Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CADSES – main features of the programme CADSES – główne założenia programu Katowice, 9.12.04 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CADSES – main features of the programme CADSES – główne założenia programu Katowice, 9.12.04 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg."— Zapis prezentacji:

1 CADSES – main features of the programme CADSES – główne założenia programu Katowice, 9.12.04 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg III B CADSES European Union

2 Priorytet 1 Wspieranie rozwoju przestrzennego i działań na rzecz spójności społeczno- gospodarczej Priorytet 2 Wydajne i zrównoważone systemy transportu oraz dostęp do społeczeństwa informacyjnego Priorytet 3 Zarządzanie krajobrazem oraz dziedzictwem naturalnym i kulturowym Priorytet Nr 4 Ochrona środowiska, zarządzanie zasobami oraz zapobieganie ryzyku Działanie 1.1 Wspieranie wdrażania wspólnych strategii i działań Działanie 2.1 Rozwój sprawnych systemów transportowych wspomagających zrównoważony rozwój Działanie 3.1 Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Wspieranie ochrony środowiska oraz zarządzania zasobami Działanie 1.2 Kształtowanie rozwoju miast, wspieranie sieci miejskich i współpracy miast Działanie 2.2 Poprawa dostępu do wiedzy i społeczeństwo informacyjne Działanie 3.2 Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego Działanie 4.2 Wspieranie zarządzania ryzykiem i zapobiegania katastrofom Działanie 1.3 Kształtowanie rozwoju obszarów wiejskich Działanie 3.3 Ochrona i rozwój krajobrazu Działanie 4.3 Wspieranie zintegrowanej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej Działanie 1.4 Oddziaływanie przestrzenne imigracji Priorytety i działania

3 Podstawowe wymogi -zagwarantowanie wkładu własnego na poziomie krajowym (dla partnerów z Polski min. 25%), -przynajmniej dwóch partnerów finansujących z dwóch różnych krajów, -zastosowanie zasady partnera wiodącego, -wniosek opracowany w j.angielskim i przedłożony do 14.01.05 we Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Dreźnie

4 Formy współpracy współpraca sieciowa, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz opracowywanie wspólnych strategii, planów, programów i koncepcji w zakresie planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, realizacja projektów pilotażowych ilustrujących rezultaty współpracy ponadnarodowej (niewielkie inwestycje, studia wykonalności itp.), prace przygotowawcze do dużych inwestycji

5 Beneficjenci programu podmioty uczestniczące w realizacji polityki przestrzennej na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym – ministerstwa, urzędy centralne, samorządy regionalne i lokalne, instytucje zajmujące się rozwojem regionalnym, rozwojem obszarów miejskich i wiejskich, ochroną środowiska, transportem, technologiami i innowacjami, partnerzy społeczno-ekonomiczni, organizacje pozarządowe, uczelnie, instytuty instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności, również instytucje prywatne

6 kraje będące uczestnikami składają list intencyjny w sprawie współpracy Komitet Monitorujący KM kontroluje program Komitet Sterujący KS wybiera projekty Komitety Krajowe wydają rekomendacje krajowe wyznaczenie członków KM, KS IZ, IP, KM i KS są wspierane przez WST KM zatwierdza program pracy WST Instytucja Płatnicza Instytucja Zarządzająca porozumienie o współpracy Partner Wiodący Projektu IZ zawiera umowę z PW Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie Punkty kontaktowe CADSES w każdym kraju członkowskim Państwa członkowskie Schemat organizacyjny

7 Partner 1 Partner wiodący Partner 2 Partner 3... umowa o współpracy Instytucja Zarządzająca (Rzym) Umowa o dofinansowaniu projektu z EFRR Porozumienia

8 Partner 1 Partner wiodący Partner 2 Partner 3... Instytucja Zarządzająca (Rzym) wnioski o płatność InstytucjaInstytucja Instytucja Płatnicza (Rzym) Wspólny Sekretariat Techniczny (Drezno) Komisja Europejska płatności Raporty monitoringowe Płatności i raportowanie audyt


Pobierz ppt "CADSES – main features of the programme CADSES – główne założenia programu Katowice, 9.12.04 Ministerstwo Gospodarki i Pracy Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google