RZL funkcję tę pełni Departament Zarządzania EFS w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

14 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Instytucja Pośrednicząca Jednostka podlegająca Instytucji Zarządzającej, której Instytucja Zarządzająca przekazuje część uprawnień. Do zadań Instytucji Pośredniczącej należy m.in. zagwarantowanie prawidłowości operacji finansowych, przedkładanie i potwierdzanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej, przygotowywanie rocznej prognozy wydatków oraz rocznego raportu o nieprawidłowościach w realizacji programu. Dla SPO RZL Instytucjami Pośredniczącymi będą: Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

15 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Instytucja Wdrażająca Jednostka publiczna lub prywatna odpowiedzialna za zlecanie Końcowemu Odbiorcy (w drodze przetargu lub konkursu) realizacji projektu inwestycyjnego lub wykonania usługi.

16 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Instytucja Płatnicza Jedna lub kilka instytucji lub organów krajowych, regionalnych lub lokalnych, wyznaczonych przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce Instytucją Płatniczą będzie Departament Obsługi Funduszy Pomocowych w Ministerstwie Finansów

17 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Beneficjent końcowy (1) Jednostka, która jest odpowiedzialna za zlecanie odbiorcy (projektodawcy) realizacji projektu. Jest to jednostka przyznająca pomoc. Do obowiązków beneficjentów końcowych należy też m.in. ogłaszanie konkursów, przeprowadzanie oceny formalnej wniosków, organizowanie prac Komisji Oceny Projektów, podpisywanie umów z projektodawcami, monitorowanie realizacji projektów, wypłata/ zwrot kosztów poniesionych przez projektodawców, przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Pośredniczącej i przedkładanie Instytucji Pośredniczącej raportów z realizacji działania.

18 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Beneficjent końcowy (2) Np. beneficjentami końcowymi SPO RZL są: - Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Departament Wdrażania EFS), - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu (Departament Strategii Edukacyjnej i Funduszy strukturalnych, Wydział Wdrażania), - wojewódzkie urzędy pracy, - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, - Urząd Służby Cywilnej. Każda instytucja będąca beneficjentem końcowym będzie posiadać punkt konsultacyjny, w którym będzie można zasięgnąć informacji na temat ubiegania się o środki i wymogów dotyczących realizacji projektów.

19 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Ostateczni odbiorcy - projektodawcy Jednostka publiczna lub prywatna składająca wniosek do Końcowego Beneficjenta na realizację projektu.

20 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Ostateczni beneficjenci Inaczej grupa docelowa - osoba, instytucja lub środowisko (grupa społeczna) bezpośrednio korzystająca z wdrażanej pomocy np. biorąca udział w szkoleniach organizowanych przez projektodawców

21 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Koszty kwalifikowalne Są to koszty niezbędne dla realizacji projektu, które zostały uwzględnione w budżecie projektu, spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami, zostały poniesione po podpisaniu umowy z Beneficjentem Końcowym, są poparte stosownymi dokumentami oraz zgodne z przepisami Unii Europejskiej i krajowymi.

22 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Komisja Oceny Projektów Komisja powoływana przez Końcowego Beneficjenta do oceny merytorycznej wniosku o finansowanie projektu. Ocena Komisji stanowić będzie podstawę do ułożenia listy rankingowej projektów i rekomendowanych do akceptacji dyrektorowi instytucji beneficjenta końcowego. W skład Komisji wchodzić przedstawiciele instytucji beneficjenta końcowego. Mogą w niej także uczestniczyć niezależni eksperci powołani w ramach Pomocy Technicznej Programu.

23 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Źródła informacji Źródła informacji http://www.funduszestrukturalne.gov.pl http://www.funduszestrukturalne.gov.pl

24 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. SPO WKP www.konkurencyjnosc.gov.pl www.konkurencyjnosc.gov.pl Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004- 2006 - Uzupełnienie Programu Podręcznik projektodawcy SPO - WKP, 2004- 2006 formularze wniosków i instrukcje dla obydwu priorytetów (generator wniosków ukaże się po 1 kwietnia br.)

25 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. SPO RZL http://www.efs.gov.pl http://www.efs.gov.pl Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich, lata 2004-2006 - Uzupełnienie Programu Projekt Wniosku o finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) wraz z instrukcją Europejski Fundusz Społeczny w Polsce – Poradnik Projektodawcy

26 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. ZPORR http://www.zporr.mgpips.gov.pl http://www.zporr.mgpips.gov.pl Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - Uzupełnienie Programu Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 - Ogólny podręcznik wdrażania Podręcznik Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażajacej w ramach II Priorytetu ZPORR

27 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Informacje o EFS i SPO RZL Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym p.o. dyrektora Adriana Niedoszewska ul. Żurawia 4A tel. (0-x-22) 693-47-63, 628- 38-88 fax.(0-x-22) 693-40-71 Pytania ogólne dot. SPO RZL i EFS Departament Zarządzania EFS w MGPiPS: zarzadzanieEFS@mpips.gov.p l zarzadzanieEFS@mpips.gov.p l Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego p.o. dyrektora Magdalena Tarczewska - Szymańska ul. Żurawia 4A tel. (0-x-22) 628-42-19 fax.(0-x-22) 693-40-72 Pytania do Beneficjenta Końcowego Działań 1.1, 1.5 i 1.6 SPO RZL, Departamentu Wdrażania EFS w MGPiPS: wdrazanieEFS@mpips.gov.pl wdrazanieEFS@mpips.gov.pl

28 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Informacje o ERDF Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej MGPiPS p.o dyrektora Piotr Żuber ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. (0-22) 661-91-48 fax. (0-22) 661-91-45

29 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Informacje o SPO WKP Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Gospodarki MGPiPS dyr. Danuta Jabłońska Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa tel. (0-22) 693 58 54 fax. (0-22) 693 40 26

30 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Informacje o ZPORR Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego MGPiPS Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa Tel.: (0-prefix-22) 661 89 10 Fax.: (0-prefix-22) 628 64 65 zporr@mg.gov.pl zporr@mg.gov.pl

31 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Strona Krajowego Punktu Kontaktowego htpp://www.kpk.gov.pl/fs Podręczniki Zasady ogólne wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce. Podręcznik dla projektodawców - SPO_Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw lata 2004-2006. Przewodniki Przewodnik - "Tworzenie Centrum Zaawansowanych Technologii" Przewodnik - "Wsparcie finansowe dla Centrów Doskonałości" Załączniki do przewodników: Wzór karty projektu ERDF wraz z instrukcją wypełniania Wskazówki dla wypełnienia karty opisu potencjalnego projektu współfinansowanego ze środków ERDF Standardowy wniosek o finansowanie projektu z EFS Instrukcja wypełniania Wniosku o finansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)

32 ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "ABC Funduszy Strukturalnych dla Nauki, Poznań, 17 lutego 2004r. Podstawowe pojęcia i źródła informacji o funduszach strukturalnych Ewa Kocińska - RPK Poznań"

Podobne prezentacje


Reklamy Google