Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)

2 Polityka rozwoju obszarów wiejskich w Unii Europejskiej – lata 2007 - 2013 Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji Rolnej (dawna Gwarancja) Rozwój obszarów wiejskich Wspólna Polityka Rolna Jeden program rozwoju obszarów wiejskich (dawny II filar WPR oraz część polityki strukturalnej dla obszarów wiejskich i rolnictwa) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (dawna Orientacja + Gwarancja)

3 Europejski Fundusz Społeczny Kapitał ludzki, szkolenia Zatrudnie- nie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) Poprawa stanu środowiska i krajobrazu Poprawa Konkurencyj- ności Powiązania miasto/wieś Poprawa jakości życia i dywersyfikacja ekonomiczna OW Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Różnicowanie gospodarki Infrastruktura Podstawowe usługi Inwestycje OBSZARY WIEJSKIE Środowisko ONW Zalesienia Podejście LEADER Schemat powiązań pomiędzy EFS, EFRR oraz EFRROW

4 DOKUMENTY KRAJOWE, OKREŚLAJĄCE ZAŁOŻENIA DLA WSPARCIA ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Krajowy Plan Strategiczny (KPS)– dokument strategiczny, którego założenia i cele wdrażane są na poziomie każdego kraju członkowskiego poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) dokument programowy

5 Polityka rozwoju obszarów wiejskich SPO Restrukturyzacja… Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 -wspierany przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

6 OSIE PROW 2007-2013 oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej oś 4: Leader

7 Oś 1 (gospodarcza): poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego 1.Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie 2.Ułatwienie startu młodym rolnikom 3.Renty strukturalne 4.Modernizacja gospodarstw rolnych 5.Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 6.Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa 7.Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności 8.Działania informacyjne i promocyjne 9.Grupy producentów rolnych 10.Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów

8 Oś 2 (środowiskowa): poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich 1.Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW ) 2.Płatności dla obszarów NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 3.Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe) 4.Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 5.Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych

9 Oś 3 (społeczna): jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 1.Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 3.Odnowa i rozwój wsi 4.Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

10 Oś 4 LEADER 1.Lokalne Strategie Rozwoju - poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich - osiąganie celów osi 3 2.Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa 3.Nabywanie umiejętności, aktywizacja i koszty bieżące lokalnych grup działania

11 Budżet PROW 2007-2013 Razem 17.235.317.541 euro w tym: EFROW 13.230.038.156 euro Wkład krajowy 4.005.279.385 euro

12 Alokacje w ramach PROW 2007-2013

13 –instytucja zarządzająca (IP) –agencja płatnicza (AP) –jednostka certyfikująca (JC) Organy odpowiedzialne wyznaczone przez kraj członkowski

14 Założenia do wdrażania PROW 2007-2013 PROW 2007-2013 będzie wdrażany sekwencyjnie od 2007 r. ow pierwszym etapie działania stanowiące kontynuację działań istniejących w ramach PROW 2004 – 2006 onastępnie - równolegle działania, stanowiące kontynuację obecnego SPO 2004-2006, które wymagają akredytacji, ojako ostatnie będą uruchamiane działania nowe, wymagające stworzenia nowych procedur, aktów prawnych i dostosowania systemu IT i przygotowania ARiMR do ich wdrażania oraz beneficjentów

15 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google