Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET, Katowice, IETU, 28.01.2004r. Barbara Jaros,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET, Katowice, IETU, 28.01.2004r. Barbara Jaros,"— Zapis prezentacji:

1

2 Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET, Katowice, IETU, 28.01.2004r. Barbara Jaros, Izabela Ratman-Kłosińska, BPK IETU.

3 Katowice, IETU, 28.01.2004r.2 Z jakich programów operacyjnych możemy korzystać? SOP Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SOP WKP) SOP Rozwój Zasobów Ludzkich (SOP RZL) Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)

4 Katowice, IETU, 28.01.2004r.3 SOP Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.4 - Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo- rozwojową a gospodarką (dla CZT, CD, JBR na projekty badawcze i inwestycyjne -budowa i wyposażenie specjalistycznych laboratoriów) 2.1.3 - Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez doradztwo związane z innowacjami i nowymi technologiami 2.3.4 - Wzrost konkurencyjności MŚP poprzez inwestycje (zakup wyników prac badawczo- rozwojowych)

5 Katowice, IETU, 28.01.2004r.4 Centra Doskonałości Minister Nauki ustali kryteria wyboru i dofinansowania ze środków budżetowych CD. Przewiduje się dofinansowanie ok. 100 CD w wysokości do 30.000 zł rocznie dla jednego centrum na koordynacje prac i wsparcie organizacyjne CD (środki przyznawane na 4 lata). Co dwa lata nowy konkurs na dofinansowanie CD. Dofinansowanie będzie jednoznaczne z nadaniem jednostce naukowej lub jej części statusu CD.

6 Katowice, IETU, 28.01.2004r.5 SOP Rozwój Zasobów Ludzkich 2.3 - Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości (inicjowanie i wzmocnienie współpracy między światem nauki i edukacji a gospodarką (staże pracowników w instytucjach naukowo-badawczych, studia podyplomowe, staże w przedsiębiorstwach, subsydiowane zatrudnienie dla studentów/absolwentów)

7 6 ZPORR 1.3 - Regionalna infrastruktura społeczna (tu: infrastruktura edukacyjna dla szkół wyższych) 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego (regionalne i lokalne projekty sieci infrastruktury teleinformatycznej) 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne (stypendia dla studentów uczelni wyższych w szczególności z obszarów restrukturyzacji przemysłów) 2.4 - Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy ( sieci transferu innowacji pomiędzy światem nauki a przedsiębiorstwami i innymi podmiotami, transfer wiedzy ze szkół wyższych do do przedsiębiorstw poprzez staże dla absolwentów i pracowników akademickich)

8 Katowice, IETU, 28.01.2004r.7 Kroki, jakie możemy dzisiaj podjąć Wybrać działanie i/lub poddziałanie, które chcemy realizować Zapoznać się z dokumentem UZUPEŁNIENIE interesującego nas programu Skontaktować się z Urzędem Marszałkowskim, aby otrzymać dostęp do bazy ISEKP Wypełnić Kartę Projektu w bazie ISEKP Monitorować ocenę Karty Projektu w bazie i czekać na dalsze informacje

9 Internetowy System Ewidencji Kart Projektów MGPiPS http://isekp.mg.gov.pl Baza danych o potencjalnych projektach mogących ubiegać się o dofinansowanie z funduszu ERDF

10

11 Serwis informacyjny BPK IETU poświecony Funduszom Europejskim www.ietu.katowice.pl/bpk/FE

12 11 Branżowy Punkt Kontaktowy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Branżowy Punkt Kontaktowy Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Zakład Współpracy z Zagranicą ul. Kossutha 6,40-844 Katowice tel. (032) 2546-031 wew. 269, 287 fax (032) 2541-717 e-mail: rat@ietu.katowice.pl bjaros@ietu.katowice.pl www.ietu.katowice.pl/bpk Nasz adres:


Pobierz ppt "Fundusze Strukturalne dla placówek naukowych w latach 2004-2006 Walne Zgromadzenie Członków Sieci AIRCLIM-NET, Katowice, IETU, 28.01.2004r. Barbara Jaros,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google