Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007
System Instytucjonalny realizacji Programów Operacyjnych w latach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007

2 System instytucjonalny
W systemie zarządzania programami operacyjnymi w okresie będą uczestniczyły trzy rodzaje instytucji: zarządzające, pośredniczące i pośredniczące II stopnia (w polskim nazewnictwie określane jako wdrażające). Podstawową funkcję w systemie zarządzania poszczególnymi programami operacyjnymi pełnią instytucje zarządzające. Dla wszystkich programów krajowych są one umiejscowione w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, a dla programów regionalnych – w urzędach marszałkowskich.

3 Instytucje zarządzające
Do zadań instytucji zarządzających należy m.in.: wypełnianie obowiązków wynikających z unijnych rozporządzeń, m.in. zapewnienie zgodności wyboru projektów z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego oraz zasadami wspólnotowymi i krajowymi, weryfikacja realizacji projektów i poniesionych wydatków, dostarczanie Komisji Europejskiej informacji umożliwiających jej dokonanie oceny dużych projektów, opracowywanie i przedkładanie KE rocznych i końcowych sprawozdań z realizacji. przygotowanie szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego, przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Komitetowi Monitorującemu propozycji kryteriów wyboru projektów, określenie kryteriów kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach programu operacyjnego, określenie systemu realizacji programu operacyjnego.

4 Instytucje pośredniczące
Instytucje pośredniczące to te, do których instytucja zarządzająca deleguje część funkcji związanych z realizacją programu operacyjnego. Co ważne, dokonując takiej delegacji, instytucja zarządzająca zachowuje całkowitą odpowiedzialność za całość realizacji programu. Delegacja odbywa się na drodze odpowiedniego porozumienia, określającego szczegółowo zakres zadań instytucji pośredniczącej oraz wynikające z niego prawa i obowiązki obu stron porozumienia. Zakres zadań powierzanych do realizacji przez instytucję zarządzającą instytucji pośredniczącej zależy od charakteru programu i systemu zarządzania.

5 Instytucje pośredniczące
W przypadku instytucji pośredniczących w krajowych programach operacyjnych funkcje te zostały powierzone poszczególnym resortom oraz w przypadku regionalnego komponentu Programu Kapitał Ludzki wojewódzkim urzędom pracy i urzędom marszałkowskim. W przypadku regionalnych programów operacyjnych podział zadań miedzy instytucje zarządzającą i pośredniczącą zależeć będzie od decyzji zarządu województwa.

6 Instytucje pośredniczące II stopnia/ Instytucje wdrażające
Instytucje pośredniczące II stopnia/Instytucje wdrażające są odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych działań, m.in. za obsługę beneficjentów, nadzór nad realizacją pojedynczych projektów, ocenę wniosków o płatność i na tej podstawie wydawanie poleceń zapłaty. Instytucjami wdrażającymi mogą być zarówno jednostki sektora finansów publicznych, jak i jednostki spoza tego sektora. Instytucje spoza sektora finansów publicznych muszą być wybierane zgodnie z zasadami określonymi prawem zamówień publicznych i działają na podstawie umowy. Instytucje sektora publicznego działają na podstawie porozumienia.

7 Instytucje w liczbach 21 instytucji zarządzających
W systemie realizacji programów operacyjnych przewiduje się utworzenie: 21 instytucji zarządzających 5 instytucji dla krajowych programów operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i 16 dla regionalnych programów operacyjnych. 36 instytucji pośredniczących, w tym: 32 instytucje pośredniczące w zarządzaniu w krajowych programach operacyjnych i 4 w RPO. Czasami ta sama jednostka organizacyjna pełni funkcję instytucji pośredniczących dla kilku programów np. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Departament Funduszy Europejskich jest instytucją pośredniczącą dla PO IiŚ, PO KL i PO IG (pełni funkcje trzech instytucji pośredniczących). 65 instytucji wdrażających, w tym: 56 instytucji wdrażających w krajowych programach operacyjnych i 9 w RPO. Część z tych instytucji realizuje zadania instytucji wdrażających w różnych priorytetach tych samych programów operacyjnych, jak i w różnych programach operacyjnych.

