Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Lokalny program rewitalizacji – Możliwości finansowania Paweł Dryl; MIELEC, 17 lutego 2006 r. 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Lokalny program rewitalizacji – Możliwości finansowania Paweł Dryl; MIELEC, 17 lutego 2006 r. 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Lokalny program rewitalizacji – Możliwości finansowania Paweł Dryl; MIELEC, 17 lutego 2006 r. 1

2 2 ZPORR – nie tylko Rewitalizacja Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego programom rewitalizacyjnym poświęca Działanie 3.3 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego programom rewitalizacyjnym poświęca Działanie 3.3 Oprócz niego, powołanie się na LPR będzie pozytywnie wpływało na ocenę projektu w przypadku działań: Oprócz niego, powołanie się na LPR będzie pozytywnie wpływało na ocenę projektu w przypadku działań: 1.5. (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), 1.5. (Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego), 2.2. (Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne), 2.2. (Wyrównywanie szans edukacyjnych przez programy stypendialne), 2.4. (Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi), 2.4. (Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi), 2.5. (Promocja przedsiębiorczości), 2.5. (Promocja przedsiębiorczości), 3.4. (Mikroprzedsiebiorstwa); 3.4. (Mikroprzedsiebiorstwa);

3 3 SPO RZL oraz inicjatywa EQUAL Szkolenia dla grup defaworyzowanych mogą być finansowane także z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działania: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 Szkolenia dla grup defaworyzowanych mogą być finansowane także z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich – działania: 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 oraz ze wsparcia inicjatywy wspólnotowej EQUAL oraz ze wsparcia inicjatywy wspólnotowej EQUAL

4 4 SPO WKP – inkubatory przedsiębiorczości Przy współudziale środków unijnych na terenie miasta może funkcjonować inkubator przedsiębiorczości – działanie 1.3. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Inkubatory są jednym z częściej polecanych rozwiązań problemów obszarów zdegradowanych ze względu na niski poziom aktywności gospodarczej Przy współudziale środków unijnych na terenie miasta może funkcjonować inkubator przedsiębiorczości – działanie 1.3. SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Inkubatory są jednym z częściej polecanych rozwiązań problemów obszarów zdegradowanych ze względu na niski poziom aktywności gospodarczej

5 5 Mechanizmy Finansowe Samorządy mogą finansować inwestycje związane z rewitalizacją miast (przede wszystkim z zakresu dziedzictwa kulturowego) i ochroną środowiska również z dotacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Lokalny Program Rewitalizacji będzie jednym z wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego. Samorządy mogą finansować inwestycje związane z rewitalizacją miast (przede wszystkim z zakresu dziedzictwa kulturowego) i ochroną środowiska również z dotacji Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Lokalny Program Rewitalizacji będzie jednym z wymaganych załączników do wniosku aplikacyjnego.

6 6 Program URBACT Główną ideą programu jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zwiększenia skuteczności polityk w zakresie niwelowania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych problemów występujących w miastach. Główną ideą programu jest organizowanie sieci współpracy miast europejskich w celu zwiększenia skuteczności polityk w zakresie niwelowania ekonomicznych, społecznych i środowiskowych problemów występujących w miastach. Program wspomagany jest finansowo z funduszy europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), jednakże nie dysponuje środkami na inwestycje i projekty operacyjne w miastach. Program wspomagany jest finansowo z funduszy europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), jednakże nie dysponuje środkami na inwestycje i projekty operacyjne w miastach.

7 7 Program URBACT Program URBACT działa poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy miastami z różnych miast europejskich. Program URBACT działa poprzez tworzenie sieci współpracy pomiędzy miastami z różnych miast europejskich. Przyznanym finansowaniem zarządza partner wiodący. Przyznanym finansowaniem zarządza partner wiodący. Miasta z nowych państw członkowskich liczące co najmniej 20 tys. mieszkańców mogą być obecnie przyjmowane do istniejących sieci jedynie ze statusem eksperta. Miasta z nowych państw członkowskich liczące co najmniej 20 tys. mieszkańców mogą być obecnie przyjmowane do istniejących sieci jedynie ze statusem eksperta. Program będzie realizowany również w przyszłym okresie planowania. Program będzie realizowany również w przyszłym okresie planowania.

8 8 Dotacje Ministerstwa Kultury PO: "Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego PO: "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury"

9 9 Dotacje z MK – PO: Dziedzictwo kulturowe Celami cząstkowymi programu są między innymi: a) ochrona i zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego ; b) zwiększanie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego (w tym dziedzictwa archeologicznego); c) kompleksowa rewaloryzacja zabytków ; d) zwiększenie roli zabytków i muzealiów w rozwoju turystyki i przedsiębiorczości poprzez tworzenie zintegrowanych narodowych produktów turystycznych;

10 10 Partnerstwo publiczno- prywatne (PPP) Partnerstwo publiczno-prywatne, w rozumieniu ustawy, to oparta na umowie o partnerstwie publiczno- prywatnym współpraca podmiotu publicznego i partnera prywatnego, służąca realizacji zadania publicznego, jeżeli odbywa się na zasadach określonych w ustawie.

11 11 Potencjalne źródła finansowania na kolejne lata Program Operacyjny Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów Program Operacyjny Spójność Terytorialna i Konkurencyjność Regionów Szwajcarski Mechanizm Finansowy Szwajcarski Mechanizm Finansowy Regionalne Programy Operacyjne Regionalne Programy Operacyjne


Pobierz ppt "1 Lokalny program rewitalizacji – Możliwości finansowania Paweł Dryl; MIELEC, 17 lutego 2006 r. 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google