Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Ewaluacje horyzontalne realizowane na zlecenie KJO Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Ewaluacje horyzontalne realizowane na zlecenie KJO Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej."— Zapis prezentacji:

1 1 Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Ewaluacje horyzontalne realizowane na zlecenie KJO Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Narodowy Plan Rozwoju/Podstaw Wsparcia Wspólnoty

2 2 Badania ewaluacyjne realizowane przez KJO Ewaluacje w obszarach: Rozwój społeczno- ekonomiczny Polski Rozwój zasobów ludzkich Innowacyjność gospodarki Rozwój regionalny i przestrzenny Budowa potencjału administracji publicznej i realizacja zasady good governance Rozwój i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej

3 3 Baza badań ewaluacyjnych Zakończone badania ewaluacyjne wg obszarów tematycznych Stan na 3 grudnia 2007 r.

4 4 Zakończone badania ewaluacyjne on-going wg programów Baza badań ewaluacyjnych Stan na 3 grudnia 2007 r.

5 5 Zakończone badania ewaluacyjne on-going wg instytucji zlecających Baza badań ewaluacyjnych Stan na 3 grudnia 2007 r.

6 6 Badania ewaluacyjne realizowane przez KJO Ewaluacje w przygotowaniu i w trakcie realizacji: Zróżnicowanie regionalne dochodów i wydatków publicznych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej (prezentacja grudzień 2007) Ocena wpływu programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej (prezentacja grudzień 2007) Koszty administracyjne wdrażania funduszy strukturalnych (prezentacja styczeń 2008) Ocena wpływu funduszy strukturalnych UE na stan finansów publicznych (prezentacja marzec 2008) Ocena wpływu funduszy strukturalnych UE na rozwój społeczeństwa informacyjnego (prezentacja maj 2008) Wpływ polityki spójności na osiąganie konwergencji społeczno-ekonomicznej polskich regionów wraz z oddziaływaniem makroekonomicznym (prezentacja kwiecień 2008) Opracowanie zestawu wskaźników dla good governance (prezentacja czerwiec 2008)

7 7 Badania ewaluacyjne realizowane przez KJO Ewaluacje planowane do realizacji w roku 2008: planowanych do realizacji ok. 20 badań ewaluacyjnych w 6 ww. obszarach, tematy wraz z ogólnym zakresem zawarte będą w Okresowym planie ewaluacji NPR i NSRO na rok 2008.

8 8 Badania ewaluacyjne realizowane przez KJO Wyniki wybranych ewaluacji horyzontalnych: Wpływ interwencji funduszy strukturalnych na zatrudnienie Wpływ programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3

9 9 Obszar: Zasoby ludzkie Badanie: Wpływ interwencji funduszy strukturalnych na zatrudnienie

10 10 Badanie: Wpływ interwencji funduszy strukturalnych na zatrudnienie Dodatkowe zatrudnienie w wyniku funduszy strukturalnych w IV kw. 2006 r. to 319 tys. osób spośród 850 tys utworzonych miejsc pracy ogółem w gospodarce (IV kw. 2004 - IV kw. 2006) Wynik ten został osiągnięty dzięki dynamizacji zatrudnienia w usługach kosztem rolnictwa Nastąpiła znaczna aktywizacja pracujących w wieku do 24 lat (+31 tys. osób) Wzrost udziału pracujących z wykształceniem wyższym oraz wśród specjalistów i operatorów maszyn (przechodzenie do GOW) Najbardziej skuteczne programy w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy: SPO WKP, SPO RZL Brak zaobserwowanego wpływu funduszy na aktywizację kobiet na rynku pracy.

11 11 Obszar: Innowacyjność Badanie: Wpływ programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej

12 12 Wpływ programów operacyjnych NPR 2004- 2006 na realizację Strategii Lizbońskiej Wpływ programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej Źródło – draft raportu końcowego badania : Wpływ programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej

13 13 Wpływ programów operacyjnych NPR 2004- 2006 na realizację Strategii Lizbońskiej Wpływ programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej Źródło – draft raportu końcowego badania : Wpływ programów operacyjnych NPR 2004-2006 na realizację Strategii Lizbońskiej

14 14 Wpływ programów operacyjnych NPR 2004- 2006 na realizację Strategii Lizbońskiej Z analizy dokumentów programowych wynika, że w największym stopniu z celami Strategii zgodne są SPO Rozwój Zasobów Ludzkich oraz SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Wszystkie zaproponowane w nich działania mogą przyczyniać się do osiągnięcia celów Strategii Lizbońskiej W układzie regionalnym liderem wykorzystania środków na cele zgodne ze Strategią Lizbońską jest województwo śląskie (ponad 56% ogółu środków). Kolejne miejsca w rankingu zajęły łódzkie, lubuskie, wielkopolskie i mazowieckie. Projekty prolizbońskie wg. wstępnych wyników badania mają duże znaczenie w wybranych sferach, lecz nieznaczne w skali całej gospodarki. Wpływ realizacji programów operacyjnych 2004-2006 na wskaźniki makroekonomiczne, oszacowany w oparciu o model makroekonomiczny, jest w ujęciu bezwzględnym stosunkowo niewielki Wpływ projektów prolizbońskich na wskaźniki makroekonomiczne jest większy niż wpływ projektów pozostałych. Porównując efektywność projektów prolizbońskich i pozostałych, projekty prolizbońskie miały silniejszy wpływ w przypadku wzrostu PKB, wydajności pracy oraz deficytu sektora finansów publicznych.

15 15 Obszar: Rozwój regionalny Badanie: Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3

16 16 Proporcje pomiędzy projektami ukierunkowanymi na wspieranie najbardziej efektywnych i skutecznych przedsięwzięć a inwestycjami prokonsumpcyjnymi Źródło: raport końcowy z badania Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3 Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3

17 17 www.ewaluacja.gov.pl www.ewaluacja.gov.plwww.ewaluacja.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Warszawa, 17 grudnia 2007 r. Ewaluacje horyzontalne realizowane na zlecenie KJO Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google