8 Instytucje zaangażowane w system wdrażania
programów operacyjnych w latach Program operacyjny Instytucja zarządzająca Liczba instytucji pośredniczących Liczba instytucji wdrażających/ pośredniczących II stopnia PO Infrastruktura i Środowisko Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Koordynacji Programów Infrastrukturalnych 6 instytucji pośredniczących 13 instytucji wdrażających (w tym 3 instytucje spoza sektora finansów publicznych) PO Innowacyjna Gospodarka Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Programem Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw 3 instytucje pośredniczące 10 instytucji wdrażających (w tym 5 instytucji spoza sektora finansów publicznych) PO Kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym 22 instytucje pośredniczące 33 instytucje wdrażające (wszystkie należą do sektora finansów publicznych) PO Rozwój Polski Wschodniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Departament Koordynacji Programów Regionalnych 1 instytucja pośrednicząca - RPO Urzędy Marszałkowskie 13 instytucji (w tym 9 spoza sektora finansów publicznych) PO Pomoc techniczna Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

9 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – system instytucjonalny

10 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – system instytucjonalny

11 Harmonogram przygotowania systemu instytucjonalnego
Działanie luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 1 Wyznaczenie komórek organizacyjnych (dla krajowych PO) 2 Wyznaczenie komórek organizacyjnych (dla regionalnych PO) 3 Pre - audyt 4 lista instytucji 5 Osiągnięcie pełnej funkcjonalności komórek organizacyjnych (Krajowe PO) 6 Osiągnięcie pełnej funkcjonalności komórek organizacyjnych (Regionalne PO) 7 Porozumienie IZ z IP 8 Porozumienie IP z IW (sektor publiczny) 9 (przetarg) 10 Audyt do maksymalnie 12 m-cy od zatwierdzenia ostatniego programu przez KE

12 Wytyczne do realizacji programów operacyjnych
W latach system wdrażania programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych będzie w dużej mierze regulowany za pomocą wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego, a nie, jak było to w okresie , rozporządzeniami. Wytyczne zapewniają większą elastyczność systemu realizacji programów niż rozporządzenia. Wytyczne zagwarantują zgodność sposobu wdrażania programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej oraz wymaganiami określanymi przez Komisję Europejską i zapewnią jednolite zasady wdrażania programów.

13 Wytyczne do realizacji programów operacyjnych
Ministerstwo będzie wydawało dwa rodzaje wytycznych: wytyczne horyzontalne wspólne dla wszystkich programów operacyjnych. Są one związane z przygotowaniem programów operacyjnych i pozwalają na ujednolicenie zasad ich realizacji. wytyczne dotyczące konkretnych programów operacyjnych, wydawane przez poszczególne instytucje zarządzające, są związane np. z wyborem projektów, kwalifikowalnością wydatków, monitorowaniem, sprawozdawczością, ewaluacją programu

14 Wytyczne do realizacji programów operacyjnych –
harmonogram prac ostateczne wersje wytycznych horyzontalnych, wspólnych dla wszystkich programów operacyjnych będą pojawiały się sukcesywnie w okresie od marca do czerwca 2007r. ostateczne wersje wytycznych dotyczących poszczególnych programów operacyjnych będą się pojawiały w okresie od marca do sierpnia 2007 r.. Planujemy, że wzory wniosków o dofinansowanie projektów, wzory umów o dofinansowanie oraz wzory wniosków o płatność będą gotowe w okresie marzec-czerwiec 2007 r.

15 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ul. Wspólna 2/4


Pobierz ppt "Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Konferencja prasowa 14 lutego 2007"

Podobne prezentacje


Reklamy Google